งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2002
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , O. Lertsupochavanich, Suthep Silapanuntakul(สุเทพ ศิลปานันทกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์)

  Factors affecting lead leaching from microwavable plastic ware made with lead-containing pigments

  Journal : Journal of Food Protection 2002;65 ARTICLE No. Issue 7:1166-1171.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   2. Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Boontuan Wattanakull, Surachart Koyadun, Saravudh Suvannadabba, Jirasak Rojanapremsuk, Worawit Tantiwattanasup

  Relationship between male hydrocele and infection prevalences in clustered communities with uncertain transmission of Wuchereria bancrofti on the Thailand-Myanmar border

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(1):7-17.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   3. Sirikul Isaranurug, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Punnee Auewattana, Chaiwat Wong-Arsa(ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา)

  Violence against children by parents

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2002;85(8):875-880.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   4. David J. Pombo, Gregor W. Lawrence, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , Christine M. Rzepczyk, Michelle Bryden, Nicole Cloonan, K. Anderson, Yuvadee Mahakunkijcharoen, Laura B. Martin, Danny W. Wilson, Salenna R. Elliott, Suzanne L. Elliott, Damon p. Eisen, J. Brice Weinberg, Allan J A J Saul, Michael F. Good

  Immunity to malaria after administration of ultra-low doses of red cells infected with Plasmodium falciparum

  Journal : The Lancet 2002;360(9333):610-617.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   5. Wipawee Usawattanakul, Akanitt Jittmittraphap, Pramuan Tapchaisri, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Kasinee Buchachart, Amphon Hong-ngarm, Pichai Thongtaradol, Timothy P. Endy

  Detection of dengue viral RNA in patients' sera by nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) and polymerase chain reaction (PCR)

  Journal : Dengue Bulletin 2002;26:131-139.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   6. Chanin Chareonkul(ชนินทร์ เจริญกุล) , Va Luong Khun, Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา)

  Rational drug use in Cambodia: Study of three pilot health centers in Kampong Thom province

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(2):418-424.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาชีวสถิติ   7. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Nantaporn Thammata, Mujarin Tiloklurs

  Seroprevalence of hepatitis B, hepatitis C and human immunodeficiency virus among blood donors, Phitsanulok regional blood center, Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(2):272-279.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   8. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Suthep Silapanuntakul(สุเทพ ศิลปานันทกุล) , Aran Incharoensakdi

  Filamentous cyanobacteria can efficiently remove cadmium present in aqueous solution at low concentration

  Journal : Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2002;4(1):1-6.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   9. Aree Kantachuvessiri(อารีย์ กันตชูเวสศิริ)

  Hypertension in public health

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(2):425-431.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   10. Aree Kantachuvessiri(อารีย์ กันตชูเวสศิริ)

  Pulmonary veins: Preferred site for catheter ablation of atrial fibrillation

  Journal : Heart and Lung: Journal of Acute and Critical Care 2002;31(4):271-278.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   11. Aree Kantachuvessiri(อารีย์ กันตชูเวสศิริ)

  Dengue hemorrhagic fever in Thai society

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(1):56-62.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   12. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Siriwan Pooltawee

  Unintentional injuries among children aged 1-4 years at home

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(3):642-646.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   13. Sirikul Isaranurug, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Duangporn Kaewsiri(ดวงพร แก้วศิริ)

  Family protective-risk index and its implications

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2002;85(11):1198-1203.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา   14. Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Thavatchai Vorapongsathorn(ธวัชชัย วรพงศธร) , Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน) , Piyamitr Sritara

  A longitudinal causal relationship among cardiovascular risk factors in the employees of the government savings bank

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2002;85(8):863-874.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาโภชนวิทยา   15. Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , Michael F. Good

  Cell trafficking. Malaria blood-stage parasite-specific CD4+ T cells after adoptive transfer into mice

  Journal : Methods in molecular medicine 2002;72:401-407.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   16. Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์) , Kiatsuda Boonmee, Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์)

  Birth Weight Doubling Time of Thai Infants

  Journal : Singapore Medical Journal 2002;43(7):350-353.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   17. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Gumphol Wongsuvan, Boonchuay Eampokalap

  PCR detection and prevalence of enterotoxin (cpe) gene in Clostridium perfringens isolated from diarrhea patients
  การตรวจด้วยเทคนิคพีซีอาร์เพื่อหาความชุกของเชื้อคลอดสตริเตียน เปอร์ฟริงเจนส์ ที่มียืนสร้างสารพิษเอ็นเทอโรท็อกซิน จากเชื้อที่แยกได้จากอุจจาระของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2002;85(5):624-632.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   18. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Kedsuda Suankeow

  Use of a rapid immunochromatographic test for early diagnosis of dengue virus infection

  Journal : European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2002;21(3):224-226.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   19. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Sarawut Suttirat, Somsak Rienthong

  Comparison of microplate hybridization with gel electrophoresis and dot blot hybridization for the rapid detection of Mycobacterium tuberculosis PCR products

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(1):136-146.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   20. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Booncherd Kladphuang

  Evaluation of sputum staining by modified cold method and comparison with Ziehl-Neelsen and fluorochrome methods for the primary diagnosis of tuberculosis

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(1):128-135.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   21. Naiyana Boonthaveeyuwat(นัยนา บุญทวียุวัฒน์) , Utoomporn Sittisingh, Siriporn Chitplee, Karunee Kwanbunjan, Wasuntharee Saereesuchart, Sriwatana Songchitsomboon

  Iron bioavailability in Thai diets

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2002;85(3):369-374.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   22. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Atchara Mooktaragosa, Saovalug Luksamijarulkul

  Risk factors for hepatitis B surface antigen positivity among pregnant women

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2002;85(3):282-288.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   23. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , C. Chanchitprecha, Suthep Silapanuntakul(สุเทพ ศิลปานันทกุล)

  The use of microalgae for color and chemical oxygen demand removal in molasses wastewater

  Journal : Journal of Industrial Pollution Control 2002;18(1):1-13.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   24. Jiraprapa Wipasa, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , Yuvadee Mahakunkijcharoen, Huji J. Xu, R. Elliott,Salenna, Michael F. Good

  Identification of T cell epitopes on the 33-kDa fragment of Plasmodium yoelii merozoite surface protein 1 and their antibody-independent protective role in immunity to blood stage malaria

  Journal : Journal of Immunology 2002;169(2):944-951.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   25. Yuko Tada, Boonyong Keiwkarnka, Nonglak Pancharuniti, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Nutritional status of the preschool children of the Klong Toey Slum, Bangkok

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(3-4):628-637.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   26. Panyupa Pankhong, W. Siriprasertkul, Somboon Patpoparn, Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์) , Jirasak Rojanapremsuk, Ratana Sithiprasasna, R. E. Coleman, Ananda Nisalak, Timothy P. Endy, Montree K. Attatippaholkun, Watcharee H. Attatippaholkun

  Molecular serotyping of dengue viruses in field-caught Aedes mosquitos by in-house RNA extraction/RT-PCR reagent kits

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2002;33(3):139-144.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   27. Supujchara Nopchinda, Wandee Varavithya, Pornpimol Phuapradit, Rawiwan Sangchai(ระวิวรรณ แสงฉาย) , Umaporn Suthutvoravut, Vinita Chantraruksa, Ferdinand Haschke, Ferdinand Haschke

  Effect of Bifidobacterium Bb12 with or without Streptococcus thermophilus supplemented formula on nutritional status

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2002;85(Suppl 4):S1225-S1231.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว    วารสารระดับชาติ
 1. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Atchara Mooktaragosa, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Sunee Singhanati

  Hepatitis B virus seromarkers and epidemiological characteristics in husbands of HBsAg-positive and HBsAg-negative postpartum women

  Journal : Chulalongkorn Medical Journal 2002;46(1):35-44.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   2. S. Jarupat, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , C. Borribunetrup

  Prevalences and determinants of byssinosis among textile workers in small factories
  อัตราชุกกและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปอดฝุ่นฝ้ายในคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดเล็ก

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(2):22-27.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Hearing loss among workers exposed to organic solvents and noise
  การสูญเสียการได้ยินในคนงานที่สัมผัสเสียงและสารละลายอินทรีย์

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(2):28-35.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   4. Tassanee Nontason(ทัศนีย์ นนทะสร) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ)

  Self-Regulated Learning Strategies among Master of Science (Public Health) Students, Faculty of Public Health, Mahidol University, 1997-1999
  กลวิธีการกำกับตนเองเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2540-2542

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(2):36-49.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   5. Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร)

  (บทความพิเศษ) การพยาบาลระดับปฐมภูมิ : แนวคิดพื้นฐานของการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(2):50-54.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   6. Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) ,

  (บทความพิเศษ) บริบทความรุนแรงที่พบในสังคมไทย

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(2):67-71.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   7. Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล)

  (Special Article) Community-Based Approaches in Reducing Maternal Mortality in Thailand

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(2):72-85.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   8. Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี)

  (บทความพิเศษ) พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(1):57-64.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   9. Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร)

  (บทความพิเศษ) การสื่อสาร : บริการพยาบาลสู่ชุมชน

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(1):65-72.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   10. Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  (บทความพิเศษ) การสื่อสารกับการส่งเสริมสุขภาพ

  Journal : Journal of public health nursing 2002;16(1):73-80.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre