:: มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

2. แนวปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนและหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

 

3. จริยธรรมการวิจัย

- ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

- จริยธรรมการวิจัยในมุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

4. จริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย

- แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)

- ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ

- Material Transfer Agreement

- Internal Material Transfer Agreement of Mahidol University

- ?แบบฟอร์มขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

 

5. จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน

 

6. การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

- พืช:

o แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

o ?แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

o ?แบบยื่นคำขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

o ?แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ

 

- จุลินทรีย์:

o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

o ?แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

o ?แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ
o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560
o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560
o แบบฟอร์ม รช.1
 
- สัตว์:
o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
o ?พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
o ?แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
o ?แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ
o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560
o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560
o แบบฟอร์ม รช.1