งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2000
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Potjanee Srimanote, Wannaporn Ittiprasert, Bunguorn Sermsart, Urai Chaisri, Pakpimol Mahannop(พักตร์พิมล มหรรณพ) , Yuwaporn Sakolvaree, Pramuan Tapchaisri, Wanchai Maleewong, Hisao Kurazono, Hideo Hayashi, Wanpen Chaicumpa

  Trichinella spiralis-specific monoclonal antibodies and affinity-purified antigen-based diagnosis

  Journal : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2000;18(1):37-45.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   2. Winit Phuapradit, Phichai Thuvasethakul, Suriya Sassanarakkit, Boonsri Chanrachakul, Supatra Leelaphiwat, Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล)

  Nutrients and Hormones in Heat-Dried Human Placenta

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2000;83(6):690-694.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   3. Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Supatra Liumwarangkul

  Management model of community participative rabies vaccine fund

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2000;31(3):554-555.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   4. Jaroon Jittiwutikarn, Pathom Sawanpanyalert, N. Rangsiveroj, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  HIV incidence rates among drug users in northern Thailand, 1993-7

  Journal : Epidemiology and Infection 2000;125(1):153-158.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   5. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Prontip Khemnak, Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น)

  Human immunodeficiency virus and hepatitis C virus infections among patients attending sexually transmitted disease clinics, Regional 2, Thailand

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2000;12(1):41-45.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาอนามัยชุมชน   6. P. Parkpain, Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Ronald D. Delaune

  Bioavailability of heavy metals in sewage sludge-amended Thai soils

  Journal : Water, Air, and Soil Pollution 2000;122(1-2):163-182.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   7. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Kanda Vathanophas, Anong Pariyanonda(อนงค์ ปริยานนท์) , Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Supornwit Pungchitton(ศุภรวิทย์ พึ่งจิตต์ตน) , Kitja Chitpirom, Nattasai Cheaochantanakij

  Rapid detection of polioviruses in environmental water samples by one-step duplex RT-PCR

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2000;31(1):47-56.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาจุลชีววิทยา   8. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Boonyos Raengsakulrach, Sontana Siritantikorn, Raweewan Kanyok, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Vipa Thirawuth, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Supornwit Pungchitton(ศุภรวิทย์ พึ่งจิตต์ตน) , Kitja Chitpirom, Nattasai Chaichantanakit, Kanda Vathanophas(กานดา วัฒโนภาส)

  Detection of poliovirus, hepatitis A virus and rotavirus from sewage and water samples

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2000;31(1):41-46.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   9. Feng C D Tsai, Kirk R. Smith, Nuntavarn Vichit-Vadakan, Bart D. Ostro, Lauraine G. Chestnut, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ)

  Indoor/outdoor PM10 and PM2.5 in Bangkok, Thailand

  Journal : Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology 2000;10(1):15-26.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   10. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , W. Temprom, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Chaivat Kittigul

  Determination of tumor necrosis factor-alpha levels in dengue virus infected patients by sensitive biotin-streptavidin enzyme-linked immunosorbent assay

  Journal : Journal of Virological Methods 2000;90(1):51-57.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   11. Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Munsin Tuntoolvest, Thongchai Panswad

  Anaerobic decolorization of reactive dyebath effluents by a two-stage UASB system with tapioca as a co-substrate

  Journal : Water Research 2000;34(8):2223-2232.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   12. Chalit Komalamisra, Supawadee Boonchuen(สุภาวดี บุญชื่น) , Jitra Waikagul, Paron Dekumyoy, Narumon Komalamisra

  Comparative studies on protein, isoenzyme and DNA restriction endonuclease profiles of Thai Paragonimus metacercariae

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2000;31(1) ARTICLE No. Suppl:35-43.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   13. Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Effects of peer education on dietary change

  Journal : American Association of Occupational Health Nurses 2000;48(12):551-552.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   14. Wichai Aekplakorn, Amornrat Podhipak(อมรรัตน์ โพธิพรรค) , M. Khumdee, W. Sritamanoj, K. Youngkao, P. Suriyawongpaisal, Porapan Punyarathabundu(พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์) , Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , C. Phodaeng

  Compliance with the law on car seat-belt use in four cities of Thailand

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2000;83(4):333-341.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   15. Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์) , W. Singsurapap, W. Phuapradit

  The effect of parity on lipid profile in normal pregnant women

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2000;83(Suppl 1):S141-S145.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Pregnant women, Parity, Lipid profile 16. Chuchai Smithikrai, Chanin Chareonkul(ชนินทร์ เจริญกุล) , Mayuree Krabwong, Amphorn Otrakul, Prawate Tantipiwatanaskul

  A Development of a Mental Health Indicator for the Thai People

  Journal : International Journal of Psychology 2000;35(3&4).
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน    วารสารระดับชาติ
 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre