งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2017
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Mandy Ryan, Emmanouil Mentzakis, Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์) , John Cairns

  [Health Economics Letters] EXTERNAL VALIDITY OF CONTINGENT VALUATION: COMPARING HYPOTHETICAL AND ACTUAL PAYMENTS

  Journal : Health Economics 2017;26(11):1467-1473.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Contingent valuation; External validity; Certainly 2. Techun Shen, Chengli Lin, Chunhui Liao, Changching Wei, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung) , Chiahung Kao

  Major depressive disorder is associated with subsequent adult-onset asthma: a population-based cohort study (Revision 2)

  Journal : Epidemiology and Psychiatric Sciences 2017;26(6):664-671.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Asthma; Cohort study; Major depressive disorder (MDD); Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 3. Tomohiro Ishimaru, Koji Wada, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Derek R. Smith

  Attitudes of nurses toward HIV-infected colleagues in Japan

  Journal : Contemporary Nurse 2017;53(2):133-142.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Attitudes; HIV Infections; Japan; Nurses; Risk assessment 4. Kanok Yooritphun, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura

  Effect of Selected Polyhydric Alcohols on Refining Oil Loss in the Neutralization Step

  Journal : Journal of the American Oil Chemists' Society 2017;94(2):301-308.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Alkali refining; Free fatty acids; Neutralization; Palm oil; Polyhydric alcohol; Refining oil loss 5. Thinnaphop Chum-in, Kaokanya Sudaprasert, Syriya Phankosol, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura

  Gibbs energy additivity approaches to QSPR in Modeling of high pressure density and kinematic viscosity of FAME and biodiesel

  Journal : Fuel Processing Technology 2017;156:385-393.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Biodesel; Density; Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Kinematic viscosity; Model; Presure 6. Suwadi Saikomon, Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Panagiotis Elefsiniotis(Panagiotis Elefsiniotis)

  Treatment of a Slaughterhouse Wastewater using Sequencing Batch Reactors at a Shortened Operating Cycle

  Journal : EnvironmentAsia 2017;10(1):9-16.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Biological nutrient removal; Slaughterhouse wastewater; Sequencing batch reactors; Operation cycle 7. BruceA. Wilcox(BruceA. Wilcox) , Pierre Echaubard

  [Review] Balancing biomedical and ecological perspectives in research framing of liver fluke and cholangiocarcinoma in NE Thailand

  Journal : Parasitology International 2017;66(4):372-377.
  Department :   สำนักงานคณบดี  
  Key Words : Opisthorchis; Epidemiology; Transdisciplinary; Infectious disease; Holistic, public health, epistemology 8. Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Nipon Pisutpaisal

  Improvement of glycerol waste utilization by co-feedstock with palm oil decanter cake on biohydrogen fermentation

  Journal : International Journal of Hydrogen Energy 2017;42(5):3447?3453.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Glycerol waste; Co-feedstock; Palm oil decanter cake; Biohydrogen 9. Suchada Tasai, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Morakot Kaewthamasorn, Sonthaya Tiawsirisup, Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul(ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล) , Sirintip Chaichalotornkul, Sittiporn Pattaradilokrat

  Artesunate-tafenoquine combination therapy promotes clearance and abrogates transmission of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum

  Journal : Veterinary Parasitology 2017;233:97-106.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Aedes aegypti; 8-Aminoquinoline; Artesunate; Chemotherapy; Tafenoquine; Plasmodium gallinaceum; Oocysts 10. Behera Manas Ranjan, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Strategies for Retaining Health-Care Professionals in Rural Areas of India

  Journal : Indian Journal of Public Health Research and Development 2017;8(1):73-79.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Human resources for health; Health worker; Physicians; Nurses; Retention; Rural retention; Recruitment; Primary health care; India 11. Arisa Butacnum, Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์)

  Black tea consumption improves postprandial glycemic control in normal and pre-diabetic subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study

  Journal : Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2017;26(1):59-64.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Black tea; Black tea polymerized polyphenols; Catechins; Diabetes; Glycemic control 12. Achiraya Siriphap, Pimlapas Leekitcharoenphon, Rolf Sommer Kaas, Chonchanok Muangnapoh(ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์) , Frank Moller Aarestrup, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Rene Sjogren Hendriksen

  Characterization and Genetic Variation of Vibrio Cholerae Isolated from Clinical and Environmental Sources in Thailand

  Journal : PLoS ONE 2017;12(1) ARTICLE No. e0169324.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   13. Siriluck Pojjanapornpun, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura

  Gibbs energy additivity approaches to QSRR in generating gas chromatographic retention time for identification of fatty acid methyl ester

  Journal : Analytical and Bioanalytical Chemistry 2017;409(11):2777-2789.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Identification; Quantitative structure-retention relationship; Retention time 14. Andrea Grout, Natasha Howard, Richard J. Coker(Richard J. Coker) , Elizabeth M. Speakman

  [Review Article] Guidelines, Law, and governance: Disconnects in the global control of airline-associated infectious diseases

  Journal : The Lancet Infectious Diseases 2017;17(4):e118-e122.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   15. Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Omjit Sillaparassamee

  Enhancement of hydrogen and methane production from co-digestion of palm oil decanter cake and crude glycerol using two stage thermophilic and mesophilic fermentation

  Journal : International Journal of Hydrogen Energy 2017;42(5):3440-3446.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Two-stage fermentation; Crude glycerol; Decanter cake; Energy recovery 16. Bussarakam Thitanuwat, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Andrew J. Englande Jr.

  Green residues from Bangkok green space for renewable energy recovery, phosphorus recycling and greenhouse gases emission reduction

  Journal : Waste Management 2017;61:572-581.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Greenhouse gases; Green residues; Phosphorus recycling; Renewable energy; Thailand; Urban green space 17. Tipawan Phetrawech, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  EVALUATION OF RESUSPENSION OF ROAD DUST IN A CEMENT INDUSTIAL COMPLEX AREA

  Journal : International Journal of GEOMATE 2017;12(33):96-103.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Road dust; PM-10; PM-2.5; AERMOD; Emission rate 18. Anna Kiewchaum, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Duanpen Sirithian, Kamolthip Mahavong, Pantitcha Outapa

  EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND APPROPRIATENESS OF BANGKOK ACTION PLANS ON GLOBAL WARMING MITIGATIONS

  Journal : International Journal of GEOMATE 2017;12(33):14-21.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Bangkok; Acation plan; greenhouse gas; mitigation; MCA 19. Manaporn Wongsoonthornchai, Ruth Scheidegger, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Hans-Peter Bader

  ANALYSIS OF TIME-DEPENDENT MERCURY FLOWS THROUGH THE USE OF THERMOMETERS AND SPHYGMOMANOMETERS IN THAILAND

  Journal : International Journal of GEOMATE 2017;12(33):65-70.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Mathematical Material Flow Analysis (MMFA); Thermometer; Time-dependent; Sphygmomanometer 20. Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Sawanya Jareemit, Premrudee Kanchanapiya

  ENVIRONMENTAL IMPACTS OF RECYCLED NONMETALLIC FRACTION FROM WASTE PRINTED CIRCUIT BOARD

  Journal : International Journal of GEOMATE 2017;12(34):8-14.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Nonmetallic fraction; Waste printed circuit board; Recycling; Waste management; Life cycle assessment 21. Monthatip Klabsong, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Chanakan Puemchalad, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Vittaya Pumsuvon

  FEASIBILITY STUDY OF BIODIESEL PRODUCTION FROM RESIDUAL OIL OF PALM OIL MILL EFFLUENT

  Journal : International Journal of GEOMATE 2017;12(33):60-64.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Residual oil; Palm oil mill effluent (POME); Biodiesel; Fatty acid methyl ester (FAME) 22. Kamolthip Mahavong, Poranee Pataranawat(ภรณี ภัทรานวัช) , Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  MERCURY CONTAMINATION IN ENVIRONMENT SURROUNDING COAL-FIRED POWER PLANT

  Journal : International Journal of GEOMATE 2017;12(33):71-77.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Mercury; Lignite; Coal-Fired Power Plant; Environmental Potential Risks; Health Risks Assessment 23. Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Apaporn Ruchiraset

  THE ANAEROBIC BAFFLED REACTOR (ABR): PERFORMANCE AND MICROBIAL POPULATION AT VARIOUS COD LOADING RATES

  Journal : International Journal of GEOMATE 2017;12(33):78-84.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Anaerobic Baffled Reactor; FISH Technique; Methanogens, Acidogens; COD Loading Rates 24. Marzuki Isahak, May Young Loh, Indri Hapsari Susilowati, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Nursuhaili Mohd Amin, Nguyen Phuong Toai, Wah-Yun Low, Paul Ratanasiripong

  The Association of Workplace Exposures on Quality of Life in Small and Medium Enterprises Workers: A Cross-Sectional Study in Four ASEAN Countries

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2017;29(4):315-327.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : ASEAN, Quality of life; Working characteristics; Work ergonomics; Small and medium enterprise (SME) 25. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Siranee Suknongbung, Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  HEALTH STATUS, ENVIRONMENTAL LIVING CONDITIONS AND MICROBIAL INDOOR AIR QUALITY AMONG MIGRANT WORKER HOUSEHOLDS IN THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017;48(2):396-406.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Migrant workers; Envrionmental living conditions; Indoor air quality; Tuberculosis 26. Najjapak Sooksawat, Metha Meetam, Maleeya Kruatrachue, Prayad Pokethitiyook, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  Performance of packed bed column using Chara aculeolata biomass for removal of Pb and Cd ions from wastewater

  Journal : Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 2017;52(6):539-546.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Cadmium; Chara aculeolata; lead; Nitella opaca; packed bed column; wastewater 27. Thunchanok Rukkawattanakul, Nitat Sookrung, Watee Seesuay, Nattawat Onlamoon, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Wanpen Chaicumpa, Nitaya Indrawattana

  Human scFvs that counteract bioactivities of Staphylococcus aureus TSST-1

  Journal : Toxins 2017;9(2) ARTICLE No. 50.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Direct acting anti-TSST-1; Human scFv; Staphylococcus aureus; Superantign; Toxic shock syndrome (TSS) 28. Kitwadee Rupprom, Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  Evaluation of real-time RT-PCR assays for detection and quantification of norovirus genogroups I and II

  Journal : Virologica Sinica 2017;32(2):139-146.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Norovirus; Genogroup; Real-time RT-PCR; Quantification 29. Siriluck Pojjanapornpun, Kornkanok Aryusuk, Narumon Jeyashoke, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kanit Krisnangkura

  Gas Chromatographic Separation and Identification of Jacaric and Punicic 2-Ethyl-1-Hexyl Esters

  Journal : Journal of the American Oil Chemists' Society 2017;94(4):511-517.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Conjugated linolenic acid; 2 Ethyl-1-hexyl ester; GC; Jacaranda seed oil; Jacaric acid; Punicic acid 30. Kongkan Withatanang, Suthep Silapanuntakul(สุเทพ ศิลปานันทกุล) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Production of Briquette Fuel using Wastewater Sludge and Banana Peel Waste

  Journal : Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2017;22(1):65-74.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Banana peel waste; Briquette fuel; Untilization of waste; Wastewater sludge 31. Duanpen Sirithian, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Wanna Laowagul, Daisy Morknoy

  Atmospheric dispersion of polycyclic aromatic hydrocarbons from open burning of agricultural residues in Chiang Rai, Thailand

  Journal : Air Quality, Atmosphere & Health 2017;10(7):861-871.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Polycyclic aromatic hydrocarbons; Dispresion modeling; CALPUFF; Agricultural waste burning; Risk assessment; Thailand 32. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Ratanavadee Phuphanchroensuk, Chonlada Palarach, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Supha Sangprasert, Malasod Sermsuk, Namthip Sawattrakool, Susan Renee Woskie

  Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women

  Journal : Journal of Agromedicine 2017;22(3):282-289.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Agricultural acitvities; Glyphosate; Maternal and umbilical cord serums; Paraquat; Pregnant women 33. Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Suthat Chottanapund, Pravich Tunyasitthisundhorn, Nawaphan Phokaewsuksa, Tassanee Ruksujarit, Pawarat Phasuksathaporn

  Development and Validation of a Questionnaire to Assess Knowledge, Threat and Coping Appraisal, and Intention to Practice Healthy Behaviors Related to Non-Communicable Diseases in the Thai Population

  Journal : Behavioral Sciences 2017;7(2) ARTICLE No. 20.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : NCDs; PMT; Reliability test; Validation of questionaire 34. Manas Ranjan Behera, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Interventions for improved retention of skilled health workers in rural and remote areas

  Journal : Annals of Tropical Medicine and Public Health 2017;10(1):16-21.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health worker; Human resources for health; nurses; Physicians; Primary health care; Recruitment; Retention; Rural retention 35. Kannikar Chatdokmaiprai, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Marjorie McCullagh, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Sansanee Keeratiwiriyaporn

  Factors Predicting the Provision of Smoking Cessation Services Among Occupational Health Nurses in Thailand

  Journal : Workplace health & safety 2017;65(6):253?261.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Nurses; Workplace; Self-efficacy; Smoking cessation services; Model testing 36. Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Adul Bandhukul, Thida Omas, Susan Woskie

  Catching and Correcting Unreported, Under-reported Accidents (Near-Misses) among Healthcare Providers in Thailand

  Journal : ARCHIVES OF MEDICINE 2017;9(2):1-7.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Accidents at work; Near-misses; Underreported; Health care provider 37. Chonchanok Muangnapoh(ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์) , Shota Nakamura, Daisuke Motooka, Shigeaki Matsuda, Toshio Kodama, Kaknokrat chonsin, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Tetsuya Iida

  Plasmid dynamics in Vibrio parahaemolyticus strains related to shrimp acute hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS)

  Journal : Infection, Genetics and Evolution 2017;51:211-218.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : V. parahaemolyticus; Acute hepatopancreatic necrosis syndrome; Plasmid; Genetic evolution 38. Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Chie Nakajima, Ruchirada Changkwanyeun, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Siriporn Kongsoi, Srirat Pornruangwong, Kanjana Changkaew, Risa Tsunoda, Yutaka Tamura, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Yasuhiko Suzuki

  Quinolone Resistance Determinants of Clinical Salmonella Enteritidis in Thailand

  Journal : Microbial Drug Resistance 2017;23(7):885-894.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Salmonella Enteritidis, quinolone resistance, gyrA, qnrS1, MLVA 39. Patiporn Bunyaphatkun, Siriorn Sindhu, Patricia M. Davidson, Ketsarin Utriyaprasit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Wittaya Chartbunchachai

  Factors Influencing Clinical Deterioration in Persons with Sepsis
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการทรุดลงทางคลินิคในผู้ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2017;21(2):135-147.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Clinical deterioration; Emergency care; Influencing factors; Sepsis; Shock; Thailand
  คำสำคัญ : อาการทรุดลงทางคลินิก; การดูแลฉุกเฉิน; ปัจจัยที่มีอิทธิพล; ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ; ภาวะช๊อก 40. Coll Hutchison, Mishalsameer Khan, Joanne Su Yin Yoong, Xu Lin, Richard J. Coker(Richard J. Coker)

  Financial barriers and coping strategies: a qualitative study of accessing multidrug-resistant tuberculosis and tuberculosis care in Yunnan, China

  Journal : BMC Public Health 2017;17 ARTICLE No. 221.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Tuberculosis; Multidrug-resistance; China; Barriers; Qualitative 41. Li, Jian, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Jiang, Yueying, Naknoi, Siripan

  [Letter to the editor] A stressful work environment is associated with tinnitus: Initial evidence from Asia

  Journal : General Hospital Psychiatry 2017;47:A1-A3.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Stress; Jobstrain; Effort-reward imbalance; Tinnitus; Asia 42. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Relationship between Breast Cancer and Oral Contraceptive Use among Thai Premenopausal Women: a Case-Control Study

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2017;18(5) ARTICLE No. 39:1429-1433.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Breast cancer; Oral contraceptive use; Thai premenopausal women 43. Lazarous Mbulo, Komanduri S. Murty, Muhammad Jami Husain, Rizwan Bashir, Glenda Blutcher-Nelson, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Toker Erguder, Bekir Keskinkilic, Sertac Polat, Dhirendra N. Sinha, Krishna Palipudi, Indu B. Ahluwalia

  Contrasting Trends of Smoking Cessation Status: Insights From the Stages of Change Theory Using Repeat Data From the Global Adult Tobacco Survey, Thailand (2009 and 2011) and Turkey (2008 and 2012)

  Journal : Preventing chronic disease 2017;14 ARTICLE No. E42.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   44. Muhammad Jami Husain, Deliana Kostova, Lazarous Mbulo, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Linda Andes

  Changes in cigarette prices, affordability, and brand-tier consumption after a tobacco tax increase in Thailand: Evidence from the Global Adult Tobacco Surveys, 2009 and 2011

  Journal : Preventive Medicine 2017;105 ARTICLE No. Suppl.:S4-S9.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cigarette prices; Cigarette affordability; Cigarette price-tiers; Tobacco tax; Thailand; Global Adult Tobacco Surveys; Cigarette brand-switching; 45. Yu Kubota, Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์) , Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Callum Durward

  Status, knowledge, attitudes, and practices of 12-18-year old orphaned children pertaining to dental caries in an dental clinic by non-governmental organization at Phnom Penh, Cambodia

  Journal : Oral Health and Care 2017;2(2):1-4.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Dental caries; Orphaned children; Cambodia 46. Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์) , Soontaree Limsawan

  Risk of Hemorrhage Attributed to Underlying Chronic Diseases and Uninterrupted Aspirin Therapy of Patients Undergoing Minor Oral Surgical Procedures: A Retrospective Cohort Study

  Journal : Journal of Preventive Medicine & Public Health 2017;50(3):165-176.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Aspirin; Oral surgery; Hemorrhage; Platelet aggregation inhibitors; Epidemiology 47. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Benyachalee Techasaensiri, Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Jane Adams, Akkarat Phamonphon, Anu Surach, Supha Sangprasert, Aree Thongsuksai, Prayoon Srikumpol, Susan Woskie

  The Impact of Prenatal Organophosphate Pesticide Exposures on Thai Infant Neurodevelopment

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2017;14(6):570.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Organophosphate metabolites; Pregnant women; Infant neurodevelopment; Bayley Scales of Infant and Toddler Development 48. Taruta Lowmoung, Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Teerapong Duangdee, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  Distribution of Naturally Occurring Norovirus Genogroups I, II, and IV in Oyster Tissues

  Journal : Food and Environmental Virology 2017;9(4):415-422.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Norovirus; Genogroup; Digestive tissues; Gills; Mantle 49. Mishal S. Khan, Coll Hutchison, Richard J. Coker(Richard J. Coker)

  Risk factors that may be driving the emergence of drug resistance in tuberculosis patients treated in Yangon, Myanmar

  Journal : PLoS ONE 2017;12(6) ARTICLE No. e0177999.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   50. Mishal S Khan, Sara U Schwanke Khilji, Saw Saw, Richard J. Coker(Richard J. Coker)

  [Review] Evidence to inform resource allocation for tuberculosis control in Myanmar: a systematic review based on the SYSRA framework

  Journal : Health Policy and Planning 2017;32(1):102-109.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Asia; Myanmar; Policy; Resource allocation; Review; Tuberculosis 51. Sarinya Prateepchanachai, Wasina Thakhiew(วศินา ทาเขียว) , Sakamon Devahastin, Somchart Soponronnarit

  Mechanical properties improvement of chitosan films via the use of plasticizer, charge modifying agent and film solution homogenization

  Journal : Carbohydrate Polymers 2017;174:253-261.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Dynamic mechanical analysis; Fourier transform infrared spectroscopy; Physical properties; Statistical analysis; X-ray diffraction; Zeta potential 52. Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , May May Khin, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  SIX-MONTH EXCLUSIVE BREASTFEEDING AMONG MYANMAR MIGRANTS IN SAMUT SAKHON PROVINCE, THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017;48(3):662-674.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Exclusive breastfeeding; Myanmar migrant; Thailand 53. Atiya Yeesin, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Incidence of Peripheral Phlebitis and its Predictive Characteristics Infemale Inpatients Hospitalized at a Public Hospital in Thailand : A Prospective Cohort Study

  Journal : International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering 2017;6(2-3):27-33.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Phlebitis, Risk factor, nursing; Cohort study, Epidemiology 54. Supattra Nonkhlor, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์) , Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Threerawat Punyana

  Predictive characteristics of pneumonia in stroke patients attending Nan hospital, Thailand

  Journal : International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering 2017;6(2-3):19-26.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Stroke, Pheumonia, Cough, Respiratory aspiration, Epidemiology 55. Chonticha Rongwang, Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา)

  Effect of Partial Ozonation and Thermal Pretreatment on Biogas Production from Palm Oil Decanter Cake

  Journal : CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2017;57:1987-1992.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   56. Sararin Pitthayapong, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sirirat Leelacharas, Catherine M. Waters

  A community Based Program for Family Caregivers for Post Stroke Survivors in Thailand

  Journal : Asian Nursing Research 2017;11(2):150-157.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Stroke; Recovery; Family caregivers; Skills; Community 57. Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Kantika Kittipongpattana, Nipon Pisutpaisal

  Improvement of biohydrogen fermentation by co-digestion of crude glycerol with palm oil decanter cake

  Journal : CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2017;57:1963-1968.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   58. Sasiporn Tongman, Suchart Chanama, Manee Chanama(มณี ชะนะมา) , Kitiporn Plaimas, Chidchanok Lursinsap

  Metabolic pathway synthesis based on predicting compound transformable pairs by using neural classifiers with imbalanced data handling

  Journal : Expert Systems with Applications 2017;88:45-57.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Neural networks; Classification; Feature; Imbalanced data; Metabolite; Pathway 59. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Vorapot Kanokkantapong(วรพจน์ กนกกันฑพงษ์) , Nawin Viriya-empikul, Wasawat Kraithong, Prasert Pavasant

  Hydrothermal carbonization of oil palm pressed fiber: Effect of reaction parameters on product characteristics

  Journal : International Energy Journal 2017;17(2):47-56.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Biofuels; Biomass; Hydrochar; Intermediate chemicals; Iignocellulosic materials 60. Ganokwun Buntuchai, Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า)

  Traditional Galactagogue Foods and Their Connection to Human Milk Volume in Thai Breastfeeding Mothers

  Journal : Journal of Human Lactation 2017;33(3):552-559.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Breastfeeding; Galactagogues; Human milk; Lactation; Maternal nutrition 61. Touchchapol Mataradchakul, Chairat Uthaipibull, Francois Nosten, Joel Vega-Rodriguez, Marcelo Jacobs-Lorena, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  Plasmodium vivax rhomboid-like protease 1 gene diversity in Thailand

  Journal : Experimental Parasitology 2017;181:1-6.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Plasmodium vivax: Rhomboid-like protease 1; Polymorphism; Genetic diversity 62. Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Peltzer Karl, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sutteeporn Moolsart

  Professional quality of life among postretired academic university employees in Thailand

  Journal : Social Behavior and Personality 2017;45(4):669-676.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Academics; Burnout; Compassion satisfaction; Organizational climate; Postretirement; Professional quality of life; Secondary traumatic stress 63. Chan Nyein, Than Tun Sein, Thaung Hlaing, Kamolnetr Okanurak, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , J. Kaewkungwal

  Promoting community malaria control in rural Myanmar through an active community participation program using the participatory learning approach

  Journal : Rural and remote health [electronic resource] 2017;17(2):1-14.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Community participation; Community volunteer; Malaria control; Myanmar; Participatory learning 64. Suchart Chanama, Penchit Chitnumsub, Ubolsree Leartsakulpanich, Manee Chanama(มณี ชะนะมา)

  DISTINCT DIMER INTERFACE OF PLASMODIUM FALCIPARUM THYMIDYLATE SYNTHASE: IMPLICATION FOR SPECIES-SPECIFIC ANTIMALARIAL DRUG DESIGN

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017;48(4):722-736.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Plasmodium falciparum; Antimalarial; Malaria; Subunit complementation; Thymidylate synthase 65. Aongart Mahittikorn, Nipa Thammasonthijarern, Amonrattana Roobthaisong, Ruenruetai Udonsom, Supaluk Popruk, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Hirotake Mori, Yaowalark Sukthana

  Development of a loop-mediated isothermal amplification technique and comparison with quantitative real-time PCR for the rapid visual detection of canine neosporosis

  Journal : Parasites and Vectors 2017;10(1) ARTICLE No. 394.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Neospora caninum; Lamp; Quantitative real-time PCR; Dog; Thailand 66. Richard James, Keovathanak Khim, Lydia Boudarene, Joanne Yoong, Chea Phalla, Saly Saint, Pichenda Koeut, Tan Eang Mao, Richard J. Coker(Richard J. Coker) , Mishal Sameer Khan

  Tuberculosis active case finding in Cambodia: a pragmatic, cost-effectiveness comparison of three implementation models

  Journal : BMC Infectious Diseases 2017;17(1) ARTICLE No. 580.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Tuberculosis; Cambodia; Cost-effectiveness; Case finding 67. Yada Pinatha, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Andrew J. Englande Jr.

  Adsorption onto Ash Particles and Common Ion Effect for Phosphorus Recovery from Urinal Wastewater

  Journal : GMSARN International Journal 2017;11(1):33-44.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Tuberculosis; Cambodia; Cost-effectiveness; Case finding 68. Prokhorov, Alexander V., Khalil, Georges E., Foster, Dawn W., Marani, Salma K., Guindani, Michele, Espada, Jose Pedro, Gonzalvez, Maria Teresa, Idrisov, Bulat T., Galimov, Artur, Arora, Monika, Tewari, Abha, Isralowitz, Richard E., Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Chen, Xinguang, Zheng, Hong, Sussman, Steve Y.

  Testing the nicotine dependence measure mFTQ for adolescent smokers: A multinational investigation

  Journal : American Journal on Addictions 2017;26(7):653-764.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   69. Laksanee Boonkhao, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Mark Gregory Robson, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง)

  Arsenic exposure levels of petrochemical workers in three workplace settings in Rayong Province, Thailand

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2017;23(7):1645-1654.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Arsenic; Petrochemical workers; Exposure; Cooked food; Drinking water; Urinary arsenic 70. Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Lon, Chanthap Thap, Chann, Soklyda, Thay, Kheangheng Heng, Kong, Nareth, You, Yom, Sundrakes, Siratchana, Thamnurak, Chatchadaporn, Chattrakarn, Sorayut, Praditpol, Chantida, Yingyuen, Kritsanai, Wojnarski, Mariusz, Huy, Rekol, Spring, Michele Donna, Walsh, Douglas S., Patel, Jaymin C., Lin, Jessica, Juliano, Jonathan J.

  Measuring ex vivo drug susceptibility in Plasmodium vivax isolates from Cambodia

  Journal : Malaria Journal 2017;16(1) ARTICLE No. 392.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Drug resistance; Plasmodium vivax; Cambodia; Ex vivo assay; pvmdr1 71. Sonia Agrawal, Kara A. Moser, Lindsay Morton, Michael P. Cummings, Ankita Parihar, Ankit Dwivedi, Amol C. Shetty, Elliott F. Drabek, Christopher G. Jacob, Philipp P. Henrich, Christian M. Parobek, Krisada Jongsakul, Rekol Huy, Michele D. Spring, Charlotte A. Lanteri, Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Chanthap Lon, Mark M. Fukuda, David L. Saunders, David A. Fidock, Jessica T. Lin, Jonathan J. Juliano, Christopher V. Plowe, Joana C. Silva, Shannon Takala-Harrison

  Association of a Novel Mutation in the Plasmodium falciparum Chloroquine Resistance Transporter With Decreased Piperaquine Sensitivity

  Journal : Journal of Infectious Diseases 2017;216(4):468-476.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Malaria; Piperaquine; Resistance; Plasmodium falciparum; Chloroquine resistance transporter; Plasmepsin 72. Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Rossarin Suwanarusk, Adeline C. Y. Chua, Dennis E. Kyle, Benoit Malleret, Rou Zhang, Mallika Imwong, Rawiwan Imerbsin, Ratawan Ubalee, Hugo Samano-Sanchez, Bryan K. S. Yeung, Jessica J. Y. Ong, Eric Lombardini, Francois Nosten, Kevin S. W. Tan, Pablo Bifani, Laurent Renia, Bruce Russell

  Strict tropism for CD71+/CD234+ human reticulocytes limits the zoonotic potential of Plasmodium cynomolgi

  Journal : Blood 2017;130(11):1357-1363.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   73. Uraporn Phumisantiphong, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Onrapak Reamtong, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์)

  A novel bacteriocin from Enterococcus faecalis 478 exhibits a potent activity against vancomycin-resistant enterococci

  Journal : PLoS ONE 2017;12(10) ARTICLE No. e0186415.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   74. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Sung, F.C., Lin, C.L., Hsu, H.C., Kuo, C.T.

  Hip fracture risk in patients with burn injury: a retrospective cohort study in Taiwan

  Journal : Osteoporosis International 2017;28(12):3415-3420.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Burn injury; Hip fracture; Insurance data; Osteoporosis; Retrospective cohort study 75. Ratana Somrongthong, Sunanta Wongchalee, Chandrika Ramakrishnan, Donnapa Hongthong, Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Nualnong Wongtongkam

  Influence of socioeconomic factors on daily life activities and quality of life of Thai elderly

  Journal : Journal of Public Health Research 2017;6(1):49-55.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Elderly; Daily living; Quality of life; Socioeconomic; Thailand 76. Salisa Chumsantea, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Narumon Jeyashoke, Kanit Krisnangkura

  Separation of Vitamin E on a 100-A Phenogel Column

  Journal : Journal of Chromatographic Science 2017;55(2):149-153.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   77. Nak-Ai, Worayuth, Jiawiwatkul, Uthaithip, Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Nontapattamadul, Kitipat

  The model of ethnic community public policy

  Journal : Advanced Science Letters 2017;23(2):1008-1011.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Ethnic Group; Grounded Theory; Healthy Public Policy; Sustainable Development 78. Aung Ye Naung Win, Thae Maung Maung, Khin Thet Wai, Tin Oo, Aung Thi, Rungrawee Tipmontree, Rungrawee Tipmontree, Ngamphol Soonthornworasiri, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Jaranit Kaewkungwal

  Understanding malaria treatment-seeking preferences within the public sector amongst mobile/migrant workers in a malaria elimination scenario: A mixed-methods study

  Journal : Malaria Journal 2017;16(1) ARTICLE No. 462.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Malaria elimination, Migrant workers, Mixed-methods design, Voluntary health workers, Rural health centers, Public sector, Myanmar, GMS 79. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Rungsinoppadol Thotong, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Body mass index and breast cancer risk among thai premenopausal women: A case-control study

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2017;18(11):3097-3101.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Body mass index- breast cancer- Thai premenopausal women 80. Premrudee Kanchanapiya, Sawanya Jareemit, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล)

  A new composite made from non-metallic waste printed circuit boards: Table-top product as a practical prototype

  Journal : International Journal of GEOMATE 2017;13(40):1-8.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Printed circuit board waste, Non-metallic fraction, Glass fiber reinforced plastic, Table-top surface 81. Nattaya Parikumsil, Watsawan Prapasawat, Achiraya Siriphap, Kaknokrat Chonsin, Chonchanok Muangnapoh(ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์) , Nipa Sukolrattanamaetee, Detwan Ratchatanapha, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล)

  VIRULENCE FACTORS AND MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM PAIRED URINE AND RECTAL SWAB SAMPLES OF PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTIONS IN THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017;48(5):1029-1041.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Uropathogenic Escherichia coli; Phylogenetic group; RAPD Profiling; Serogroup; Virulence-associated gene 82. Kulnapa Bunnakrid, Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  The relationship between road traffic noise and annoyance level in Phuket Province, Thailand

  Journal : Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2017;22(4):1-8.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Road traffic noise; Noise annoyance; Dose-response relationship 83. Pantitcha Outapa, Jaeraya Ruangkawsakun, Waewta Khantee, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  DYNAMIC AIR TOXIC EMISSION FACTOR OF MOTORCYCLES IN BANGKOK, THAILAND

  Journal : Environmental Engineering and Management Journal 2017;16(12):2823-2830.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Air toxic emission; Dynamic emission factor; gasohol emission; Motorcycle 84. Maytiya Muadchim, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Mark Gregory Robson, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Rawee Detchaipitak

  Case study of occupational mercury exposure during decontamination of turnaround in refinery plant

  Journal : International Journal of Occupational and Environmental Health 2017;23(1):81-86.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Mercury; Decontamination worker; Turnaround; Refinery plant 85. Supitchaya Tunlathorntham, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  [Review Article] Prediction of ambient nitrogen dioxide concentrations in the vicinity of industrial complex area, Thailand

  Journal : Air, Soil and Water Research 2017;10.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD, Nitrogen dioxide, Map Ta Phut, OLM, PVMRM 86. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  [Review] A Systematic Review: Family Support Integrated with Diabetes Self-Management among Uncontrolled Type II Diabetes Mellitus Patients

  Journal : Behavioral Sciences 2017;7(3):1-17.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Self-management; Family support; Uncontrolled glycaemia; Type 2 DM; Systematic review 87. Prasak Santiparp(ประศักดิ์ สันติภาพ)

  Appreciative Critical Reflection in Transformative Learning Process for Enhancing Self-Esteem of Undergraduate Public Health Students: A Qualitative Study

  Journal : The Turkish Online Journal of Educational Technology 2017;0 ARTICLE No. Special Issue for ITEC 201739.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   88. Sitanan Srijaiwong, Siriorn Sindhu, Ameporn Ratinthorn, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors Influencing Sexual Behaviors among Thai Adolescents

  Journal : Journal of Population and Social Studies 2017;25(3):171-193.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   89. Susan Renee Woskie, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Wiroj Thanasanpaiboon, Napaporn Kiatdamrong, Nantha Charoonrungsirikul, Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Anu Surach, Akkarat Phamonphon

  A pilot study of maternal exposure to organophosphate pesticides and newborn neurodevelopment in Thailand

  Journal : International Journal of Occupational and Environmental Health 2017;23(3):193-201.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Neurodevelopment; Pesticides; Thailand; Organophosphate; NBAS; Children 90. Ketsarin Sirichuanjun, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น)

  Academic Acculturation Among International Graduate Students at Mahidol University

  Journal : International Journal of Learning 2017;3(4):295-299.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Terms—academic acculturation; International graduate students; Mahidol university; Multiple regression analysis  วารสารระดับชาติ
 1. Sureerat Soongswang, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์) , Sroiphet Wipapsathiankul

  Comparative Caries Preventive Effects of Serial Oral Health Counseling Program Versus Routine Oral Hygiene Instruction Provided on Vaccination Visits: a Retrospective Cohort Study in Preschool Children in Nan, Thailand
  ผลการป้องกันฟันผุเปรียบเทียบระหว่างการให้ทันตสุขศึกษาโดยกำหนดเป็นช่วงเวลาติดตามต่อเนื่องกับการให้ตามรอบการรับวัคซีน: การศึกษาโคฮอร์ธย้อนหลังในเด็กวัยเรียน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

  Journal : SDU Research Journal Sciences and Technology 2017;10(1):61-80.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : โรคฟันผุ; ทันตสุขศึกษา; การศึกษาโคฮอร์ต; ระบาดวิทยาโรคช่องปาก
  คำสำคัญ : Dental caries; Serial oral health counseling; Cohort study; Oral epidemiology 2. Khanthong Janthai, Chaowalit Warodomrungsimun(ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์) , Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์)

  Decolorization of basic and direct dyes by adsorption on chemically modified rice husk

  Journal : Journal of Thai Interdisciplinary Research 2017;12(1):35-42.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Dyeing wastewater; Rice husk; Color removal; Adsorption 3. Chantra Waiyarat, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Khrongwong Musikatavorn

  Emergency Room Observation Unit Reduces Emergency Department Length of Stay Among Non High Risk Heart Failure Patients
  การลดระยะเวลาการให้บริการของห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยภาวะหัวใจวายประเภทที่ไม่มีความเสี่ยงสูง ด้วยห้องสังเกตุอาการในห้องฉุกเฉิน

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(1):5-17.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Emergency department; Length of stay; Emergency room observation unit; Heart failure
  คำสำคัญ : ระยะเวลาการให้บริการของห้องฉุกเฉิน; ระบบบริการห้องสังเกตอาการ; ห้องฉุกเฉิน; ผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย 4. Chonchanok Muangnapoh(ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์)

  Multilocus Sequence Typing (MLST): เทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อติดตามความปลอดภัยในอาหาร
  Multilocus Sequence Typing (MLST): Molecular Technique for Monitoring Food Safety

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(1):91-104.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Multilocus sequence typing; Food-borne pathogens; Genetic relationships; Molecular epidemiology
  คำสำคัญ : วิธีจำแนกโดยรหัสพันธุกรรมหลายตำแหน่ง; จุลชีพก่อโรคโดยอาหารเป็นสื่อ; ความสัมพันธ์ของพันธุกรรม; ระบาดวิทยาโมเลกุล 5. Ketchayanee Waenkaew, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Effects of a Supportive Educative Nursing Program on Knowledge and Self-care Behaviors of Older Adults with Heart Failure
  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(1):105-114.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Supportive educative nursing program; Older adults; Self-care behavior; Heart failure
  คำสำคัญ : โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้; ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; โรคหัวใจวาย 6. Kanutcha Sittibusaya, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Kitpong Sunchatawirul

  A development of hospital revenue collection in Bamarasnaradura Infectious Diseases Institute by team involvement, fiscal year 2015
  การพัฒนางานจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ในสถาบันบำราศนราดูร ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุกหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2558

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2017;43(1):66-75.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : A development of hospital revenue collection; Team involvement
  คำสำคัญ : การพัฒนางานจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล; การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ 7. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล)

  Work life abilities and quality for retired Thai Professors of Eduaction
  การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพชีวิตการทำงานสูงและมีความสามารถในการทำงานระดับดีเลิศของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษาไทย

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(1):1-15.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Educators; Work ability; Quality of work life; Work after retirement
  คำสำคัญ : ความสามารถในการทำงาน; คุณภาพขีวิต; อาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุ 8. Premrudee Sokul, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Factors related to musculoskeletal disorders among Thai traditional massage practitioners in hospitals under the ministry of Public Health, the eastern region of Thailand
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก ประเทศไทย

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(1):29-43.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Musculoskeletal disorders (MSDs); Prevalence; Thai Traditional Massage practitioners (TTMPs); Psycho-social factors; Ergonomics
  คำสำคัญ : อาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ; อัตราความชุก; ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย; ปัจจัยจิตสังคม; การยศาสตร์ 9. Chitchawan Kongkasaem, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Piyatida Chuengsaman

  A PROGRAM ENHANCING ADAPTATION OF PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE AND TREATMENT BY CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS
  โปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้อง

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(1):75-89.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Adaptation program; Roy's adaptation model; Patients with end stage renal disease; Ambulatory peritoneal dialysis
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการปรับตัว; ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy; ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย; การล้างไตทางช่องท้อง 10. Duangduan Rittideah, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  EFFECTS OF APPLYING THE PLANNED BEHAVIOR THEORY AND FEEDBACK ON NOISE PROTECTION BEHAVIORS AMONG WORKERS IN PETROCHEMICAL INDUSTRY, RAYONG PROVINCE
  ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง จังหวัดระยอง

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(1):90-109.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : The theory planned behavior; Feedback; Behavior and noise prevention
  คำสำคัญ : พฤติกรรมตามแผน; ข้อมูลย้อนกลับ; พฤติกกรรมป้องกันอันตรายจากเสียง 11. Sarutaya Hawong, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  THE HEALTH PROMOTION PROGRAM FOR THE ELDERLY AT RISK GROUP OF ALZHEIMER'S IN COMMUNITY
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อสภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(1):110-128.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : ELDERLY WITH ALZHAIMER; HEALTH BELIEF MODEL; SOCIAL SUPPORT; HEALTHPROMOTION PROGRAMS FOR THE ELDERLY
  คำสำคัญ : ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ; การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ; ทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพ; แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม 12. Wachira Suriyawong, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  ORGANIZATIONAL SAFETY CULTURE AND COMPLANCE WITH SAFETY PRACTICES AMONG REGIATERED NURSES AT A TERTIARY CARE HOSPITAL
  วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรและพฤติกรรมการทำงานด้วยความปลอดภัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

  Journal : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University 2017;5(1):103-118.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Organizational; Safety culture; Safety practice; Accidental exposure; Nurse
  คำสำคัญ : วัฒนธรรมความปลอดภัย; พฤติกรรมการทำงานด้วยความปลอดภัย; พยาบาลวิชาชีพ 13. Penporn Taweebut, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  THE EFFECT OF A SUPPORTIVE - EDUCATIVE NURSING PROGRAM FOR CHRONIC DISEASE PATIENTS WITH EARLY STAGE KIDNEY DISEASE
  ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(1):129-145.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : CHRONIC DISEASE; EARLY STAGE KIDNEY DISEASE; KNOWLEDGE; SELF-CARE BEHAVIOR; SUPPORTIVE - EDUCATIVE NURSING PROGRAM
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง; ภาวะไตเรื้อรัง; ความรู้; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ 14. Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  [บทความวิชาการ] FAMILY ROLE AND CARING AN AGING WITH DEMENTIA IN COMMUNITY
  [บทความวิชาการ] บทบาทครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในชุมชน

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(1):189-204.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   15. , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  The Positive Rate of food poisoning in merchants : A case study of the markets in the Northeast Thailand
  อัตราการพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Journal : Food and water sanitarion journal 2017;8(2):7-15.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  คำสำคัญ : อัตราการพบเชื้อ; โรคอาหารเป็นพิษ; ผู้ประกอบการค้าอาหาร; การอบรมรมด้านสุขาภิบาลอาหาร; 16. Surangkana Samanloh, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) ,

  Decision on using self-referral health care services by cancer patients under universal Coverage Scheme at Siriraj Hospital
  การตัดสินใจใช้บริการรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอนของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลศิริราช

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2017;3(1):31-45.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Using self-referral health care services; Cancer patients, Universal coverage
  คำสำคัญ : การรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอน; ผู้ป่วยโรคมะเร็ง; สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 17. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความวิชาการ] Trade and Health: A control regulation on marketing promotion for infants and young children's food related products
  [บทความวิชาการ] การค้าและสุขภาพ: การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2017;3(1):88-102.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Trade and health; Control marketing regulation; Products for infants and young children
  คำสำคัญ : การค้าและสุขภาพ; การควบคุมการส่งเสริมการตลาด; อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก; ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทารกและเด็กเล็ก 18. Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  [บทความวิชาการ] Tobacco industry's Corporate Social Responsibility activitties
  [บทความวิชาการ] การดำเนินการในลักษณะองค์การเพื่อสังคมโดยอุตสาหกรรมยาสูบ

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2017;3(1):103-119.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Tobacco industry; Corporate social responsibility, Promoting corporate image; Public relations; Public health policy
  คำสำคัญ : อุตสาหกรรมยาสูบ; การทำกิจกรรมเพื่อสังคม; การส่งเสริมภาพลักษณ์; การประชาสัมพันธ์; นโยบายสาธารณสุข 19. Nuntida Juntawong, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Charnwit Tridech

  Factors Related to Receiving Cervical Cancer Screening Services among Women Aged 30-60 Years in Muang District, Pathumthani Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2017;28(1):63-79.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Personal factors; Knowledge; Perceiving; Enabling factors; Reinforcing factors; Cervical cancer screening
  คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล; ความรู้; การรับรู้; ปัจจัยเอื้อ; ปัจจัยเสริม; การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 20. Kumareerat Thawornjit, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Result of 85% Color Graphic Warning Pictures Tobacco Control Measure on Perception and Emotions of Army Personnel In Military Signal School
  ผลของมาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% ต่อการรับรู้และอารมณ์ของกำลังพลกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017;18(1):140-147.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Smoking behavior; Tobacco Control Measures; 85% color graphic warning pictures on Cigarette Case
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่; มาตรการการควบคุมยาสูบ; ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% 21. Wilawan Keawtong, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Competencies Of Palliative Care Among Community Nurses In Primary Care Units
  สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017;18 ARTICLE No. Suppl. Issue 1:74-83.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Nurse Competency; Palliative care; Primary care unit
  คำสำคัญ : สมรรถนะพยาบาล; การดูแลแบบประคับประคอง; หน่วยบริการปฐมภูมิ 22. Thanida Thipvatee, Sutheeporn Mulasart, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Factors Predicting Work-Life Balance of Registered Nurses at the Tertiary Hospital: A Case Study of Bhumibol Adulysdej Hospital
  ปัจจัยทำนายสมดุลชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017;18 ARTICLE No. Suppl. Issue 1:198-206.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Work Life Balance; Predicting Factors; Registered Nurses
  คำสำคัญ : สมดุลชีวิตการทำงาน; ปัจจัยทำนาย; พยาบาลวิขาชีพ 23. Supaporn Raejaidee, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Access to Dental Health Care Service for Early Childhood Suphanburi Province
  การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2017;40(1):34-48.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Access to Dental Health Care Service; Early Childhood; Service Quality
  คำสำคัญ : การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก; เด็กปฐมวัย; คุณภาพบริการ 24. Wipawan Phamorn, Kleebsabai Sanpakit, Pawinee Kupatawintu, Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  The Probability of Finding an Unrelated Donor for Stem Cell Waiting List Patients at National Blood Centre, Thai Red Cross Society
  โอกาสพบผู้บริจาคเซลต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย

  Journal : Journal of Hematology and Transfusion Medicine 2017;27(2):127-135.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Unrelated donor; HLA matching; Logistics regression
  คำสำคัญ : Unrelated donor; HLA matching; Logistics regression 25. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Comparative Drug Control Law
  กฎหมายควบคุมยาเสพติดเปรียบเทียบ

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2017;3(2):148-166.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Comparative Drug Control Law; Thailand; Japan; The United States of America; The United Kingdom; Netherlands
  คำสำคัญ : กฎหมายยาเสพติดเปรียบเทียบ; ไทย; ญี่ปุ่น; สหรัฐอเมริกา; อังกฤษ; เนเธอร์แลนด์; 26. Narinthip ChaipromKhieo, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  Public Health Emergency of International Concern Prevention and Control Measures: A Case Study on Special Economic Development Zone, Maesod Border Control, Tak Province, Thailand
  มาตรการในการควบคุมและป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศกรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2017;3(2):193-210.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : The public Health emergency of international concern; The international Health regulation; The spectial economic development Zone
  คำสำคัญ : ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ; กฎอนามัยระหว่างประเทศ; เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 27. Pasakorn Natetipawan, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  THE EFFECTIVENESS OF A SMOKING CESSATION PROGRAM APPLICATION THE STAGE OF CHANGE THEORY FOR METROPOLITAN POLICE
  ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎี ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Police Nurses 2017;9(1):82-93.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoking cessation; Stage of change; Metropolitan police
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่; ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; ข้าราชการตำรวจ; กรุงเทพมหานคร 28. Praphatsorn Kiattluedet, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Factors related to home visit behavior of village health volunteers for hypertensive patients who missed appointments
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขาดนัด ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:1-12.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Knowledge; Power perceptions; Village health volunteers; Home visit behavior for hypertensive patients
  คำสำคัญ : ความรู้; การรับรู้พลังอำนาจ; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; พฤติกรรมการเยี่ยมบ้านความดันโลหิตสูง 29. Sujitra Khumsa-ard, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Behavior factors related to recurrent stroke
  ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:13-26.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Recurrent stroke; Behaviors; Health behavior factors
  คำสำคัญ : การกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง; พฤติกรรมสุขภาพ; ปัจจัยด้านพฤติกรรม 30. Kanitha Tuida, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  FACTORS PREDICTING ACTIVITIES OF DAILY LIVING AMONG STROKE PATIENTS IN BANGKOK METROPOLITAN
  ปัจจัยทำนายความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:27-42.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Recovery; Stroke; Factors; Activities of Daily living
  คำสำคัญ : การฟื้นหาย; โรคหลอดเลือดในสมอง; ผู้ดูแล; การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 31. Anusara Sutad, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  BEHAVIOR INFLUENCING FACTORS TO DEPESSION AMONG UNCONTROLLED DIABETES TYPE II PATIENTS
  ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีอิทธิพล ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:43-56.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Depression; Uncontrolled diabetic type II Patients; Behavior
  คำสำคัญ : ภาวะซึมเศร้า; ผู้ป่วยเบาหวานเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด; พฤติกรรม 32. Cheunchom Sompol, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  EFFECTS OF A STROKE PREVENTION PROGRAM FOR OLDER ADULTS WITH HYPERTENSION
  ผลของโปรแกรมการป้องกันหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:57-73.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Protection motivation theory; Stroke prevention; Older adults with hypertension
  คำสำคัญ : ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง; ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 33. Kopkanop Duangkaew, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Factors Related To Multiple Risk Behaviors among Vocational Students in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพหุพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:75-94.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Vocational Student; Multiple Risk Behavior; Theory of Planned Behavior
  คำสำคัญ : นักเรียนอาขีวศึกษา; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 34. Sasima Cheepat, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  EFFECTS OF A NURSE-LED PROGRAM ON FALL PREVENTION BEHAVIORS FOR OLDER ADULTS IN A COMMUNITY IN BANGKOK
  ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:95-111.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Nurse-led program; Fall; Prevention; Elderty; Self-care behavior; Orem's self-care deficit theory
  คำสำคัญ : โปรแกรมการพยาบาล; พลัดตกหกล้ม; การป้องกัน; ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมในการดูแลตนเอง; ทฤษฎีความบกพร่องในการดูแลตนเองของโอเร็ม 35. Anongnut Sarachan, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  EFFECT OF APPLYING MOTIVATION PROTECTION THEORY TO CONTACT LENS KERATITIS PREVENTION PROGRAM AMONG VOCATIONAL STUDENTS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA
  ผลการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคกระจกตาอักเสบจากการใช้เลนส์สัมผัสในนักเรียนอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Specital Edition:113-138.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Contact lens; Keratitis; Motivation protection theory
  คำสำคัญ : เลนส์สัมผัส; โรคกระจกตาอักเสบ; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค 36. Tanannut Singwiset, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Ram Rangsin

  ACTORS ASSOCIATED WITH RISKY SEXUAL BEHAVIOR AMONG ADOLESCENT MALES IN THE ROYAL THAI ARMY
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นชายไทย ที่รับเข้าเป็นทหารกองประจำการ

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:139-161.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Risky sexual behavior; Adolescent males; The Royal Thai Army; Drug abuse
  คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์; วัยรุ่นชายไทย; ทหารกองประจำการ; การใช้สารเสพติด 37. Sawitree Kaewnan, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  RELATIONSHIP BETWEEN JOB STRESS AND JOB SATISFACTION IN AMONG NURSING INSTRUCTORS THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
  ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:163-175.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Job stress; Job satisfaction; Nursing instructor
  คำสำคัญ : ความเครียดจากการทำงาน; ความพึงพอใจในงาน; อาจารย์พยาบาล 38. Sasitorn Poosakaew, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Factors Related to Transformational Leadership Roles in Health Promotion of Chief Nurse Officer District
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทผู้นำการเปลี่ยนเแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริหารทางการพยาบาลในระดับอำเภอ

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:177-194.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Transformational leadership role; Health promotion; Chief nurse officer district
  คำสำคัญ : บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง; การสร้างเสริมสุขภาพ; ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับอำเภอ 39. Chittiphat Suebsimma, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร)

  Pesticides Use and Personal Protective Behaviour, Adverse Health Effects among Chilli Farm Sprayers: A Case Study in Suan Kluai Sub-District, Kantharalak District, Sisaket Province
  พฤติกรรมการใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพริกผู้ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  Journal : Thai Journal of Toxicology 2017;32(1):9-25.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Pesticides; Pesticides use; Pesticides protective behavior; Adverse health effect
  คำสำคัญ : สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; พฤติกรรมการใช้; พฤติกรรมการป้องกันตนเอง; ผลกระทบต่อสุขภาพ 40. Kanjana Iamaksorn, Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Flood Preparedness by District Health Offices in Regional Health 1, 2, and 3
  การเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(2):120-130.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Disaster preparedness; Flood; District health offices; Regional health
  คำสำคัญ : การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติว อุทกภัย; สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ; เขตสุขภาพ 41. Thanatip Kaewcumfu, Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Tawach Prechthai(ธวัช เพชรไทย) , Manote Lexdumrong, Worapot Chalermklin

  Windrow Composting of Food and Yard Wastes
  การหมักเศษอาหารและมูลฝอยจากสวนแบบกองแถว

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(2):131-141.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Food waste; Yard waste; Compost; Nutrient
  คำสำคัญ : มูลฝอยเศษอาหาร; มูลฝอยจากสวน; การหมัก; ธาตุอาหาร; การหมักแบบกองแถว 42. Monthakarn Watthananan, Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Effectiveness of a Self-care Behavior Promotion and Family Support Program in Patients Undergoing Total Laparoscopic Hysterectomy with Bilateral Salpingo-oophorectomy
  โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างแบบส่องกล้อง

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(2):153-163.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Self-care behavior; Family support; Total laparoscopic hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง; แรงสนับสนุนจากครอบครัว; การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างแบบส่องกล้อง 43. Waranya Chaisalee, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Effects of Promoting Smoking Cessation Program Drug Dependence Disorder Patients at a Hospital in Songkhla Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลแห่งในจังหวัดสงขลา

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(2):164-176.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Promoting smoking cessation program; self-efficacy to quit smoking; Outcome expectation of smoking cessation; Drug dependence disorder male patients
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่; การรับรู้ความสามารถตนเองในการเลิกสูบบุหรี่; ความคาดหวังในผลดีของการเลิกบุหรี่; ผู้ป่วยชายที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด 44. Vichula Kongmueanphet, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Dental Caries Preventives Behaviors Among Guardians of Preschool-Children in Child Development Centers, Phothong District, Angthong Province
  พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(2):189-199.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Dental carries; Preventive behavior; Preschool children; Guardian
  คำสำคัญ : โรคฟันผุ; พฤติกรรมการป้องกันโรค; เด็กปฐมวัย; ผู้ปกครอง 45. Sutat Pipopsuthipaiboon, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Benjamas Chuaychoo

  The Effectiveness of a Self-management Program for Pulmonary Rehabilitation of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
  ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(2):200-211.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Chronic obstructive pulmonary disease; COPD; Pulmonary rehabilitation; Self-management
  คำสำคัญ : ปอดอุดกั้นเรื่อรัง; COPD; ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด; การจัดการตนเอง 46. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Association between physical activities and breast cancer among Thai women under 45 years old
  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับมะเร็งเต้านมในสตรีไทยอายุน้อยกว่า 45 ปี

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2017;36(3):383-391.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Physical activities; Breast cancer; Thai women under 45 years old
  คำสำคัญ : กิจกรรมทางกาย; มะเร็งเต้านม; สตรีไทยอายุน้อยกว่า 45 ปี 47. Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ)

  [บทความวิชาการ] The 1st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health Conference Review
  [บทความวิชาการ] บทวิเคราะห์การประชุมวิชาการ The 1st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health Conference

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31 ARTICLE No. Special Edition:195-204.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   48. Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Porntip Rattanasoungthum

  Effect of a Case Management Program for Older People with Diabetic Retinopathy
  ผลของโปรแกรมจัดการรายกรณีในผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(2):1-10.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Case management; Older people; Diabetic retinopathy; Perceiver self-care agency; Self-care behavior
  คำสำคัญ : การจัดการรายกรณี; ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน; ภาวะเบาหวาขึ้นจอประสาทตา; การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง; พฤติกรรมการดูแลตนเอง 49. Khanitta Intaboot, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  The Effect of a Self-Management and Social Support Program for on New Cases with Type 2 Diabetes
  ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 รายใหม่ ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(2):11-28.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : New cases; Type 2 diabetes; Self-management; Social support
  คำสำคัญ : เบาหวานรายใหม่; การจัดการตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม 50. Chorjit Rungsiri, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  Factors Associated with Safety Behavior among Vocational Students in the Vocational Program at Chitralada Vocational School
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในนักเรียนสายวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(2):59-72.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Vocational student; Safety Behavior; Safety Climate; Motivation; Knowledge
  คำสำคัญ : นักเรียนสายวิชาชีพ; พฤติกรรมความปลอดภัย; บรรยากาศความปลอดภัย; แรงจูงใจ; ความรู้ 51. Pradub Srimuenwai, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  The Effects of Teacher Development Program for Child Development among Preschool Children In Child Care Centers
  ผลของโปรแกรมการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(2):127-144.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Promoting child development among preschool children; Child care teacher; Child care center
  คำสำคัญ : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน; ครูผู้ดูแลเด็ก; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 52. Suda Hanklang, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Ikuharu Morioka

  Effectiveness of an Intervention to Reduce Pesticide Exposure among Rice Farmers in Nakhon Ratchasima Province : Applying Social Learning Theory
  ประสิทธิผลของโปรแกรมลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชาวนาจังหวัดนครราชสีมา: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(2):183-200.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Rice farmers; Social Learning Theory; Pesticide Exposure; Thailand
  คำสำคัญ : เกษตรกรชาวนา; ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม; สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; โปรแกรมการลดการสัมผัสสารเคมี 53. Thintharitt Thapkhoksoong, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Sarunya Prasithsirikul

  Activity Based Costing Analysis on General Anesthetic Service of Anesthesiology Department in Bumrasnaradura Infectious Diseases Institute Nonthaburi
  การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมบริการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว แผนกวิสัญญี สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2017;26(5):937-946.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Activity based cost; Anesthetics; General anesthetic services; Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
  คำสำคัญ : ต้นทุนกิจกรรม; วิสัญญี; การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว; สถาบันบำราศนราดูร 54. Prasan Nakkong, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  Enforcement of The Bangkok Metropolitan Administration's Environment Regulations on Health Hazardous Business
  การบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2017;40(3):67-75.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Enforcement; Bangkok Metropolitan Administration Regulation; Environment; Health Hazadous Business.
  คำสำคัญ : การบังคับใช้; ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร; สิ่งแวดล้อม; กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ; 55. Pitthayaporn Yindee, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  The Accuracy of Workload Assessed by Screening and Observation Methods Compared to Oxygen Consumption Measurement Method
  ความถูกต้องของการประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดกรองและวิธีการสังเกตเมื่อเทียบกับวิธีวัดการใช้ออกซิเจน

  Journal : Journal of Safety and Health 2017;10(36):1-10.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Accuracy; Workload; Screening method; Observation method; Oxygen consumption
  คำสำคัญ : ความถูกต้อง; ภาระงาน; วิธีการคัดกรอง; วิธีการสังเกต; การใช้ออกซิเจน 56. Teepipath Sanipamanee, Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ) , Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Noppakorn Chongvisal

  Inhalation Exposure to Di (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) and Urinary Metabolites in Polyvinyl Chloride Processing Workers
  การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซิลพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและระดับ สารเมแทบอไลต์ในปัสสาวะของพนักงาน อุตสาหกรรมพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์

  Journal : Journal of Safety and Health 2017;10(36):20-33.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : DEHP; MEHHP; MEOHP; Urinary metabolites; Polyvinyl chloride; Workers
  คำสำคัญ : DEHP; MEHHP; MEOHP; เมแทบอไลต์ในปัสสาวะ; พนักงานโรงงานผลิตพีวีซี 57. Kalayaporn Termnark, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Naphat Panichakan

  EFFECTS OF THE APPLICATION OF HEALTH BELIEF MODEL AND BEHAVIOR OF HERMIT CONTORTION EXERCISE FOR CHRONIC UPPER BACK PAIN AT NONGCHOK DISTRICT, BANGKOK
  ผลของการใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับการบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน ในกลุ่มปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเรื้อรัง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Education 2017;40(1):131-146.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health belief model; Hermit contortion exercise; Chronic upper back pain
  คำสำคัญ : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; การบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน; กล้ามเนื้อหลังส่วนบน 58. Boworn Klongnoi, Vanvisa Sresumatchai(วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย)

  Analysis and Design Information System in Dentistry
  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศในการทำงานทางทันตแพทย์

  Journal : Journal of Health Education 2017;40(1):147-164.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Dentistry information system; System development Life Cycle -SDLC; Clinical information
  คำสำคัญ : สารสนเทศทางทันตกรรม; วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน; สารสนเทศทางคลินิก 59. Tawanrat Sakulrungjalas, Chuanruedee Kongsaktrakul, Anannit Visudtibhan, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Knowledge and Attitude towards Epilepsy among Pediatic Nurses in Secondary and Tertiary Hospitals in Thailand
  ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017;18 ARTICLE No. Suppl. Issue 2:131-139.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Epilepsy; Knowledge; Attitude; Nurse; Children
  คำสำคัญ : โรคลมชัก; ความรู้; ทัศนคติ; พยาบาล; ผู้ป่วยเด็ก 60. Amornrat Junyotha, Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Fatigue and Factors Related To Fatigue Among Registered Nurses In A Tertiary Hospital
  ศึกษาความเหนื่อยล้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนี่ยล้าจากการปฏิบัติงาน ของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017;18 ARTICLE No. Suppl. Issue 2:166-174.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Nurse fatigue
  คำสำคัญ : พยาบาล; ความเหนื่อยล้า 61. Tithat Srimonkol, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Konkanok Lattanand

  FOOD CONSUMPTION BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM IN HIGH-RISK GROUP OF HYPERTENSION, TAMBOL TAJAN, KHONG DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINCE
  โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2017;33(1):89.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Modification of food consumption behavior; Hypertension; Protection motivation theory
  คำสำคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร; ความดันโลหิตสูง; แรงจูงใจในการป้องกันโรค 62. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Oral contraceptive use and breast cancer among Thai premenopausal women
  ยาคุมกำเนิดชนิดทานกับมะเร็งเต้านมในสตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2017;36(6):769-779.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Oral contraceptive use; Breast cancer; Thai premenopausal women
  คำสำคัญ : ยาคุมกำเนิดชนิดทาน; มะเร็งเต้านม; สตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน 63. Tipawan Phetrawech, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Source Contributions of PM-10 Concentrations in the Na Phra Lan Pollution Control Zone, Saraburi, Thailand

  Journal : Science & Technology Asia 2017;22(4):60-70.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD model; Na Phra Lan; PM-10; Road dust 64. Phasit Sirited, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  Effects of a Life Skills Program on Self-efficacy to Prevent Teenage Pregnancy Among Female Secondary School Students in Ayutthaya Province
  ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตต่อการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(3):241-254.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Life skills programs; Perceived self-efficacy; Prevention of teenage pregnancy; mattayomsuksa 2 students
  คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะชีวิต; การรับรู้ความสามารถ; การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น; นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา 65. Pakinee Rutchapan, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง)

  Assessment of Chemical Hazard from Decoration Firing Klin in a Benjarong Porcelain Manufacturing Community Enterprise
  การประเมินการสัมผัสอันตรายจากสารเคมีในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(3):264-275.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Benjarong porcelain; Kiln emission; Decoration firing; Chemical hazard
  คำสำคัญ : เครื่องเบญจรงค์; มลพิษจากเตาเผา; การเผาหลังตกแต่ง; อันตรายจากสารเคมี 66. Tongjit Iamsomboon, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Effect of Promoting Program for Foot Self-Care Behaviors and Foot Ulcers Among Diabetic Patients; Krathumbaen Hospital, Samut Sakhon Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าและแผลที่เท้าด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(3):289-300.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Self-efficacy; Foot self-care behaviors and foot ulcer; Diabetic patients
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง; การดูแลเท้าและแผลที่เท้าตนเอง; ผู้ป่วยเบาหวาน 67. Kasira Poramat, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Related to the Effectiveness of Developmental Surveillance and Promotion of Children from Birth to 5 years in a Tambon Health Promoting Hospital of Public Health Service Provider Region 5
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตบริการสุขภาพที่ 5

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(3):301-314.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Effecitiveness, Self-efficacy; Participatory management; Surveillance and promotion of children development
  คำสำคัญ : ประสิทธิผล; การรับรู้ความสามารถในตนเอง; การจัดการแบบมีส่วนร่วม; การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 68. Pakawarun Pasaoun, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Development of Animation of Animation on Preventing Femoral Artery Complications Among Patients with Cardic Catherization
  การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดง บริเวณขาหนีบ ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจ

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(3):315-325.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Post cardiac catheterization complications; Self-efficacy; ADDIE Model, Animation
  คำสำคัญ : ภาวะแทรกซ้อนหลังสวนหัวใจ; การรับรู้ความสามารถตนเอง; ADDIE Model; สื่อแอนนิเมชั่น 69. Kotchackorn Kumruang, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Kornkanok Lattanand

  Effects of a Self-Regulated Program to Control Volume Overload Among Patients with End Stage Renal Disease Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
  ผลของโปรแกรมกำกับตนเองเพื่อควบคุมภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

  Journal : Journal of Public Health 2017;47(3):326-338.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : End stage renal disease patient; Volume overload; Self-regulation; Continuous ambulatory peritoneal dialysis
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยไตวายเรื่อรังระยะสุดท้าย; ภาวะน้ำเกิน; แนวคิดการกำกับตนเอง; ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 70. Yaowaree Doloh, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Effects of Life Skill Development Program on Non-Smoking Intention in Youth of Banklang Muslim Community, Bangtoei Sub-DIstrict, Mueang DIstrict, Pang-Nga Province
  ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ในเยาวชนชุมชนมุสลิมบ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

  Journal : Journal of Health Education 2017;40(2):10-21.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Life skills development; Non-smoking intention; Muslim community youth
  คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะชีวิต; ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่; เยาวชนชุมชนมุสลิม 71. Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Jumnian Junhasobhaga

  The Relationship between perceived Happiness Promotion, Work Skills, Life Skills, Health Behaviors, and Employee Happiness in Private Companies
  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แนวทางการสร้างสุข ทักษะการทำงาน ทักษะการใช้ชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ กับความสุขของพนักงานในสถานประกอบการภาคเอกชน

  Journal : Journal of Health Education 2017;40(2):22-35.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Work skills; Life skills; Health behaviors; Employees happiness
  คำสำคัญ : ทักษะการทำงาน; ทักษะการใช้ชีวิต; พฤติกรรมสุขภาพ; ความสุขของพนักงาน 72. Santi Winaitham, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Influence of Social Determinate on Smoking Behavior among Military Conscripts in the Northern Thailand
  อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของทหารกองประจำการในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

  Journal : Journal of Health Education 2017;40(2):75-87.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Social factors; Smoking behavior; Military conscripts
  คำสำคัญ : ปัจจัยทางสังคม; พฤติกรรมการสูบบุหรี่; ทหารกองประจำการ 73. Chanamon jenjirawat, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Effects of a Self-Insulin Administration Promoting Program among Persons with Diabetes in Golden Jubilee Medical Center, Nakhon Pathom Province
  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการฉีดอินซูลินด้วยตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม

  Journal : Ramathibodi Nursing Journal 2017;23(2):229-241.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Perceived Self-Efficacy; Insulin administration; Knowledge; Persons with diabetes
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; การฉีดอินซูลินด้วยตนเอง; ความรู้; ผู้ที่เป็นเบาหวาน 74. Tamruang-It, Y., Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Chantadansuwan T.

  A Self-Efficacy Program on Nutritional Diet of Coronary Heart Disease Patients Receiving Percutaneous Coronary Intervention at Central Chest Institute, Thailand
  โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ ณ สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย

  Journal : Journal of the department of medical services 2017;42(5):053-061.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Self-efficacy; Nutritional diet; Coronary heart disease patient
  คำสำคัญ : โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเอง; การบริโภคอาหาร; ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 75. Mungvongsa A., Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  A Self-Efficacy Dietary Glycemic Control Program for Patients with Type 2 Diabetes in Nakhon Pathom Province
  โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครปฐม

  Journal : Journal of the department of medical services 2017;42(5):062-070.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Patient with type 2 diabetes; Perceived self-efficacy; Dietary
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; การรับรู้ความสามารถตนเอง; การบริโภคอาหาร 76. Rabeab Kumpimpa, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Related to Quality of Work Life among Nurses Practitioners in Primary Care Units of The Health Service Region 4
  ปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 4

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2017;26(4):798-800.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Nurse practitioner; Quality of work life; Primary care unit
  คำสำคัญ : พยาบาลเวชปฏิบัติ; คุณภาพชีวิตการทำงาน; หน่วยบริการปฐมภูมิ 77. Pantip Chotbenjamaporn, Chirawat Yoosabai, Rattanaporn Chatmongkol, Paveethida Luamcharoen, Isara Meeplad, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  The process of communicating policies to practice from government agencies to entrepreneurs, manufacturers, importers of tobacco products
  กระบวนการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐสู่การนำไปปฏิบัติของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2017;3(3):288-305.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Policy communication, Tobacco Control Act, BE 2560, Tobacco Entrepreneurs
  คำสำคัญ : การถ่ายทอดนโยบาย, พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560, ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาสูบ 78. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความวิชาการ] Laws on air pollution control
  [บทความวิชาการ] กฎหมายกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2017;3(3):401-424.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Laws on air pollution control; Greenhouse effect; Smoke pollution
  คำสำคัญ : กฎหมาย; การควบคุมมลภาวะทางอากาศ; ปรากฏการณ์เรือนกระจก; มลพิษหมอกควัน 79. Kwunchanok Theppan, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Decision Making on the Utilization of Thai Traditional Medicine in General Hospital, Ratchaburi Province
  การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2017;28(2):80-92.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Decision making; Thai traditional medical service; Cues to action; Service quality; Access to service
  คำสำคัญ : การตัดสินใจ; บริการแพทย์แผนไทย; สิ่งชักนำ; คุณภาพบริการ; การเข้าถึงบริการ 80. Sasigan Naming, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Sakda Tridech

  Average Time Analysis of Direct Nursing Activities of Cardiovascular and Thoracic Surgery Patients: A Case Study of The Cardiovascular are Thoracic Surgery Intensive Care Unit of Ramathibodi Hospital
  การวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงในผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก: กรณีศึกษาหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลรามาธิบดี

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2017;28(2):104-115.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Time analysis; Direct nursing activities; Classification of critical patient
  คำสำคัญ : การวิเคราะห์เวลา; กิจกรรมการพยาบาลโดยตรง; การจำแนกประเภทผู้ป่วยวิกฤต 81. Waraporn Tipsumanunt, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Nursing Performance in Relation to Nursing Council Regulations on Professional Ethics of Nurse and Midwifery B.E. 2550 among Professional Nurses in One Tertialy Hospital
  การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2017;28(2):116-127.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Professional nurses; Ethics; Professional nursing values; Motivating factors
  คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; จริยธรรม; ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล; ปัจจัยขจูงใจในการปฏิบัติงาน 82. Wisarut Ratanatham, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Factors Affecting Organizational Commitment of Professional Personnel: A Study at Chonburi Hospital
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันองค์กรของบุคลากรสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลบุรี

  Journal : Chonburi Hospital Journal 2017;42(3):197-204.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Organizational commitment; Interpersonal relationship; Organizational climate
  คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันขององค์กร; สัมพันธภาพระหว่างบุคคล; บรรยากาศองค์กร 83. Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Narin Pandee(นรินทร์ ปานดี) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  ความคิดเห็นต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบและผลต่อความเกรงกลัวอันตรายของบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่

  Journal : Journal of Journalism 2017;10(3):269-301.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   84. Orawan Voraaroon, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Factors Related to Smoking Self-Control Among Lower Secondary School Students, Suphanburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเองในพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : The Public Health Journal of Burapha University 2017;12(2):75-85.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Self-control; Tobacco smoking; High school students
  คำสำคัญ : การควบคุมตนเอง; การสูบบุหรี่; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 85. Klairoong Sangsawang, Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Incidence of nosocomial pneumonia and causative bacteria among chronically ill patients admitted in a general hospital
  อุบัติการณ์ของปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง

  Journal : Chulalongkorn Medical Journal 2017;61(5):1-14.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Nosocomial pneumonia; Chronically ill patients; Incidence; A. baumannii
  คำสำคัญ : ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล; ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง; อุบัติการณ์; A. baumannii 86. Mayura Soichue, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  EFFECTS OF THE ARM SWING EXERCISE PROGRAM APPLYING SELF-EFFICACY THEORY AND SOCIAL SUPPORT OF THE YOUNG ELDERLY IN BANGKOK METROPOLITAN
  ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2017;33(2):73-83.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Arm swing exercise program; Self-efficacy; Social support; Arm swing exercise behaviors
  คำสำคัญ : โปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขน; การรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; พฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขน 87. Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Praewpan Khongnil, Ingorn Panyakit, Prateep Arayakittipong, Kulpipith Chanbuey, Sutawan Sittiwitchaporn, Somrudee Rudeecharoensakun, Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Efficiency Improvement for the Supervision of Agrochemical Shop to Reduce Pesticide Residue Problem in Agricultural Commodities
  การปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร

  Journal : Prawarun Agricultural Journal 2017;14(2):199-207.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Agrochemical shop; Agrochemical residual and Chemical management
  คำสำคัญ : ร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางเกษตร; การปนเปื้อนของสารเคมีเกษตร และการจัดการสารเคมี 88. Varissara Thiraphattarapun, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Association Between Multiple Risk Behaviors and Life Assets of High School and Vocational Students
  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(3):1-17.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Multiple Risk Behavior; Life Assets; High School Students; Vocaltional Students
  คำสำคัญ : พหุพฤติกรรมเสี่ยง; ทุนชีวิต; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย; นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 89. Ratchanee Inma, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Factors Related to Hypertension among Taxi Drivers in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงในคนขับแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(3):39-54.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Hypertension; Taxi drivers; Work-related illness
  คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง; คนขับแท็กซี่; โรคที่เกี่ยยวเนื่องจากการทำงาน 90. Sarunya Wongkampun, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Social and Economic Factors Related to the Health Dimension of Successful Aging among Urban Dwelling Elderly in the Bangkok Metropolitan Area
  ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อการสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2017;31(3):55-71.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Successful Aging; PRECEDE-PROCEED; Social and economic; Urban-dwelling elderly
  คำสำคัญ : การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จ; PRECEDE-PROCEED; สังคมและเศรษฐกิจ; ผู้สูงอายุในชุมชน 91. Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Vimolpun Nitipong, Stephen Lorin Hamann, Nandakishor Kapa

  [Review Article] A systematic review of smoking cessation among Thai adolescents
  [Review Article] การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ในวัยรุ่นไทย

  Journal : Journal of Public Health and Development 2017;15 ARTICLE No. Suppl.:Sr1-Sr15.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Smoking cessation; Adolescents; Youth; Thailand
  คำสำคัญ : การเลิกสูบบุหรี่; วัยรุ่น; เยาวชน; ประเทศไทย 92. Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Duangdao Sudatip

  Charcoal Cloth Pad as a Qualitative Dermal Sampler for Toluene while spray Painting in an Auto Body Repair Shop

  Journal : Journal of Safety and Health 2017;10(37):46-57.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Spray painting; Charcoal cloth pad; Auto body repair; Qualitative dermal sampler
  คำสำคัญ : การพ้นสี; แผ่นผงถ่าน; อู่ซ่อมรถ; การสัมผัสทางผิวหนังเชิงคุณภาพ 93. Siripan Naknoi, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Adchara Dejkun

  Effects of An Organophosphate/Carbamate Exposure Prevention Program on Pesticide Protective Behaviors, Serum Cholinesterase and SDPTG Aging Index Among Thai Rice Farmers in KamphaengPhet Province
  ผลของโปรแกรมป้องกันการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต/คาร์บาเมต ต่อพฤติกรรมป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรั่ม และค่า SDPTG Aging Index ในชาวนาไทย จังหวัดกำแพงเพชร

  Journal : Thai Journal of Toxicology 2017;32(2):41-59.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Pesticide protective behaviors; Pesticides exposure prevention program; Cardiovascular risk; Serum cholinesterase; Rice farmers
  คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกันการสัมผัส; โปรแกรมป้องกันการรับสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืช; ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด; เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส; สารกาจัดศัตรูพืช; ชาวนา 94. Sarinyaporn Phuangngoenmak, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Uriwan Hangwong

  Competencies of Nurse Practitioners Working in Diabetes Mellitus Clinic at Primary Care Unit in Chiang Mai Province
  สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวาน ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่

  Journal : Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office 2017;23(1):11-20.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Diabetes Mellitus, Nurse Practitioner, Competencies, Primary Care Unit
  คำสำคัญ : โรคเบาหวาน; พยาบาลเวชปฏิบัติ; สมรรถนะ; หน่วยบริการปฐมภูมิ 95. Phanuwat Meechana, Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร) , Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Pensri Phijaisanit

  Readiness of Pre-Aging Population for Quality Aging Society in Nongyasai Sub district, Nongyasai District, Suphanburi Province
  การเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : EAU Heritage Journal Science and Technology 2017;11(1):259-271.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Preparation; Pre–aging population; Quality seniors
  คำสำคัญ : การเตรียมความพร้อม; ประชากรก่อนวัยสูงอายุ; ผู้สูงอายุคุณภาพ 96. Peerayut Rattanaselanon, Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ) , Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  The Effect of Meditation to Reducing Body Mass Index (BMI) andHypercholesterolemia among Registered Nurses in Suphan Buri Province
  ผลของการปฏิบัติสมาธิต่อดัชนีมวลกายและระดับคอเลสเตอรอลของพยาบาลวิชาชีพ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2017;15(2):222-234.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : SKT2 technique of meditation; Cholesterol; Registered nurses; Body mass index
  คำสำคัญ : การปฏิบัติสมาธิแบบ SKT2; คอเลสเตอรอล; พยาบาลวิชาชีพ; ค่าดัชนีมวลกาย 97. Chuenpalat A., Promsiripaiboon Y., Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  The Effects of Dental Health Education Program by Applying the Protection Motivation Theory and Social Support on Behavioral Modification for Dental Carles Prevention among Village Health Volunteers
  ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของอาสาสมัครสาธารณสุข

  Journal : Journal of the department of medical services 2017;42(4):99-108.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Protection motivation theory; Social support; Dental carrier
  คำสำคัญ : แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; การสนับสนุนทางสังคม; โรคฟันผุ 98. Kriengsak Thammasat-Aphipol, Supattra Srivanichakorn, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Kawinarat Suthisukon

  Care Management for the Elderly Hardship by Public Health Organization
  การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากโดยองค์กรสาธารณสุข

  Journal : Local Administration Journal 2017;10(3):159-181.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Care Management; Elderly; Elderly Hardship; Public Health Organization
  คำสำคัญ : การจัดการดูแล; ผู้สูงอายุ; ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลําบาก; องค์กรสาธารณสุข 99. , Chatchai Thanachoksawang(ชัชชัย ธนโชคสว่าง) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Self-Evaluation for Work Improvement among Vermicomposting Disabled-Farmers
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มคนพิการที่ประกอบอาชีพผลิตปุ๋ยใส้เดือนดิน

  Journal : Journal of Safety and Health 2017;10(35):1-9.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Disable farmers; Occupational health and safety; Vermicompost; WIND
  คำสำคัญ : เกษตรกร; คนพิการ; อาชีวอนามัยและความปลอดภัย; การผลิตมูลไส้เดือนดิน; WIND 100. Surawadee Wadeerat, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์)

  Effect of Non-surgical Periodontal Therapy on Hemoglobin A1C in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
  ผลของปริทันต์บำบัดแบบไม่ผ่าตัดต่อค่าน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : Region 4-5 Medical Journal 2017;36(3):158-167.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Diabetes mellitus; Periodontitis; HbA1C; Oral epidemiology
  คำสำคัญ : โรคเบาหวาน; โรคปริทันต์อักเสบ; ค่าน้ำตาลสะสม; ระบาดวิทยาโรคช่องปาก 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre