:: ผลงานวิจัย

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปีปฏิทินพ.ศ.2561-2565

 

 

สัดส่วนของผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งหมด และสัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อบุคลากรสายวิชาการ ปีปฏิทิน 2561-2565

 

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่เป็นชื่อแรก/Corresponding author ต่อผลงานทั้งหมด ในปี พ.ศ.2562-2565

 

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ.2561 จำแนกตาม ชื่อแรก/Corresponding author, ชื่อร่วมและ SJR-Quartile

 

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ.2562 จำแนกตาม ชื่อแรก/Corresponding author, ชื่อร่วมและ SJR-Quartile

 

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ.2563 จำแนกตาม ชื่อแรก/Corresponding author, ชื่อร่วมและ SJR-Quartile

 

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ.2564 จำแนกตาม ชื่อแรก/Corresponding author, ชื่อร่วมและ SJR-Quartile

 

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ.2565 จำแนกตาม ชื่อแรก/Corresponding author, ชื่อร่วมและ SJR-Quartile

 

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและระดับชาติ ปีพ.ศ.2565

 

 

จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ.2565 จำแนกตาม SJR-Quartile และ ภาควิชา

 

 

จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ปีพ.ศ.2565 จำแนกตาม TCI (Thai Citation Index) และภาควิชา

 

 

จำนวนเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559-2563

 

 

จำนวนเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน (ในประเทศและต่างประเทศ) ปีงบประมาณ 2559-2563

 

 

จำนวนเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ในประเทศ ปีงบประมาณ 2559-2563

 

 

จำนวนเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559-2563