งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2008
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Yuwadee Wittayapun, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Bonnie Rogers, Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Application of the Occupational Health Services Model in Thai Primary Care Units

  Journal : American Association of Occupational Health Nurses 2008;56(5):197-205.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   2. Barbazan P, Walairut Tuntaprasart(วลัยรัตน์ ตัณฑประศาสน์) , Souris M, Florent Demoraes, Narong Nitatpattana, Boonyuan W, Jean Paul Gonzalez

  Assessment of a new strategy, based on Aedes aegypti (L.) pupal productivity, for the surveillance and control of dengue transmission in Thailand

  Journal : Annals of Tropical Medicine and Parasitology 2008;102(2):161-171.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   3. Piyamitr Sritara, Prisana Patoomanunt, Mark Woodward, Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Supoj Tulyadachanon, Wipa Ratanachaiwong, Chanika Sritara, Federica Barzi, Sukit Yamwong, Supachai Tanomsup.

  Associations between serum lipids and causes of mortality in a cohort of 3499 Urban Thais: The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) study

  Journal : Angiology 2008;58(6):757-763.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   4. Suphawita Chaladchalam, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Rudiwilai Samakoses

  BED RAILS AND ENDOTRACHEAL TUBE CONNECTORS AS POSSIBLE SOURCES FOR SPREADING ACINETOBACTER BAUMANNII IN VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA PATIENTS

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2008;39(4):676-685.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   5. Shigeki Hanafusa, Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Indhira Khuankhunsathid, Arino Yaguchi, Tadashi Suzuki

  Clinical features and differences between child and adult dengue infections in Rayong Province, Southeast Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2008;39(2):252-259.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   6. Hoang Lan Phuong, Peter J De Vries, Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Tran Q Binh, Nguyen V Nam, Plet A Kager

  Dengue risk factors and community participation in Binh Thuan Province, Vietnam, a household survey

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2008;39(1):79-89.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   7. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Tippawan Rattanatham, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Supornwit Pungchitton(ศุภรวิทย์ พึ่งจิตต์ตน) , Pattara Khamrin, Hiroshi Ushijima

  Development of a method for concentrating and detecting rotavirus in oysters

  Journal : International journal of Food Microbiology 2008;122(1-2):204-210.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   8. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Bantoon Tangprakorn, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล)

  Development of a sampling and analysis method for 4-vinyl-1-cyclohexene in air

  Journal : Journal of Occupational Health 2008;50(2):122-129.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   9. Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า) , Duangporn Kaewsiri(ดวงพร แก้วศิริ)

  Dietary patterns for reducing cardiovascular disease risk among Thai alcohol drinkers

  Journal : Nutrition & Dietetics 2008;65(4):272-278.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   10. Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Pantip Ramasoota

  Differences of sexual behavior predictors between sexually active and nonactive female adolescents in congested communities, Bangkok metropolis
  ความแตกต่างของปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2008;91(4):542-550.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Sexual self-efficacy; Cognitive strategies; Power in relationship; Sexual behavior; Depression; Congested communities 11. Kornkanok Aryusuk, Jiraporn Puengtham, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Narumon Jeyashoke, Kanit Krisnangkura

  Effects of Crude Rice Bran Oil Components on Alkali-Refining Loss

  Journal : Journal of the American Oil Chemists' Society 2008;85(5):475-479.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   12. Tongchai Sriwiriyarat, Wiyaporn Ungkurarate, Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  Effects of dissolved oxygen on biological nitrogen removal in integrated fixed film activated sludge (IFAS) wastewater treatment process

  Journal : Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 2008;43(5):518-527.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   13. Prabda Prapasiri, Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์) , Anek Keawpan, Teerasak Chuxnum, Henry C. Baggett, Somsak Thanathitiwat, Sonja J. Olsen

  Epidemiology of radiographically-confirmed and bacteremic pneumonia in rural Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2008;39(4):706-718.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   14. Hafeez-ur-Rehman Mengal, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Thitipat Rajatanun.

  Factors Relating to Acceptance of Hepatitis B Virus Vaccination by Nursing Students in a Tertiary Hospital, Pakistan

  Journal : Journal of Health, Population and Nutrition 2008;26(1):46-53.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   15. Chompunut Onchoi, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล)

  High performance liquid chromatography for determination of urinary metabolites of toluene, xylene and styrene and its application

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2008;39(6):1164 - 1171.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   16. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Salisa Wisutthipate, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Suwannee Saisung.

  Incidence and risk factors for nosocomial pneumonia among intubated patients in a Provincial Hospital, Eastern Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2008;39(1):168-175.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   17. Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Cholticha Tangprawat, Kornkanok Aryusuk, Sumalee Krisnangkura, Salisa Chokmoh, Kanit Krisnangkura

  Partial extraction method for the rapid analysis of total lipids and γ-oryzanol contents in rice bran

  Journal : Food Chemistry 2008;106(2):752-759.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   18. David G. Hammond, Foong Kin, Aree Prohmmo, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Tan Y. Lian, Sharad Kumar Sharma, Buppha Sirirassamee, Rom M. Borland, Geoffrey T. Fong

  Patterns of smoking among adolescents in Malaysia and Thailand: Findings from the International Tobacco Control Southeast Asia Survey

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2008;20(3):193-203.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   19. Wesley W Sharrock, Rossarin Suwanarusk, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Michael D Edstein, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Thomas Travers, Anchalee Jaidee, Kanlaya Sriprawat, Ric N Price, Francois Nosten, Bruce Russell

  Plasmodium vivax trophozoites insensitive to chloroquine

  Journal : Malaria Journal 2008;7 ARTICLE No. Article no. 94.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   20. Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Yaowaluk Ngoenwiwatkul(เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Potential effectiveness of health warning labels among employees in Thailand
  ประสิทธิผลของฉลากคำเตือนเรื่องสุขภาพบนซองบุหรี่ของกลุ่มลูกจ้างพนักงานในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2008;91(4):551-558.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   21. Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์) , Vilaiporn Suvedyathavorn, ยุพิน ศุพุทธมงคล, Siriwat Arnantapunpong, Viroj Wiwanitkit, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Somsit Tansupasawadikul

  Potential risk factors for Cryptosporidium infection among HIV/AIDS patients in central areas of Thailand

  Journal : Journal of Public Health (Germany) 2008;16(3):173-182.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   22. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Frank-Peter Schelp, Udomsak Mahaweerawat

  Quality of life and compliance among type 2 diabetic patients

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2008;39(2):328-334.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   23. Suneerat Raungsomboon, Amnat Chidthaisong, Boosya Bunnag, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Narumon W. Harvey

  Removal of lead (Pb2+) by the Cyanobacterium Gloeocapsa sp.

  Journal : Bioresource Technology 2008;99(13):5650-5658.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   24. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  Risk Behaviors, Occupational Risk and Seroprevalence of Hepatitis B and A Infections among Public Cleansing Workers of Bangkok Metropolis

  Journal : Hepatitis Monthly 2008;8(1):35-40.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   25. Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Donald L. Gardiner, Prapaporn Boonma, Kim A. Piera, François H. Nosten, Tina S. Skinner-Adams, Rossarin Suwanarusk, Ronnatrai Ruengweerayut, Katherine T. Andrews, B. MacHunter, James S. McCarthy, Nicholas M. Anstey, Richard N. Price, Bruce Russell

  Stronger Activity of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Protease Inhibitors against Clinical Isolates of Plasmodium vivax than against Those of P. falciparum

  Journal : Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2008;52(7) ARTICLE No. pp.:2435-2441.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   26. Nithikoon Suksumek, Kawin Leelawat, Surang Leelawat, Bruce Russell, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  TaqMan real-time PCR assay for specific detection of Opisthorchis viverrini DNA in Thai patients with hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma

  Journal : Experimental Parasitology 2008;119(2):217-224.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   27. Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Pratap Singhasivanon, Jaranit Kaewkungwal, Suchitra Nimmannitya, Wanapa Suwonkerd

  Temporal Patterns and Forecast of Dengue Infection in Northeastern Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2008;39(1):90-98.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   28. Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Ei Ei Swe, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Risk Behaviors for HIV/AIDS among Youth in Rural Area of Myanmar.

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2008;20(Suppl):215-219.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   29. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล)

  Occupational health and safety management in small and medium-sized enterprises: An overview of the situation in Thailand

  Journal : Safety Science 2008;46(9):1356-1368.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   30. Aporntip Buapetch, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Julia A. Faucett, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  The Thai version of effort-reward imbalance Questionnaire (Thai ERIQ): A study of psychometric properties in garment workers

  Journal : Journal of Occupational Health 2008;50(6):480-491.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   31. Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Ronny Kuhnert, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  A Comparison of Population Size Estimators under the Truncated Count Model With and Without Allowance for Contaminations

  Journal : Biometrical Journal 2008;50(6):1006-1021.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   32. Krittika Suwanrungruang, Supannee Sriamporn, Surapon Wiangnon, Dhanes Rangsrikajee, Aumkae Sookprasert, Nakorn Thipsuntornsak, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Kirati Poomphakwaen, Shinkan Tokudome

  Lifestyle-Related Risk Factors for Stomach Cancer in Northeast Thailand

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2008;9(1):71-75.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   33. Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chairat Techatraisakdi, Khalillur Rahman, Charles W Warren, Nathan R Jones, Samira Asma, Juliette Lee

  Prevalence of smoking and other smoking-related behaviors reported by the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Thailand

  Journal : BMC Public Health 2008;8(1) ARTICLE No. S3.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   34. Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Sin Sovann, Tjandra Yoga Aditama, Manimaran Krishnan, Nyo Nyo Kyaing, Marina Miguel-Baquilod, Phan Thi Hai, Dhirendra N Sinha, Warren C. W., Nathan R Jones

  Linking data to tobacco control program action among students aged 13-15 in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member states, 2000-2006

  Journal : Tobacco Control 2008;17(6):372-378.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   35. Rossarin Suwanarusk, Marina Chavchich, B. Russell, Anchalee Jaidee, Ferryanto Chalfein, Marion Barends, Budi Prasetyorini, Enny Kenangalem, Kim A. Piera, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Nicholas M. Anstey, Emiliana Tjitra, François H. Nosten, Q. Cheng, R. N. Price

  Amplification of pvmdr1 associated with multidrug-resistant Plasmodium vivax

  Journal : Journal of Infectious Diseases 2008;198(10):1558-1564.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   36. Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์) , Wiwanitkit V.

  (Letters to editor) Prevalence of hepatitis B seropositivity among Thai workers in screening program before going abroad

  Journal : Annals of Hepatology : official journal of the Mexican Association of Hepatology 2008;7(4):389.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   37. Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  Public health responsibility in the Thai Constitutional Law between 1932-2006 (B.E. 2475-2549)

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2008;20 ARTICLE No. Suppl:203-207.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   38. Thongchai Sriwiriyarat, Kanokkan Pittayakool, Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  Stability and capacity enhancements of activated sludge process by IFAS technology

  Journal : Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 2008;43(11):1318-1324.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   39. Penpatra Sripaiboonkij, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Jaakkola, Maritta S.

  Respiratory effects of occupational exposures in a milk powder factory

  Journal : European Respiratory Journal 2008;31(4):807-814.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   40. Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Sawittee Buranakarn, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Coping behaviors and family well-being of urban thai families
  พฤติกรรมการเผชิญปัญหาและความผาสุกในครอบครัวไทยเขตเมือง

  Journal : Thai Journal of Nursing Research 2008;12(1):14-24.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   41. Tawach Prechthai(ธวัช เพชรไทย) , Maddala Padmasri, Chettiyappan Visvanathan

  Quality assessment of mined MSW from an open dumpsite for recycling potential

  Journal : Resources, Conservation and Recycling 2008;53(1-2):70-78.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   42. Tawach Prechthai(ธวัช เพชรไทย) , Preeda Parkpian, Chettiyappan Visvanathan

  Assessment of heavy metal contamination and its mobilization from municipal solid waste open dumping site

  Journal : Journal of Hazardous Materials 2008;156(1-3):86-94.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   43. Yoshiko Yanagisawa, Lkhagvasuren Munkhtulga, Kazuhiro Nakayama, Sadahiko Iwamoto, Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Somjit Supannnatas, Stevenson Kuartei, Ulziiburen Chimedregzen, Terue Kawabata, Yoshinori Kaneko, Sanae Watanabe, Mitsuru Sakuma, Fumio Komatsu, Kyoko Hasegawa, Yasuo Kagawa

  Diversity in genes responsible for lifestyle-related diseases in asia-pacfic region

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2008;20(suppl):257-261.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   44. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , David Geraint Wareham, Panagiotis Elefsiniotis

  The influence of organic loading and anoxic/oxic times on the removal of carbon, nitrogen and phosphorus from a wastewater treated in a sequencing batch reacter

  Journal : Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 2008;43(7):725-730.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   45. Walairut Tuntaprasart(วลัยรัตน์ ตัณฑประศาสน์) , P. Barbazan, JP. Gonzalez, et al.

  (Meeting Abstract) A comparative study of genetic lineages of dengue vectors, Adesaegypti and Aedes albopictus, from Thailand and France

  Journal : Infection, Genetics and Evolution 2008;8(4):S9-S9.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   46. P. Barbazan, W. Bonyuan, Walairut Tuntaprasart(วลัยรัตน์ ตัณฑประศาสน์) , JP. Gonzalez

  (Meeting Abstract) Spatial approach of the production of Aedes aegypti pupae using GIS and remote sensing

  Journal : Infection, Genetics and Evolution 2008;8(4):S33-S33.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   47. Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Prapassorn pechgit(ประภัสสร เพ็ชรกิจ) , C. Sangkamanee, S. Koyadun, P. Yougyuth, Pakpimol Mahannop(พักตร์พิมล มหรรณพ)

  (proceeding) Simple Sensitive Diagnosis and Genome Analysis of Wuchereria bancrofti microfilariae and Molbachia endosymbiont Archiived from Membrane Filters by Nested PCR

  Journal : International Journal of Infectious Diseases 2008;12 ARTICLE No. Suppl 1:E377-E377.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   48. Wichai Aekplakorn, Margaret C. Hogan, Siriwat Tiptaradol, Suwit Wibulpolprasert, Porapan Punyarathabundu(พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์) , Stephen S. Lim

  Tobacco and hazardous or harmful alcohol use in Thailand: Joint prevalence and associations with socioeconomic factors

  Journal : Addictive Behaviors 2008;33(4):503-514.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   49. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , David Geraint Wareham, Panagiotis Elefsiniotis

  Treatment of four industrial wastewaters by sequencing batch reactors: Evaluation of COD, TKN and TP removal

  Journal : Environmental Technology 2008;29(11):1257-1264.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   50. Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล) , Kamolwan Jangchud, Ray Winger, Phaisan Wuttijumnong, Anuvat Jangchud

  Effect of Protein Content and Extrusion Process on Sensory and Physical Properties of Extruded High-Protein, Glutinous Rice-Based Snack
  ผลของปริมาณโปรตีนและกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติทางประสาทสัมผัส และกายภาพของขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากข้าวเหนียว

  Journal : Kasetsart Journal - Natural Science 2008;42(5):182-190.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ    วารสารระดับชาติ
 1. Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  (Proceeding) Norovirus Contamination in Oysters from Local Markets and Growing Areas

  Journal : Proceeding The 15th Congress of FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases. 2008;0:57-58.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   2. Kwantavee Mungmetongyu, Naiyana Boonthaveeyuwat(นัยนา บุญทวียุวัฒน์)

  Efficiency of Zeolite Temephos on Mosquito Larvae Control in Water-Use Containers.
  ประสิทธิภาพของสารซีโอไลท์เคลือบทีมีฟอสในการป้องกันลูกน้ำยุงลายในภาชนะบรรจุน้ำใช้

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(3):376-384.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   3. Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ) , Somchai Durongdej(สมชาย ดุรงค์เดช)

  Evaluation of a Research and development Project on Integrated Network for Health and Quality of Life Development among Thachene-Maklong Basins Communities: An Area-based Study of Samut Sakhon Province, 2003-2006
  การประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน-แม่กลองพื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2546-2549

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(3):352-365.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   4. Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน)

  Behavioral Modification Model for the Nutritional Status Improvement among Officers in a Public Health Academic Institute.
  รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมภาวะโภชนาการของบุคลากรในสถาบันการศึกษาสาธารณสุข.

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(3):304-316.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา   5. Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Wallapa Kupkanchanakul

  Treatment of Water-based Flexographic Printing Ink Wastewater using electric Arc Furnace Dust.
  การบำบัดน้ำเสียหมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลายโดยใช้ฝุ่นจากเตาหลอมไฟฟ้า

  Journal : Journal of Public Health 2008;0(Special Issue):104-115.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   6. Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า) , Jaruwan Phaitrakoon

  Relationship between dietary calcium consumption, exercise and osteoporosis among postmenopausal woman in Bangkok.
  ความสัมพันธ์ของการบริโภคแคลเซียมจากอาหารและการออกกำลังกายกับโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน กรุงเทพมหานคร

  Journal : Christian University Journal 2008;14(3):196-202.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   7. Wanvisa Dumrimungkit, Nannapas Bhagaman(นันท์นภัส ภัคะมาน) , Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์)

  Factor Relating to Oral Health Behavior of Caregivers affected Caries Status in Primary Teeth among Preschool Children 3-4 Years Old : A Case Study in Daycare Centers, Bangpra District, Chachoengsao Province, Thailand
  ปัจจัยทางพฤติกรรมการดูแลฟันเด็กของผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีอิทธิพลต่อการผุของฟันน้ำนมในเด็กวัยก่อนเรียนอายุ 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(3):297-303.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   8. Charnchudhi Chanyasanha(ชาญชุติ จรรยาสัณห์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Life style AND health behavior among foreign travelers in Bangkok: A preliminary survey
  วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร: การสำรวจเบื้องต้น

  Journal : Journal of Public Health 2008;0(Special Issue):116-129.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   9. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  Quality of life of the early retired government officers in Nonthaburi Province.
  คุณภาพชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จังหวัดนนทบุรี.

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(3):407-415.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   10. Prakaipetch Supaket, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช)

  Factors affecting computer game addiction and mental health of male adolescents in Mueang District, Si Sa Ket Province.
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์และสุขภาพจิตของวัยรุ่นชาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ.

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(3):317-330.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   11. Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sirithai Charupoonphol, Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  Quality of Life of HIV/AIDS Patients in Bangkok Metropolitan
  คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health 2008;0(Special Issue):91-103.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   12. Napaporn Muangsakul(นภาพร ม่วงสกุล) , Saijai Potisubsuk(สายใจ โพธิศัพท์สุข) , Suttilak Wongsaisri, Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  Motivation Factors and operational efficiency of supporting staff in Faculty of Public Health, Mahidol University.
  แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

  Journal : Journal of Public Health 2008;0(Special Issue):140-150.
  Department :   สำนักงานคณบดี   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   13. Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Duanpen Theerawanviwat

  Multidimensional indicators of healthy women in reproductive age
  ปัจจัยสหมิติของเครื่องชี้วัดหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(3):443-456.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   14. Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช)

  Mental health promotion for quality of life though participant of flooding people and government officers in 2006. Pa Mok District, Ang Thong Province
  การส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมในประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549 พื้นที่ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

  Journal : Journal of Public Health 2008;0(Special Issue):36-49.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   15. Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Panudda Priyatruk, Sroisiri Thaweboon

  Quality of work life and happiness in the workplace strategies of Mahidol University's Personnel.
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

  Journal : Journal of Public Health 2008;0(Special Issue):62-78.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   16. Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Ubonwan Utachkul, Sayam Aroonsrimorakot, Chumlong Arunlertaree

  The potential of greenhouse gas reduction from clean development mechanism implementation in cassava starch and plam oil industries in Thailand
  การวิเคราะห์ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและการสกัดน้ำมันปาล์มประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2008;0(Special Issue):130-139.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   17. Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kornkanok Aryusuk

  Health benefits and production of policosanol from rice bran wax.
  ประโยชน์ด้านสุขภาพและกระบวนการผลิตโพลิโคซานอลจากไขรำข้าว

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(3):457-464.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   18. Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Serena Siraratna Sakoolnamarka

  The anxiety in dental students Srinakarinwirot.University.
  ความวิตกกังวลของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(110):42-52.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   19. Supat Bangjaphum, Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง)

  Effects of Health Belief model and Social Support on Pap Smear Check Up among 35, 40, 45-50, 60 years Women at Kaengkloi, District saraburi Province.
  ผลการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มอายุ 35,40,45,50,55,60 ปี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2008;4(2).
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   20. , Preecha Loosereewanich(ปรีชา ลอเสรีวานิช) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  ผลของการสัมผัสรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากฐานส่งสัญญาณย่อยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pico Cell) ต่อพฤติกรรมทางประสาทของพนักงานขายศูนย์การค้า

  Journal : Thai Journal of Toxicology 2008;23(2):175-180.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ   21. , Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์)

  (Nutrition Review) Melanocortin-4 receptor กับโรคอ้วน

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2008;43(4):39-40.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   22. Paleerath Kongmacheep, Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์)

  (บทความ) การกลายพันธุ์ของยีนเลปทินกับการเกิดโรคอ้วน

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2008;43(4):14-16.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   23. Apaporn Ruchirased, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  Biological removal of organic and TKN using Anaerobic baffled reactor (ABR) treating swine wastewater
  การกำจัดสารอินทรีย์และทีเคเอ็นทางชีวภาพ โดยใช้ถังปฏิกรณ์แผ่นกั้นไร้อากาศ ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(1):82-91.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   24. Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์)

  Asbestos Exposure Monitoring in Worker Demolished Asbestos Contained Material Building and the concentration in Environment
  การประเมินการสัมผัสแอสเบสตอสของคนงานที่ทำการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุแอสเบสตอสและความเข้มข้นที่ฟุ้งกระจายในสิ่งแวดล้อม

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(2):198-210.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   25. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  The public health officer's perception on practicing with public health policy
  การรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานตามนโยบายสาธารณสุข

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(1):71-81.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   26. Chokchai Manadee, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Factors related to health promoting behaviors of aging workers work place at Ampur Kabinburi Industrial zone, Prachinburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  Journal : 12th Region medical journal 2008;19(1):65-78.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   27. Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์)

  The survey of chemical food contaminant in Thailand University Games
  การสำรวจสารปนเปื้อนทางเคมีในอาหารของงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(1):48-58.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   28. Jintana Thongsuknok, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Factors Associated To Exercise Behaviors Of Elderly Club, Charoenkrunk Pracharak Hospital
  ปัจจัยที่่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(110):105-123.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   29. Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Correlates of sexual communication between mothers and adolescent daughters congested areas, Bangkok Metropolitan
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารเรื่องเพศของมารดาที่มีบุตรสาววัยรุ่นชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2008;22(1):31-50.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   30. Kandavasee Maleevong, Saipin Chotivichien, Wasana Junsawang(วาสนา จันทร์สว่าง) , Sujitra Phonprapai

  Evaluation of Integrated Growth Monitoring by Communities in Infant and Preschool Children (0-72 Months Age)
  การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-72 เดือน แบบบูรณาการโดยชุมชน

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(109):38-50.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   31. Navaphan Jinaphat, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Health Promoting Behavior of Public Health Personel Kanchanaburi Province
  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(110):31-41.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   32. Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Thida Siri, Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  EMPOWERMENT PROGRAM WITH GOAL SETTING FOR TYPE II DIABETES PATIENTS' SELF-CARE BEHAVIORS AT SOMDEJPRAJOATAKSINMAHARAG HOSPITAL, TAK PROVINCE
  โปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(109):51-65.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   33. Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร)

  PARENTING STYLES, EMOTIONAL INTELLIGENCE, AND INTELLIGENCE QUOTIENTS IN THAI SCHOOL-AGED CHILDREN IN TUKDANG COMMUNITY, BANGKOK METROPOLIS
  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดู ความฉลาดทางอารมณ์ และระดับสติปัญญาในเด็กวัยเรียน ที่อาศัยในชุมชนตึกแดง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(1):59-70.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   34. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Udomlux Pasapun, Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  Early retire government officer: Way of life in Health, Problem and adaptation
  ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด: วิถีชีวิตด้านสุขภาพ ปัญหาและการปรับตน

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(2):123-132.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   35. Sunperchr Changchoeng, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น)

  Quality of life among disclosed HIV infected and AIDS patients in Theparak and Dankuntod Districts, Nakhon Ratchaima Province.
  คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่เปิดเผยภาวะการติดเชื้อในเขตกิ่งอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(2):165-173.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   36. Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Luu Ho Thanh Tuan, Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช)

  Factors associated with HIV/AIDS preventive behavior among high school students in Dongda District, Hanoi, Vietnam
  ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอดองดา เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(2):174-185.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   37. Saman Kongsomboon, Songkramchai Leethongdee, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  Optional analysis for public health professional law development: A case study in saraburi province
  การวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข: กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(109):24-37.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   38. Khoorraphat Khanchai, Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

  Social network and developing process of exercise clubs for health in chiangklang district, Nan Province
  เครือข่ายทางสังคมกับกระบวนการพัฒนาชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(110):12-30.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   39. Pannee Kittipongpitaya, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Tue Youngnoi(ตุ๋ย ยังน้อย)

  An application of self-efficacy theory on oral health promotion among Matthayomsuksa I students, Aranyaprathet District, Sakaeo Province.
  การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(108):7-25.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาอนามัยชุมชน   40. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Wanpen Thongsuk, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Sumalee Singhaniyom(สุมาลี สิงหนิยม)

  Health Effects of air pollution on street vendors: A comparative study in Bangkok
  ผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษอากาศกับคนขายของริมถนน การศึกษาเปรียบเทียบในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Thai Journal of Toxicology 2008;23(1):5-14.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ   41. Thongchai Leardvilairattanapong, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Factors related to quality of life among people in Naratiwat Province

  Journal : 12th Region medical journal 2008;19(1):79-94.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   42. Wasana Junsawang(วาสนา จันทร์สว่าง) , Kattalee Patjaijaroen, Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต) , Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์)

  Campaign for food safety sanitation in food street vender in wangtonglang district, Bangkok Metropolis
  การรณรงค์สุขาภิบาลอาหารปลอดภัยของผู้ขายอาหารริมบาทวิถี เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(108):41-53.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาโภชนวิทยา   43. Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Sornpet Maharmart, Supawadee Boonchuen(สุภาวดี บุญชื่น) , Suthep Silapanuntakul(สุเทพ ศิลปานันทกุล) , Vacharee Somsook

  Efficacy of entomopathogenic nematodes (Nematoda:Rhabditida) Against culex gelidus (Diptera:Culicidae) larvae
  ประสิทธิภาพของใส้เดือนฝอย (Nematoda:Rhabditida) ต่อการเข้าทำลายลูกน้ำยุงรำคาญ Culex gelidus(Diptera:Culicidae)

  Journal : Journal of Vector-Borne Diseases 2008;5(1):24-35.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   44. Yenruedee Saengpetoh, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Factors affected to health promoting behaviors among thai aging male workers in Samutprakarn Province
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุชายในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of public health nursing 2008;22(2):17-29.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   45. Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง) , Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์) ,

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรวัยทำงานในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2008;4(1):20-29.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาชีวสถิติ   46. Nuafun Sungchum, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Prasert Pavasant

  Reduction of trihalomethane formation potential (THMFP) by coagulation with alum and polymer
  การลดศักยภาพการเกิดไตรฮาโลมีเทนโดยใช้กระบวนการโคแอกกูเลชั่นด้วยสารส้มและโพลิเมอร์

  Journal : Thai Environmental Engineering Journal 2008;22(2):103-114.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   47. Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์) , Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง) ,

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขกรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2008;4(1):49-56.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   48. Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Sirintip Chaichalotornkul

  (General Article) Dog Heart Worm: Silent Epidemic for Urban Population
  (บทความทางวิชาการ) พยาธิหนอนหัวใจในสุนัข: ภัยเงียบคนเมือง

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(1):92-107.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   49. Pirudee Pavananunt(ภิฤดี ภวนานันท์)

  (General Article) Health Care Costs
  (บทความทางวิชาการ) ต้นทุนบริการสุขภาพ

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(2):265-276.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   50. Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Yongyot Naulsuntea, Chanattree Boonin, Sineenart Chautrakarn

  Unit Cost Analysis of Bang-kayang Community Medical Unit Pathum Thani Province for Fiscal Year 2006
  การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์แพทย์ชุมชนบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549.

  Journal : Journal of Public Health 2008;38(2):115-122.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   51. Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

  Thai Youths' Opinion on Effectiveness of Pictorial Health Warnings (PHWs)
  ประสิทธิผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ในทัศนะของเยาวชนไทย

  Journal : Journal of Tobacco Control (Thailand) 2008;2(2):14-26.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   52. Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

  Factors Influencing on Young Women Smoking in Thailand
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(108):26-40.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   53. Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล)

  (บทความ) ความฉลาดทางสังคม : มิติหนึ่งของความอยู่รอดในสังคมไทย

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(108):1-6.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   54. Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย)

  (บทความวิชาการ) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

  Journal : Damrong Rajanuphab Journal 2008;8(26):28-43.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   55. Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Danaya Wongsirikul(ดนยา วงศ์ศิริกุล)

  The Behaviors and Perceptions of Migrants on Environmental Sanitation in Chiengrai Province: A Questionnaire Study
  พฤติกรรมและการรับรู้ของชุมชนต่างด้าวในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2008;6(2):73-83.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   56. Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  (บทความ) สถานการณ์สื่อสารสุขภาพ

  Journal : Journal of Health Education 2008;31(110):1-11.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre