:: ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราและหนังสือทางวิชาการ

 

 

ขั้นตอนการพิจารณา

 

  • - ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ จัดทำแบบเสนอโครงการ จำนวน 5 ชุด พร้อมจัดทำบันทึกข้อความเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา และส่งไปยัง งานวิจัยและวิชาการ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4

  • - ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ ควรส่งแบบเสนอโครงการก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือนเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตำรา และหนังสือทางวิชาการพิจารณาฯ และเมื่อได้ผลการพิจารณาประการใดแล้ว จะแจ้งให้ผู้ขอรับทุนทราบภายใน 1 เดือนนับจากวันที่พิจารณาทุนฯ

  • - โครงการที่ได้รับการอนุมัติฯ งานวิจัยและวิชาการ จะติดต่อผู้ขอรับทุนฯ เพื่อทำสัญญาการรับทุน และผู้ขอรับทุนฯ จะต้องทำสัญญาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การขอรับทุนฯ

 
------------------------------------------------------------------------------------------------