:: ทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

1. ผลงาน "สารละลายธาตุอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณไอโอดีน และกรรมวิธีการปลูกผักใบ" เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์นัยนา บุญทวียุวัฒน์ อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1335 ณ วันที่ 26 เมษายน 2547 (สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท)

 

 

2. ผลงาน "เพลง หนูจะโต" ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) ลิขสิทธิ์ เลขที่ 056680 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2546

 

 

3. ผลงาน "เพลง เด็กไทยดูดี" ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) ลิขสิทธิ์ เลขที่ 112333 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548

 

 

4. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ CD ดร.สมาร์ท พิฆาตโรคอ้วน ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) ลิขสิทธิ์ เลขที่ 159112 ณ วันที่ 18 เมษายน 2550

 

5. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียน สนุกกับโภชนาการ ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) ลิขสิทธิ์ เลขที่ 214855 ณ วันที่ 29 กันยายน 2552

 

6. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ DATACLIENT 1.0.7 (Software) ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ อาจารย์ นพ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา (ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันที

 

 

7. ผลงานเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่น “เด็กไทยดี๊ดี” เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการสร้างวินัยกับเด็ก ลิขสิทธิ์ เลขที่ 246966 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553

 

 

8. สมาธิเพื่อการเยียวยาตนเอง โดยใช้กลไกทางวิทยาศาสตร์ SKT 1 – 7 รศ. ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี (พ.ศ.2549-2550)

ท่าที่ 1 (SKT 1) "นั่งผ่อนคลาย ประสานกายประสานจิต" เป็นการนั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ SITTING BREATHING MEDITATION EXERCISE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ท่าที่ 2 (SKT 2) "ยืนผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต" STANDING BREATHING MEDITATION EXERCISE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ท่าที่ 3 (SKT 3) "นั่งยืด -เหยียดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต" SITTING STRETCHING-STRENGTHENING MEDITATIO EXERCISE;SSSME (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ท่าที่ 4 (SKT 4) "ก้าวย่างอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต" THAI WALKING MEDITATION HEALING EXERCISE; TWMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์)

ท่าที่ 5 (SKT 5) "ยืดเหยียดอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต" THAI STRETCHING-STRENGTHENING MEDITAION HEALING EXERCISE;TSSMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ท่าที่ 6 (SKT 6) "เทคนิคการฝึกสมาธิการเยียวยาไทยจินตภาพ" THAI IMAGINARY MEDITATION HEALING EXERCISE;TIMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์)
ท่าที่ 7 (SKT 7) "เทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง" THAI QIGONG MEDITATION EXERCISE;TQME (เทคนิคลิขสิทธิ์)

 

 

 

9. ผลงาน CFPack ซอฟแวร์อย่างง่ายเพื่อการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (กล่องกระดาษลูกฟูก พลาสติกแก้วและอลูมิเนียม) เจ้าของผลงาน ดร.สุพพัต ควรพงษากุล ลิขสิทธิ์ เลขที่ 275736 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555

 

 

10. ผลงาน "องค์ประกอบของวัสดุไฟเบอร์กลาสที่มีส่วนผสมของผงเรซินไยแก้วของซากแผงวงจรอิเลกทรอนิกส์" เจ้าของผลงาน (น.ส.เปรมฤดี กาจนปิยะ, นายพันธ์ศักดิ์ แซ่เฮง, น.ส.วราภรณ์ ภิญโญ, นายเอกชาติ หัตถา, นายกิตตินันท์ อันนานนท์, นายทองพูล สังกะเพศ, น.ส.สวรรยา จารีมิตร, อ.ดร.สุพพัต ควรพงษากุล, นายสมเกียรต มงคลสมัย) เลขที่อนุสิทธิบัตร 8341 วันที่จดทะเบียน 26 กันยายน 2556

 

 

11. ผลงาน "เด็กไทยดูดี ตอนไขความลับแห่งยานปริศนา" เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา ลิขสิทธิ์ เลขที่ 310541 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557

 

 

12. ผลงาน "อุปกรณ์คอนเซ็นเตรเทอร์อนุภาคแม่เหล็กตรวจจับเชื้อโรคชนิดใช้กับหลอดทดลองใหญ่"เจ้าของผลงาน รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์  เลขที่อนุสิทธิบัตร 9167 วันที่จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 29 กันยายน 2557

 

 

13. ผลงาน "อุปกรณ์คอนเซ็นเตรเทอร์อนุภาคแม่เหล็กตรวจจับเชื้อโรคชนิดใช้กับหลอดทดลองเล็ก" เจ้าของผลงาน รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์  เลขที่อนุสิทธิบัตร 9226 วันที่จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 16 ตุลาคม 2557

 

 

14. ผลงาน " Go! Go! AEC (HR Readiness for AEC : Self-Assessment Tools) เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ ลิขสิทธิ์ เลขที่ 324922 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

 

 

15. ผลงาน "Go! Go! AEC (HR Readiness for AEC : Self-Assessment Tools) เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ เลขที่ 324924 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

 

 

16. ผลงาน "เครื่องดื่มเลียนแบบน้ำนมจากข้าวและกรรมวิธีการผลิต" เจ้าของผลงาน ผศ.สุภัทร์ ไชยกุลและนายปนิต ไตรโรจน์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 10992 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

 

 

17. ผลงาน "เครื่องเขย่าผสมสารแบบสามมิติ" เจ้าของผลงาน รศ.มยุนา ศรีสุภนันต์และรศ.วราวุฒิ เถาลัดดา เลขที่อนุสิทธิบัตร 11242 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

 

 

18. ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ "องค์ประกอบของสารที่ใช้ทดสอบความชอบรสเค็มและวิธีการเตรียมสารนั้น" ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ผศ.ดวงใจ มาลัย, รศ.ดร.นัยนา บุญทวียุวัฒน์, รศ.สิริประภา กลั่นกลิ่น, รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ เลขที่สิทธิบัตร 12925 วันที่จดทะเบียน 3 สิงหาคม 2560

 

 

19. ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ "ชุดกรองฝุ่นและระบบการทำงานของชุดกรองฝุ่นนั้น" ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ รศ.ดร.ประมุข โอศิริ, นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล เลขที่สิทธิบัตร 12926 วันที่จดทะเบียน 3 สิงหาคม 2560