:: ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)

 

- ค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF)

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

- รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ทั้งหมด

 

- การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

 

- ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

 

 

Mahidol eJournal Access

 

 

Scopus (ผ่านห้องสมุดมหิดล)

 

SJR SCImago Journal & Country Rank

 

Scival


 

ISI Web of Science (ผ่านห้องสมุดมหิดล)


Journal Citation Reports (JCR)

 

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


 

Beall's List (กองบริหารงานวิจัย)


 

Way Back Machine (สำรองหน้าจอเวป)