งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2012
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Sirintip Chaichalotornkul, Wisuda Suvitayavat, Vanida Sangalangkarn, Yuko Nawa, Kiyoshi Kiyoshi, Koichi Kawahara, Tawee Saiwichai(ทวี สายวิชัย) , Somphong Narkpinit, Pratap Singhasivanon, Ikuro Maruyama, Salunya Tancharoen

  Inhibition of HMGB1 translocation by green tea extract in rats exposed to environmental tobacco smoke

  Journal : EnvironmentAsia 2012;5(1):70-76.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : green tea, HMGB1, environmental tobacco smoke (ETS), nuclear translocation 2. Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Srirat Pornraungwong, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Chie Nakajima, Yasuhiko Suzuki, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล)

  Possible horizontal transmission of Salmonella via reusable egg trays in Thailand

  Journal : International journal of Food Microbiology 2012;154(1-2):73-78.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Salmonella, Egg farm, Market, Drug resistance, Reusable egg tray 3. Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Jirawan Jitthavech, Dankmar Bohning, Vichit Lorchirachoonkul

  Minimum MSE Weights of Adjusted Summary Estimator of Risk Difference in Multi-Center Studies

  Journal : Open Journal of Statistics 2012;2(1):48-59.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Minimum MSE Weights, Optimal Weights, Cochran-Mantel-Haenszel Weights, Inverse Variance Weights, Multi-Center Studies, Risk Difference 4. Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Hatairat Sataporn, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  Alcoholic Beverages Drinking among Female Students in a Tourist Province, Thailand

  Journal : Global Journal of Health Science 2012;4(1):57-64.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Female student, Drinking, Alcoholic beverage, Tourist province 5. Samrerng Prummongkol, Chotechuang Panasoponkul, Chamnarn Apiwathnasorn, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  Biology of Culex sitiens, a predominant mosquito in Phang Nga, Thailand after a tsunami

  Journal : Journal of Insect Science 2012;12(11):1-8.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Culex sitiens, filariasis vector, biting cycle, breeding habitats, colonization, longevity 6. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Apinya Panjangampatthana, Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Yuthana Taweekate, Supornwit Pungchitton, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร)

  Detection and genetic characterization of norovirus in environmental water samples in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(2):323-331.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : norovirus, genotype, water, RT-nested PCR 7. Siriyupa Sananreangsak, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Kamonmarn Virutsetazin, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Nan Gaylord

  Predictors of family management behavior for children with thalassemia

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(1):160-171.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : family management, family caregivers, behavior, thalassemia, children 8. Stephen L. Hamann, Jeremiah Mock, Sibasis Hense, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ)

  Building tobacco control research in Thailand: Meeting the need for innovative change in Asia

  Journal : Health Research Policy and Systems 2012;10 ARTICLE No. 3.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : tobacco control, smoking, policy, research, capacity building, secondhand smoke, Thailand, Asia 9. James Truscott, Christophe Fraser, Simon Cauchemez, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Wes Hinsley, Christl A. Donnelly, Azra Ghani, Neil uson

  Essential epidemiological mechanisms underpinning the transmission dynamics of seasonal influenza

  Journal : Journal of the Royal Society Interface 2012;9(67):304-312.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : seasonal influenza, multiple strains, model comparison 10. Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  Assessment of a rapid immunochromatographic test for the diagnosis of norovirus gastroenteritis

  Journal : European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2012;31(9):2379-2383.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : - 11. Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Rossarin Suwanarusk, Gruner Anne Charlotte, Bruce Russell, Francois Henri Nosten, Laurent Renia, Georges Snounou

  Genetic Diversity in New Members of the Reticulocyte Binding Protein Family in Thai Plasmodium vivax Isolates

  Journal : PLoS ONE 2012;7(3) ARTICLE No. e32105.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : - 12. Nisakorn Krungkraipetch, Kitti Krungkraipetch, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Malcolm Sim

  (A literature review) Interventions to Prevent Musculoskeletal Disorders among Informal Sector Workers: A Literature Review

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(2):510-525.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : work-related musculoskeletal disorder, informal sector worker, systematic review 13. Suphawadee Panthumas, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Self-Care Behaviors among Thai Primigravida Teenagers

  Journal : Global Journal of Health Science 2012;4(3):139-147.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : teenager, primigravida, self-care behavior, self-esteem, perceived self-efficacy 14. Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Jeremiah Mock, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Sunida Preechawong, Nicholas Kojetin, Stephen L. Hamann

  Success counteracting tobacco company interference in Thailand: An example of FCTC implementation for low- and middle-income countries

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2012;9(4):1111-1134.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : tobacco control, transnational tobacco companies, tobacco industry interference, policymaking, Framework Convention on Tobacco Control, Article 5.3, World Health Organization, Thailand 15. Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Nikhom Laemsak

  Production of oil palm frond fiberboard and its sound absorption characteristics

  Journal : Kasetsart Journal - Natural Science 2012;46(1):120-126.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : fiberboard, oil palm, acoustic meterial, sound absorption, natural fibers 16. Brandon Edwin Fisher, Boothroyd, I. Renee, Muchieh Maggy Coufal, Baumann, C. Linda, Jean Claude Mbanya, Mary Jane Rotheram-Borus, Boosaba Sanguanprasit, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์)

  Peer support for self-management of diabetes improved outcomes in international settings

  Journal : Health Affairs 2012;31(1):130-139.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : - 17. Theerawit Phanpoowong, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Supatra Thongrungkiat, Narumon Komalamisra, Raweewan Srisawat, Bruce Russell, Laurent Renia

  (Research Note) Dengue-2 virus carrying capacity of Thai Aedes Aegypti strains with different susceptibility to Deltamethrin

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(3):634-640.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Aedes aegypti, deltamethrin-resistant, dengue-2 virus, susceptibility 18. Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Ian Hastings, Alister Craig, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  The Geographical Distribution of Allele Polymorphisms of Plasmodium vivax in Different Regions of Thailand
  การกระจายทางภูมิศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงอัลลีลของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ในพื้นที่ประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S135-S140.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Plasmodium vivax, PvMSP1, PvCSP, Heterozygosity, Linkage disequilibrium 19. Salisa Chumsantea, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Narumon Jeyashoke, Kanit Krisnangkura

  Reducing Oil Losses in Alkali Refining

  Journal : Journal of the American Oil Chemists' Society 2012;89(10):1913-1919.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Alkali refining, Neutralization, Demulsification, Edible oil, Salts Tannic acid 20. Porntip Jaipech, Nongnuch Jaturabundit, Jesada Chaikunrat, Surachart Koyadun, Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  (Invited Articles) Emergency Response Competencies for Thai Public Health Workers: State-of-the-Art Disaster Research and Applications

  Journal : Asia Journal of Public Health 2012;3(1):32-41.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : - 21. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Yuwadee Ratthanakhot, Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์)

  Microbial Counts and particulate matter levels in Indoor air samples collected from a child home-care center in Bangkok, Thailand.
  ปริมาณเชื้อจุลลินทรีย์และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในตัวอย่างอากาศภายในอาคารสงเคราะห์เด็กแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S161-S168.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Indoor air quality, Microbial count, PM10, Child home-care center 22. Napat Yaowabut, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข)

  Modified method for determination of PAHs in Ambient Air in Bangkok Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry

  Journal : Journal of Health Research 2012;26(1):7-14.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), Ambient air, Bangkok 23. Kyaw Min, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Surasak Taneepanichskul, Ratana Somrongthong, Damrong Reinprayoon, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Nawakamon Suriyan

  The Model Development of Participatory Education on Adolescent Reproductive Life (PEARL) Programme to prevent Unintended Pregnancy among Myanmar Migrant Adolescent and Youth in Samut Sakon Province, THAILAND: (Intermediate outcome and impact analysis)

  Journal : Journal of Medicine and Medical Science 2012;3(5):355-364.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Adolescent, Myanmar Migrants, Participatory Education, Unintended Pregnancy, Peer Volunteer 24. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Panagiotis Elefsiniotis, David G Wareham

  Two-phase anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste: estimation of methane production

  Journal : Waste Management & Research 2012;30(7):720-726.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Organic fraction of municipal solid waste, anaerobic digestion, VFA generation, methane production, modelling 25. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  The Physical Health and Self-esteem of the Grandmother Raising Grandchildren in Rural Areas of Thailand
  สุขภาพกายและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของย่ายายที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทของประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S1-S7.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Physical health, Self-esteem, Rural areas, Grandmothers raising children, Family relationships 26. Suttama Suwanmanee, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Factors Influencing the Mental Health of the Elderly in Songkhla, Thailand
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S8-S15.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Mental health, Elderly, Thai GHQ, Family relationship, Physical health condition, Senior citizens 27. Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Health Status and Health Promoting Behaviors among Aging Workers in Thailand
  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S16-S20.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health status, Health promoting behaviors, Aging workers 28. Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Wit Wichaidit, Rassamee Sangthong

  Consequences and Associated Factors of Youth Gambling
  ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S21-S29.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Gamble, Pathological gambling, Youth, Consequence 29. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Kamontip Maikeow, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Self-care behaviours of chemotherapy patients
  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S30-S37.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Self-care behaviours, Cancer patients, Chemotherapy 30. Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  Core Competencies to Prevent and Control Chronic Diseases of Tambol Health Centers? Head in Thailand.
  สมรรถนะหลักในการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังของหัวหน้าสถานบริการสุขภาพระดับตำบลในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S38-S47.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Core competencies, Chronic disease, Tambol Health Center (THC) 31. Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Effect of personal health record booklet (PHRB) to knowledge, self-efficacy and healthy behaviors among Thai population at risk of cardiovascular disease (CVD)
  ผลของสมุดบันทึกสุขภาพส่วนบุคคลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S48-S55.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Personal health record booklet, Self-efficacy, Thai population, Cardiovascular disease 32. Penrawee Meerith, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Cancer Risk Perception and Preventive Behaviors among Grilled Meat Vendors
  การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและพฤติกรรมการป้องกันของผู้ขายเนื้อสัตว์ปิ้งย่าง

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S56-S60.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Cancer risk perception, Preventive behavior, Grilled meat vendor, Bangkok 33. Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Policy Measures on Strengthening and Developing Capabilities for National Tobacco Control in Thailand
  มาตรการทางนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถด้านการควบคุมยาสูบของประเทศ

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S61-S70.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Strengthen and develop capacity, National tobacco control plan 34. Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Cigarette Consumption among Foreign Tourists in Thailand
  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S71-S77.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cigarette consumption, Tourists, Thailand 35. Chutima Deesawat, Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

  A Multilevel Study of Smoking among Youths in School at Buriram Province
  การวิเคราะห์พหุระดับการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S78-S86.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Multilevel, Smoking, Youths in school 36. Thanawan Buacharoen, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Prapin Tharpoophasiam, Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  The Urinary Cotinine and Serum 25 Hydroxyvitamin D Levels in Male Smokers
  ระดับโคตินีนในปัสสาวะและ25ไฮดรอกซี่วิตามินดีในซีรัมในผู้ชายที่สูบบุหรี่

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S87-S93.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Urinary cotinine, Serum 25 hydroxyvitamin D, Smokers, High-performance liquid chromatography 37. Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Krid Thongbunjob

  Human Capital Identification Process: Linkage for Family Medicine and Community Medicine to Mobilize the Community
  กระบวนการค้นหาทุนมนุษย์ในชุมชน:จุดเชื่อมโยงระหว่างเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนเพื่อการทำงาน ขับเคลื่อนชุมชน

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S94-S101.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Human capital, Social capital, Community mobilization, Family medicine, Community medicine 38. Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Warunee Dityen, Peera Krugkrunjit(พีระ ครึกครื้นจิตร) , Thanya Subhadrabandhu

  Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior of Personnel at One University Hospital in Thailand
  ความพึงพอใจในงานและการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S102-S108.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Organizational citizenship behavior, Job satisfaction 39. Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Sureporn Potjanasitt, Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Chavalit Meennuch

  Situational Leadership Styles, Staff Nurse Job Characteristics Related to Job Satisfaction and Organizational Commitment of Head Nurses Working in Hospitals Under the Jurisdiction of The Royal Thai Army
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเชิงสถานการณ์ลักษณะงานของพยาบาล กับความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S109-S119.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Situational leadership styles, Staff nurse job characteristics, Job satisfaction, Organizational commitment 40. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Andrew J. Englande, Peter J. Fos

  Development of a water-related disaster decision model for nurses in Thailand
  การพัฒนาแบบจำลองการตัดสินใจต่อภัยพิบัติทางน้ำสำหรับพยาบาลในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S120-S126.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Nursing management, Decision model, Water-related disaster management, Delphi technique, Simple multiattribute rating technique 41. Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Basamat Berair Ebella Mohammed Khair, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  People Living with HIV/AIDS in the City of Bangkok: Quality of Life and Related Factors
  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเขตกรุงเทพมหานคร:คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S127-S134.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life, People living with HIV/AIDS, Self-esteem, Family relationships, Social support, City of Bangkok 42. Supisara Charoenpaitoon, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sopin Sangon, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Factors associated with Depression among Thai Female Workers in the Electronics Industry
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในแรงงานสตรีภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S141-S146.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Depression, Female workers, Effort-reward imbalance, Electronic industry 43. Nidup Dorji, Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา)

  Chewing of Betel Quid: Why do Health Care Providers in Thimphu, Bhutan, Do It?
  การเคี้ยวหมาก: ทำไมบุคคลากรผู้ให้บริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานเมืองทิมพูประเทศภูฏานจึงเคี้ยวหมาก

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S147-S153.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Betel quid chewing, Health care providers, Thimphu 44. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Smart Preklang, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล)

  Exposure to Trinitrotoluene and Health Effects among Workers in an Artillery and Ammunition Plant
  การรับสัมผัสไตรโนโตรโทลูอีน และผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตปืนและกระสุน

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S154-S160.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT), 2-amino-4,6-dinitrotoluene (2ADNT), 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4ADNT), Gas chromatography mass spectrometry (GCMS) 45. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Tiyaporn Anthayanon, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Chompunut Onchoi

  Exposure to particulate matter, CO2, CO, VOCs among bus drivers in Bangkok
  การสัมผัสฝุ่นละออง CO2, CO, VOCs ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S169-S178.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : PM2.5, PM10, VOCs, CO, CO2, Bus drivers, Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) 46. Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Ella Haddad, Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  Antioxidant Activity Comparison of Walnuts and Fatty Fish
  การเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระของวอลนัทและปลาที่มีไขมัน

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S179-S188.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Walnuts, Fatty fish, Polyunsaturated fatty acids, Oxygen radical absorbance capacity, Cardiovascular disease 47. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  Effects of Radiation and SAR from Wireless Implanted Medical Devices on the Human Body
  ผลกระทบของการแพร่คลื่นและการดูดซึมจำเพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกฝังในร่างกายของมนุษย์

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2012;95(Suppl.6):S189-S197.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Biotelemetry, Implantable antenna, Medical device, Specific absorption rate (SAR) 48. Tippanarat Vichayanrat, Allan Steckler, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Duangjai Lexomboon

  The evaluation of a multi-level oral health intervention to improve oral health practices among caregivers of preschool children

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(2):526-539.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : social ecological model, oral health promotion, early childhood caries, caregivers, preschool children 49. Chatinai Chusai, Kasemsan Manomaiphiboon, Phirun Saiyasitpanich, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  NO2 and SO2 dispersion modeling and relative roles of emission sources over Map Ta Phut industrial area, Thailand

  Journal : Journal of the Air and Waste Management Association 2012;62(8):932-945.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : - 50. Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Wilai Kusolvisitkul(วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล) , Natchaporn Pichainarong, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Stephen L. Hamann, Thalida Em Arpawong

  (review) Smoking Prevalence Among Monks in Thailand

  Journal : Evaluation and the Health Professions 2012;35(3):305-322.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : smoking prevalence, monks, Thailand, tobacco control, Buddhist 51. Pannee Pantaewan, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ)

  Three intervention levels for improving smoking behavior among Royal Thai Army conscript

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(4):1018-1024.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Ecological madel, Smoking behavior, Conscripts 52. Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Ben Cooper, Richard Coker, Wirichada Pan-ngum, Pasakorn Akarasewi, Sopon Iamsirithaworn

  Pandemic influenza H1N1 2009 in Thailand

  Journal : WHO South-East Asia Journal of Public Health 2012;1(1):59-68.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Reproduction number, pandemic, influenza, H1N1, Thailand 53. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Orawan Likitpornswan, Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์)

  Job Strain and Family Well-being Among Public Health Nurses in Bangkok Metropolitan Administration, Thailand

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2012;24(4):556-564.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : family well-being, job strain, social support, publish health nurses, women’s health, family medicine 54. Somsri Sumet, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Chuthipat Thammarat

  Knowledge management model for quality improvement in the hemodialysis unit of a non-profit private hospital, Bangkok, Thailand

  Journal : Leadership in Health Service 2012;25(4):306-317.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Health services, Hemodialysis, Job satisfaction, Knowledge management, Patient satisfaction, Quality improvement, Quality of life, Thailand 55. Kessiri Wongkongkam, Orapan Thosingha, Barbara J. Riegel, Ketsarin Utriyaprasit, Chanean Ruangsetakit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors influencing the presence of peripheral arterial disease among Thai patients with type 2 diabetes.

  Journal : European Journal of Cardiovascular Nursing 2012;11(1):70-76.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   56. S. Saiyood, Alisa S. Vangnai, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Paitip Thiravetyan

  Treatment of total dissolved solids from plastic industrial effluent by halophytic plants

  Journal : Water, Air, and Soil Pollution 2012;223(8):4865-4873.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Halophytic plants, Total dissolved solids, Proline, Total sugar, S. maritima 57. Pagaporn P. Pisarnturakit, Bret R. Shaw, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  Validity and reliability of the Early Childhood Caries Perceptions Scale (ECCPS) to assess health beliefs related to Early Childhood Caries prevention among primary caregivers of children under 5 years of age

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(5):1280-1291.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : rubber plantation, malaria, risk, insecticide-treated net (ITN), longlasting insecticidal net (LLIN), farming hut, Thailand 58. Sarika Pattanasin, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Warunnee Wongklang, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์)

  Risk factors for malaria infection among rubber tappers living in a malaria control program area in Southern Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(6):1313-1326.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : rubber plantation, malaria, risk, insecticide-treated net (ITN), longlasting insecticidal net (LLIN), farming hut, Thailand 59. Prasutr Thawornchaisit, Weerawan Amornsak, Pakpimol Mahannop(พักตร์พิมล มหรรณพ) , Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul(ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Paul A. Connellan, Dion R. Thompson, Don J. Brushett, Carol Ann Morris

  Combined Neem oil 6% w/w and Eucalyptus oil 16% w/w lotion for treating head lice: In vitro and in vivo efficacy studies

  Journal : Journal of Pharmacy Practice and Research 2012;42(3):189-192.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   60. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร)

  Alcohol Consumption Patterns among Vocational School Students in Central Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2012;43(6):1560-1567.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : alcohol consumption patterns, vocational school students, central Thailand 61. Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Panuwat Panket, Jariya Hangsantea

  Screening high-risk population for hypertention and type 2 diabetes among Thais

  Journal : WHO South-East Asia Journal of Public Health 2012;1(3):320-329.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Waist Circumference, body mass index, cutoffs, screening accuracy, hypertension, type 2 diabetes, Thailand 62. Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Warunnee Wongkhang, Sarika Pattanasin, Penprapai Hoithong, Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์)

  Predictors of malaria-association with rubber plantations in Thailand

  Journal : BMC Public Health 2012;12 ARTICLE No. 1115.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Health behavioral factors, Insecticide-treated nets, Long-lasting insecticidal nets, Malaria associated rubber plantations, Occupational risk, Personal protection behaviors, Sleeping under mosquito-nets 63. Doungnetre Thummakul, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Ujsara Prasertsin, Sirinthorn Sinjindawong, Pattrawadee Makmee

  The Development of Happy Workplace Index

  Journal : International Journal of Bussiness and Management Studies 2012;1(2):527-536.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Development, Happy workplace index, Company happiness check 64. Sirinthorn Sinjindawong, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Pattrawadee Makmee

  Synthesis and Accumulation Knowledge from Happy Workplace Management

  Journal : International Journal of Bussiness and Management Studies 2012;1(3):267-275.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Happy workplace, Synthesis knowledge, Accumulation knowledge 65. Pattrawadee Makmee, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Sirinthorn Sinjindawong, Doungnetre Thummakul, Ujsara Prasertsin

  Development of Happy Workplace Index in Private Organization by Size of Organizations in Context of Thailand

  Journal : International Journal of Multidisciplinary Thought 2012;2(3):395-401.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Happy workplace index, Index by size, Private sector, Organizations 66. Ujsara Prasertsin, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Doungnetre Thummakul

  Evaluation The Happy Workplace Index (HWI) Media According to Company Happiness Check Approach

  Journal : International Journal of Multidisciplinary Thought 2012;2(4):231-238.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Media evaluation; Happy workplace index; Company happiness check 67. Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pirutchada Musigapong, Penpatra Sripaiboonkij, Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์)

  [case report] Asbestos Exposure among Mitering Workers

  Journal : Safety and Health at Work 2012;3(3):235-240.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Asbestos; Cement sheets; Mitering; Construction; Exposure 68. Somsiri Decharat, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Prapin Thampoophasiam, Anamai Thetkathuek

  An examination of blood lead levels in thai nielloware workers

  Journal : Safety and Health at Work 2012;3(3):216-223.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Inorganic lead, Home workers, Small enterprises 69. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  [Review Articles] An Implantable Biotelemetry Review: Technology for a Cardiac Pacemaker Device

  Journal : Asia Journal of Public Health 2012;3(3):111-120.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   70. Anussara Chesun, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Factors Related with Cervical Cancer Screening Test among Thai Muslim Women in Satun Province

  Journal : Asia Journal of Public Health 2012;3(3):79-85.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Cervical cancer screening; Pap test; Thai muslim women 71. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Spatial and Temporal Heterogeneity in Vulnerability to Dengue among Thai villages, Prachuap Khirikhan, 2003–2007

  Journal : Asia Journal of Public Health 2012;3(3):94-101.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Spatial; Temporal; Dengue; Village 72. Piyanut Xuto, Nittaya Sinsuksai, Noppawan Piaseu, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ) , Vorapong Phupong

  A Causal Model of Postpartum Weight Retention among Thais
  แบบจำลองเชิงเหตุผลเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินหลังคลอดของสตรีไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2012;16(1):48-63.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Gestational weight gain; Physical activity; Postpartum weight retention; Postpartum women
  คำสำคัญ : น้ำหนักที่ขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ กิจกรรมทางกาย น้ำหนักเกินหลังคลอด สตรีหลังคลอด 73. Noppawan Pukpobsuk, Orasa Panpakdee, Wantana Maneesriwongul, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Atiporn Ingsathit

  Development and Psychometric Properties of the Thai Health-Related Quality of Life Instrument for Dialysis Patients
  การพัฒนาและคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วย Dialysis

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2012;16(2):154-168.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health-related quality of life; Instrument development; Psychometric properties; Dialysis patients
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ; การพัฒนาเครื่องมือวัด; คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา; ผู้ป่วย dialysis 74. Kamonrat Kittipimpanon, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Suchinda Jarupat Maruo, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ)

  Development and Evaluation of a Community-based Fall Prevention Program for Elderly Thais
  การพัฒนาและประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุไทย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2012;16(3):222-235.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Community-based fall prevention program; Elderly Thais; Urban community; Action research
  คำสำคัญ : รูปแบบการป้องกันการหกล้มโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน; ผู้สูงอายุไทย; ชุมชนเมือง; วิจัยเชิงปฏิบัติการ 75. Piyawan Pokpalagon, Somchit Hanucharurnkul, Ruth McCorkle, Tassanee Tongprateep, Autchareeya Patoomwan, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Comparison of Care Strategies and Quality of Life of Advanced Cancer Patients from Four Different Palliative Care Settings
  เปรียบเทียบวิธีการดูแล และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในสี่ระดับของการดูแลที่แตกต่างกัน

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2012;16(4):326-342.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Levels of palliative care services; Quality of life; Advanced cancer
  คำสำคัญ : ระดับของการดูแลแบบประคับประคอง; คุณภาพชีวิต; มะเร็งระยะลุกลาม 76. Nuchanad Jeangsawang, Porntip Malathum, Orasa Panpakdee, Dorothy Brooten, Dechavudh Nityasuddhi(เดชาวุธ นิตยสุทธิ)

  Comparison of Outcomes of Discharge Planning and Post-Discharge Follow-up Care, provided by Advanced Practice, Expert-byexperience, and Novice Nurses, to Hospitalized Elders with Chronic Healthcare Conditions
  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการจัดการโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ระหว่างผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลผู้มีประสบการณ์ และพยาบาลจบใหม่

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2012;16(4):343-360.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Advanced practice nurse; Discharge planning and follow-up care; Elderly; Chronic healthcare conditions; Outcomes
  คำสำคัญ : ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง; การวางแผนจำหน่ายและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง; ผู้สูงอายุ; ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง; ผลลัพธ์ 77. Chanida Thamsoonthorn, Romanee Kudngaogarm, Anchalee Naovaratsophon, Somchai Chaisupamongkollarp, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Somsak Sripanaratanakul, Prapon Nipattasat, Saithip Leevarakarn, Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Chaweewan Pakdethanakul

  Validation and Reliability of the Thai Version of Denture Complaint Questionnaire for Measuring Satisfaction of Complete Denture Patients
  การทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามคำบ่นจากการใช้ฟันเทียมฉบับภาษาไทยเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก

  Journal : Journal of the Dental Association of Thailand 2012;62(2):53-64.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Complete Denture; Denture Complaints; Reliability; Satisfaction; Validation  วารสารระดับชาติ
 1. Aporntip Buapetch, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Psychosocial Work Environment Factors Relating to Psychological Health Problems and Job Satisfaction of Thai Workers in large-sized Garment Factories
  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต และความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(1):4-16.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : psychological health problems, job satisfaction, the ERI model
  คำสำคัญ : ปัญหาสุขภาพจติ, ความพึงพอใจในงาน, แนวคิดการทุ่มเทในการทำงานและการตอบแทนไม่สมดุล 2. Siwarak Kitchanapaibul, Siriprapa Klunklin(สิริประภา กลั่นกลิ่น)

  Risk Assessment of the Effects of Climate Change in Muang District, Chiang Rai Province
  การประเมินความเสี่ยงภายใต้บริบทความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเมือง จังหวัดเชียงราย

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(1):17-28.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : risk assessment, climate change
  คำสำคัญ : การประเมินความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Factors Related to Sexual Risk Behavior among Thai Secondary School Students
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(1):29-39.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : early adolescence, self-efficacy, monitoring, sexual communication, sexual risk behavior
  คำสำคัญ : วัยรุ่นตอนต้น, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การควบคุมกำกับติดตาม, การสื่อสารเรื่องเพศ, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 4. Prakaipetch Supaket, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Mantana Darongsak

  Factors Related to Computer Game Addiction among Elementary School Students
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(1):65-76.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Computer game addiction, self-esteem, inclination of friends, elementary school students
  คำสำคัญ : การติดเกมส์คอมพิวเตอร์, ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง/การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน, สัมพันธภาพในครอบครัว, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5. Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช) , wajjanin Rohitsuk, Malirome Hasdinrat, Chanvit Pornnoppadol, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  The Project Evaluation of the Activity-based Program Designed to Improve the Four Aspects of Intelligence among Thai Adolescents
  ผลของการประเมินหลักสูตรการพัฒนาความฉลาด 4 ด้านของวัยรุ่นไทย

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(1):89-102.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Evaluation, Intelligence, Program, Adolescents
  คำสำคัญ : การประเมิน, ความฉลาด, โปรแกรม, วัยรุ่น 6. Kunlarat Promthaisong, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Teerapong Boonraksa

  Organization culture affecting organizational climate of professional nurses in Siriraj Hospital
  วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลศิริราช

  Journal : Journal of Public Health and Development 2012;10(1):55-62.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : organizational culture, organizational climate, professional nurse
  คำสำคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, บรรยากาศองค์การ, พยาบาลวิชาชีพ 7. Thassaporn Chusuk, Boonyong Keiwkarnka, Supatana Chomson, Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  The causal relationship model of factors influencing role performance of village health volunteers in public health region 18
  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่สาธารณสุขเขต 18

  Journal : Journal of Public Health and Development 2012;10(1):63-77.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : role performance, village health volunteers, causal relationship
  คำสำคัญ : การบฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 8. Chanita Praditsathaporn, Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Rachanee Sunsern

  Way of Buddhist Life insight from Thai Older Adults: Mental Well-being
  สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(1):69-79.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Mental Well-being, Buddhist, Older Adults
  คำสำคัญ : สุขภาวะทางจิต, พุทธศาสนา, ผู้สูงอายุ 9. Sukanya Sukheerat, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Association Between Health Belief and Work-related Infection Prtvention Behavior Among First Responders, Angthong Province
  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจังหวัดอ่างทอง

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2012;28(1):9-22.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health belief model, Infection prevention behavior, First responders
  คำสำคัญ : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ, ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 10. , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  Effectiveness of the Legal Measures for Injured Person's Compensation Resulting from Medical Damages
  ประสิทธิผลของมาตรการทางกฎหมายในการชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:59-73.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : effectiveness, legal measures, compensation, medical damages
  คำสำคัญ : ประสิทธิผล, มาตรการทางกฎหมาย, การชดเชยค่าเสียหาย, ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 11. , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) ,

  Law Enforcement for Controlling the Steroids Distribution According to the Drug Act B.E.2510
  การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการกระจายยาสเตียรอยด์ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:74-86.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Drug Distribution, Steroids, Law Enforcement, Consumer Protection, Pharmacist
  คำสำคัญ : การกระจายยา, สเตียรอยด์, การบังคับใช้กฎหมาย, การคุ้มครองผู้บริโภค, เภสัชกร 12. , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Public Health Promotion and Protection of the Elderly According to the Elderly Act., B.E.2546 in Sub District Administration Organizations in the Area of Nakhon Ratchasima Province
  การส่งเสริมและคุ้มครองด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:87-100.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : publishheal Thpromotion and Protection, Elderly
  คำสำคัญ : การส่งเสริมและคุ้มครองด้านสาธารณสุข, ผู้สูงอายุ 13. , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  Cosmetic Products Distribution and Manufacturing Monitoring in the Bangkok Metropolitan area Under the Cosmetic Act B.E.2535
  การกำกับดูแลการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางตาม พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:101-114.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Monitoring, Cosmetic Acts, Manufacturing, Distribution
  คำสำคัญ : การกำกับดูแล, กฎหมาย, เครื่องสำอาง, การผลิตและการจำหน่าย 14. , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Factors Effecting Satisfactory Service in Nursing Care of OB-GYN Clinic
  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:115-124.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Factors Effecting Satisfactor, Nursing Care of Ob - Gyn Clinic
  คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ, คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 15. , , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย)

  Guideline of Nurses Procedure for Evidence Collection of Forensic Patients in Emergency Department Ramathibodi Hospital
  แนวทางปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บพยานหลักฐานผู้ป่วยคดี ในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:125-138.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Guideline, Evidence Collection, Forensic Patients
  คำสำคัญ : แนวทางปฏิบัติ, การเก็บพยานหลักฐาน, ผู้ป่วยคดี 16. Jiraporn Kongthong, Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Chet Ratchadapunnathikul

  Conformity with the Ministerial Regulations on Licensing and Operation of Video Game Service B.E.2552 of Video Game Service Entrepreneurs in Nakhon Si Thammarat Provice
  การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 ของผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:139-152.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Video Game, Online Game, Ministerial Regulations
  คำสำคัญ : วิดีโอเกม, เกมออนไลน์, กฎกระทรวง 17. Uthaiwan Chuython, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  The Organizational Commitment of Public Health Personnel In Primary Care Unit : A Case Study in Suratthani Province
  ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2012;28(1):1-8.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Organizational commitment , Organizational justice ,Public health personnel, Health centers
  คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร, ความยุติธรรมในองค์กร, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, สถานีอนามัย 18. Penrung Wandee, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Job Characteristics, Risky Tasks, and Work Ability Among Professional Nurses Related to Patient Safety Management in Community Hospitals
  ลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทำงานและความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2012;28(1):23-35.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Risky Tasks, Work Ability, Patient Safety Management, Professional Nurses
  คำสำคัญ : ความเสี่ยงในการทำงาน, ความสามารถในการทำงาน, การจัดการความปลอดภัย, พยาบาลวิชาชีพ 19. Denduen Phusri, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Effects of Rehabilitation Program with Family Participation on Self-esteem and Sense of Coherence of Amphetamine Dependence
  ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอ็มเฟตามีน

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2012;28(1):36-45.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Social Support, Family Participation, Self-Esteem, Sense of Coherence, Amphetamine Dependence
  คำสำคัญ : แรงสนับสนุนทางสังคม, การมีส่วนร่วมของครอบครัว, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ความเข้มแข็งในการมองโลก, ผู้เสพแอมเฟตามีน 20. Apusarin Mano, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  The Effectiveness of The Application of The Protection Motivation Theory and Social Support in Hypertension Prevention Program Among Middle-Aged Men in Bangkok Metropolitan
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันความดันโลหิตสูงในชายวัยกลางคน เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2012;28(1):46-59.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Hypertension, Middle-aged men, Protection motivation theory, Social support
  คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง, ชายวัยกลางคน, ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค, แรงสนับสนุนทางสังคม 21. Yupaporn Nakkling, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า)

  Effects of Self-efficacy Theory Application on Diet Control, Exercise Behaviors and Blood Pressure Among Older Adults with Hypertension
  ผลของการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2012;28(1):60-70.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Older adults with hypertension, Adults with hypertension, Self-efficacy, Diet control, Exercise behaviors
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, ทฤษฎีความสามารถตนเอง, พฤติกรรมการควบคุมอาหาร, การออกกำลังกาย 22. Suphawan Saisut, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Plernpit Suwanaumpai

  Effects of Asbestos Exposure and Health Belief Model on Health Preventive Behaviors and Health Status among Car-Repair Workers
  การสัมผัสแอสเบสตอส แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและภาวะสุขภาพของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2012;21(1):31-43.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : car-repaired workers, asbestos exposure, Health Belief Model
  คำสำคัญ : พนักงานอู่ซ่อมรถยนต์, การสัมผัสแอสเบสตอส, แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 23. Juthamart Khotchakhote, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Atherosclerosis Prevention Behaviors Among Kasikorn Bank Employees in Bangkok
  พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2012;19(1):71-86.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Prevention behavior, Atherosclerosis, Bank employees
  คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกัน, โรคหลอดเลือดหัวใจ, พนักงานธนาคาร 24. Pongpan Aroonsang, Wanapa Sritanyarat, Raymoul Nansupawat, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Penchun Lertrat, Sang-arun Isaramalai

  Work and Health Conditions of Retired Nursing Lectures Still in Nursing Schools' Employ
  สถานการณ์การทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ

  Journal : Thai Journal of Nursing Council 2012;27(2):63-80.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : work conditions, health conditions, nursing lecturers, retirement
  คำสำคัญ : สถานการณ์การทำงาน สุขภาวะ อาจารย์พยาบาล การเกษียณอายุราชการ 25. Kanlaya Wongamart, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Factors related to home care practice among caregivers for totally dependent neurosurgical patients
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลที่บ้านของผู้ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(2):75-86.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : home care practice, protection motivation theory, caregivers, neurosurgical patients
  คำสำคัญ : การปฏิบัติการดูแลที่บ้าน, ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค, ผู้ดูแล, ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง 26. Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  An Analysis of Health Promotion and Disease Prevention Research in Chronic Illness Populations: Published in Thai Journal of Public Health Nursing
  การวิเคราะห์งานวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(2):1-11.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health promotion research, Chronic illness, Research review
  คำสำคัญ : การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, โรคเรื้อรัง, การวิเคราะห์งานวิจัย 27. Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  An Analysis of Health Promotion and Disease Prevention Research Published in Journal of Public Health Nursing between 1997-2009
  การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เผยแพร่ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2552

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(2):22-43.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health Promotion and Disease Prevention, Research Analysis
  คำสำคัญ : การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, การวิเคราะห์งานวิจัย 28. Naruemon Watchjakwane, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Paradee Temcharoen(ภารดี เต็มเจริญ) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Effect of Nutrition Promotion Program on Changes in Food Consumption and Physical Activity for Cardiovascular Disease Risk Prevention in Pre-menopausal Women
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหญิงวัยหมดประจำเดือน

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(2):4-16.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : food, physical activity, cardiovascular disease risk, pre-menopausal women
  คำสำคัญ : อาหาร, กิจกรรมทางกาย, ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด, หญิงวัยก่อนหมดประจำาเดือน 29. Nuttapimon Bhirommuang, Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย)

  Perception of Symbols and Use of Information on Food labels for Food Choice Behavior among Clients of the Out-patient Department of Ramathibodi Hospital
  การรับรู้เครื่องหมายบนฉลากอาหารและการใช้ข้อมูลบนฉลากอาหารในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(2):17-28.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : perception of symbols, food label, food choice behavior, food product
  คำสำคัญ : การรับรู้เครื่องหมาย, ฉลากอาหาร, พฤติกรรมการเลือกซื้อ, ผลิตภัณฑ์อาหาร 30. Nasuporn Pohlohakul, Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์)

  Application of Self Efficacy Theory in Yoga Exercise among Female Students, Rajamangala University of Technology, Pathum Thani Province
  การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายด้วยโยคะของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(2):29-43.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Yoga exercise; female students; self-efficacy
  คำสำคัญ : การออกกำลังกายด้วยโยคะ; นักศึกษาหญิง; การรับรู้ความสามารถตนเอง 31. Bunriang Pitsamai, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Suparb Aree-ue

  Factors Related to Self-management Behaviors for Persons with Osteoarthritis
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(2):54-67.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : osteoarthritis, self-management behavior
  คำสำคัญ : โรคข้อเข่าเสื่อม, พฤติกรรมการจัดการตนเอง 32. Burassakorn Tajama, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ)

  Factors Effected to the Quality of Work Life among Staff at Bumrungrad International Hospital
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(2):82-91.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : quality of working life, job characteristics, organization climate
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำางาน, คุณลักษณะงาน, บรรยากาศองค์การ 33. Umaporn Promsaard, Udom Leelataweewud, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล)

  An Empowerment of Work Influencing The Job Competency of Registered Nurses, a Private Hospital, Bangkok Metropolis
  การเสริมสร้างพลังอำนาจในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(2):92-102.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : work empowerment, competency of registered nurses, nursing, self-development and organization development, private hospital
  คำสำคัญ : การเสริมสร้างพลังอำานาจในการปฏิบัติงาน, สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ, การพยาบาล, การพัฒนาตนเองและองค์การ, โรงพยาบาลเอกชน 34. Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  Health Promotion Research in Working Populations: A Review of Studies Published in Thai Journal of Public Health Nursing
  งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน: ผลจากการทบทวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(2):12-21.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health promotion research, Working populations, Research review
  คำสำคัญ : การวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, วัยทำงาน, การทบทวนงานวิจัย 35. Wilaiwan Saengniam, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล)

  Self-Efficacy, Teamwork, Leadership Behaviors, and Continuous Quality Improvement of Professional Nurses of a Tertiary-care Hospital in Bangkok
  สมรรถนะในตน การทำงานเป็นทีม พฤติกรรมผู้นำและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2012;21(4):750-760.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : self-efficacy, teamwork, leadership behaviors, continuous quality improvement
  คำสำคัญ : สมรรถนะในตน, การทำงานเป็นทีม, พฤติกรรมผู้นำ, การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 36. Chutima Chaimanee, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Patchara Wongsuwan

  An improvement of Pap Smear Screening Service in HIVs women at Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province, 2005-2010
  การพัฒนางานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548-2553

  Journal : Lanna Public health Journal 2012;8(1):1-17.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : HIVs, Experimental development research, Pap smear, Follow-up, Continuous improvement
  คำสำคัญ : เอชไอวี, วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง, ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ติดตามผลรักษา, พัฒนา 37. Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย)

  Ethics and Code of Ethics of Public Health Professional
  จริยธรรมวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;8(1):38-51.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : publish Health Professional, Ethics, Code of Ethics
  คำสำคัญ : วิชาชีพสุขภาพ, จริยธรรมวิชาชีพ, จรรยาบรรณวิชาชีพ 38. Wit Wichaidit, Jaranit Kaewkungwal, Chukiat Sirichayakul, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Visut Suvithayasiri

  Factors Related to Use of Maternal and Child Health Services in a Marginalized Community: a Case Study in the Thai-Myanmar Border Area
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ชายขอบ: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนประเทศไทย-พม่า

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(1):19-31.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Antenatal Care, Immunization, Growth Failure, Marginalization, Thailand
  คำสำคัญ : การฝากครรภ์, การสร้างภูมิคุ้มกัน, ภาวะการเติบโตบกพร่อง, ชายขอบ, ประเทศไทย 39. Supaporn Yonhong, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย)

  Role Clarity and Visionary Leadership Affecting In-Role Performance in Public Health of Chief Excutives of Sup-District Administrative Organization in Ministry of Public Health Inspection Region 12
  ความชัดเจนในบทบาทและภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านสาธารณสุขของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12

  Journal : Journal of Public Health 2012;0 ARTICLE No. Special Issue:4-16.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : in-role performance in publish health, role clarity, visionary leadership, chief executive of subdistrict administrative organization, publish health inspection region 12
  คำสำคัญ : การปฏิบัติงานตามบทบาทด้านสาธารณสุข, ความชัดเจนในบทบาท, ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12 40. Ruethai Bhumichareon, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Reda Kasetsuwan, Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย)

  Factors Explained to Intention to Stay of Dentists in Community Hospitals, Thailand
  ปัจจัยทำนายการตั้งใจคงอยู่ในงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2012;0 ARTICLE No. Special Issue:17-30.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : intention to stay, job satisfaction, organizational commitment, dentists in community hospitals
  คำสำคัญ : การตั้งใจคงอยู่ในงาน, ความพึงพอใจในงาน, ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร, ทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 41. Oradee Tangtongpet, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Reda Kasetsuwan, Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย)

  Factors Affecting Quality of Work Life of Dentists in Community Hospitals, Thailand
  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2012;0 ARTICLE No. Special Issue:31-44.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : quality of work life, job stress, job satisfaction, dentists in community hospitals
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน, ความเครียดในงาน, ความพึงพอใจในงาน, ทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 42. Saichol Sangdangchat, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Pittaya Paiboonsiri, Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย)

  Managerial Skills and Organizational Climate Factors Infkuencing Performance Effectiveness of Health Promoting Hospital Directors, Ministry of Public Health. Region 3
  ผลของทักษะการบริหารและบรรยากาศองค์การต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3

  Journal : Journal of Public Health 2012;0 ARTICLE No. Special Issue:45-56.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Performance effectiveness, managerial skills, organizational climate
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, ทักษะการบริหาร, บรรยากาศองค์การ 43. Jareeporn Kwandee, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Effects of Program to Enhance Knowledge, Attitude, Refusal and Bargaining Skills to Prevent Teenage Pregnancy among Vocational School Students, Samutprakarn Province.
  ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิเสธและต่อรองเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Public Health 2012;0 ARTICLE No. Special Issue:79-92.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : program, refusal and bargaining skills, teenage pregnancy prevention, vocational school student
  คำสำคัญ : โปรแกรม, ทักษะการปฏิเสธและต่อรอง, การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, อาชีวศึกษา 44. Deondara Trachunthong, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต) , ratchanee Lee

  Time to Event Analysis for Estimating Left Atrial Thrombus Formation Event Rate in Mitral Stenosis Patients with and without Atrial Fibrillation
  การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์เพื่อประมาณค่าอัตราการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจห้องบนซ้ายในกลุ่มผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบที่มีและไม่มีภาวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation

  Journal : Journal of Public Health 2012;0 ARTICLE No. Special Issue:93-108.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Left atrial thrombus event-free survival rate, left atrial thrombus event rate, mitral stenosis patients without atrial fibrillation, mital stenosis patients with atrial fibrilation
  คำสำคัญ : อัตราการปลอดเหตุการณ์การเกิดลิ่มเลือดในหัวใจห้องบนซ้าย, อัตราการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจห้องบนซ้าย, ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบที่พบและไม่พบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation 45. Warunwan Withe, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์)

  The Effects of Applying The Middle Path (Ariyamak) and Participatory Learning Programs on Knowledge, Attitude and Sexual Activities Prevention among Prathomsuksa 6 Students
  ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้อริยมรรคร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

  Journal : Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 2012;24(1):111-127.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Ariyamak, Participatory learning, Sexual activity prevention
  คำสำคัญ : อริยมรรค, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ 46. Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง) , Sooksan Chandashoto

  Health Promotion Behavior Among Buddhis Monks in Bangkok Metropolitan
  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:38-48.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health Promotion Behavior, Buddhis Monks in Bangkok Metropolitan
  คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 47. Vajira Singhakajen(วชิระ สิงหะคเชนทร์) , Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง)

  Factor Affecting Satisfaction of the Service Customer at Outpatient Dispensing room of Bangplee Hospital, Samutprakan Province, Thailand 2010
  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;0 ARTICLE No. ฉบับพิเศษ:49-58.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Satisfaction of the service, outpatient dispensing room, Bangplee hospital
  คำสำคัญ : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ, ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลบางพลี 48. Chutichai Majang(ชุติชัย มาแจ้ง) , Sayan Panyathong

  Factors associated with antibiotic usage behavior among out-patients at Song-Pee-Nong Hospital, Chantaburi Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2012;8(1):112-123.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Antibiotic usage behavior Antibiotics
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการรับประทานยา, ยาปฏิชีวนะ 49. P. Suksamran, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , S. Jiamton, V. Kasemsup

  Hospital Care Cost Analysis of Kidney Transplantation in Patients with End Stage Renal Disease under the Universal Coverage System: Case Study of Ramathibodi Hospital, Fiscal Year 2009
  ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2552

  Journal : Ramathibodi Medical Journal 2012;35(3):195-201.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Cost, Kidney Transplantation, End Stage Renal Disease
  คำสำคัญ : ต้นทุน, การผ่าตัดเปลี่ยนไต, โรคไตวายระยะสุดท้าย 50. Phasharavadee Khun-Udom, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  An Application of Health Protection Motivation Theory for Child Rearing in Mothers of Obese Children
  การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาที่มีบุตรอ้วน

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(3):31-44.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Obesity, School age, Protection Motivation theory, Participatory learning, Child rearing
  คำสำคัญ : ภาวะอ้วน เด็กวัยเรียน ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม/พฤติกรรมการเลี้ยงดู 51. Araya Chiangkhong, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Factors Related to Workplace Violence Among Nurses Working in Industry
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกกระทำรุนแรงของพยาบาลในสถานประกอบการ

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(3):45-62.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Workplace violence, Nurse in industry 52. Yaowaluk Dangtae, Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Factors Related to Health Risk Behaviors of "Vanz Boys" or "Skoi Girls" Among Students in Vocational Schools Bangkok Metropolitan
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของการเป็น"เด็กแว้น" หรือ "เด็กสก๊อย" ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(3):63-79.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health risk behaviors, Vocational students, Adolescent, Vanz boys, Skoi girls
  คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ นักศึกษาอาชีวศึกษา วัยรุ่น เด็กแว้น/เด็กสก๊อย 53. Nutsinee Suksamai, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Nitaya Vajanapoom

  Factors Related to Health Promoting Behaviors Among Informal Aging Workers in Bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่ทำงานนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(3):80-93.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health promoting behaviors, Aging, Informal workers
  คำสำคัญ : พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ 54. Thitiporn Thanomboon, Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  The Application of OREM Theory with Case Management for Prevention Recurrent Hypoglycemia in Elderly
  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมร่วมกับการจัดการรายกรณี ในการป้องกันการเกิดซ้ำของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

  Journal : Journal of public health nursing 2012;26(3):94-105.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Elderly patients with diabetes, Hypoglycemia, The Orem's Self-care Applied Theory, Case Management
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม การจัดการรายกรณี 55. Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย) , N. Yotpinta, A. Poonchai, A. Boonsri

  Effect of Chitosan on Shelf-life Extension of Lookchup
  ผลของไคโตซานต่อการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ

  Journal : Agricultural Science Journal 2012;43(2) ARTICLE No. Suppl.:445-448.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : lookchup, chitosan, shelf-life
  คำสำคัญ : ขนมลูกชุบ ไคโตซาน อายุการเก็บรักษา 56. K. Ritruengdech, O. Kerdchoechuen, N. Laohakunjit, Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล)

  Effects of Extrusion on Thermal and Rheological Properties of Pregelatinized Germinated Brown Rice Flour
  อิทธิพลของกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อคุณสมบัติทางความร้อน และรีโอโลยีของแป้งข้าวกล้องงอก

  Journal : Agricultural Science Journal 2012;43(2) ARTICLE No. Suppl.:321-324.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Chainat 1 rice, KDML 105 rice, single screw extruder, gelatinization, retrogradation
  คำสำคัญ : ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูเดียว เจลาติไนเซชั่น รีโทรเกรเดชั่น 57. Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Amornrat Meekhruerod, Wararat Lasukhang, Darunporn Chuaduangpuy

  Development of Sinlek Brown Rice Cookie
  การพัฒนาคุกกี้ข้าวกล้องสินเหล็ก

  Journal : Agricultural Science Journal 2012;43(2) ARTICLE No. Suppl.:565-568.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Sinlek rice, brown rice, cookie
  คำสำคัญ : ข้าวสินเหล็ก ข้าวกล้อง คุกกี้ 58. , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Diabetes Education and Self-management Program of Persons with Type 2 Diabetes, Prachuap Khiri Khan Province
  โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเบาหวานและการจัดการตนเองของผู้ที่เป้นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : The Public Health Journal of Burapha University 2012;7(2):69-83.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Diabetes Education Program; Self-Management, Self-Efficacy
  คำสำคัญ : โปรแกรมเรียนรู้เรื่องโรคเบาหวาน; การจัดการตนเอง; การรับรู้ความสามารถตนเอง 59. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  (General Article) Spatial Epidemiology in Public Health
  (บทความ) ระบาดวิทยาภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(3):44-54.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : epidemiology; GIS; public health
  คำสำคัญ : ระบาดวิทยา; ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์; สาธารณสุข 60. Supranee Yompuk, Boonyong Keiwkarnka, Nongpimon Nimitarnum, Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  The Competency for Administrators in Subdistrict Health Promotion Hospitals in the Permanent Secretary for Ministry of Public Health
  สมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Public Health and Development 2012;10(2):21-35.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : competency, administrators, subdistrict health promotion hospital
  คำสำคัญ : สมรรถนะ ผู้บริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 61. Natthaporn Wetwisit, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย)

  Promoting of cervical cancer screening behavior among women aged 30-60 years through women-peer leaders in Songphenong district, Suphanburi Province
  การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี โดยแกนนำสตรีในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : Journal of Public Health and Development 2012;10(2):36-49.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : promotion intervention, cervical cancer screening behavior, woman-peer leaders
  คำสำคัญ : กิจกรรมโครงการการส่งเสริม พฤติกรรมตรวจวัดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แกนนำสตรี 62. Wathee Sitthi, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Adverse Events Following Immunization (AEFI) of Seasonal Influenza Vaccine
  อาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

  Journal : Vajira Medical Journal 2012;56(1):65-75.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : adverse event; vaccine; seasonal influenza 63. Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  (บทความ) The Application of Logical Framework Matrix for Health Education and Health Promotion Program Formulation
  (บทความ) การจัดทำแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุข ตามหลักการจัดทำโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(120):1-15.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   64. Nakaporn Boonsodrakorn, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  The Participatory Health Communication for Aedes Aegypti Control in Community by Student Leaders in Same Community, Tambon Muangtee, Amphoe Muang, Susin Province
  การสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน โดยแกนนำนักเรียนในชุมชนเซ็ม ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(120):16-30.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Paritcipatory health communication; Hemorrahagic fever; AEDES AEGYPTI Control; Student Leaders
  คำสำคัญ : การสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วม; ไข้เลือดออก การควบคุมลูกน้ำยุงลาย; แกนนำนักเรียน 65. Kornwika Peawponsong, Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  Caregiver's Care Behavior in Chronic Illness Children Under 5 Years
  พฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรังอายุต่ำกว่า 5 ปี

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(120):43-61.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Chronic illness children under 5 years; Caregiver; Care Behavior
  คำสำคัญ : เด็กป่วยเรื้อรังอายุต่ำกว่า 5 ปี; ผู้ดูแล; พฤติกรรมการดูแล 66. Anucha Kongsomgan, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Factors Affecting Blood Sugar Control Behavior Among Type2 Diabetic Patients in Ramathibodi Hospital
  ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(120):62-73.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Blood Sugar Control Behavior; Type 2 Diabetic Patients
  คำสำคัญ : พฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด; ผู้ป่วยเบาหวาน 67. Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  (บทความ) Objectively Verifiable Indicators of Logical Framework Matrix for Health Education and Health Promotion Program
  (บทความ) ดัชนีวัดความสำเร็จของแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ตามหลักการจัดทำโคงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(121):1-11.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   68. Sunaree Tanapek, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Health Education Program to Promote Roll-Your-Own Smoking Cessation Among Women in Maechan District, Chiang Rai Province
  โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่มวนเองของผู้หญิงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(121):12-29.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Protection motivation; Social support; Roll-your-own smoking cessation program
  คำสำคัญ : แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม; โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่มวนเอง 69. Nedrawee Pedsharat, Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Private Hospital Annual Health Checkup and Health Behavior Modification of Clients
  การตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเอกชน กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(121):30-44.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Learning about health behavior; Understanding of the annual health checkup
  คำสำคัญ : การเรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพ; ความเข้าใจผลการตรวจสุขภาพประจำปี 70. Suwicha Chumchuen, Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Self-Efficacy Enhancement Program for Improving Health Behaviors of Hypertensive Risk group, Singburi Province
  โปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสิงห์บุรี

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(121):45-60.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Perceived self-efficacy; Hypertensive risk group; Self-management behaviors
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง; พฤติกรรมการจัดการตนเอง 71. Kesanee Sukpimai, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์)

  Factors Associated With Food Consumption and Exercise Behavior Among The Risk Group Of Methabolic Syndrome The Risk Group Of Methabolic Syndrome
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(122):1-14.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Food Consumption and Exercise Behavior; Risk Metabolic Syndrome
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย; กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง 72. Jittanan Pronvarin, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Saranya Benjakul

  Predicting Factors to Smoking Behavior Among Workers in Thailand Tobacco Monopoly (TTM.)
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานโรงงานยาสูบ

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(122):15-29.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Smoking Behavior; Thailand Tobacco Monopoly Workers
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่; พนักงานโรงงานยาสูบ 73. Janya Sanguannam, Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Healthy Eating Behaviors of Thai Muslims During Ramadan Fasting Month Phang-Nga Province
  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม จังหวัดพังงา

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(122):30-43.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Healthy Eating Behavior; Damadan Fasting; Thai Muslim
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ; การถือศีลอด; ชาวไทยมุสลิม 74. Atchara Rakkapao, Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Teera Kolladarungkri

  Health Promotion Behavior of Supporting Staffs at Siriraj Hospital
  พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลศิริราช

  Journal : Journal of Health Education 2012;35(122):44-59.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health Promotion Behavior; Supporting Staffs in Hospital
  คำสำคัญ : พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ; บุคคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาล 75. Auraree Bejrsuwana, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา)

  Nurses' Quality of Work Life in Private Hospital
  คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2012;19(2):103-117.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Quality of work life; Professional nurse; Private hospital
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ; โรงพยาบาลเอกชน; 76. Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์)

  [บทบรรณาธิการ] วิกฤตการณ์มลพิษหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(1):1-3.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   77. Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  (บทบรรณาธิการ) ทิศทางนโยบายทางด้านระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(2):1-3.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   78. Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  (บทบรรณาธิการ) Progress of (Draft) Public Health Professionals Council Act
  (บทบรรณาธิการ) ความก้าวหน้า(ร่าง)พรบ.สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

  Journal : Journal of Public Health 2012;42(3):1-2.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre