:: ระเบียบปฏิบัติ (ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง) การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

 

 

 

ข้อบังคับ

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 (18 มกราคม 2560)

 

 

ประกาศ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 (3 กุมภาพันธ์ 2560)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (3 กุมภาพันธ์ 2560)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (3 กุมภาพันธ์ 2560)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุ และค่าใช้สอย ที่ใช้เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 (14 กุมภาพันธ์ 2560)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 (20 กุมภาพันธ์ 2560)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 (21 มีนาคม 2560)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561 (19 พฤศจิกายน 2561)

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 (11 กรกฎาคม 2562)(ยกเลิก)

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (14 มิถุนายน 2564) (New)

 

 

คำสั่ง

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจัดหาและอนุมัติเบิกจ่าย (8 มีนาคม 2560)

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจลงนามในสัญญารับทุน (8 มีนาคม 2560)

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

 

โดย งานวิจัยและวิชาการ

 

แบบฟอร์ม รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

 

แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับเงิน (สำหรับโครงการวิจัยที่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ม.มหิดล)

 

ตัวอย่าง เอกสารหมายเลข 3.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี...

 

แบบฟอร์ม 3.2 รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายและรายเดือนของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงินประมาณแผ่นดิน

 

เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี...

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง (สำหรับทุนงบประมาณแผ่นดินและทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่)

 

 

โดย งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์

 

ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนวิจัย ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

FN-1 บันทึกขออนุมัติยืมเงินอุดหนุนวิจัย

 

FN-2 สัญญาเงินยืมทดรองจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย

 

FN-3 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 

FN-4 ใบสำคัญรับเงิน

 

FN-5 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

 

FN-6 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีส่งคืนเงินยืมโครงการ)

 

FN-7 บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ม.มหิดล ระบบ AP

 

FN-8 บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนในระบบ Payroll

 

FN-9 แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง

 

FN-10 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

 

หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัย

 

 

โดย งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

เอกสารประกอบการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย

 

แบบฟอร์มประวัติบุคลากร

 

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)

 

ตัวอย่าง คำสั่งจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย

 

กำหนดวันดำเนินการกิจกรรมต่างๆ สำหรับการประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทนเงินวิจัย ผ่านระบบ MUERP-HR ประจำปี 2562