งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2022
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Omjit Sillaparassamee, Verawat Champreda, Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Nipon Pisutpaisal

  Optimization of pretreatment process of cassava rhizome for bio-succinic fermentation by Actinobacillus succinogenes

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2022;12(11):4917-4924.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Actinobacillus succinogenes; Cassava rhizome; Bio-succinic acid; Ozonation pretreatment; Alkaline pretreatment 2. Apirak Bumyut, Verawat Champreda, Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา)

  Effects of immobilization of Actinobacillus succinogenes on efficiency of bio-succinic acid production from glycerol

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2022;12 ARTICLE No. 3:643-654.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Succinic acid; Crude glycerol; Pure glycerol; Immobilized cells; Carbonate salt; Actinobacillus succinogenes 3. Samyukta Chand, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Assessing the unmet need for modern contraceptives among reproductive-aged women in rural Nepal

  Journal : Journal of Health Research 2022;36(3):390-403.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Modern contraceptives; Rural communities; Spacing; Unmet need; Family planning 4. Saurav Chandra Acharya Samadarshi, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  Quality of life and associated factors amongst older adults in a remote community, Nepal

  Journal : Journal of Health Research 2022;36(1):56-67.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life; Older adult; Rural community; Active aging 5. Taiyatach Hirunrueng, Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร)

  Odor intolerance and proposed offsite limit under the Thailand public health provision

  Journal : Journal of Health Research 2022;36(1):37-45.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Environmental nuisance; Odor; Odor annoyance; Objectionable level; Odor complaint; Thailand 6. Watcharaporn Wongsakoonkan, Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Wisanti Laohaudomchok(วิสันติ เลาหอุดมโชค) , Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์)

  Colorimetric pad for low-concentration formaldehyde monitoring in indoor air

  Journal : Journal of Health Research 2022;36(4):781-790.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Formaldehyde; Colorimetric; Silica nanoparticle; Digital image analysis; Paper-based analytical device 7. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sithu Swe, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  The intention to prevent sexual risk behaviors among the youth in Yangon, Myanmar

  Journal : Journal of Health Research 2022;36(6):997-1006.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Sexual risk behaviors, Theory of reasoned action, Youth, Prevention 8. Sadakan Eamchunprathip, Nantiya Watthayu, Siriorn Sindhu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  [inpress 2021] Factors Influencing Quality of Life in Older Adults Following Hip Surgery

  Journal : Ageing International 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Older adults; Hip surgery; Quality of life; Health service system 9. Omjit Sillaparassamee, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Nipon Pisutpaisal, Verawat Champreda

  [inpress 2021] Metabolic flux analysis on succinic acid production from crude glycerol by Actinobacillus succinogenes

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Actinobacillus succinogenes; Crude glycerol; Succinic acid; Metabolic fux analysis 10. Numporn Insin, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Saranya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  A Healthy Retirement Program for Thai government teachers: a quasi-experimental and comparison groups study

  Journal : Journal of Health Research 2022;36(1):127-139.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Healthy retirement; Retirement planning, Healthy lifestyles; Retirement adjustment; Healthy aging 11. Saowaluck Sukpattanasrikul, Supreeda Monkong, Sirirat Leelacharas, Orapitchaya Krairit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Comparison of hypertensive outcomes after the implementation of self-management program for older adults with uncontrolled hypertension in Krabi, Thailand: a quasi-experimental study

  Journal : Journal of Health Research 2022;36(4):641-651.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Self-management program; Self-care behavior; Blood pressure; Quality of life;, Older adults with uncontrolled hypertension 12. Jahirul Hushen, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Utilization of maternal health services in rural Thawang, Rolpa district of Nepal: a community-based cross-sectional study

  Journal : Journal of Health Research 2022;36(1):140-149.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : ANC visit; Service access; Maternal health service utilization; Women’s autonomy; Nepal 13. Thitima Phodhichai, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Carol Hutchinson(Carol Hutchinson) , Siriphan Sasat

  Development of a protein energy malnutrition screening tool for older Thais in public residential homes

  Journal : Public Health Nutrition 2022;25(3):565-577.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Older Thais; Protein energy malnutrition; Residential home; Screening tool 14. Dulyapong Rungraungrayabkul, Naruemon Panpradit, Puangwan Lapthanasupkul, Nakarin Kitkumthorn, Poramaporn Klanrit, Ajiravudh Subarnbhesaj, Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) , Boworn Klongnoi, Siribang‑on Piboonniyom Khovidhunkit

  Detection of Human Papillomavirus and p16INK4a Expression in Thai Patients with Oral Squamous Cell Carcinoma

  Journal : Head and Neck Pathology 2022;16(2):444-452.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : HPV; Oral cancer; OSCC; PCR; p16INK4a; Thai 15. Kulchalee Deawjaroen, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Nalinee Poolsup, Derek Stewart, Naeti Suksomboon

  [Review Article2021] Clinical usefulness of prediction tools to identify adult hospitalized patients at risk of drug-related problems: A systematic review of clinical prediction models and risk assessment tools

  Journal : British Journal of Clinical Pharmacology 2022;88(4):1399-1946.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : adverse drug event, hospitalized patient, drug-related problem, prediction tool, risk assessment 16. Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Alan Frederick Geater, Sawitri Assanangkornchai, Wichai Aekplakorn

  Expected Years Of Life Lost Due To Alcohol Consumption In Thai Adults: A 16-Year Follow-Up Cohort Of National Health Examination Survey 2004–2019

  Journal : Alcohol and Alcoholism 2022;57(4):490-499.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   17. Samorn Numpong, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Jaranit Kaewkungwal, Wirichada Pan-ngum, Udomsak Silachamroon, Yuthichai Kasetjaroen, Saranath Lawpoolsri

  Confronting and Coping with Multidrug-Resistant Tuberculosis: Life Experiences in Thailand

  Journal : Qualitative Health Research 2022;32(1):159-167.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Life experience; Self-management; Tuberculosis patients; Multi-drug-resistant tuberculosis; Thailand 18. Muhammad Nurul Islam, Orapan Thosingha, Suporn Danaidutsadeekul, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors Explaining Quality of Life among People with Moderate to Severe Traumatic Brain Injury in Bangladesh: A Cross-Sectional Study
  ปัจจัยอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บศรีษะระดับปานกลางถึงรุนแรงในบังคลาเทศ : การศีกษาภาคตัดขวาง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2022;26(1):146-160.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bangladesh; Caregiver; Depression; Quality of life; Social support; Traumatic brain injury
  คำสำคัญ : บังคลาเทศ; ผู้ดูแล; ภาวะซึมเศร้า; คุณภาพชีวิต; การสนับสนุนทางสังคม; การบาดเจ็บที่ศีรษะ 19. Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Risk factors associated with hand tractor related injuries among rice farmers in Thailand

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2022;28(1):43-57.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Rice farmer, Hand tractor, Injury, Safety, Risk factor 20. Chadatip Lokmit, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Sanchai Kuboon, Anan Jiratanachotikul, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Enhancing lignocellulosic energetic properties through torrefaction and hydrothermal carbonization processes

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Solid fuel; Renewable energy; Thermochemical conversion process; Biochar; Hydrochar; Biomass utilization 21. Siwalee Rattanapunya, Aomhatai Deethae, Susan Woskie, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Karl R. Matthews

  Occurrence of Antibiotic-Resistant Staphylococcus spp. in Orange Orchards in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(1) ARTICLE No. 246.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Antimicrobial resistance; Staphylococcus spp.; Orange orchards 22. Kanpitcha Kiatkitroj, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Tomohiro Ishimaru

  Risk factors associated with heat-related illness among sugarcane farmers in Thailand

  Journal : Industrial Health 2022;60(5):447-458.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Risk factor; Heat-related illness; Women; Heatstroke; Fluid intake; Sugarcane farmer; Thailand 23. Savitree Moungsree, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Carbon footprint and life cycle costing of maize production in Thailand with temporal and geographical resolutions

  Journal : International Journal of Life Cycle Assessment 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Carbon emission; Economic benefits; Maize cultivation; Cropping seasons; Dry season; Rainy season 24. Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Rachel N. Wofford, Ratree Takhampunya, B. Katherine Poole-Smith, Bazartseren Boldbaatar, Sukhbaatar Lkhagvatseren, Doniddemberel Altantogtokh, Elisha Musih, Pagbajab Nymadawa, Silas Davidson, Jeffrey Hertz, Jodi Fiorenzano, Gregory C. Gray, Michael E. von Fricken

  Tracking tick-borne diseases in Mongolian livestock using next generation sequencing (NGS)

  Journal : Ticks and Tick-borne Diseases 2022;13(1) ARTICLE No. 101845.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Tick-borne disease; Next generation sequencing; Mongolia; Anaplasma; Bartonella; One health 25. Woraluk Jonglertmontree, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Ikuharu Morioka, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  [Review] Mental health problems and their related factors among seafarers: a scoping review

  Journal : BMC Public Health 2022;22 ARTICLE No. 282.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Mental health; Psychological issues; Factors; Seafarer; Maritime; Scoping review 26. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer, Edlaine Faria de Moura Villela, Joseph Nelson Siewe Fodjo, Ching Sin Siau, Won Sun Chen, Suzanna A. Bono, Isareethika Jayasvasti, M. Tasdik Hasan, Rhoda K. Wanyenze, Mina C. Hosseinipour, Housseini Dolo, Philippe Sessou, John D. Ditekemena, Robert Colebunders

  Using Andersen’s model of health care utilization to assess factors associated with COVID-19 testing among adults in nine low-and middle-income countries: an online survey

  Journal : BMC Health Services Research 2022;22 ARTICLE No. 265.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : COVID-19; Testing; Adults; LMICs 27. Chalobol Chalermsri, Syed Moshfqur Rahman, Eva‑Charlotte Ekström, Weerasak Muangpaisan, Wichai Aekplakorn, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Shirin Ziaei

  Socio-demographic characteristics associated with the dietary diversity of Thai community-dwelling older people: results from the national health examination survey

  Journal : BMC Public Health 2022;22(1) ARTICLE No. 377.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Dietary diversity; Socio-demographic; Older people; Thailand 28. Kyaw Min Soe, Katharina Hauck, Sukhum Jiamton, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล)

  The cost of community outreach HIV interventions: a case study in Thailand

  Journal : BMC Public Health 2022;22(1) ARTICLE No. 20.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cost; Unit cost; Community-based; HIV intervention; Thailand 29. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Kitwadee Rupprom, Jinthapha Thasiri

  Detection of Norovirus Recombinant GII.2[P16] Strains in Oysters in Thailand

  Journal : Food and Environmental Virology 2022;14(1):59-68.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Norovirus; Genotype; Recombination; Oyster 30. Siriporn Somboon, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Acute Pesticide Poisoning among Mixed-crop Agricultural Workers in Thailand

  Journal : Trends in Sciences 2022;19(3) ARTICLE No. 2154.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Acute pesticide poisoning; Agricultural workers; Mixed-crop agriculture; Pesticide poisoning prevention behavior; Public health 31. Kanokwan Kingphadung, Patsanan Kurdkaew, Prasong Siriwongwilaichat, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล)

  Comparison of Performance and Economic Efficiency for Greenhouse Solar versus Hot Air Drying: A Case of Crispy Mango Production

  Journal : Processes 2022;10(2) ARTICLE No. 311.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Crispy mango; Drying; Economic analysis; Greenhouse solar; Hot air 32. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Theera Piromsawasdi, M. R. Mozafari

  Efficacy and Safety of Ferrous Bisglycinate and Folinic Acid in the Control of Iron Deficiency in Pregnant Women: A Randomized, Controlled Trial

  Journal : Nutrients 2022;14(3) ARTICLE No. 452.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Iron deficiency; Pregnant women; Ferrous bisglycinate; Folinic acid; Absorption; Iron status; Side effects 33. Jantra Keawpugdee, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Ainat Koren

  Systematic Reviews of Hospital Readmission Risk Screening: Reflective Case Study of Older Adults with Stroke

  Journal : Trends in Sciences 2022;19(2) ARTICLE No. 2048.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Stroke; Hospital readmission; Systematic reviews; Case report; Screening tool 34. Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Tomohiro Ishimaru, Teepapipat Lertvarayut, Kanpitcha Kiatkitroj, Chalermsiri Theppitak, Aniruth Manothum, Kunio Hara

  Risk Factors for Occupational Falls among Middle-aged and Elderly Farm Workers in Nan Province, Thailand

  Journal : Journal of Agromedicine 2022;27(4):402-408.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Aging; Agriculture; fall; Farm worker; Occupational safety 35. Yotaka Rattanawong, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Lukkhana Benjawan, Andrew J. Englande

  Water Lettuce (Pistia stratiotes L.) as Base Material for Composting

  Journal : EnvironmentAsia 2022;15(1):70-80.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Compost; Water lettuce; Germination index 36. Surussinee Buayoungyuen, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Chaowalit Warodomrungsimun(ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์)

  Simultaneous Removal of Nitrogen, Phosphorus, and Organic Matter from Slaughterhouse Wastewater Using AnA2/O2 SBR and Its Economic Benefits

  Journal : EnvironmentAsia 2022;15(1):33-46.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : AnA2/O2 SBR; Biological Nutrient Removal (BNR); Slaughterhouse Wastewater; Environmental and Economic Benefits 37. Kanawat Paoin, Kayo Ueda, Prin Vathesatogkit, Thammasin Ingviya, Suhaimee Buya, Racha Dejchanchaiwong, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Xerxes Tesoro Seposo, Chagriya Kitiyakara, Nisakron Thongmung, Perapong Tekasakul, Akiko Honda, Hirohisa Takano, Piyamitr Sritara

  Long-term air pollution exposure and decreased kidney function: A longitudinal cohort study in Bangkok Metropolitan Region, Thailand from 2002 to 2012

  Journal : Chemosphere 2022;287(1) ARTICLE No. 132117.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; Long-term exposure; Kidney dysfunction; Estimated glomerular filtration rate; Cardiovascular risk factor 38. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supaporn Tanta-Au, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Wanich Suksatan

  Physical health, access to health services and quality of life of older Thai adults working in fruit orchards

  Journal : Working with Older People 2022;26(3):207-215.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Access to health services; Health care; Older adults; Physical health; Quality of life; Social support 39. Naruemon Wechjakwen, Amornrat Aroonnual, Pattaneeya Prangthip, Ngamphol Soonthornworasiri, Pornpimol Panprathip Phienluphon, Jirayu Lainampetch(จิรายุ หลายนามเพ็ชร) , Karunee Kwanbunjan

  Associations between the rs5498 (A > G) and rs281432 (C > G) polymorphisms of the ICAM1 gene and atherosclerotic cardiovascular disease risk, including hypercholesterolemia

  Journal : PeerJ 2022;10 ARTICLE No. e12972.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Atherosclerotic cardiovascular disease; Hypercholesterolemia; Single nucleotide polymorphism; Intercellular adhesion molecule 1; ICAM1 gene; Resting heart rate 40. Parinvadee Chukaew, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Sanchai Kuboon, Wasawat Kraithong, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Vorapot Kanokkantapong

  Conversion of cassava rhizome to alternative biofuels via catalytic hydrothermal liquefaction

  Journal : Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2022;27(2) ARTICLE No. APST-27-02-09.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Biocrude oil; Hydrochar; Biomass utilization; Renewable energy 41. Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Daranee Jaiua

  Effects of a 4D program on blood sugar control among patients with type 2 diabetes in Pathumthani Province

  Journal : Journal of Public Health and Development 2022;20(1):1-10.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Diabeticpatient; Dietarybehaviors; Bloodsugarcontrol; 4Dprogram 42. May Sein Ba, Supreeda Monkong, Sirirat Leelacharas, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Factors Explaining Quality of Life among Family Caregivers of People with Stroke in Myanmar: A Cross-sectional Study
  ปัจจัยอธิบายคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในประเทศเมียนมาร์

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2022;26(2):355-369.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Burden; Caregivers, Myanmar; Quality of life; Stroke; Telenursing
  คำสำคัญ : ภาระการดูแล; ผู้ดูแล; เมียนมาร์; คุณภาพชีวิต; โรคหลอดเลือดสมอง; การพยาบาลทางไกล 43. Nattaporn Pinthong, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Akira Kondo

  Source Identification of VOCs and their Environmental Health Risk in a Petrochemical Industrial Area

  Journal : Aerosol and Air Quality Research 2022;22(2) ARTICLE No. 210064.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Diagnostic ratio; Health risk assessment; Map Ta Phut; Source apportionment; Volatile organic compound (VOCs) 44. Perawas Preampruchcha, Nattapong Suwanno, Butpetch Petchana, Tirada Kuemee, Athip Tanaree, Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Karnsunaphat Balthip, Khemanat Ratworawong, Narisa Hayiyani, Nurtasneam Oumudee, Ongart Maneemai, Orratai Waleewong, Rassamee Chotipanvithayakul, Sopit Nasueb, Supeecha Rungruang, Surasak Chaiyasong, Surasak Saokaew, Tanomsri Intanont, Teerohah Donraman, Udomsak Saengow, Warangkhana Duangpaen, Warintorn Bunyanukul, Polathep Vichitkunakorn

  The effects of others’ drinking on the harms to children in Thailand: Lessons from the WHO-ThaiHealth project

  Journal : PLoS ONE 2022;17(3) ARTICLE No. e0265641.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   45. Reva Mondal, Yajai Sitthimongkol, Nopporn Vongsirimas, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Kathy Hegadoren

  The influence of workplace stress and coping on depressive symptoms among registered nurses in Bangladesh

  Journal : Belitung Nursing Journal 2022;8(1):11-19.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Occupational stress; Depression; Nurses; Bangladesh; Psychometrics; Mental health 46. Nipaporn Butsing, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Jung‑Der Wang, Disya Ratanakorn

  Combined quality of life and survival for estimation of long-term health outcome of patients with stroke

  Journal : Health and Quality of Life Outcomes 2022;20 ARTICLE No. 46.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Ischemic stroke; Intracerebral hemorrhage; Health Outcome; Quality-adjusted life expectancy 47. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Theerawat Phowat, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Wanich Suksatan

  Influence of Self-esteem and Preparation for Aging on the Happiness of Older Thai Adults: A Cross-sectional Study

  Journal : Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2022;10(B):532-537.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Happiness; Older adults; Self-esteem; Preparation for old age 48. Penchan Sittipreechachan, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  A Community Health Volunteer Involvement Program for Glycated Hemoglobin Reduction Among Thai Patients With Uncontrolled Type 2 Diabetes: A Mixed-Method Study

  Journal : Journal of primary care & community health 2022;13.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Community health volunteer; Glycated hemoglobin; King’s General Systems Framework; Mixed-method; Type 2 diabetes 49. Hathaikan Chootrakool(หทัยกาญจน์ ชูตระกูล) , Pichet Treewai

  Meta-Analysis of Multi-Arm Trials Using Binomial Approach

  Journal : Open Journal of Statistics 2022;12(1):15-32.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Meta-Analysis; Multi-Arm Trials; Binomial Approach 50. Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Sutthisak Srisawad, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Hathaikan Chootrakool(หทัยกาญจน์ ชูตระกูล)

  Minimum MSE Weighted Estimator to Make Inferences for a Common Risk Ratio across Sparse Meta-Analysis Data

  Journal : Open Journal of Statistics 2022;12(1):49-69.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Minimum MSE Weights; Adjusted Log-Risk Ratio Estimator; Sparse Meta-Analysis Data; Continuity Correction 51. Phayong Thepaksorn, Tomoko Fujitani, Kouji H. Harada, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  [Letter] Comment on "oxidative Stress, Endocrine Disturbance and Immune Interference in Humans Showed Relationships to Serum Bisphenol Concentrations in a Dense Industrial Area": Importance and Influence of Gender

  Journal : Environmental Science & Technology 2022;56(7):4686-4687.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   52. Thitiya Booranathawornsom, Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  Molecular characterization of human bocavirus in recycled water and sewage sludge in Thailand

  Journal : Infection, Genetics and Evolution 2022;100 ARTICLE No. 105276.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Human bocavirus; Recycled water; Sewage sludge; Genetic characterization; Nested PCR 53. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  National trends in ideal cardiovascular health among adults in Bhutan from three cross-sectional surveys in 2007, 2014, and 2019

  Journal : Scientific Reports 2022;12(1) ARTICLE No. 5660.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   54. Anansith Yongsri, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Phosphorus flow analysis in maize cultivation: a case study in Thailand

  Journal : Environmental Science and Pollution Research 2022;29(39):59835–59845.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Phosphorus loss; Maize cultivation; Phosphorus use efficiency; Cost-saving 55. Rapeepun Prasertbun, Hirotake Mori, Aongart Mahittikorn, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Toshio Naito

  [Letter to the Editor] Pneumonia, influenza, and dengue cases decreased after the COVID-19 pandemic in Thailand

  Journal : Tropical Medicine and Health 2022;50 ARTICLE No. 27.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : COVID-19; Pneumonia; Influenza; Dengue; Thailand; Asia 56. Benjamin Haddon Parmenter, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , George Anthony Thouas

  Sociodemographic factors and parental views associated with use of an omega-3 supplement for their children

  Journal : PharmaNutrition 2022;20 ARTICLE No. 100289.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Omega-3; Dietary supplement; Nutraceutical; Consumer behaviors; Asia 57. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Health Care Responsiveness by Conventional, Traditional and Complementary Medicine Providers in a National Sample of Middle-Aged and Older Adults in India in 2017–2018

  Journal : Journal of Multidisciplinary Healthcare 2022;15:773-782.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health care responsiveness; Complementary medicine; Middle-aged; Older adults; India 58. Lalidaporn Punya, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Wanna Laowagul, Nuttakit Sukjit, Pattaranan Hanma

  Formation potentiality and source apportionment analysis of secondary organic aerosol in urban and suburban area, Thailand

  Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology 2022;44(1):191-200.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Volatile organic compound; Secondary organic aerosol formation; Positive matrix factorization; Receptor oriented model; Air pollution 59. Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า) , Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Chaijenkij, K., Panya, A., Sang-ngoen, D., Phonsatta, N., Kaewkul K.

  Whey protein concentrate mixed beverages and plasma amino acid response in young males

  Journal : Food Research 2022;6(3):62-68.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Whey protein hydrolysate; Leucine; Branched-chain amino acids; Plasma amino acid 60. Nattaporn Pinthong, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Vanitchaya Kultan, Jutarat Keawboonchu

  Characteristics and Impact of VOCs on Ozone Formation Potential in a Petrochemical Industrial Area, Thailand

  Journal : ATMOSPHERE 2022;13(5) ARTICLE No. 732.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Map Ta Phut; Ozone formation potential (OFP); Volatile organic compound (VOCs) 61. Kunwadee Rojpaisarnkit, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  COVID-19 Preventive Behaviors and Influencing Factors in the Thai Population: A Web-Based Survey

  Journal : Frontiers in Public Health 2022;10 ARTICLE No. 816464.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : COVID-19; Preventive behaviors; Face mask wearing; Hand washing; Physical distancing 62. Truong Hoang Viet, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Positive Parenting Program to Promote Child Development Among Children 1 to 3 Years Old: A Quasi-Experimental Research

  Journal : Journal of primary care & community health 2022;13.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Positive parenting program; Child development; Ages and stages questionnaire (ASQ-3) 63. Pirin Nichachotesalid, Nantiya Watthayu, Siriorn Sindhu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  A Retrospective Combination Health Outcomes Study among Diabetic Patients with Chronic Kidney Disease: A Multi-Level Study

  Journal : Trends in Sciences 2022;19(8) ARTICLE No. 3223.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Glycemic control; Chronic kidney disease progression; Integrated care; Diabetes selfcare activities; Multi-lev 64. Anshittha Charoenwattanayothin, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Sirintip Chaichalotornkul

  Adjunctive treatment for acne vulgaris by tranexamic acid

  Journal : Journal of Cosmetic Dermatology 2022;21(10):4515-4522.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Acne vulgaris; Aadjunctive therapy; Anti-inflammatory effect; Topical serum; Tranexamic acid 65. Achiraya Siriphap, Anong Kiddee, Acharaporn Duangjai, Atchariya Yosboonruang, Grissana Pook-In, Surasak Saokaew, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Anchalee Rawangkan

  Antimicrobial Activity of the Green Tea Polyphenol (−)-Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) against Clinical Isolates of Multidrug-Resistant Vibrio cholerae

  Journal : Antibiotics 2022;11(4) ARTICLE No. 518.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Antimicrobial activity; EGCG; Green tea; MDR; Vibrio cholerae 66. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Current tobacco use is associated with mental morbidity and health risk behaviours among school-going adolescents in Liberia and Mauritius

  Journal : Journal of Substance Use 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Mental health; health behavior; tobacco use; Liberia; Mauritius; adolescents 67. Pimnada Kakahthum, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Effects of health literacy improvement program on self-care behaviors and health outcomes in older adults with type 2 diabetes and hypertension comorbidities

  Journal : Journal of Public Health and Development 2022;20(2):32-42.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health literacy improvement program; Older adults with type II DM & hypertension; Health literacy; Self-care behavior; HbA1C; hypertension 68. Suwapat Kittibunchakul, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Suwimol Sapwarobol, Piya Temviriyanukul, Uthaiwan Suttisansanee

  Evaluation of Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) By-Products as Valuable and Sustainable Sources of Health Benefits

  Journal : Horticulturae 2022;8(4) ARTICLE No. 344.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Husk; Shell; Fatty acid; Antioxidant activity; Nutritive values; Phenolics; Enzyme inhibition; Glycation; Non-communicable diseases 69. Pakasinee Klaimala, Paphatsara Khunlert, Prakit Chuntib, Ritthirong Pundee, Nichcha Kallayanatham, Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Pesticide residues on children’s hands, home indoor surfaces, and drinking water among conventional and organic farmers in Thailand

  Journal : Environmental Monitoring and Assessment 2022;194(6) ARTICLE No. 427.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Children’s hand wipes; Home indoor surfaces; Drinking water; Pesticide residue; Conventional farmers; Organic farmers 70. Duangdao Sudatip, Surapee Tiengrim, Kittipong Chasiri, Anamika Kritiyakan, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Serge Morand, Visanu Thamlikitkul

  One Health Surveillance of Antimicrobial Resistance Phenotypes in Selected Communities in Thailand

  Journal : Antibiotics 2022;11(5) ARTICLE No. 556.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Antimicrobial resistance phenotype; One Health surveillance; Community; Thailand 71. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Polysubstance use among national samples of in-school adolescents in Dominican Republic, Jamaica, and Trinidad and Tobago

  Journal : Journal of Psychology in Africa 2022;32(2):187-193.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Caribbean adolescents; Physical distress; Polysubstance use; Psychological distress; Social-environmental; Factors 72. Anchalee Rawangkan, Achiraya Siriphap, Atchariya Yosboonruang, Anong Kiddee, Grissana Pook-In, Surasak Saokaew, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Acharaporn Duangjai

  Potential Antimicrobial Properties of Coffee Beans and Coffee By-Products Against Drug-Resistant Vibrio cholerae

  Journal : Frontiers in Nutrition 2022;9 ARTICLE No. 865684.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Antimicrobial activity; Coffee by-products; Coffee extract; Drug-resistant; Vibrio cholerae 73. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and associated factors of ideal cardiovascular health: A cross-sectional national population-based study of adults in the Marshall Islands

  Journal : Population Medicine 2022;4(April) ARTICLE No. 13.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cardiovascular health; Adults; Marshall Islands 74. Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  [letter to editor] The Author’s Reply: Health Literacy among Older Adults during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in an Urban Community in Thailand

  Journal : Annals of Geriatric Medicine and Research 2022;26(1):58-59.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   75. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Traditional and cyberbullying victimization and adverse mental and behavioural outcomes among school adolescents from Saint Vincent and the Grenadines

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Traditionally bullied; Cyberbullied; Mental health; Behavioral outcomes; Adolescents, Saint Vincent and the Grenadines 76. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Work participation and mental and physical health outcomes among a national community-dwelling sample of older adult men and women in India

  Journal : Journal of Human Behavior in the Social Environment 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Work participation; Health outcomes; Physical health; Mental health; Older adults; India 77. Srisuda Ngamkham, Boontuan Wattanakul, Alongkorn Pekalee(อลงกรณ์ เปกาลี) , Nitima Suparee

  Psychometric Properties of Beliefs about Pain Control Questionnaire in People with Cancer – Thai Version
  คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของแบบวัดความเชื่อการควบคุมความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง-ฉบับภาษาไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2022;26(3):432-445.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Beliefs; Cancer; Factor analysis; Pain Control; Psychometric Testing; Questionnaire
  คำสำคัญ : ความเชื่อ; มะเร็ง; การวิเคราะห์องค์ประกอบ; การควบคุมความปวด; คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา; แบบสอบถาม 78. Nittaya Sukchaisong, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Laura R. Saslow, James E. Aikens

  Effectiveness of the Mindfulness-Based Diabetes Self- and Family Management Support Program among Adults with Uncontrolled Diabetes: A Randomized Controlled Trial
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองด้วยสติและการสนับสนุนของครอบครัวในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้: การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2022;26(3):517-532.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Behavioral skills, Diabetes; Information; Glycated hemoglobin; Mindfulness; Motivation; Self-management; Thailand
  คำสำคัญ : ทักษะพฤติกรรม; โรคเบาหวาน; ข้อมูล; ค่าน้ำตาลสะสมในเลือด; การมีสติ; แรงจูงใจ; การจัดการตนเอง; ประเทศไทย 79. Chonchanok Muangnapoh(ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์) , Eakapong Tamboon, Neunghatai Supha(หนึ่งหทัย สุภา) , Jirachaya Toyting, Atchara Chitrak, Nakarin Kitkumthorn, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Tetsuya Iida, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล)

  Multilocus Sequence Typing and Virulence Potential of Vibrio parahaemolyticus Strains Isolated from Aquatic Bird Feces

  Journal : Microbiology Spectrum 2022;10(3) ARTICLE No. e00886-22.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Vibrio parahaemolyticus; Aquatic bird feces; Multilocus sequence typing; Virulence genes, Whole-genome analysis 80. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Trends in sedentary behaviour and associated factors among adults in Mongolia: results from national cross-sectional surveys in 2009, 2013 and 2019

  Journal : BMJ Open 2022;12(6) ARTICLE No. e058330.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   81. Lalita Kaewwilai(ลลิตา แก้ววิไล) , Wendy Duggleby, Hannah M. O Rourke, Anna Santos Salas

  Coping strategies and quality of life among Thai family carers of community-dwelling persons living with dementia: A cross-sectional study

  Journal : Journal of Advanced Nursing 2022;78(9):2775-2784.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Carer; Coping; Dementia; Nurse; Quality of life 82. Philomena J. Strother, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า)

  Effects of psychosocial factors on nonadherence to ART in Ganta, Nimba county, Liberia

  Journal : AIDS Research and Therapy 2022;19 ARTICLE No. 27.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : HIV-related stigma, Social support, ART-nonadherence, Liberia 83. Nachomkamon Saengsuk, Natta Laohakunjit, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Nattapon Kaisangsri, Orrapun Selamassakul, Khanok Ratanakhanokchai, Apiradee Uthairatanakij, Rattiya Waeonukul

  Comparative physicochemical characteristics and in vitro protein digestibility of alginate/calcium salt restructured pork steak hydrolyzed with bromelain and addition of various hydrocolloids (low acyl gellan, low methoxy pectin and κ-carrageenan)

  Journal : Food Chemistry 2022;393 ARTICLE No. 133315.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Restructured pork steak; Bromelain; Polysaccharide gums; In vitro digestibility; Alginate/calcium salt 84. Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  Carbon smart agriculture: lower carbon emissions and higher economic benefits of maize production in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Science and Technology 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Carbon fxation efciency; Carbon reduction; Crop seasons; Maize cultivation 85. Supannee Pruksa, Suwaree Sripoona, Suwalee Lowirakorn, Suradech Chaitokkia, Carol Hutchinson(Carol Hutchinson)

  Supporting Sustainable Development by Identifying Ways to Enhance and Conserve Local Food Wisdom, Loei Province, Thailand

  Journal : Sustainability 2022;14(12) ARTICLE No. 6978.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Traditional diet; Food wisdom; Food preparation; Northeastern region of Thailand; Global goals; Nutritional; Social and economic value 86. Kay Thi Khaing, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ) , Wanida Pimpeach, Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  Phosphorus Recovery and Bioavailability from Chemical Extraction of Municipal Wastewater Treatment’s Waste Activated Sludge: A Case of Bangkok Metropolis, Thailand

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2022;20(4):369-378.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Waste activated sludge; Phosphorus extraction; P recovery; P-bioavailability 87. Kanjana Yupin, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม) , Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  Color Removal of Pulp and Paper Mill Wastewater Using Residual Eucalyptus Wood

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2022;20(4):419-425.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Pulp and paper mill wastewater; Color removal; Activated carbon; Residual eucalyptus wood 88. Do Thi Hoai Thuong, Tran Ngoc Dang, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Wattasit Siriwong, Truong Thi Thuy Dung, Nguyen Thi Tuong Vy, Kraiwuth Kallawicha

  Fine particulate matter and daily hospitalizations for mental and behavioral disorders: A time-series study in Ho Chi Minh City, Vietnam

  Journal : Environmental Research 2022;213 ARTICLE No. 113707.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Fine particulate matter; PM2.5; Hospital admission; Mental disorders: behavioral disorders; Time-series study 89. Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Bryan Buchholz, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Wisanti Laohaudomchok(วิสันติ เลาหอุดมโชค) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Prevalence and Factors Associated with Musculoskeletal Disorders among Thai Burley Tobacco Farmers

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(11) ARTICLE No. 6779.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Burley tobacco farmers; Ergonomics; Musculoskeletal disorders; Thailand 90. Angsumalin Kaewboot, Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ) , Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Fonthip Pongsin

  Factors Influencing Sleep Quality of Outage Maintenance Shift Workers
  ผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับในการทำงานกะของพนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

  Journal : Journal of Health Science 2022;31(3):461-470.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Shift work; Sleep quality; Insomnia; Outage maintenance technician
  คำสำคัญ : การทำงานกะ; คุณภาพการนอน; อาการนอนไม่หลับ; พนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 91. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  National Cross-Sectional Data on Ideal Cardiovascular Health Among Adults in Mongolia in 2019

  Journal : Global Heart 2022;17(1) ARTICLE No. 34.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cardiovascular health; Adults; Mongolia 92. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  National high prevalence, and low awareness, treatment and control of dyslipidaemia among people aged 15–69 years in Mongolia in 2019

  Journal : Scientific Reports 2022;12(1) ARTICLE No. 10478.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   93. Greco Mark Malijan, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Natasha Ali, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , OH-DART Study Group, Roger Nascimento, Ross D. Booton, Katherine M.E. Turner, Ben S. Cooper, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย)

  A scoping review of antibiotic use practices and drivers of inappropriate antibiotic use in animal farms in WHO Southeast Asia region

  Journal : One Health 2022;15 ARTICLE No. 100412.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Antibiotic use; Antimicrobial resistance; Animal farms; Southeast Asia; One health; Farming practices 94. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer, Chutarat Sathirapanya, Phanthanee Thitichai, Edlaine Faria de Moura Villela, Tamara Rodrigues Zanuzzi, Felipe de Andrade Bandeira, Suzanna A. Bono, Ching Sin Siau, Won Sun Chen, M Tasdik Hasan, Philippe Sessou, John D. Ditekemena, Mina C. Hosseinipour, Housseini Dolo, Rhoda K. Wanyenze, Joseph Nelson Siewe Fodjo, Robert Colebunders

  Psychosocial Factors Associated With Adherence to COVID-19 Preventive Measures in Low-Middle- Income Countries, December 2020 to February 2021

  Journal : International Journal of Public Health (Sozial- und Praventivmedizin) 2022;67 ARTICLE No. 1604398.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Psychosocial factors; Low-and middle-income countries; COVID-19; Adherence; Preventive measures 95. Thanachep Peeratoranit, Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Water Use Quality Situation over 10 Years (2010 to 2019) of Hospitals under the Ministry of Public Health, Thailand

  Journal : EnvironmentAsia 2022;15(2):65-74.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Water Use; Hospital; Water Quality; Chemical parameter; Coliform bacteria 96. Jatuporn Ounprasertsuk, Jintana Ruksachat, Phannee Rojanabenjakun, Tipvarin Benjanirat, Pongsak Jaroenngarmsamer, Narongdham Tiyaphom, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  The environment of Educational Institute and Learning Happiness of Students’: A Cross-sectional Survey Rajabhat University, Thailand

  Journal : Journal of Positive School Psychology 2022;6(2):2911-2920.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Environment education; Learning Happiness; Student; University 97. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Athicha Tojeen, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Wanich Suksatan

  Quality of Life of Older Adults with Physical and Mobility Disabilities during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in Thailand

  Journal : Sustainability 2022;14(14) ARTICLE No. 8525.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life; Older adults; Physical mobility; Physical disability; COVID-19 98. Pornthip Chompook, Apiradee Intarapak, Kanjana Changkaew, Ruttana Pachanon, Apichart Suwannachairob, Chie Nakajima, Yasuhiko Suzuki, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Norikazu Isoda

  ANTIBIOGRAMS AND VIRULENCE GENES OF ESCHERICHIA COLI AND SALMONELLA SP FROM FARM PIGS IN CENTRAL THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2022;53(3):322-344.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Escherichia coli; Salmonella serovar; Antimicrobial resistance; Farm pig; Stool; Virulence gene; Thailand 99. Krongkan Saipin, Butsaya Thaisomboonsuk, Bunpote Siridechadilok, Nithinart Chaitaveep, Pongrama Ramasoota, Chunya Puttikhunt, Sutha Sangiambut, Anthony Jones, Romchat Kraivong, Rungtawan Sriburi, Poonsook Keelapang, Nopporn Sittisombut, Jiraphan Junjhon(จิรพันธุ์ จันทร์จร)

  A replication competent luciferase-secreting DENV2 reporter for sero-epidemiological surveillance of neutralizing and enhancing antibodies

  Journal : Journal of Virological Methods 2022;308 ARTICLE No. 114577.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Virus reporters; Neutralization assay; Enhancement assay; Dengue virus 100. Rian Adi Pamungkas, Andi Mayasari Usman, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Abdurrasyid

  A smartphone application of diabetes coaching intervention to prevent the onset of complications and to improve diabetes self-management: A randomized control trial

  Journal : Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews 2022;16(7) ARTICLE No. 102537.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Smartphone application; Coaching program; Self-management; Diabetes complication; Randomized control trial 101. Jintana Jankhotkaew, Sally Casswell, Taisia Huckle, Surasak Chaiyasong, Payao Phonsuk(พเยาว์ ผ่อนสุข)

  [Review] Barriers and Facilitators to the Implementation of Effective Alcohol Control Policies: A Scoping Review

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(11) ARTICLE No. 6742.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Policy implementation; Effective alcohol policies; Barriers; facilitators 102. Anongnat Pansathin, Natthani Meemon, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Darunee Phukao

  Development and validation of the health literacy towards dietary supplements for beauty among Thai undergraduate students

  Journal : Journal of Public Health and Development 2022;20(2):240-252.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health literacy; Dietary supplements; Tool 103. Saranporn Wongpattananukul, Uarna Nungarlee, Arnakorn Ruangprach, Suwaibah Sulong, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Sirichai Adisakwattana, Sathaporn Ngamukote

  Effect of Inca peanut oil on omega-3 polyunsaturated fatty acids, physicochemical, texture and sensory properties in chicken sausage

  Journal : Lebensm. Wiss. U-Technol-Food Science and Technology 2022;163 ARTICLE No. 113559.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Inca peanut; Chicken sausage; Omega-3 fatty acid; Omega-6/omega-3 ratio; Saturated fat 104. Suwapat Kittibunchakul, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Suwimol Sapwarobol, Uthaiwan Suttisansanee, Yuraporn Sahasakul

  Effects of Maturity and Thermal Treatment on Phenolic Profiles and In Vitro Health-Related Properties of Sacha Inchi Leaves

  Journal : Plants 2022;11(11) ARTICLE No. 1515.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Plukenetia volubilis L.; Tea; Young leaves; Old leaves; Antioxidant activity; Enzyme inhibition; Glycation; Non-communicable diseases 105. Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  Effects of rainfall on human leptospirosis in Thailand: evidence of multi-province study using distributed lag non-linear model

  Journal : Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 2022;36(12):4119-4132.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Human leptospirosis; Rainfall; Distributed lag non-linear model; Thailand 106. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Factors associated with single and multiple suicide attempts in adolescents attending school in Argentina: National cross-sectional survey in 2018

  Journal : BJPsych Open 2022;8(4) ARTICLE No. e128.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Multiple suicide attempts; Risk factors; Adolescents; Argentina 107. Masronee Arwaekaji, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  Forecasting Influenza Incidence in Public Health Region 8 Udonthani, Thailand by SARIMA model

  Journal : Current Applied Science and Technology 2022;22(4).
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Forecasting; Influenza; SARIMA model 108. Koji Terasawa, Adiatmika I Putu Gede, Adiputra I Nyoman, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Toshiaki Watanabe, Fumihito Sasamori, Kazuki Kobayashi, Hisaki Akasaki, Masao Okuhara, Ryoji Uchiyama, Kazuki Ashida, Hisaaki Tabuchi, Mizue Kayama, Takao Futagami, Takashi Nagai

  Implementation of a health education program in Asia, comparing Thailand, Indonesia, and Japan

  Journal : Technology and Health Care 2022;30(4):775-785.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Brain function; Health promotion; Pedometer; Physical fitness 109. Natlada Boonphikham, Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Tawach Prechthai(ธวัช เพชรไทย)

  Indoor Air Quality in Public Health Centers: A Case Study of Public Health Centers Located on Main and Secondary Roadsides, Bangkok

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2022;20(5):527-533.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Indoor air quality; Public health centers; Carbon monoxide (CO); Carbon dioxide (CO2); Particulate matter of less than 2.5 μm diameter (PM2.5); Ventilation 110. Waewwab, Pathavee, Pan-ngum, Wirichada, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Bhophkrit Bhopdhornangkul, Wiriya Mahikul

  Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding “New Normal” Guidelines and Quality of Life Among Thai People During the COVID-19 Outbreak: An Online Cross-Sectional Survey

  Journal : Frontiers in Public Health 2022;10 ARTICLE No. 914417.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Coronavirus disease 2019 (COVID-19); Knowledge; Attitudes; Practices; “new normal” guidelines; Quality of life 111. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Self-reported hearing loss and instrumental activities of daily living among community-dwelling older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):125-131.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Functional disability; Hearing aid; Hearing loss; India; Older adults 112. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and correlates of loneliness among a nationally representative population-based sample of middle-aged and older adults in India

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):151-157.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health status; India; Loneli-ness; Middle-age and older adults; Social support; Stressors 113. karl peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Social and health determinants of edentulism among older adults in India

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):113-118.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Demographic factors; Edentulism; Health indicators; India; Older adults; Social factors 114. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence, awareness, treatment, and control of dyslipidemia and associated factors among adults in Jordan: Results of a national cross-sectional survey in 2019

  Journal : Preventive Medicine Reports 2022;28 ARTICLE No. 101874.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Lipid profile; Adults; Jordan 115. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  National trends in prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension among adults in Mongolia from 4 cross-sectional surveys in 2005, 2009, 2013, and 2019

  Journal : Medicine 2022;101(33) ARTICLE No. e30140.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Hypertension care; Predictors; Repeat cross-sectional survey 116. Kannika Katsomboon, Siriorn Sindhu, Ketsarin Utriyaprasit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors Associated with 24-Hour Clinical Outcome of Emergency Patients; a Cohort Study

  Journal : Archives of Academic Emergency Medicine 2022;10(1) ARTICLE No. e30.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Outcome assessment; Health care; Clinical decision rules; Transportation of patients; Patient care management; Emergency treatment 117. Khanut Thongphunchung, Panita Charoensuk, Sutida U-tapan, Wassana Loonsamrong, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Wiriya Mahikul

  Outpatient Department Visits and Mortality with Various Causes Attributable to Ambient Air Pollution in the Eastern Economic Corridor of Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(13) ARTICLE No. 7683.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; Particulate matter; Outpatient department visits; Mortality; Eastern Economic Corridor; Case-crossover study; Conditional Poisson model 118. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Perceived age discrimination among older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):181-190.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : India; older adults; Perceived age discrimination 119. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Prevalence and correlates of heavy episodic drinking among middle-aged and older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):143-149.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Heavy episodic drinking; India; middle-age; older adults 120. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and correlates of self-reported cataract among a nationally representative community-dwelling sample of older adults in India, 2017-2018

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):107-112.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cataract; health factors; India; older adults; sociodemographic 121. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and determinants of smoking tobacco and smokeless tobacco use among a nationally representative population-based sample of older adults in India

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):133-141.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health factors; India; older adults; Sociodemographic factors; Tobacco use 122. Wissanupong Kliengchuay, Wechapraan Srimanus, Rachodbun Srimanus, Nuttapohn Kiangkoo, Kamontat Moonsri, Sarima Niampradit, San Suwanmanee(สันต์ สุวรรณมณี) , Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  The association of meteorological parameters andAirQ+health risk assessment of ­PM2.5 in Ratchaburi province, Thailand

  Journal : Scientific Reports 2022;12(1) ARTICLE No. 12971.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   123. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Perceived weight discrimination among middle-aged and older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):167-172.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : India; middle-aged; Older adults; Perceived weight discrimination 124. Peltzer, Karl, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Prevalence and correlates of oral health problems among a nationally representative sample of older adults in India, 2017-2018

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):99-105.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Chronic conditions; India; Lifestyle factors; Older adults; Oral health problems 125. Narudee Onsri, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Effect of inulin and whey protein concentrate on the physicochemical properties and shelf life of reduced-fat cream puffs

  Journal : Journal of Food Processing and Preservation 2022;0 ARTICLE No. inpress:e16955.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   126. Pisit Wattanaruangkowit, Sombat Muengtaweepongsa, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  The Effects of Foot Reflexology for Smoking Cessation on Brain Activities with Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): A Pilot Study

  Journal : Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2022;2022 ARTICLE No. 1727479.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   127. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Associations between edentulism and health indicators among older adults in India

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):119-124.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Edentulism; Health indicators; India; Older adults 128. Chunphen Upake, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Wanich Suksatan

  Factors Predicting the Coronavirus Disease 2019 Preventive Behaviors of Older Adults: A Cross-Sectional Study in Bangkok, Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(16) ARTICLE No. 10361.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Older adults; COVID-19; Health behaviors; Prevention; Health promotion 129. Napamon Supornpun, Paisal Rummaneethorn, Thamthiwat Nararatwanchai, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Sirinthip Chaichalotornkul

  Incobotulinum Toxin A with a One-year Long-lasting Effect for Trapezius Contouring and Superior Efficacy for the Treatment of Trapezius Myalgia

  Journal : Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery 2022;15(2):168-174.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Incobotulinum toxin A; Onabotulinum toxin A; Trapezius hypertrophy; Trapezius myalgia; Ultrasound-guided injection 130. Teepapipat Lertvarayut, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Yaowapa Maneerat, Tomohiro Ishimaru

  Work Ability Among Older Adult Farm Workers in Thailand

  Journal : Journal of Agricultural Safety and Health 2022;28(2):109-124.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Aging; Farm worker; Older adult; Thailand; Work ability; Work ability index 131. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Health risk behaviour and persistent and incident depression among middle-aged and older adults in South Africa

  Journal : South African Journal of Psychology 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Incident depressive symptoms; Longitudinal study; Persistent depressive symptoms; South Africa 132. Chanchira Phosat(จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์) , Charupan Phosat, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Pornpimol Panprathip Phienluphon, Karunee Kwanbunjan

  The effect of goat’s milk consumption on the clinical health of middle-aged adults with lactose intolerance

  Journal : Malaysian Journal of Nutrition 2022;28(2):263-274.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Goat’s milk; Lactoferrin; Lactose-free; Lactose intolerance; Middle-aged adults 133. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and correlates of multiple non-communicable diseases risk factors among male and female adults in Sudan: results of the first national STEPS survey in 2016

  Journal : African Health Sciences 2022;22(2):728-735.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Multiple non-communicable diseases; sociodemographic factors; adults; Sudan 134. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Religiosity and well-being (self-reported health, happiness, and life satisfaction) among middle-aged and older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018

  Journal : International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):173-179.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : India; Middle-aged; Older adults; Religion; Religiosity; Well-being 135. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and correlates of self-reported cardiovascular disease in Mongolia: findings from the 2019 Mongolia STEPS cross-sectional survey

  Journal : BMJ Open 2022;12(8) ARTICLE No. e061812.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   136. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Fruit and vegetable intake and incident and persistent poor sleep quality in a rural ageing population in South Africa: longitudinal study

  Journal : BJPsych Open 2022;8(5) ARTICLE No. e149.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Fruit and vegetable intake; Sleep quality; Longitudinal study; South Africa. 137. Aongart Mahittikorn, Wanida Mala, Polrat Wilairatana, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Frederick Ramirez Masangkay, Kwuntida Uthaisar Kotepui, Manas Kotepui

  Prevalence, anti-malarial chemoprophylaxis and causes of deaths for severe imported malaria: A systematic review and meta-analysis

  Journal : Travel Medicine and Infectious Disease 2022;49 ARTICLE No. 102408.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Imported malaria; Chemoprophylaxis; Mortality; Deaths; Severe malaria 138. Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Chotirot Chotiphan, Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Wisanti Laohaudomchok(วิสันติ เลาหอุดมโชค) , Tiina M. Ikaheimo, Jouni J.K.Jaakkola, Simo Nayha

  [Short communication] Active commuting and work ability: A cross-sectional study of chicken meat industry workers in Thailand

  Journal : International Journal of Industrial Ergonomics 2022;91 ARTICLE No. 103339.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Active commuting; Work ability; Poultry industry; Occupation 139. Sayambhu Saita, Sasithan Maeakhian, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ)

  Temporal Variations and Spatial Clusters of Dengue in Thailand: Longitudinal Study before and during the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic

  Journal : Tropical Medicine and Infectious Disease 2022;7(8) ARTICLE No. 171.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Dengue; Temporal variations; Spatial clusters; Coronavirus disease; COVID-19 140. Saranya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Saroj Nakju, Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

  Use of e-cigarettes among public health students in Thailand: Embedded mixed-methods design

  Journal : Tobacco Induced Diseases 2022;20 ARTICLE No. 78.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : e-cigarettes; Public health students; Embedded mixed-method design 141. Vanitchaya Kultan, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Nattaporn Pinthong , Jutarat Keawboonchu, Mark Robson

  Comprehensive Evaluation of Odor-Causing VOCs from the Painting Process of the Automobile Manufacturing Industry and Its Sustainable Management

  Journal : ATMOSPHERE 2022;13(9) ARTICLE No. 1515.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Air pollution; Odor; Volatile organic compounds; Stack; Wastewater treatment system; Automobile manufacturing industry; Air dispersion modeling 142. Wissawa Malakan, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Akira Kondo

  Modeling of Inhalation Health Risk of Volatile Organic Compounds in the Vicinity of Maptaphut Petroleum and Petrochemical Industrial Estate, Thailand

  Journal : Sustainability 2022;14(9) ARTICLE No. 12073.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; Emission inventory; HHRAP; IRAP-h view; Maptaphut; VOCs 143. Chawapon Sarnkhaowkhom(ชวภณ สารข้าวคำ) , Payao Phonsuk(พเยาว์ ผ่อนสุข) , Siriporn Santre(ศิริพร แสนตรี) , Wanich Suksatan

  [Review] Applying of Positive Deviance Approach to Promote Young Adults’ and Adolescents’ Health: A Literature Review

  Journal : Sustainability 2022;14(17) ARTICLE No. 10669.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adolescents health; Literature review; Positive deviance; Young adults health 144. Achiraya Siriphap, Chittakun Suwancharoen, Watchara Laenoi, Parinya Kraivuttinun, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Watsawan Prapasawat

  First study on virulence genes, antimicrobial resistance, and integrons in Escherichia coli isolated from cage, free-range, and organic commercial eggs in Phayao Province, Thailand

  Journal : Veterinary World 2022;15(9):2293-2301.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Antimicrobial resistance; Eggshells; Escherichia coli; Integrons; Virulence 145. Nanthana Chanthorn, Thanathorn Petchrat, Titiwud Pongtanapaisan, Sirikarn Thongmai, Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  Adsorption potential for PM2.5 and TVOC from printing job using wastepaper and rice husk

  Journal : Songklanakarin Journal of Science and Technology 2022;44(3):826-835.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : PM2.5; TVOC; Aerogel; Adsorption; Wastepaper; Rice husk 146. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Correlates of suicidal behaviour among adults in Guyana

  Journal : Journal of Psychology in Africa 2022;32(4):407-412.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adults; Childhood abuse; Guyana; Suicidal behaviour 147. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and associated factors of physical inactivity among middle-aged and older adults in India: results of a national cross-sectional community survey

  Journal : BMJ Open 2022;12(8) ARTICLE No. 058156.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   148. Dararatt Anantanasuwong, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and Associated Factors of Successful Ageing among People 50 Years and Older in a National Community Sample in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(17) ARTICLE No. 10705.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Ageing; Health; Thailand 149. Jintana Jankhotkaew, Sally Casswell, Taisia Huckle, Surasak Chaiyasong, Payao Phonsuk(พเยาว์ ผ่อนสุข)

  [Review] Quantitative tools and measurements for assessing the implementation of regulatory policies in reducing alcohol consumption and alcohol-related harms: A scoping review

  Journal : Drug and Alcohol Review 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Alcohol policy; Policy implementation; Quantitative measurement; Scoping review, Tool 150. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Religiosity and Depression Among Community-Dwelling Older Adults in India: Results of a National Survey in 2017–2018

  Journal : Journal of Religion and Health 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Religiosity; Major depressive disorder; Depressive symptoms; Older adults; India 151. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Undiagnosed hypertension in Sudan: results of the cross-sectional national STEPS survey in 2016

  Journal : Pan African Medical Journal 2022;42 ARTICLE No. 205.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Undiagnosed hypertension; Adults; Sudan 152. Dysoley Lek, Agus Rachmat, Dustin Harrison, Geoffrey Chin, Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , David Saunders, Didier Menard, William O. Rogers

  Efficacy of three anti-malarial regimens for uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in Cambodia, 2009–2011: a randomized controlled trial and brief review

  Journal : Malaria Journal 2022;21 ARTICLE No. 259.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Uncomplicated falciparum malaria; Cambodia; Antimalarial resistance; Randomized clinical trial; Therapeutic efficacy 153. Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Kanawat Paoin, Kouji H. Harada

  [Note] Comment on "Associations between Novel and Legacy Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Human Serum and Thyroid Cancer: A Case and Healthy Population in Shandong Province, East China".

  Journal : Environmental Science & Technology 2022;56(18):13510-13511.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   154. Peemapat Jookjantra, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Jutarat Keawboonchu, Vanitchaya Kultan, Wanna Laowagul

  Formation potential and source contribution of secondary organic aerosol from volatile organic compounds

  Journal : Journal of Environmental Quality 2022;51(5):1016-1034.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   155. Laksanee Boonkhao, Satayu Phonkaew, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Pongsak Rattanachaikunsopon

  Carbofuran residues in soil and consumption risks among farmers growing vegetables in Ubon Ratchathani Province, Thailand

  Journal : AIMS Environmental Science 2022;9(5):593-602.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Carbofuran; Soil; Residues; Health risk assessment 156. Kay Thi Khaing, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ)

  Phosphorus Recovery from Anaerobic Co-Digestion of Waste Activated Sludge and Food Waste: Effect on Molar Ratio of Mg/Ca and Mg, Ca, Fe/P

  Journal : Scientific Research and Innovative Studies 2022;1(1):1-6.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Food waste, Phosphorus recovery, Precipitation, Waste activated sludge 157. Kay Thi Khaing, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ)

  Phosphorus Extraction from Waste Activated Sludge using Sulfuric Acid Leaching: Recovery P and Reduction P Leakage

  Journal : Scientific Research and Innovative Studies 2022;1(2):111-116.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Phosphorus extraction; Phosphorus recovery; Waste activated sludge 158. Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Kunwadee Rojpaisarnkit, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Factors affecting face mask-wearing behaviors to prevent COVID-19 among Thai people: A binary logistic regression model

  Journal : Frontiers in Psychology 2022;13 ARTICLE No. 996189.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Face mask; Mask-wearing behaviors; COVID-19; Disease prevention behavior; Health behavior; Binary logistic regression 159. Bussayaporn Peng‑in, Peeyaporn Sanitluea, Pimnapat Monjatturat, Pattaraporn Boonkerd, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี)

  Estimating ground-level PM2.5 over Bangkok Metropolitan Region in Thailand using aerosol optical depth retrieved by MODIS

  Journal : Air Quality, Atmosphere & Health 2022;15(11):2091-2102.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : PM2.5; Aerosol optical depth; MODIS; Satellite; Bangkok Metropolitan Region 160. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Kanasap Tawatting(คณาทรัพย์ ธวัฒติง) , Wanich Suksatan

  Health-Risk Behaviors, COVID-19 Preventive Behaviors, and the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Working-Age Population of Bangkok, Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(20) ARTICLE No. 13394.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health-risk behaviors; COVID-19 preventive behaviors; Impact of COVID-19 pandemic; Working-age population; Online survey 161. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and correlates of undiagnosed, diagnosed, and total type 2 diabetes among adults in Morocco, 2017

  Journal : Scientific Reports 2022;12 ARTICLE No. 16092.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   162. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Trends in concurrent tobacco use and heavy drinking among individuals 15 years and older in Mongolia

  Journal : Scientific Reports 2022;12 ARTICLE No. 16639.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   163. Kulchalee Deawjaroen, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Nalinee Poolsup, Derek Stewart, Naeti Suksomboon

  Characteristics of drug‑related problems and pharmacist’s interventions in hospitalized patients inThailand: a prospective observational study

  Journal : Scientific Reports 2022;12 ARTICLE No. 17107.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   164. Bandana Pathak, Yaowaluk Ngoenwiwatkul, Samrit Srithamrongsawat, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  COMPARISON OF ORAL HEALTH BETWEEN CHILDREN AGED 11-13 YEARS IN NEPAL WITH AND WITHOUT DISABILITIES

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2022;53(1):108-121.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Dental caries, Oral health, OHI-S, Disability, Missing teeth, Gingivitis 165. Nareewan Khiaw-im, Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Chathaya Wongrathanandha, Chaturon Tangsangwornthamma

  Cross-Cultural Adaptation, Reliability, and Content Validity of Thai Version of Workplace Violence in the Health Sector Country Case Study Questionnaire

  Journal : Journal of primary care & community health 2022;13.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Workplace violence, Health sector, Thai-version questionnaire, Translation, Validity, reliability 166. Chalobol Chalermsri, Shirin Ziaei, Eva-Charlotte Ekstrom, Weerasak Muangpaisan, Wichai Aekplakorn, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Syed Moshfiqur Rahman

  Dietary diversity associated with risk of cardiovascular diseases among community-dwelling older people: A national health examination survey from Thailand

  Journal : Frontiers in Nutrition 2022;9 ARTICLE No. 1002066.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Dietary diversity; Cardiovascular diseases; Cardiometabolic risk factor; Older people; Thailand 167. Matsayapan Pudla, Sucharat Sanongkiet, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Chularat Luangjindarat, Marisa Ponpuak, Pongsak Utaisincharoen

  TLR9 Negatively Regulates Intracellular Bacterial Killing by Pyroptosis in Burkholderia pseudomallei-Infected Mouse Macrophage Cell Line (Raw264.7)

  Journal : Microbiology Spectrum 2022;10(5) ARTICLE No. e03488-22.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Burkholderia pseudomallei; Caspase-11; Macrophage defense; Pyroptosis; TLR9 168. Wanida Pimpeach, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Suwisa Mahasandana(สุวิสา มหาสันทนะ) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  Enhancing anaerobic co-digestion of primary settled-nightsoil sludge and food waste for phosphorus extraction and biogas production: effect of operating parameters and determining phosphorus transformation

  Journal : Environmental Science and Pollution Research 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Biowaste; Co-substrate; Hydraulic retention time (HRT); Phosphorus fractionation; Phosphorus release; Process stability; Resource recovery; Waste utilization 169. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Prevalence and associated factors of undiagnosed hypertension among adults in the Central African Republic

  Journal : Scientific Reports 2022;12(1) ARTICLE No. 19007.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   170. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Combined victimization of face-to-face and cyberbullying and adverse health outcomes among school-age adolescents in Argentina

  Journal : Psychology, Health and Medicine 2022;0 ARTICLE No. inpress.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Face-to-face bullied; Cyberbullied; Health outcomes; Adolescents; Argentina 171. Karl Peltzer, Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ)

  Impact of Somatic Conditions and Lifestyle Behaviours on Depressive Symptoms and Low Life Satisfaction among Middle-Aged and Older Adult Men in South Africa

  Journal : Journal of Mens Health 2022;18(9) ARTICLE No. 1809194.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Chronic diseases; Incident depression; Persistent depression; Low life satisfaction; Longitudinal study; South Africa 172. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Longitudinal correlates of fruit and vegetable consumption with depressive symptoms among middle-aged and older adults in South Africa

  Journal : BMC psychology 2022;10(1) ARTICLE No. 247.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Fruits; Vegetables; Incident depression; Persistent depression; Longitudinal study; South Africa 173. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Mental distress and incident functional disability among a rural ageing population in South Africa

  Journal : International Journal of Geriatric Psychiatry 2022;37(12):GPS5840.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Functional disability; Longitudinal study; Mental symptoms; South Africa 174. Supa Pengpid(สุภา เพ่งพิศ) , Karl Peltzer

  Sleep duration and incident and persistent depressive symptoms among a rural ageing population in South Africa

  Journal : Comprehensive Psychiatry 2022;119 ARTICLE No. 152354.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : sleep duration; incident depressive symptoms; persistent depressive symptoms; longitudinal study; South Africa 175. Sornwichate Rattanachaiwong, Veeradej Pisprasert, Pranithi Hongsprabhas, Uthumporn Panitanarak(อุทุมพร ปณิธานะรักษ์) , Peerakong Larphun

  Impedance change during intentional weight loss in Thai obese patients

  Journal : Clinical Nutrition Open Science 2022;46:20-28.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bioelectrical impedance analysis; BIA; Impedance; Body composition; Obesity; Weight reduction  วารสารระดับชาติ
 1. Suchanwat Somsorn, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Effects of Information, Motivation and Behavioral Skills Model with Video-Observed Therapy program among New Pulmonary Tuberculosis Patients in Nonthaburi Province
  ผลของโปรแกรมแบบแผนการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะร่วมกับการกำกับการรับประทานยาผ่านวิดีโอในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดนทบุรี

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2022;38(1):241-253.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Video-Observed Therapy; Pulmonary tuberculosis
  คำสำคัญ : กําากับการรับประทานยาผ่านวิดีโอ; วัณโรคปอด 2. Nongkran Chooin, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Factors Related to Health Literacy in Diabetes Mellitus among Health Volunteers in Bangkok
  ปัจจัยสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหาคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2022;38(1):254-267.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health literacy; Health volunteers; Diabetes mellitus; Bangkok
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข โรคเบาหวาน กรุงเทพมหานค 3. Orawan Wangluk, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Factors Related to HIV Prevention Behaviors amongMen Who Have Sex with Men, Ratchaburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดราชบุรี

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2022;38(1):280-292.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : HIV prevention behavior; HIV; men who have sex with men; gay
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกันเอชไอวี เอชไอวี ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ชายรักชาย 4. Shristi Singh, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Factors influencing husband’s involvement during antenatal care in Lalitpur district of Nepal

  Journal : Thai Journal of Public Health 2022;52(1):6-17.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Antenatal care (ANC); Husband’s involvement; Lalitpur Nepal; Pregnancy 5. Atcharawalee Wongraweekul, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Suwimol Sapwarobol

  Effect of whey protein supplementation and exercise on body composition and biochemical indices among overweight and obese adults

  Journal : Thai Journal of Public Health 2022;52(1):57-68.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Whey protein; Obesity and body composition; Lipids; Glucose; Renal function 6. Wannapat Wanitchatchawan, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Krit Pongpirul

  Effect of a Personalized Cardiovascular Risk Score Report on Employee Smoking Behavior in a Private Hospital
  ผลการรายงานคะแนนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดรายบุคคล ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

  Journal : Thai Journal of Public Health 2022;52(1):69-78.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cardiovascular risk score; Smoking behavior; Randomized controlled trial 7. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [Interesting Law] Personal Data Protection Act, 2019
  [Interesting Law] PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(1):147-155.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   8. Autchara Nopnob, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Factors Predicting the Safety Behaviors toward Chemotherapy Administration among Registered Nurses in the Hospitals under the Department of Medical Services, Ministry of Public Health in Bangkok

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2022;49(1).
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Safety behaviors toward chemotherapy administration registered nurses 9. Artittaya Piatanom, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Work Related Quality of Life among Medical Technologists in Regional Hospital, Ministry of Public Health
  คุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2022;31(1):144-153.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Work related quality of life; Job characteristics; Organization climate; Medical technologist
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; คุณลักษณะงาน; บรรยากาศองค์การ; นักเทคนิคการแพทย์ 10. Patcharin Addjanagitt, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Effects of the new smoker prevention program among vocational students
  ผลของโปรแกรมป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ ในนักเรียนอาชีวศึกษา

  Journal : Thai Journal of Nursing 2022;71(1):10-19.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : New Smoker; Vocational Student; Theory of Planned Behavior
  คำสำคัญ : นักสูบบุหรี่หน้าใหม่; นักเรียนอาชีวศึกษา; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 11. Peeraya Suteerangkul, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Galaya Saradhuldhat, Patcharin Addjanagitti, Thapanee Panupas

  Stakeholders' expreience in community for smoking cessation and promotion of smoke-free home
  ประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนสำหรับการเลิกบุหรี่และการสร้างเสริมบ้านปลอดบุหรี่

  Journal : Thai Journal of Nursing 2022;71(1):37-44.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoking Cessation; Smoke-free Home; Community Stakeholders; Professional Nurse
  คำสำคัญ : การเลิกบุหรี่; บ้านปลอดบุหรี่; ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน; พยาบาลวิชาชีพ 12. Sansanee Kamonkriangkrai, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Effectiveness of nicotine withdrawal symptom management program for industrial workers in contemplation and preparation stages of tobacco quitting process
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการอาการถอนนิโคตินสำหรับพนักงานอุตสาหกรรมที่มีความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ในระยะลังเลใจและระยะพร้อมปฏิบัติ

  Journal : Thai Journal of Nursing 2022;71(1):45-52.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Nicotine Withdrawal Symptom Management; Tobacco Craving; Perceived Efficacy; Industrial Workplace, LINE Application
  คำสำคัญ : การจัดการอาการถอนนิโคติน; ความอยากบุหรี่; การรับรู้ความสามารถ; สถานประกอบการ; แอปพลิเคชันไลน์ 13. Tanawat Ruamsook, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  Nurse and the smoke-free environmental management in community
  พยาบาลกับการจัดการสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ในชุมชน

  Journal : Thai Journal of Nursing 2022;71(1):53-62.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoke-Free Environment; Community; Nurse’s Roles
  คำสำคัญ : สภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่; ชุมชน; บทบาทพยาบาล 14. Thanyalak Nakharin, Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  Factors Related to Skin Whitening Product Consumption Behavior Among Undergraduate Students in Bangkok Metropolis
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2022;38(1):109-121.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Skin whitening products; Undergraduate students; Consumption behavior
  คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว; นักศึกษา; พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว 15. Aranya Munthum, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Watcharaporn Paorohit

  Factors affecting to survival of overweight and obesity among the health check-up examinees at the Division of Preventive Medicine, Directorate of Medical Services, RTAF
  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมการแพทย์ทหารอากาศ

  Journal : Royal Thai Army Medical Journal 2022;75(1):27-37.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Overweight; Obesity; Royal Thai Air Force ground personnel 16. Supanat Chantasaro, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Factors Associated to Home Visit Nurse Performance Regarding Health Center’s Patients and Older Adults Home Health Care
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเยี่ยมบ้านตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้าน

  Journal : Journal of public health nursing 2022;36(1):18-38.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Standard of Practice; Home Visiting Nurse; Home Health Care
  คำสำคัญ : มาตรฐานการปฏิบัติงาน; พยาบาลเยี่ยมบ้าน; การดูแลที่บ้าน 17. ณัฐนิช ขันหลวง, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Factors Influencing Quality of Life of the Elderly with Age-Related Macular Degeneration
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคจุดรับภาพชัดเสื่อมเหตุจากอายุ

  Journal : Journal of public health nursing 2022;36(1):118-134.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Quality of life; Elderly; Age-related macular degeneration; PRECEDE PROCEED
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้สูงอายุ; โรคจุดรับภาพชัดเสื่อมเหตุจากอายุ; PRECEDE PROCEED 18. บุษยา เพชรมณี, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kamonrat Kittipimpanon

  Effects of Self Management Support Program on Self Management Behavior and Blood Pressure among the Older Adults with Uncontrolled Hypertension
  ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

  Journal : Journal of public health nursing 2022;36(1):53-66.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Older Adult; Uncontrolled Hypertension; Self-Management Behavior; Self-Management Support Program
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้; พฤติกรรมการจัดการตนเอง; โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง 19. Pattra Kotana, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Effects of a self-efficacy enhancement program on smoking cessation behaviors of patients at risk ofcardiovascular diseases
  ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

  Journal : Journal of public health nursing 2022;36(1):1-17.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoking cessation; Self-efficacy; Patients with Cardiovascular risks
  คำสำคัญ : การเลิกบุหรี่; สมรรถนะแห่งตน; ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 20. Lalita Kaewwilai(ลลิตา แก้ววิไล)

  [บทความวิชาการ] Comprehensive Geriatric Assessment in Community: Roles of Nurse Practitioner
  [บทความวิชาการ] การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน: บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ

  Journal : Journal of public health nursing 2022;36(1):136-152.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Older people; Aging; Comprehensive geriatric assessment; Nurse practitioner
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ/การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 21. Pajaree Sumranchit, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Factors affecting alcohol drinking of undergraduate university students: Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา: มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(2):215-232.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Alcoholic beverage; Undergraduate university students; Social values; Compliance with the law
  คำสำคัญ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์; นักศึกษา; ค่านิยม; การปฏิบัติตามกฎหมาย 22. Paveethida Luamcharoen, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Perception, Satisfaction, and Problems with Health InsuranceConsumer Protection on Life Insurance Policies of an Insurance Company
  การรับรู้ ความพึงพอใจ และปัญหาการคุ้มครองประกันภัยสุขภาพบนสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(2):233-248.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Perception of health insurance; Satisfaction of health insurance; Problems of health insurance; Life insurance
  คำสำคัญ : การรับรู้ประกันสุขภาพ; ความพึงพอใจประกันสุขภาพ; ปัญหาประกันสุขภาพ; ประกันชีวิต 23. Rattanakan Deethong, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Saranya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Factors related to the physical therapy services utilization amongcli ent in a community hospital, Prachuap Khiri Khan Province
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการกายภาพบำบัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(2):249-264.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Services utilization; Physical therapy; Related factors; Community hospital
  คำสำคัญ : การใช้บริการ; กายภาพบําบัด; การเข้าถึงบริการสุขภาพ; โรงพยาบาลชุมชน 24. Pissamai Marneejamsai(พิศมัย มณีแจ่มใส) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Sunisa Kumboonsri(สุนิสา คําบุญศรี)

  Field practice learning outcomes of M.Sc. in Public Health Administration program during the COVID-19 pandemic
  ผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาบริหารสาธารณสุขในสถานที่ทำงานช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(2):265-280.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Learning outcomes; Workplace field training; M.Sc. in Public Health Administration curriculum; Covid-19 pandemic
  คำสำคัญ : ผลการเรียนรู้; การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ในสถานที่ทํางาน; หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข; การระบาดโควิด-19 25. Sasikorn Songkumchum, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Thai Traditional Medicine Services Standard in Health Promoting Hospitals, Health Region 1
  การจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(2):281-294.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Thai Traditional Medicine, Services Standard, Health Promoting Hospital
  คำสำคัญ : การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก; มาตรฐานการจัดบริการ; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 26. Chanidapa Piayia, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Health Literacy and Factors associated with Health Promoting Behaviors among Middle-Aged Population, Bangkok
  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชากรวัยกลางคน กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2022;23(1):208-216.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health-promoting behavior; Health literacy; Middle-aged population
  คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; ประชากรวัยกลางคน 27. Rutairat Moonong, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Effects of A Self-Efficacy Program using Tai Chi to Prevent Elderly Fall in Flat Communities
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองในการป้องกันการหกล้มด้วยการออกกำลังกายไทชิสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนอาคารสูง

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2022;23(1):255-264.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Fall Prevention Program; Perceived Self-Efficacy; Tai-Chi Exercise; Balance; Elderly
  คำสำคัญ : โปรแกรมป้องกันการหกล้ม; การรับรู้ความสามารถตนเอง; การออกกำลังกายไทชิ; การทรงตัว; ผู้สูงอายุ 28. Kanokwan Chailarp, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Nuntawun Suwonnaroop

  Factors Influencing Media Literacy Skills in the 21st Century among Nursing Students HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science, Chulabhorn Royal Academy
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสื่อในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2022;23(1):380-389.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Media literacy; The 21st century; Nursing students
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสื่อ; ศตวรรษที่ 21; นักศึกษาพยาบาล 29. Warangkul Wianglhek, Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข)

  Satisfaction on e-Referral Healthcare Service of the National Health Security Office in Bangkok Area
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสุขภาพการส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้เอกสารทางอีเล็คโทรนิคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Bamrasnaradura infectious diseases institute 2022;16(1):53-64.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Customer satisfaction; Quality of service; Social support
  คำสำคัญ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ; การรับรู้คุณภาพบริการ; แรงสนับสนุนทางสังคม 30. Donyaporn Panswad, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  A Bench Scale Study on Polluted Canal Water Purification in Comparison between with and without Addition of Fermented Products

  Journal : Thai Environmental Engineering Journal 2022;36(1):61-69.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Effective Microorganism (EM); Fermented products (FPs); Polluted water; Canal water; PNSB 31. Donyaporn Panswad, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  Bacterial Growth Patterns and COD Reduction in Agitated Vessels Treating Polluted Canal WaterwithFermented Products Addition

  Journal : Thai Environmental Engineering Journal 2022;36(1):89-99.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Effective Microorganism (EM); Fermented products (FPs); Purple non-sulfur bacteria (PNSB); Lactic acid bacteria (LAB); Wastewater treatment 32. Pitchanan Kajonpet, Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร)

  Guardian’s protective behaviors towards respirable particulate matter exposure among children in a public primary school in Samut Prakan province
  พฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กในเด็กนักเรียนโรงเรียนปฐมศึกษาของรัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2022;48(2):404-414.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Particulate matter; Primary school; Children; Knowledge, Attitude, Behavior
  คำสำคัญ : ฝุ่นละอองขนาดเล็ก; โรงเรียนประถมศึกษา; เด็ก; ความรู้; ทัศนคติ; พฤติกรรม 33. Chawalrat Boondang, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Relating to Job Retention of Generation Y Registered Nurses at Community Hospitals in Heath Region 4
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเจนเนอเรชั่นวายในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 4

  Journal : Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2022;32(1):168-181.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Job retention; Personal factors; Organization characteristics; Generation Y; Registered nurse
  คำสำคัญ : การคงอยู่ในงาน; คุณลักษณะส่วนบุคคล; คุณลักษณะองค์กร; เจนเนอเรชันวาย; พยาบาลวิชาชีพ 34. Pranom Saivaew, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Wanna Chongchitpaisan, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  The effectiveness of promoting self-efficacy with organization support program on health behaviours and HbA1C among workers with Diabetes mellitus
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนจากสถานประกอบการต่อพฤติกรรมสุขภาพและค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม (HbA1C) ของพนักงานที่เป็นโรคเบาหวาน

  Journal : Journal of Medicine and Health Sciences 2022;29(1):67-82.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Self-efficacy; Health behaviour; HbA1C; Diabetes mellitus
  คำสำคัญ : การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน; พฤติกรรมสุขภาพ; ค่าเฉลี่ยนน้ำตาลสะสมในเลือด; โรคเบาหวาน 35. Athitaya Mala, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Korakot Sirimai

  Effects of the Information Motivation and Decision-making Skills Program on Preventive Behaviors towards Repeated Pregnancy among Adolescent Mothers
  ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะการตัดสินใจ ต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด

  Journal : Nursing Science Journal of Thailand 2022;40(3):14-30.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : adolescent mothers, adolescent pregnancy, decision-making, information, motivation
  คำสำคัญ : มารดาวัยรุ่น; ตั้งครรภ์วัยรุ่น; การตัดสินใจ; ข้อมูล; แรงจูงใจ 36. Masronee Arwaekaji, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  Forecasting influenza incidence by SARIMA model in Nong Khai Province
  การพยากรณ์อุบัติการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ด้วยตัวแบบ SARIMA ในจังหวัดหนองคาย

  Journal : RMUTSB ACADEMIC JOURNAL 2022;10(1):23-33.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Influenza; SARIMA model; Forecasting; Seasonal time series
  คำสำคัญ : โรคไข้หวัดใหญ่; แบบจําลอง SARIMA; การพยากรณ์; อนุกรมเวลาตามฤดูกาล 37. Kanokwan Klinphey, Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  Taking Primary School Students to Recieve Dental Services
  การพานักเรียนประถมศึกษาเข้ารับบริการทันตกรรมโดยผู้ปกครอง

  Journal : Thai Dental Nurse Journal 2022;33(1):129-142.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Dental services; School-age children; Dental caries; Oral health
  คำสำคัญ : การเข้ารับบริการทันตกรรม; เด็กวัยเรียน; โรคฟันผุ; สุขภาพช่องปาก 38. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความ] Unlawful rule of the Ministry of Finance
  [บทความ] การออกกฎของกระทรวงการคลังไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(2):375.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   39. Nantiya Na nongkai, Sittisak Rattanaprapawan, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช)

  APPROPRIATE DESIGN TO PROMOTE SELF-ESTEEM IN ELDERLY POPULATION
  การออกแบบเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุ

  Journal : RMUTK JOURNAL OF LIBERAL ARTS 2022;4(1):59-70.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : universal design; self-esteem promotion; the elderly
  คำสำคัญ : การออกแบบเพื่อมวลชล; การส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง; ผู้สูงอายุ 40. Thawatchai Sattayasomboon, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  The Parent’s Decision Making to Send Relative to Study at College’s Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health
  การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Thai Journal of Public Health and Health Sciences 2022;5(1):65-77.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : The Parent’s Decision Making; Admission to Study; Public Health; Allied Health Sciences
  คำสำคัญ : การตัดสินใจของผู้ปกครอง; การเข้าศึกษาต่อ; สาธารณสุขศาสตร์; สหเวชศาสตร์ 41. Ketwadee Dawpaksri, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  Factors Related to Safety Behavior of First Responders in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของอาสาสมัครกู้ชีพเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2022;38(2):59-72.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Safety behavior; First responder
  คำสำคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัย; อาสาสมัครกู้ชีพ 42. Chainarong Naktes, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  The Effect of Application of Protection Motivation Theory and Family Support in Blood Sugar Control Behavior among the New Diagnosed DM Type II
  ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่

  Journal : Journal of health and health management 2022;8(1):89-103.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : New diagnosed DM type II; Protection motivation theory; Family support
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 43. Nantiya Wasuthapitak, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Affecting Quality of Work Life among Generation X and Y Nurses in a Tertiary Hospital under Department of Medical Services, Ministry of Public Health
  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในโรงพยาบาล

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2022;49(2):304-321.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Quality of nursing work life; Generation X and Y nurses
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล; พยาบาลวิชาชีพเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย 44. Manirat Khamnak, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  The Effects of Skill Development Program for Village Health Volunteers on Physical Recovery of Post-Stroke Patient during Transitional Period after Hospital Discharge for Home Rehabilitation
  ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะในการช่วยฟื้นฟูสภาวะทางกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะเปลี่ยนผ่านหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล เพื่อกลับไปฟื้นฟูสภาพที่บ้าน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  Journal : Journal of public health nursing 2022;36(2):1-16.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Skill Development; Stroke Survivors; Village Health Volunteers
  คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะ; ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 45. Amornrat Deesua, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Associated with Preventive Behaviors of Work Related COVID-19 among Aging Taxi Drivers in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 จากการทำงานของผู้ขับรถแท็กซี่กลุ่มแรงงานสูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2022;49(2):369-384.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Preventive behaviors; COVID-19; Taxi drivers; Work related; Aging worker
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกัน โควิด-19; ผู้ขับขี่รถแท็กซี่; โรคจากการทำงาน; แรงงานสูงอายุ 46. Aunyanick Thaipurmpool, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Factors Related to Occupational Hand Injuries of Myanmar Worker in SamutSakhon
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บที่มือจากการทางานของแรงงานพม่า ในจังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Journal of public health nursing 2022;36(2):17-33.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Occupational hand injuries; Myanmar worker; Case-Control study
  คำสำคัญ : การบาดเจ็บที่มือจากการทางาน; แรงงานพม่า; การศึกษาแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบ 47. Piyanan Ruankham, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Penpaktr Uthis

  Factors Associated with Preventive Behaviors Against COVID-19 SAR-COV-2 among the Adult Population: a Case Study of Chom Thong District, Bangkok Metropolitan
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชากรผู้ใหญ่: กรณีศึกษาเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2022;31 ARTICLE No. Suppl. 2:S247-S259.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Preventive behaviors; COVID-19; PRECEDE-PROCEED model
  คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกันโรค; โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019; PRECEDE- PROCEED model 48. Charan Doicharoen, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Clinical risk management for medical for medical personnel in Chumphon Khet Udomsakdi Hospital
  การจัดการความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(3):412-425.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Clinical Risk Management; HFACS; Unsafe Act; Unsafe Supervision; Organization Influences;Chumphon Khet Udomsakdi Hospital
  คำสำคัญ : การจัดการความเสี่ยงทางคลินิก, การกระทำที่ไม่ปลอดภัย,การควบคุมกำกับติดตามการกระทำที่ไม่ปลอดภัย,อิทธิพลจากองค์กร, โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 49. Kittiyaporn Chaipanat, Phubet Saengsawang(ภูเบศร์ แสงสว่าง) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Poschanan Niramitchainont

  FACTORS PREDICTING BODY MOBILITY OF STROKE PATIENTS IN SUB-ACUTE REHABILITATION PHASE, SAMUT SAKHON PROVINCE
  ปัจจัยทำนายการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู จังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Academic Journal of Community Public Health 2022;8(3):48-60.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : FACTORS PREDICTING; STROKE PATIENTS IN SUB-ACUTE PHASE; MOBILITY OF STROKE PATIENTS IN SUB-ACUTE PHASE; FAMILY SUPPORT
  คำสำคัญ : ปัจจัยทํานาย; ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู; การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู; การสนับสนุนจากครอบครัว 50. Paphavee Winyouvongsiri, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Songpol Tornee, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์)

  Predictive Risk Area Modeling for Tuberculosis at the Provincial Level, Thailand

  Journal : Thai Journal of Public Health 2022;52(2):140-153.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Tuberculosis; Prediction; Risk Score; Province-specific; Thailand
  คำสำคัญ : วัณโรค; การพยากรณ์; คะแนนความเสี่ยง; ระดับจังหวัด; ประเทศไทย 51. Chavisa Phommalachai, Jutamanee Chungcharoen, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Urinary Cypermethrin Metabolites and Acute Health Effects of Sugarcane Farmers in Nakorn Sawan province
  ระดับไซเพอร์เมทรินเมตาโบไลท์ในปัสสาวะและผลกระทบสุขภาพแบบเฉียบพลันของเกษตรกรปลูกอ้อย ในจังหวัดนครสวรรค์

  Journal : Journal of public health nursing 2022;36(2):66-82.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Cypermethrin; Sprayers; Farmers; Chemicals Used; Pesticide
  คำสำคัญ : ไซเพอร์เมทริน; ผู้ฉีดพ่น; เกษตรกร; การใช้สารเคมี; สารกาจัดศัตรูพืช 52. Rudee Pungbangkadee, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Orasa Panpakde, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  The effects of smoking cessation counseling video on knowledge and self-efficacy of nursing students

  Journal : Thai Journal of Nursing 2022;71(3):36-43.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoking Cessation Counseling Video; Knowledge; Self-effificacy; Nursing Students
  คำสำคัญ : วีดิทัศน์การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่; ความรู้; การรับรู้สมรรถนะตนเอง; นักศึกษาพยาบาล 53. Nattarat Maimahad, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Occupational Health Literacy and Safety Behavior of Operation workers: A case study of Block Rubber Industry, Thailand
  ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมยางแท่งแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(3):427-442.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Occupational Health Literacy; Safety Behavior; Blok Rubber Industry
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านอาชีวอนามัย; พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน; โรงงานอุตสาหกรรมยางแท่ง 54. Wamarin Keereewat, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Petcharatana Bhuanantanondh

  Musculoskeletal Disorders among employees in automotive industry in Samut Prakan Province
  อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(3):443-453.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Ergonomic; Musculoskeletal disorders; Automotive industry workers
  คำสำคัญ : การยศาสตร์; ความปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; พนักงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 55. Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์) , Anongnat Pansathin

  Former Female Inmates as Elderly Caregiver: Perspective of Local Government Organizations and Elderly Households
  การประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุของอดีตผู้ต้องขังหญิง: มุมมองของครัวเรือนผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2022;8(3):483-494.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Elderly caregiver; Nursing home; Prisoner; Former inmate
  คำสำคัญ : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ; สถานบริบาลผู้สูงอายุ; ผู้ต้องขัง; อดีตผู้ต้องขัง 56. Thanate Tienthong, Nantawan Suwannaroop, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Factors Associates with Intention to Use Cannabis Oil in Patients with Non-communicable Diseases in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้นำมันกัญชาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2022;48(3):577-594.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Cannabis oil use; Health literacy; Non-communicable diseases
  คำสำคัญ : การใช้น้ำมันกัญชา; ความรอบรู้ทางสุขภาพ; โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 57. Pongsak Kamolsal, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Saranya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Charung Muangchana

  Unit Cost Analysis of Dengue Prevention and Control Measure in Bang Pla Health Promoting Hospital, Nakhon Pathom Province
  การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2022;31(2):336-343.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Unit cost; Dengue; Prevention and control; Health promoting hospital
  คำสำคัญ : ต้นทุนต่อหน่วย; โรคไข้เลือดออก; การควบคุมป้องกันโรค; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 58. Nalinnipha Withee, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Effectiveness of a Nurse-led Educational Program Toward Drowning Prevention Among Preschool Children
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนโดยพยาบาลในการป้องกันการจมน้ำในวัยเด็กก่อนเรียน

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2022;23(2):321-329.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Drowning Prevention; Health Beliefs Model
  คำสำคัญ : การป้องกันการจมน้ำในเด็ก; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 59. Tanawat Ruamsook, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Tassanee Attharos, Araya Tipwong, Napissara Dhiranathara, Chiraporn Anucha

  Correlation between Health Literacy and Smoking Behavior among Students in Higher Education Institute, Bangkok metropolis
  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2022;23(2):357-363.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health Literacy; Smoking behavior; Students; Higher education institute
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ทางสุขภาพ; พฤติกรรมการสูบบุหรี่; นักศึกษา; สถาบันอุดมศึกษา 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี