งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2011
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Lwin-MM-Khin, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา)

  RISK FACTORS FOR HYPERTENSION AMONG RURAL THAIS

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(1):208-217.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : hypertension; risk factors; rural Thais 2. Chia Chi Chuang, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Arion Kennedy, Angel Overman, Tiffany West, Brent Dawson, Michael K. McIntosh

  Grape powder extract attenuates tumor necrosis factor alpha-mediated inflammation and insulin resistance in primary cultures of human adipocytes

  Journal : Journal of Nutritional Biochemistry 2011;22(1):89-94.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Nutrition; Aerobic activity; Thai children; Obesity; Bangkok 3. Prapassorn pechgit(ประภัสสร เพ็ชรกิจ) , Apiradee Intarapuk, Danai Pinyoowong, Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  Touchdown-touchup nested PCR for low-copy gene detection of benzimidazole-susceptible Wuchereria bancrofti with a Wolbachia endosymbiont imported by migrant carriers

  Journal : Experimental Parasitology 2011;127(2):559-568.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Benzimidazole susceptibility; b-tubulin; DNA isolation; ftsZ; PCR amplification; Touchdown–touchup nested PCR; Wolbachia; Wuchereria bancrofti 4. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Suntharee Sukonthalux, Tippawan Rattanatham, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ)

  NOROVIRUSES IN OYSTERS FROM LOCAL MARKETS AND OYSTER FARMS IN SOUTHERN THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(1):105-113.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : norovirus; oyster; RT-nested PCR; fecal coliforms; Escherichia coli 5. Manee Chanama(มณี ชะนะมา) , Suchart Chanama, Philip J. Shaw, Penchit Chitnumsub, Ubolsree Leartsakulpanich, Yongyuth Yuthavong

  Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax

  Journal : Molecular Biology Reports 2011;38(2):1029-1037.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   6. Chanida Sansa-ard, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura

  Free Energy Contribution to Gas Chromatographic Separation of Petroselinate and Oleate Esters

  Journal : Chromatography Research International 2011;0 ARTICLE No. 252543.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   7. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Sumlee Saleekul, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  Factors Related to Work Ability Among Thai Workers

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(1):225-230.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : work ability; job stress; Thai workers 8. Supaporn Kaewpongsri, Kanlaya Sriprawat, Rossarin Suwanarusk, Dennis E. Kyle, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Mara L. Leimanis, Khin Maung Lwin, Aung Pyae Phyo, Julien Zwang, Bruce Russell, François Henri Nosten,, Laurent Renia

  The presence of leukocytes in ex vivo assays significantly increases the 50-percent inhibitory concentrations of artesunate and chloroquine against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum

  Journal : Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2011;55(3):1300-1304.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   9. Nareerut Pudpong, Krassi Rumchev, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ)

  Indoor Concentrations of PM10 and Factors Influencing Its Concentrations in Day Care Centres in Bangkok, Thailand

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(1):3-12.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   10. Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Supaporn Upalabat, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pitakpol Boonyamalik, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Violence Recidivism among Thai Juvenile Delinquents

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(1):13-19.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา   11. Sirikun Pipitsangjan, Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์)

  Risk Assessment towards Droplet and Airborne Infections among Ambulance Personnel in a Province of Northeastern Thailand

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(1):20-26.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   12. Thidarat Cuprasitrut, Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์) , Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย)

  Food Safety Knowledge, Attitude and Practice of Food Handlers and Microbiological and Chemical Food Quality Assessment of Food for Making Merit for Monks in Ratchathewi District, Bangkok

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(1):27-34.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   13. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chutigai Tuntichaivanit, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  Successful Ageing: A case study of Rayong Province, Thailand

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(1):35-39.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   14. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong

  Current drinking and health-risk behaviors among male high school students in central Thailand

  Journal : BMC Public Health 2011;11 ARTICLE No. 233:1-8.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   15. Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Wassana Toruksa

  Proximity analysis of air pollution exposure and its potential risk

  Journal : Journal of Environmental Monitoring 2011;13(5):1264-1270.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   16. Kornkanok Aryusuk, Salisa Chumsantea, Piraporn Sombatsuwan, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura

  Separation and Determination of Wax Content Using 100-Å Phenogel Column

  Journal : Journal of the American Oil Chemists' Society 2011;88(10):1497-1501.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Phenogel column; Rice bran oil; Rice bran wax; Size exclusion HPLC 17. Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Utsana Tonmukayakul

  Roles of parents in preventing dental caries in the primary dentition among preschool children in Thailand

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2011;23(2):209-216.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Roles of parents; Dental Caries; Primary dentition; Preschool children 18. Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์) , Wasoontara Ratanopas, Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์)

  Self discipline and obesity in Bangkok school children

  Journal : BMC Public Health 2011;11 ARTICLE No. 158.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาโภชนวิทยา   19. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Sirinnapa Changfuang, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Ethion exposure and biological monitoring in vegetable farmers

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2011;94(3):286-294.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Ethion; Diethyl phosphate; Organophosphate metabolites 20. Xuefeng Zhong, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Edwin B Fisher, Srivicha Krudsood, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ)

  Awareness and practices of self-management and influence factors among individuals with type 2 diabetes in urban community settings in Anhui Province, China

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(1):184-196.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : type 2 diabetes; awareness; practices; influence factors; China 21. Phachongchit Kraithaworn, Yupapin Sirapo-ngam, Noppawan Piaseu, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ) , Kimberlee A. Gretebeck

  Factors Predicting Physical Activity among Older Thais Living in Low Socioeconomic Urban Communities

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2011;15(1):39-56.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   22. Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Haddad, Ella Hasso, McCarthy, Katie, Piwen Wang, Keiji Oda, Joan M. Sabate

  Pecans Acutely Increase Plasma Postprandial Antioxidant Capacity and Catechins and Decrease LDL Oxidation in Humans1?3

  Journal : The Journal of Nutrition 2011;141(1):56-62.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   23. Lacerte, Pierre, Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน) , Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร)

  Determinants of adherence to iron/folate supplementation during pregnancy in two provinces in Cambodia

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2011;23(3):315-323.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Adherence; Anemia; Cambodia; Iron/folate supplementation; Pregnant women 24. Wit Wichaidit, Jaranit Kaewkungwal, Chukiat Sirivichayakul, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Visut Suvithayasiri

  Maternal and child health in a marginalized community along the Thai-Myanmar border

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(1):152-160.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : maternal and child health; birth outcomes; marginalization; Karen people; Thailand 25. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Panagiotis Elefsiniotis, Duangta Kitkeaw(ดวงตา กิจแก้ว) , Chaiwat Rungsipanodorn

  Use of Rice Husk Ash as an Admixture to Remove Chromium from a Tannery Waste
  การใช้ขี้เถ้าจากโรงสีข้าวเป็นส่วนผสมในการกำจัดโครเมียมจากน้ำเสียชุบเคลือบโลหะ

  Journal : Water, Air, and Soil Pollution 2011;220(1-4):81-88.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Chromium removal; Tannery waste sludge; Rice husk ash; Stabilization/solidification 26. Kinley Wangdi, Jaranit Kaewkungwal, Pratap Singhasivanon, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Saranath Lawpoolsri, Nicholas J White

  Spatio-temporal patterns of malaria infection in Bhutan: A country embarking on malaria elimination

  Journal : Malaria Journal 2011;10 ARTICLE No. 89.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : - 27. Muhammad Shafiq Khan, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Titipat Rajatanun

  IMPROVEMENT OF DISTRICT HOSPITAL SERVICE SYSTEM TO INCREASE TREATMENT ADHERENCE AMONG TUBERCULOSIS PATIENTS IN PAKISTAN

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(3):664-673.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : TB patients; chronic care model; hospital service system; patient satisfaction; treatment adherence; Pakistan 28. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Pittaya Piroonamornpun, Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี)

  Hepatitis B seromarkers, hepatitis C antibody, and risk behaviors in married couples, a bordered province of western Thailand

  Journal : Hepatitis Monthly 2011;11(4):273-277.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : HCV antibodies; Risk behaviors; Sex; Spouses 29. Worawan Tipwareerom, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Richard A Crosby

  Effectiveness of a model of risky sexual behavior prevention among adolescent boys in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(3):726-736.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : adolescent boys; risk factors; sexual behavior; prevention program; research and development; IMB model 30. Kyaw Min, Surasak Taneepanichskul, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Ratana Somrongthong, Damrong Reinprayoon

  The model development of participatory education on adolescent reproductive life (PEARL) programme to prevent unintended pregnancy among Myanmar migrant adolescent and youth in samut sakhon province, Thailand: (situational analysis)

  Journal : Journal of Medicine and Medical Science 2011;2(3):734-740.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Adolescent, Youth, Myanmar Migrants, Participatory Education, Unintended Pregnancy, Peer Volunteer 31. Kyaw Min, Surasak Taneepanichskul, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Ratana Somrongthong, Damrong Reinprayoon

  The model development of participatory education on adolescent reproductive life (PEARL) programme to prevent unintended pregnancy among Myanmar migrant adolescent and youth in Samut Sakorn province, Thailand (Immediate outcome analysis)

  Journal : Journal of Medicine and Medical Science 2011;2(4):821-828.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   32. Ungsinun Intarakamhang, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Chutima Hanpachern, Piyasurang Kuljittiprasit:

  Success Results of High Performance and Potential System (HiPPS) Administration of Thai Government Departments

  Journal : Asian Social Science 2011;7(5):42-52.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   33. Tiyaporn Anthayanon, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Exposure to fine particles among Bangkok mass transit authority bus drivers

  Journal : Journal of Health Research 2011;25(1):5-10.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   34. Pura Garcia de Bullen, Ranjna Jindal, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  Modeling of Cadmium Removal from Domestic Wastewater in Constructed Wetlands Using STELLA Simulation Program

  Journal : Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste 2011;15(2):114-120.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Cadmium; Mathematical models; Simulation; Wastewater management; Wetlands 35. Kanyanee Seangkiatiyuth, Vanisa Surapipith, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Anchaleeporn W. Lothongkum

  Application of the AERMOD modeling system for environmental impact assessment of NO2 emissions from a cement complex

  Journal : Journal of Environmental Sciences 2011;23(6):931-940.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   36. Patthanasak Khammaneechan, Kamolnetr Okanurak, Pornchai Sithisarankul, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Poonsup Norramit

  Effects of an incinerator project on a healthcare-waste management system

  Journal : Waste Management & Research 2011;29(10):S91-96.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   37. Patthanasak Khammaneechan, Kamolnetr Okanurak, Pornchai Sithisarankul, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Poonsup Norramit

  Community concerns about a healthcare-waste incinerator

  Journal : Journal of risk research 2011;14(7):847-858.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   38. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Sunisa Lisakulruk

  Socio-geographical factors in vulnerability to dengue in Thai villages: a spatial regression analysis

  Journal : Geospatial Health 2011;5(2):191-198.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   39. Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Carbon Mobilization in oil palm plantation and milling based on a carbon-balanced model - A case study in Thailand

  Journal : EnvironmentAsia 2011;4(2):17-26.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   40. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Chantira Nanthamongkolchai

  (review) Comparison of the Health Status of Children Aged Between 6 and 12 Years Reared by Grandparents and Parents

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2011;23(5):766-773.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   41. Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Ei Ei Hlaing, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Factors influencing immunization status of Myanmar migrant children among 1-5 years in Mahachai District, Samutsakorn Province, Thailand

  Journal : Journal of Medicine and Medical Science 2011;2(9):1093-1099.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   42. Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Factors Affecting Failure to Quit Smoking After Exposure to Pictorial Cigarette Pack Warnings Among Employees in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(4):988-995.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : health warning pictures; workplace cessation; failure to quit smoking; structured equation modeling; employee; Thailand 43. Ratanaporn Bandasak, Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Chanpong Tandkanakul, Yotin Chinvarun, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Association Between Hypertension and Stroke Among Young Thai Adults in Bangkok, Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(5):1241-1248.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : hypertension; stroke; young Thais 44. Yue Qing, Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Factors Related to Tobacco Use Among Middle School Students in China

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(5):1249-1261.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : tobacco use; ecological model; middle school students 45. Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , Yuvadee Mahakunkijcharoen, Pimmada Jeamwattanalert, Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Pakpimol Mahannop(พักตร์พิมล มหรรณพ) , Sathit Pichyangkul

  A single injection of 19 kDa carboxy-terminal fragment of Plasmodium yoelii merozoite surface protein 1 (PyMSP119) formulated with Montanide ISA and CpG ODN induces protective immune response in mice

  Journal : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2011;29(3):252-259.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   46. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Suwanna Hansing

  Participatory capacity building in occupational disease surveillance among Primary Care Unit (PCU) health personnel

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(5):1262-1268.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   47. Chanita Praditsathaporn, Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ) , Rachanee Sunsern

  Mental health assessment tool for older Thai adults: development and psychometric testing

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(3):744-753.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   48. Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Nittaya Insri, Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Predictive factors of antiretroviral (ARV) drug adherence among people living with HIV/AIDS attending at Taksin hospital, Bangkok, Thailand
  ปัจจัยคาดทำนายการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2011;94(7):775-781.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : HIV/AIDS; Antiretroviral (ARV) drug adherence; PWHA 49. Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล)

  Optimal condition of fenton's reagent to enhance the alcohol production from palm oil mill effluent (POME)

  Journal : EnvironmentAsia 2011;4(2):9-16.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   50. Jintana Artsanthia, Puangtip Chaiphibalsarisdi, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ) , Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Barbara Ellen Mawn

  (Review) Exploring the palliative care needs of people living in Thailand with end-stage renal disease: A pilot study

  Journal : Journal of Hospice & Palliative Nursing 2011;13(6):403-410.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   51. Wallapa Kupkanchanakul, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล)

  Nitrogen and phosphorus flow analysis from pig farming in Bang Pakong Basin, Eastern Thailand

  Journal : EnvironmentAsia 2011;4(2):27-32.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   52. Chutima Jalayondeja, Jaranit Kaewkungwal, Patricia E. Sullivan, Samart Nidhinandana, Sopa Pichaiyongwongdee, Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์)

  Factors related to community participation by stroke victims six month post-stroke

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(4):1005-1013.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   53. Pirutchada Musigapong, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์)

  (Proceeding) Workstation design based on ergonomics in animal feed packing process

  Journal : Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 2011;77:799-801.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   54. Alister Craig, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Ian Hastings, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  The genetic polymorphism of Plasmodium vivax genes in endemic regions of Thailand

  Journal : Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2011;4(12):931-936.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   55. Pirudee Pavananunt(ภิฤดี ภวนานันท์)

  Illicit Cigarette Trade in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(6):1531-1539.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   56. Thaneeya Perbangkhem, Doulaye Kone, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Emergy Distribution in Oxidation Pond and Constructed Wetland treating a Domestic Wastewater

  Journal : Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2011;5(7):430-439.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   57. Prakit Vathesatogkit, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า)

  (Review Article) Tobacco Control: Lessons Learnt in Thailand

  Journal : Indian Journal of Public Health 2011;55(3):228-233.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   58. Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Juthatip Petsuk

  Preventive Behaviors and Roles of Village Health Volunteers in Prevention and Control of Avian Influenza

  Journal : Japanese Society of Health Education and Promotion(JSHEP) 2011;19(2):15-25.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   59. Usanee Fongsri, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Teera Kolladarungkri

  Effects of a Self-efficacy Promoting Program for Low Back Pain Prevention in Patient Transfer Workers, at a University Hospital in Bangkok

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(2):47-53.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   60. Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Potchara Rattanapreechachai, Laojana Chowanadisai

  Bioassay and Effective Concentration of Temephos Against Aedes aefypti Larvae and the Adverse Effect Upon Indigenous Predators: Toxorhynchites splendens and Micronecta Sp.

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(2):67-77.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   61. Manee Chanama(มณี ชะนะมา) , Suchart Chanama

  Expression of Pentachlorophenol-Degradative Genes of Sphingobium Chlorophenolica ATCC39723 in Escherichia coli

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(2):78-83.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   62. Umarat Kaewcharern, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul(วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล) , Wattasit Siriwong

  [short report] Ergonomic risk factors and work ability among registered nurses in operating rooms, Bangkok, Thailand

  Journal : Journal of Health Research 2011;25(1):39-43.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   63. Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  (บทบรรณาธิการ) Global Change, Climate Change, Human Change

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(3):1-2.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   64. Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Pripee Hongsrithong, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Kitja Urairong

  Seasonal Effect and Host Effect Associated with Positive Hemagglutination Inhibition

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(3):3-8.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   65. Anongpone Prapanwonge, Srisongchai Rattanajiemrungsri, Suratsawadee Klinchan, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Effects of DOT Observer for Tuberculosis Treatment in Mountainous Areas

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(3):9-14.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   66. Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Naradol Thaisuchart, Udomsak Kongmuang(อุดมศักดิ์ คงเมือง) , Chaovayut Pornpimolthape(เชาวยุทธ พรพิมลเทพ) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า)

  Application of Bituminous Fly Ash for Partial Replacement of Cement in Producing

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(3):15-21.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   67. Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  Qualitative Meta-Study on Diabetes Monitoring and Evaluation Research

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(3):22-29.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   68. Jesada Chaikunrat, Nongnuch Jaturabundit, Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  (บทความทางวิชาการ) Public Health Emergency Response: Post-tsunami Disaster Management of Effective Surveillance, Prevention and Control for Communicable Diseases

  Journal : Asia Journal of Public Health 2011;2(3):30-39.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   69. Suchitra Chaiviboontham, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Somchit Hanucharurnkul, Ruth McCorkle

  Symptom Cluster in Thais with Advanced Center
  กลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลาม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2011;15(4):265-277.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   70. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Drug policy and administration affecting quality of life of the poor in Thailand

  Journal : Medicine and law 2011;30(3):311-322.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   71. Teeraporn Sathira-Angkura, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Sukhum Jiamton

  Factors Associated with the Effectiveness of Diabetes Care at Primary Care Settings
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2011;94(12):1513-1520.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Factors associated; Effectiveness; Diabetes care; Primary care setting 72. Suphamas Partiprajak, Somchit Hanucharurnkul, Noppawan Piaseu, Dorothy Brooten, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ)

  Outcomes of an Advanced Practice Nurse-Led Type-2 Diabetes Support Group
  ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าร่วมชมรมที่นำโดยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2011;15(4):288-304.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   73. Theeranan Suwanampai, Kobchai Pattaragulvanit, Preprame Pattanamahakul, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Kazuhisa Okada, Takeshi Honda, Jiraporn Thaniyavarn

  EVALUATION OF LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION METHOD FOR DETECTING ENTEROTOXIN A GENE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN PORK

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011;42(6):1489-1497.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   74. Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์) , Wilai Saksirisampant, Karanis, Panagiotis

  (Short Communication) Prevalence and Genotyping of Cryptosporidium isolated from HIV/AIDS Patients in urban areas of Thailand

  Journal : Annals of Tropical Medicine and Parasitology 2011;105(6):463-468.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   75. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Sunisa Lisakulruk

  (Letter) Response to comments on "Socio-geographical factors in vulnerability to dengue in Thai villages: A spatial regression analysis" by Tipayamongkholgul and Lisakulruk

  Journal : Geospatial Health 2011;6(1):4.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   76. Somsiri Decharat, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Pitchaya Phakthongsuk, Suwalee Worakhunpiset, Anamai Thetkathuek, Prapin Tharnpoophasiam

  Biomonitoring of Heavy Metals among Nielloware Workers in Nakhon Sri Thammarat Province

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2011;94(12):1521-1532.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Biomonitoring; Heavy metals; Nielloware workers 77. Kazuhiro Nakayama, Yoshiko Yanagisawa, Ayumi Ogawa, Yuumi Ishizuka, Lkhagvasuren Munkhtulga, Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Somjit Supannnatas, Stevenson J. Kuartei, Ulziiburen Chimedregzen, Yoshiro Koda, Takafumi Ishida, Yasuo Kagawa, Sadahiko Iwamoto

  ( Review ) High prevalence of an anti-hypertriglyceridemic variant of the MLXIPL gene in Central Asia

  Journal : Journal of Human Genetics 2011;56(12):828-833.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   78. Pornpun Sakunkoo, Naesinee Chaiear, Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Steven Sadhra

  Concentrations and size distribution of inhalable and respirable dust among sugar industry workers: A pilot study in Khon Kaen, Thailand

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2011;23(6):967-979.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Bagasse; Concentrations; Size distribution; Sugar industry 79. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , David Geraint Wareham, Panagiotis Elefsiniotis, Charoensuk, Patthamawadee

  Treatment of a slaughterhouse wastewater: effect of internal recycle rate on chemical oxygen demand, total Kjeldahl nitrogen and total phosphorus removal

  Journal : Environmental Technology 2011;32(15):1755-1759.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   80. Boonsong Wanichwecharungruang, Phornpimol Jaksataphorn, Kanokwan Yuttitham, Sumeth Vanichvaranont, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ)

  Optic Disc Area and Diameter of the Central Retinal Vein Occlusion Fellow Eyes, Determined by Optical Coherence Tomography
  ขนาดของขั้วประสาทตาในตาอีกข้างหนึ่งของผู้ป่วยหลอดเลือดดำอุดตันในตา วัดด้วยเครื่อง optical coherence tomography (OCT)

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2011;94(3) ARTICLE No. Suppl.2:S76-S80.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Central Retinal Vein Occlusion; Optic disc size; Optical Coherence Tomography; Pathogenesis and Glaucoma 81. Siriorn Puasiri, Yajai Sitthimongkol, Fongcum Tilokskulchai, Sopin Sangon, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ)

  Adaptation of Thai Families with Mentally Ill Young People

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2011;15(2):137-151.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Family adaptation; Family stress; Mental illness; Young people
  คำสำคัญ : การปรับตัวของครอบครัว; ความเครียดของครอบครัว; การเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช; เยาวชน 82. Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Sopaphan Jiraniratisai, Rungsri Rungtakul, Nikom Phutta

  The safe home project

  Journal : Journal of human ergology 2011;40(1-2):91-94.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    วารสารระดับชาติ
 1. Kwanchanok Rithatorn, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  Physiotherapist's performance in private hospital according to professional standard
  การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2011;27(1):61-73.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   2. Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Nootchawan Boonruang, Kanoksak Wongpeng, Suthida Worachotthanan, Petcherut Sirisuwan, Usa Thohinung, Kitiya Prom-On, Benjaporn Youngvises, Kulyisa Tachapetpaiboon, Saranya Boonyai, Sitikorn Rongsumlee

  Importance of Developing a National Strategic Plan for HIV Prevention, Care and Treatment: Key Finding from The 'National Strategic Plan for Integration of AIDS Prevention and Alleviation 2007-2011': Mid-term Review: Thailand
  ความสำคัญของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ : ข้อค้นพบหลักจากการทบทวนครึ่งแผน แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554

  Journal : Thai AIDS Journal 2011;23(1):1-9.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   3. Thitima Innets, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  Self-efficacy Enhancement with Participatory Learning of Health Volunteer for Promoting the Health Behavior of The Elderly with Hypertension
  การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(1):5-16.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   4. Siriprapa Klunklin(สิริประภา กลั่นกลิ่น) , Siwarak Kitchanapaiboon, Boonyang Chaisirirat, Kanya Boonthongtho, varapa Chaiyong

  Nutritional Status and Physical Fitness of Police officers Attending Training Course for Police Superintendents
  ภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายของข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(1):17-28.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   5. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  The Way of Life of the Elderly Female Who Take Care of Grandchild in Rural Area of the Northern Thailand
  วิถีชีวิตของผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(1):29-38.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   6. Krittiya Sorajjatanon, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Marital Quality of Personnel in Health Centers, Samutprakarn Province
  คุณภาพชีวิตสมรสของบุคลากรที่ทำงานในสถานีอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(1):39-49.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   7. Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์) ,

  A Preliminary Survey of Occupational Health Hazard among Nail Salon Workers in Tambol Banleuk, Amphur Banpong, Ratchaburi Province
  การสำรวจอันตรายต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพช่างทำเล็บในตำบลบ้านเลือก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(1):59-66.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   8. Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย)

  (General Article) Does Thailand Need Its Own Mathematical Model of the Influenza A (H1N1-2009) Pandemic and the Following Seasonal Influenza?
  (บทความทางวิชาการ) แบบจำลองคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ A (H1N1-2009) และไข้หวัดฤดูกาลที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรมีหรือไม่?

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(1):77-86.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   9. Kanokwan Sinluksanathip, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Watchara Khonkhaw, Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  A Model Development of High-Risk Patient Services at Female Medical Ward, Photharam Hospital, Ratchaburi Province, Thailand, 2010
  การพัฒนารูปแบบงานบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปี 2553

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2011;20(2):332-344.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   10. , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , , Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  Cost-Benefit Analysis of Antiretroviral Therapy in ChiangRai Regional Hospital
  การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2011;20(5):758-765.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   11. Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  (บทความวิชาการ) การทำงานประจำให้เป็นผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  Journal : Journal of the Medical Technologist Association of Thailand 2011;39(1) ARTICLE No. ฉบับเสริม:109-132.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   12. Nittaya Sukchaisong, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  An Exercise Promotion Program Applying the Transtheoretical Model in Nursing Studies at Kuakarun College of Nursing, Department of Medicine, Bangkok Metropolitan Administration
  การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการส่งเสริม การออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2011;25(1):1-15.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   13. Orannan Thamvichitkul, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  An Application of Protection Motivation Theory with Peer Leaders to Prevent Risky Sexual Behavior among Female Students
  การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคโดยแกนนำกลุ่มเพื่อน เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง

  Journal : Journal of public health nursing 2011;25(1):16-31.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   14. Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Suphawan Saisut

  (บทความ) Asbestos Minerl; a Hazard that Goverment Selected to be Changed
  (บทความ) แร่ใยหินแอสเบสตอส; สิ่งก่ออันตรายที่รัฐบาล "เลือก" เปลี่ยนแปลงได้

  Journal : Journal of public health nursing 2011;25(1):142-148.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   15. Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร)

  self-care activities and Quality of Life among Type-2 Diabetic Patients
  กิจกรรมดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2011;30(1):74-83.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   16. Aphiradee Kimphitak, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  The Effects of a Breastfeeding Self-efficacy Intervention in First-time Mothers
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาครรภ์แรก

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(2):135-148.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   17. Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Juntima Neimpoka, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Health Promotion Program for Uncontrolled Type 2 Diabetes
  โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(2):149-161.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   18. Patchanee Pattarach, Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Staphylococcus aureus and Methicillin Resistant Staphylococcus aureus among Outpatients with Skin and Soft Tissue Infections at Prachuapkhirikhan General, Hua Hin and Pranburi Hospitals
  เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัสออเรียสและเชื้อชนิดที่ดื้อยาเมทธิซิลลินในผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่อของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน และปราณบุรี

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(2):173-183.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   19. Suthida Worachotthanan, Amporn Srisamrual, Sansanee Samitakasettrin, Kitiya Yothaprasert, Panonporn Piyakul, Vipa Pawanaporn, Nisa-on Pehusute, , Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  The Effectiveness of Implementation on HIV/AIDS of Local Administrative Organization under Standard for HIV/AIDS Implementation
  ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์

  Journal : Thai AIDS Journal 2011;23(1):10-22.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   20. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Sirikun Pipitsangjan, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์)

  An Assessment of Ambulance Interior Design for Safety Work in a Provincial Hospital Network
  การประเมินการออกแบบภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(3):209-218.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   21. Chutidech Jiandon, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล)

  Quality of Life of Rural Elderly in Wangnamkheaw District, Nakhonratchasima Province
  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(3):229-239.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา   22. Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  (บทความทางวิชาการ) A Review of a Total Ban on Alcohol Advertising
  (บทความทางวิชาการ) การทบทวนองค์ความรู้การห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเชิง

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(3):270-282.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   23. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล)

  (บทบรรณาธิการ) Diaster : 2011 Thai Floods
  (บทบรรณาธิการ) ภัยพิบัติ : มหาอุทกภัยของประเทศ พ.ศ. 2554

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(3):205-207.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   24. Sudruethai Rueangrit, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Correlates of Practice on Primary Care Concept for Coronary Heart Diseases of Public Health Nurses in Public Health Centers, Bangkok Metropolitan Administration
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลระดับปฐมภูมิสำหรับโรคหลอดเลือดของหัวใจ ของพยาลบาลสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2011;25(2):1-18.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   25. Prapassorn Ruenpirom, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Predictors of Public Health Nurses Health Status in the Central Region of Thailand
  ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตภาคกลาง

  Journal : Journal of public health nursing 2011;25(2):19-37.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   26. Prabha Lymprasutr, Chanya Siengsanor(จรรยา เสียงเสนาะ) , Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ)

  Health Care Reform and Changed Professional Nursing Roles
  การปฏิรูประบบสุขภาพกับบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่เปลี่ยนไป

  Journal : Journal of public health nursing 2011;25(2):61-78.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   27. K. Ritruengdech, O. Kerdchoechuen, N. Laohakunjit, Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล)

  Effects of Pregelatinization on Physico-chemical Properties of Flour of Germinated Brown Rice cv. Chainat1
  อิทธิพล ของการพรีเจลาติไนเซชั่นต่อคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ชัยนาท 1

  Journal : Agricultural Science Journal 2011;42(2) ARTICLE No. Suppl.:425-428.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   28. K. Ritruengdech, O. Kerdchoechuen, N. Laohakunjit, Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล)

  Effects of Pregelatinization on Physico-chemical Properties of Flour of Germinated Brown Rice cv. KDML 105
  อิทธิพล ของการพรีเจลาติไนเซชั่นต่อคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

  Journal : Agricultural Science Journal 2011;42(2) ARTICLE No. Suppl.:117-120.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   29. Kanokwan Sinluksanathip, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Watchara Konkaew, Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  Pre-arrest care standard for crisis prevention
  มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤต

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2011;27(1):12-23.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   30. Rampaipan Srithiphong, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) ,

  Factors affecting the success of consumer protection group leaders in increasing the number of accredited pharmacies in regional areas in 2009
  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเพิ่มจำนวนร้านยาคุณภาพในส่วนภูมิภาค ปี 2552 ไปปฏิบัติของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

  Journal : Journal of Public Health and Development 2011;9(3):272-286.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   31. , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) ,

  Work Alienation of Professional nurses in district hospital in the central region of Thailand
  ความแปลกแยกในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health and Development 2011;9(3):287-300.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   32. , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) ,

  How Motivation to work affects nursing service quality according to the perception of registered nurses at Phyathai hospital group in Bangkok, Thailand
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health and Development 2011;9(2):143-153.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   33. Risatarn Jarungsuccess, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Siriwan Pitayarangsarit

  Why Tobacco Should be Excluded from Free Trade Agreements
  เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี

  Journal : Journal of Health Systems Research 2011;5(3):317-331.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   34. Poonsook Shuaytong(พูนสุข ช่วยทอง) , Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง)

  (บทความ) Health Assessment of Working-age Person
  (บทความ) การประเมินสุขภาพวัยทำงาน

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2011;7(1):5-11.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   35. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , P. Sawangpon

  Factors Related to Self-care behavior of Patients with Diabetes in Lardlumkaew Hospital, Lardlumkaew, Pathumthani
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Journal of Public Health and Development 2011;9(2):130-142.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   36. Sininat Wilaichit, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Factor affecting standard of practice for physiotherapist in hospital under Ministry of Public Health in the central region
  ปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง

  Journal : Journal of Medical Technology and Physical Therapy 2011;23(2):197-208.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   37. Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Hongsaroth Subchookun, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา)

  PREDICTORS OF PUBLIC HEALTH NURSES’ ROLES IN PATIENTS’ CARE WITH CEREBROVASCULAR DISEASE IN COMMUNITY
  ปัจจัยทำนายบทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

  Journal : Journal of public health nursing 2011;25(3):64-81.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   38. Kanoksak Wongpeng, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Kitiya Prom-On, Sitikorn Rongsumlee, Noochawan Boonruang, Saranya Boonyai, Kulyisa Tachaprtpaiboon, Benjaporn Youngviset, Siriporn Monyarit

  Comparison of Adherence of Antiretroviral Therapy between Community Hospitals and Regional Hospitals under the Universal Coverage
  การเปรียบเทียบความต่อเนื่องสม่ำเสมอของการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ (Adherence) ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  Journal : Journal of Health Systems Research 2011;5(4):485-494.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   39. Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  (บทบรรณาธิการ) Hypertension : Silent Killer
  (บทบรรณาธิการ) ความดันโลหิตสูง : ฆาตกรเงียบ

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(1):1-3.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   40. Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล)

  (บทบรรณาธิการ) นมแม่ ดีอย่างไร

  Journal : Journal of Public Health 2011;41(2):95-97.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   41. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) ,

  Medication Errors and Legal Precaution: A Case Study of Prescription Orders in a Hospital
  ความคลาดเคลื่อนทางยาและข้อควรระวังทางกฎหมาย: กรณีศึกษาจากใบสั่งยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of Safety and Health 2011;4(15):28-39.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   42. , Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ)

  Administrative and Management Skill in Field of Occupational Health and Safety of Main Functional Safety Officers in Beverage and Food Industries in 3 Provinces of Lower-Middle Part
  ทักษะการบริหารและการจัดการในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ที่ทำหน้าที่หลักในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใน 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง

  Journal : Journal of Safety and Health 2011;4(14):36-51.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   43. Kaittisak Tancharoen, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Anuchai Pinyopumintr

  Service Cost and Unit Cost Analysis of Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital Nongpo in the Fiscal Year 2008
  การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ปีงบประมาณ 2551

  Journal : Journal of Kasetsart Veterinarians 2011;21(2):94-106.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   44. Saowanee Kwanperch, Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา)

  The Effect of a Nutrition Promotion Program on Dietary Consumption Behaviors for Blood Pressure Control in Patients with Primary Hypertention at Denchai Crown Prince Hospital, Phrae Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):9-20.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาชีวสถิติ   45. Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล)

  Consumption Behavior and Satisfaction in the Canteen: A Case Study of the Faculty of Public Health, Mahidol University
  พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจในการใช้โรงอาหาร: กรณีศึกษาโรงอาหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):21-28.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา   46. Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล) , Kandavasee Maleevong

  Evaluation of Efficacy and Usage of H36 Test Kit of Determination of Iodine Level in Salt
  การประเมินประสิทธิภาพ และการใช้งานภาคสนามชุดทดสอบ อ 36 ในการตรวจวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):29-37.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   47. Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Pichakarn Wichiankanyarat, Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Chavalit Muennuch

  Relationship between System 4 Management Leadership Style of Head Nurses and Job Stress of Registered Nurses at the Northern District Hospitals
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำระบบบริหารแบบ 4 ระบบ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):38-51.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   48. Sakawrut Poosrt, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Sukchai Satthaporn, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Progress in Stages of Change of Eating Behavior to Delay Bone Mass Loss in Breast Cancer Patients
  ความก้าวหน้าของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อชะลอการสูญเสียของมวลกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):52-63.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาชีวสถิติ   49. Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Sakchai Samtear, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  The participation on Dengue Prevention Tactics Utilized by Residence within Tai-Ban Sub-District Muang Samut Prakan District Samut Prakan Province
  การมีส่วนร่วมในยุทธวิธีที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):64-75.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   50. Chananit Opara, Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Health Status and Personal Hygiene Practice among Elderly in a Social Welfare Development Center for Older Person, Bangkok
  สภาวะสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):76-86.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาระบาดวิทยา   51. Nahathai Leartkankasuk, Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์)

  Relationship between Indoor Air Quality and Sick Building Syndrome of Ticketing Officers in a Public Transportation Building at Chatuchak District, Bangkok
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยสารสาธารณะกับกลุ่มอาการอาคารป่วยในพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):87-98.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   52. Chuleekorn Danyuthasilpe, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  (บทความทางวิชาการ)Caring for Elderly with Chronic Illness in The Community
  (บทความทางวิชาการ)การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน

  Journal : Journal of Public Health 2011;0(Special Issue):99-108.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   53. Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Monitoring and Surveillance of Advertisment and Sale Promotion by Alcohol Industry During the World Cup Football Tournament 2010
  การติดตามเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขายโดยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2011;7(2):160-169.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   54. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  Medical Liabilities Considered by the Sub-Committee of the Thai Medical Council
  ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2011;7(2):191-203.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   55. Prapaporn Thumkaew, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Public Sector Management Quality Award: Management Process of Pulic Health Officer in Pathumthani Public Health Office
  กระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2011;12 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:35-41.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   56. Boonchoo Leamtong, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์)

  Effects of the Protection Motivation Theory Application Program on Health Promotion Behaviors among Hypertensive Risk Group, Royal Thai Air Force.
  ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กองทัพอากาศ

  Journal : Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2011;19(4):61-71.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา   57. Pornrudee Narasong, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Chaiyong Nualyong

  Quality of life of prostate cancer patients with robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy in siriraj hospital
  คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีหุ่นยนต์ โรงพยาบาลศิริราช

  Journal : Siriraj Nursing Journal 2011;4(1):43-55.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   58. Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , , , ,

  Determination of Phenolic Acid and Antioxidant Activity form Rice Straw Extracts
  การวิเคราะห์กรดฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจากฟางข้าว

  Journal : Agricultural Science Journal 2011;42(2) ARTICLE No. Suppl.:377-380.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   59. Supawadee Srinual, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Factors related to satisfactions of food establishment entrepreneur of implementing bangkok food safety program in Bangkok Metropolitant Administration
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2011;27(3):36-47.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   60. Napaporn Siripornkitti, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Organization commitment and type of oganization culture of registered nurses in siriraj hospital
  ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2011;27(3):14-24.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   61. Prabra Limprasutra, Chanjar Suntayakorn, Nongnut Oba, Ampha Kuntapeng, Patporn Sukontasun, Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chanya Siengsanor(จรรยา เสียงเสนาะ) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา)

  Roles of Community Health Nurses in Current Health Care System : A Case Study in Phitsanulok Province
  บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในระบบสุขภาพใหม่: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

  Journal : Journal of Nursing and Health Sciences 2011;5(2):78-91.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   62. Charruwan Limpaiboon, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Effect of prevention program on aggressive behavior of early adolescents
  ผลของโปรแกรมลดพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่นตอนต้น

  Journal : Journal of Mental Health of Thailand 2011;19(3):160-170.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   63. Suda Hanklang, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์)

  Factors Associated with Family Health Status: A Case Study of Steel Pipe Home-Based Workers
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของครอบครัวกรณีศึกษาผู้รับงานดัดเหล็กเส้นไปทำที่บ้าน

  Journal : Journal of Nursing and Health Care 2011;29(1):59-67.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   64. Sertwicha, S., Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Factor influencing tobacco control activities of community health nurses in the North-eastern Thailand
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานในการควบคุมการบริโภคยาสูบของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Journal : Thai Journal of Nursing 2011;60(1):1-11.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   65. Siriprapa Klunklin(สิริประภา กลั่นกลิ่น) , Pornpun Subpaiboongid, Siwarak Kitchanapaibul

  Herbal Treatment Situation of Diabetic Elderly, Chiangrai Province
  สถานการณ์การใช้สมุนไพร ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน จังหวัดเชียงราย

  Journal : Nursing Journal 2011;38(2):154-168.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   66. , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  ทัศนคติและพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : The Journal of Faculty of Applied Arts 2011;4(2):11-18.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Public Mind, attiude toward public mind, public mind behavior, prosocial behavior, student
  คำสำคัญ : จิตสาธารณะ ทัศนคติต่อจิตสาธารณะ พฤติกรรมจิตสาธารณะ พฤติกรรมเอื้อสังคม นักเรียน 67. Phavida Phunraka, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Motivation and Effectiveness of Registered Nurse in Private Hospitals
  แรงจูงใจกับประสิทธิผลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2011;27(2).
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   68. Nawarat Charoensook, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Motivation and Organization Climate Effects on Registered Nurses’ Organizational Commitment at Buriram Community Hospitals, Thailand
  แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2011;27(2).
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   69. Sangiem Nakasame, Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย)

  Performance of Initial Treatment by The Nursing and Midwifery Profession Act (No.2) 2540 Nurese Working in Primary Care Units Samutprakan
  สมรรถนะด้านการรักษาโรคเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2011;27(2).
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   70. Umpai Kumla-or, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Effect of the Transtheoretical Model Application to Promote Hypertension Prevention Behaviors in Non-Commissioned Officers, Lopburi Province
  ผลการประยุกต์ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในทหารบกชั้นประทวน จังหวัดลพบุรี

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2011;12 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:42-50.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   71. Punyanuch Chulnoul, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล)

  An Effect of Problem-Based Learning to Prevent Amphetamine Use Among Grade 8 Student, Nakornprathom Province
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักในการป้องกันการใช้แอมเฟตามีนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(117):1-14.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : PROBLEM-BASED LEARNING; AMPHETAMINE; GRADE 8 STUDENTS
  คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก; แอมเฟตามีน; นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 72. Karunaphon Maugkul, Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Supawadee Boonchuen(สุภาวดี บุญชื่น)

  Community Participation for Aedes Larvae Control, Suphanburi Province
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(117):37-50.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   73. Nuchanet Boonman, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล)

  Self-Efficacy, Social Support, and Self-Care Behaviors Regarding Food Consumption and Exercise of the Elderly Club Members, Kanchanaburi Province
  การรับรู้ความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(117):51-68.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Elderly; Food Consumption; Exercise; Elderly Club
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; การบริโภคอาหาร; การออกกำลังกาย; ชมรมผู้สูงอายุ 74. Pornpimon Wongwai, Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน)

  Perceived Self-Efficacy and Social Support on Self-Care Behaviors of Hypertensive Patients, Srakaew Province
  การรับรู้ความสามารถตนเองและการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดสระแก้ว

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(117):69-81.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : PERCEIVED SELF-EFFICACY; SOCIAL SUPPORT; HYPERTENSIVE PATIENTS
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 75. Waranun Deehomsin, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  The Effectiveness of Health Education Program on Weight Reduction Among Obuse Students in Junior High School, Samutprakan Province
  ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการลดน้ำหนักนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน ในจังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(118):1-19.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION PROGRAM; WEIGHT REDUCTION; JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS; OBESITY
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา; ลดน้ำหนัก; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น; ภาวะอ้วน 76. Capt. Saowanit Phaengphoe, Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  Core Competency Evaluation for Prevention and Control of Diabetes Health Service of Health Officer in Chonburi
  การประเมินสมรรถนะหลักในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำสถานบริการสุขภาพภาครัฐ จังหวัดชลบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2011;34 ARTICLE No. 2:20-36.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Core Competency for Prevention and Control of Diabetes; Health Officer; Health Service Office
  คำสำคัญ : สมรรถนะหลักในการป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวาน; บุคลากรทางการแพทย์; สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 77. Angkrit Meejak, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Acharaporn Seeherunwong

  Relationship Between Perceived Self-efficacy, Social Support, and Self-care Behavior of Patients with The Head and Neck Cancer Receiving Radiotherapy
  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(118):37-54.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : CANCER OF HEAD AND NECK; RADIOTHERAPY; SELF-CARE BEHAVIOR
  คำสำคัญ : มะเร็งศีรษะและคอ; รังสีรักษา; พฤติกรรมการดูแลตนเอง 78. Sarwitree Pornsinsiriruck, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Factors Related to Cervical Cancer Screening Behavior Among Thai-Muslim Women Krabi Province
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยมุสลิม จังหวัดกระบี่

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(118):55-67.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : CERVICAL CANCER; THAI-MUSLIM WOMEN; KRABI PROVINCE
  คำสำคัญ : มะเร็งปากมดลูก; สตรีไทยมุสลิม; จังหวัดกระบี่ 79. Tawatchai Akesunti, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Kamonmarn Virutsestazin

  An Application of Life Skills and Social Support to Modify Adolescents Online Game Playing Behavior
  การประยุกต์ทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่น

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(118):68-83.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : MODIFY ONLINE GAME PLAYING; LIFE SKILLS; SOCAIL SUPPORT; ADOLESCENTS; BEHAVIOR
  คำสำคัญ : ปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์; ทักษะชีวิต; แรงสนับสนุนทางสังคม; วัยรุ่น 80. Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Sudaporn Dramrongvanit

  The Assessment of Health Education Standard Development Process of Health Care Unit Officers, Ministry of Public Health
  ความรู้ ทักษะและความพึงพอใจในการดำเนินงานงานสุขศึกษา ตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(119):49-67.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health education standard; Health Care Units
  คำสำคัญ : มาตรฐานงานสุขศึกษา; สถานบริการสุขภาพ; บุคลากรสาธารณสุข 81. Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง)

  (บทความ) Happy Workplace and Corporate Social Responsibility
  (บทความ) องค์กรสุขภาวะกับความรับผิดชอบต่อสังคม

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(119):1-8.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   82. Theerawut Thammakun, Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  An Application of the Protection Motivation Theory on Primary Tooth Decay Prevention Through Preschool Children Parents at Mueang District, Nakhonratchasima Province
  การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการป้องกันฟันน้ำนมผุของเด็กก่อนวัยเรียนโดยผู้ปกครอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(119):9-24.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health education program; Protection motivation theory; Health communication; Primary tooth decay prevention through parents and child attendants; preschool children
  คำสำคัญ : โปรแกรมศุขศึกษา; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; การป้องกันฟันน้ำนมผุ; เด็กก่อนวัยเรียน 83. Orawan Samutvinitphan, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding Medication of Patients with Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, Rajavithi Hospital
  ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(119):25-37.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Medication taking beahviors; Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้ยา; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 84. Nitaya Niyonkarn, Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Knowledge, Perception, and Oral Health Behavior of Carekeepers, Preschool Children Center, Pungrad Subdistrict, Klaeng District, Rayong Province
  ความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(119):38-48.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Oral health behavior; Carekeepers; Preschool children center
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก; ผู้ดูแลเด็ก; ศูนย์เด็กเล็ก 85. Jirat Chaiyarit, Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Supawadee Boonchuen(สุภาวดี บุญชื่น) , Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร)

  Effectiveness of Subdistrict Health Office in Controlling Dengue Hemorrhagic Fever Vector in Nonthaburi Province
  ประสิทธิผลการดำเนินงานควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออกของสถานีอนามัย ในจังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2011;34(119):68-78.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Effectiveness; Controlling; Dengue Hemorrhagic Fever Vector 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre