:: กำหนดวันประชุม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจําปี 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1912 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 9 หรือประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex meeting Mahidol

 

ครั้งที่ วันที่

1/2564

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
2/2564 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
3/2564 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
4/2564 วันพุธที่ 19 เมษายน 2566
5/2564 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
6/2564 วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
7/2564 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
8/2564 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
9/2564 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
10/2564 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
11/2564 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
12/2564

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

 

หมายเหตุ

- ประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของแต่ละเดือน

- วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและอาจมีการเพิ่มวาระพิเศษ

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------