:: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

 

กำหนดวันประชุม

 

 

คู่มือนักวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

การเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

การเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายขอยกเว้นการพิจารณา (Exemption review)

 

 

การประเมินตนเองในกรณีที่โครงการวิจัยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Non-Human subject Project)

 

 

การเสนอขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment)

 

 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report)

 

 

การแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือการขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย

 

 

การขอคัดสำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยลักษณะพหุสถาบัน (Multicenter Research)

 

 

ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาจริยธรรม

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 9 แห่ง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 
 
 
 

ติดต่อเรา :

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4

เลขที่ 420/1 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1412, 1127

โทรสาร 0-2640-9854