:: เอกสารประกอบการเสนอโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น
   (Exemption review)

 

 

 

1. เอกสารจริยธรรม 1 (หนังสือนำ) ตัวจริง 1 ชุด
 
Click to Download
 
Thai


สำหรับบุคลากร


จธ.1.1ก จธ.1.1ข

 

สำหรับนักศึกษา

 

จธ.1.2ก จธ.1.2ข

 

 

 

2. เอกสารจริยธรรม 2 (แบบเสนอโครงการวิจัย) ตัวจริง 1 ชุด
Click to Download
Thai


สำหรับบุคลากร


จธ.2.1

 

สำหรับนักศึกษา

 

จธ.2.2

 

 

3. แบบฟอร์มแนวทางสำหรับโครงการวิจัยที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ชุด

Click to Download
Thai


สำหรับบุคลากร


Exemption_Staff

 

สำหรับนักศึกษา

 

Exemption_Student

 

4. ประวัติส่วนตัว และผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด

    4.1 กรณีของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) ของหัวหน้าโครงการวิจัย

    4.2 กรณีของนักศึกษา ให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัยนองนักศึกษา และให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ให้อาจารย์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

 

5. ผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จำนวน 1 ชุด

    5.1 กรณีผลสอบโครงร่างเป็น "ผ่าน" ให้สำเนาแบบฟอร์ม บฑ.33 และหรือ บฑ.1

    5.2 กรณีผลสอบโครงร่างเป็น "ผ่านโดยมีเงื่อนไข" หรือ "ไม่ผ่าน" ให้สำเนาแบบฟอร์ม บฑ.37 และหรือ บฑ.1

    5.3 กรณี (ถ้ามี) คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้สำเนาคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

6. สำเนาเอกสารใบผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัยร่วมทุกคน นับจากวันอบรมไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ชุด

 

 

7. กรณีเป็นการวิจัยที่ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือข้อมูลที่หน่วยอื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว (Retrospective study/Medical record review/Case report/Secondary data) ให้แนบสำเนาบันทึกขออนุญาตใช้ข้อมูล จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้ จำนวน 1 ชุด

 

 

8. กรณีเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลจากสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย์ (Stored specimen) ให้แนบสำเนาบันทึกการขออนุญาต ใช้สิ่งส่งตรวจ จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้ จำนวน 1 ชุด

 

 

9. แผ่นบรรจุไฟล์ข้อมูลเอกสาร (CD) จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย

9.1 ไฟล์ข้อมูลเอกสาร ข้อม1-8

9.2 ไฟล์โครงร่างวิจัย บทที่ 1-3

 

 

10. แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสารการเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายขอยกเว้นการพิจารณา (Exemption review)

Click to Download
Thai


แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสารการเสนอโครงการวิจัย

ที่เข้าข่ายขอยกเว้นการพิจารณา


Checklist Exemption
--------------------------------------------------------------------------------------------