งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2004
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Tharnpoophasiam, P., Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Wongwit, W., Fungladda, W., Kitayaporn, D.

  Simultaneous determination of trans,trans-muconic acid and S-phenylmercapturic acid by high pressure liquid chromatography and its application

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(3):717-723.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2. Sithiprasasna, Ratana, Somboon Patpoparn, Watcharee H. Attatippaholkun, Saravudh Suvannadabba, Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์)

  The geographic information system as an epidemiological tool in the surveillance of dengue virus-infected Aedes mosquitos

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(4):918-926.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   3. Böhning, Dankmar A W, Suppawattanabodee, Busaba, Wilai Kusolvisitkul(วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Estimating the number of drug users in Bangkok 2001: A capture-recapture approach using repeated entries in one list

  Journal : European Journal of Epidemiology 2004;19(12):1075-1083.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ   4. Chobchuenchom, Wimol, Moungnoi, Somrudee, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  Preliminary screening of some Thai indigenous plants for molluscicidal activity against Pomacea canaliculata (Lamarck)

  Journal : Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2004;6(3):333-338.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   5. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Supapvanit, Chompunut, Preecha Loosereewanich(ปรีชา ลอเสรีวานิช) , Aiumlaor, Pornapa

  Risk assessment towards tuberculosis among hospital personnel: Administrative control, risk exposure, use of protective barriers and microbial air quality

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(4):1005-1011.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   6. Chobchuenchom, Wimol, Moungnoi, Somrudee, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  Molluscicidal activity of Thai indegenous plant extract against Pomacea canaliculata

  Journal : Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2004;6(3):471-477.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   7. Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Pattama Khobjit, Viroj Verachai, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Energy drinks consumption in male construction workers, Chonburi Province
  การบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงานในคนงานก่อสร้างชาย จังหวัดชลบุรี

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2004;87(12):1454-1458.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   8. Natchaporn Pichainarong, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร)

  Malaria infection and life-style factors among hilltribes along the Thai-Myanmar border area, northern Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(4):834-839.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   9. Lormphongs, Srirat, Morioka, Ikuharu, Miyai, Nobuyuki, Yamamoto, Hiroichi, Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Thiramanus, Thirapong, Miyashita, Kazuhisa

  Occupational health education and collaboration for reducing the risk of lead poisoning of workers in a battery manufacturing plant in Thailand

  Journal : Industrial Health 2004;42(4):440-445.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   10. Chantratita, Wasun, Sukeepaisarncharoen, Wisut, Chandeying, Verapol, Kulpradist, S. A R, Na Ayudhtaya, B. Israngkura, Rugpao, Sungwal, Sirawaraporn, W., Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Churdboonchart, Vina

  Delayed progression to AIDS in volunteers treated with long-term HIV-1 Immunogen (REMUNE®) therapy in Thailand

  Journal : HIV Medicine 2004;5(5):317-325.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   11. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Singhtho, Siritham, Thiravetyan, Paitip, Khan, Eakalak

  Decolorization of basic, direct and reactive dyes by pre-treated narrow-leaved cattail (Typha angustifolia Linn.)

  Journal : Bioresource Technology 2004;94(3):299-306.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   12. Mayuna Srisuphanunt(มยุนา ศรีสุภนันต์) , Wisut Sukeepaisarnchareon, Claudia Kücherer, Georg Pauli

  The epidemiology of HIV-1 subtypes in infected patients from Northeastern Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(3):641-648.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   13. Adisak Bhumiratana(อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์) , Chumsin Siriaut(ชุมสิน ศิริอัฐ) , Koyadun, Surachart, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Evaluation of a single oral dose of diethylcarbamazine 300 mg as provocative test and simultaneous treatment in myanmar migrant workers with Wuchereria bancrofti infection in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(3):591-598.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   14. Chutima Sirikulchayanonta(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์) , Madjupa, Kannatcha (NU), Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี)

  Do Thai women of child bearing age need preconceptional supplementation of dietary folate?

  Journal : Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2004;13(1):69-73.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   15. Kumkhaek, Chutima, Phra-ek, Kooruethai, Singhasivanon, Pratap, Looareesuwan, Sornchai, Chakrit Hirunpetcharat(จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) , Brockman, Alan H., Grüner, Anne Charlotte, Lebrun, Nicolas E., Renia, Laurent, Nosten, François H., Snounou, Georges, Khusmith, Srisin

  A survey of the Th2R and Th3R allelic variants in the circumsporozoite protein gene of P. falciparum parasites from Western Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(2):281-287.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   16. Teng, O., Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Jongkol Podang(จงกล โพธิ์แดง) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น)

  Oral health status among 12-year-old children in primary schools participating in an oral health preventive school program in Phnom Penh City, Cambodia, 2002

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(2):458-462.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยชุมชน   17. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Sundhiyodhin, Viboonsri, Soavalug Luksamijarulkul, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Microbial air quality in mass transport buses and work-related illness among bus drivers of Bangkok Mass Transit Authority
  คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ภายในรถโดยสารประจำทางและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2004;87(6):697-703.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   18. Linasmita, Vasant, Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Daengdeelert, P.

  (Brief communication) Prognostic factors for survival of epithelial ovarian cancer

  Journal : International Journal of Gynecology and Obstetrics 2004;85(1):66-69.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   19. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong

  Malaria infection among the migrant population along the Thai-Myanmar border area

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(1):48-52.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   20. Jongkol Podang(จงกล โพธิ์แดง) , Singhasivanon, Pratap, Amornrat Podhipak(อมรรัตน์ โพธิพรรค) , Santikarn, C., Sarol, Jesus N., Ancheta, Caridad A.

  Primary verification: Is the triss appropriate for Thailand?

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(1):188-194.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   21. Rattanasiri, Sasivimol, Böhning, Dankmar A W, Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต) , Suthi Athipanyakom(สุทธิ อธิปัญญาคม)

  A mixture model application in disease mapping of malaria

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(1):38-47.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   22. Ariyothai, Niorn, Amornrat Podhipak(อมรรัตน์ โพธิพรรค) , Akarasewi, Pasakorn, Tornee, Songpol, Smithtikarn, Saijai, Thongprathum, Pittaya

  Cigarette smoking and its relation to pulmonary tuberculosis in adults

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(1):219.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   23. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Thammata, Nantaporn, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Tiloklurs, Mujarin

  Hepatitis C virus infection among thai blood donors: Antibody prevalence, risk factors and development of risk screening form

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(1):147-154.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   24. Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Higginbotham, Nick H., Dibley, Michael John

  Antimicrobial use in children under five years with diarrhea in a central region province, Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(1):181-187.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   25. Ahsan, Giasuddin, Ahmed, Jalaluddin, Singhasivanon, Pratap, Kaewkungwal, Jaranit, Okanurak, Kamolnetr, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Akarasewi, Pasakorn, Majid, Mohammad A., Begum, Vikarunessa, Belayetali, Kazi

  Gender difference in treatment seeking behaviors of tuberculosis cases in rural communities of Bangladesh

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(1):126-135.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   26. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Preyanuch Boonrat, Somsak Rienthong

  Direct Identification of Mycobacterium Tuberculosis from Sputum on Ziehl-Neelsen Acid Fast Stained Slides by Use of Silica-Based Filter Combined with Polymerase Chain Reaction Assay
  การพิสูจน์เชื้อวัณโรคโดยตรงจากเสมหะบนแผ่นสไลด์ที่ย้อมสีทนกรดวิธีซีล-เนลเซ่นด้วยการใช้เยื่อกรองซิลิการ่วมกับการวิเคราะห์โดยวิธีพีซีอาร์

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2004;87(2):180-189.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   27. Böhning, Dankmar A W, Sarol, Jesus N., Rattanasiri, Sasivimol, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Biggeri, Annibale B.

  A comparison of non-iterative and iterative estimators of heterogeneity variance for the standardized mortality ratio

  Journal : Biostatistics 2004;5(1):61-74.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   28. Kandavasee Maleevong, Emorn Wasantawisut, Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย) , Somchai Durongdej(สมชาย ดุรงค์เดช) , Mandhana Pradipasen(มันทนา ประทีปะเสน) , Sangsom Sinawat

  Development of Screening Indicators for Ranking Areas at Risk of Vitamin A Deficiency in Thailand

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2004;87(2):150-157.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาโภชนวิทยา   29. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Elefsiniotis, Panagiotis, Yamasmit, A., Yamasmit, N.

  Use of sequencing batch reactors and Fenton's reagent to treat a wastewater from a textile industry

  Journal : Biochemical Engineering Journal 2004;21(3):213-220.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Sequencing batch reactors; Biodegradation; Chemical oxidation; Textile wastewater treatment 30. Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Randall, Clifford W., Panswad, Thongchai

  Effects of phosphorus limitation and temperature on PHA production in activated sludge

  Journal : Water Science and Technology 2004;50(8):135-143.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   31. Susan M. Heidrich, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Self-discrepancy and mental health in older women with chronic illnesses

  Journal : Journal of Adult Development 2004;11 ARTICLE No. Issue 4:251-259.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   32. Cheeraratana Cheeramakara, Apichart Nontprasert, Chutatip Siripanth, Wanyarat Tanomsak, Udomporn Chularerk(อุดมพร จุลฤกษ์) , Pramualmal Sucharit, Suvit Areekul

  The hematological status, plasma vitamin B12 and folic acid levels, and intestinal pathology in rats infected with Giardia lamblia

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004;35(4):811-816.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   33. Joseph Khedari, Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Jongjit Hirunlabh, Sombat Teekasap

  New low-cost insulation particleboards from mixture of durian peel and coconut coir

  Journal : Building and Environment 2004;39(1):59-65.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   34. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Panagiotis Elefsiniotis(Panagiotis Elefsiniotis) , Sudhin Yoosook(สุทิน อยู่สุข) , R. Karcharnubarn

  Simultaneous removal of organic carbon, nitrogen, and phosphorus from a domestic wastewater using anaerobic sequencing batch reacters

  Journal : Malaysian Journal of Science 2004;23:149-157.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
  Key Words : Anaerobic sequencing batch reactor; Carbon and nutrient removal; Solids retention time; Maximum loading capacity  วารสารระดับชาติ
 1. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Danaya Wongsirikul(ดนยา วงศ์ศิริกุล) , S. Chongpiyawarang, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Chatchawal Singhakant(ชัชวาล สิงหกันต์) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Food Sanitation in the bus terminals at Bangkok Mass Transit Authority zone 7
  การสำรวจสภาวะขาภิบาลอาหารที่ท่ารถในเขตการเดินรถที่ 7องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  Journal : Thai Environmental Engineering Journal 2004;18(2):15-28.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   2. Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Trude Bennett

  The Lived Experiences of Thai HIV Positive Pregnant Women Facing Stigmatization and Discrimination Within The Health-Care Sector
  ประสบการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีต่อการถูกตรีตราและการถูกเลือกปฏิบัติในสถานให้บริการสุขภาพของรัฐ

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(3):17-26.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   3. Wanna Snongdeck, Somchai Toonkool(สมใจ ทุนกุล) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Relationship Between Selected Factors and Blood Presure Among Crew at the Port Authority of Thailand
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและความดันโลหิตของพนักงานเดินเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(3):43-53.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   4. Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  (บทความ) Well-being Family and Challenges Role of Community Health Nurse
  (บทความ) ครอบครัวผาสุขกับบทบาทที่ท้าทายของพยาบาลในชุมชน

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(3):64-66.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   5. Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  (บทความ) Phenomenological Approch in Nursing Research
  (บทความ) การนำ phenomenology มาใช้ในการศึกษาวิจัย ทางการพยาบาล

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(3):67-71.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   6. Jintana Srithuma, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Factors Related to Health Promoting Behaviors of Andropausal Men in Khonkhan Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธืกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชายวัยทอง ในจังหวัดขอนแก่น

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(2):52-65.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   7. Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  (บทความ) Data Collection and Data Analysis in Phenomenology Research
  (บทความ) การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงปรากฎการณ์วิทยา

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(2):97-108.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   8. Waranuch Suriyachan, Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร) , Tue Youngnoi(ตุ๋ย ยังน้อย) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Applying Self-Efficacy Theory and Social Support to Promote Oral Health for 1st Grade Students, Bangkok
  การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(1):13-26.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   9. Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล) , Sirikul Isaranurug,

  Health Situation and Health Seeking Behaviour of The Eldery in Rural Areas of Kamphaengphet Province
  สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดกำแพงเพชร

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(1):27-35.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   10. Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Nateecha Pinyakul, Chanya Siengsanor(จรรยา เสียงเสนาะ) , Charuvan Hematorn(จารุวรรณ เหมะธร) , Wilai Kusolvisitkul(วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล)

  Application of the Protection Motivation Theory on Low Back Pain Prevention in Postal Parcel Workers
  ผลของโปรแกรมการสอนโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคต่อการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานฝ่ายพัสดุไปรษณีย์

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(1):36-48.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   11. Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Tassanee Nontason(ทัศนีย์ นนทะสร) , Poraya Nuntasukhon

  The Effectiveness of the Life Skills Development Program on Smoking Prevention in the 7th Grade Students, Bnagkok
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(1):49-60.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   12. Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  (บทความ) Phenomenological Research : Heideggerian's
  (บทความ) การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา ตามแนวคิดของ Heidegger

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(1):70-78.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   13. Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ)

  (บทความ) Occupational Stress
  (บทความ) ความเครียดของคนงานอุตสาหรรม

  Journal : Journal of public health nursing 2004;18(1):88-90.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   14. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Porntip Yenjai, Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Sumalee Singhaniyom(สุมาลี สิงหนิยม)

  The Comparative Study of Hand Arm Vibration Using Anti-Vibration Gloves and Insulated Handles Among Stone Grinding Workers
  การเปรียบเทียบค่าความสั่นสะเทือนที่มือ เมื่อใช้ถุงมือและวัสดุหุ้มด้ามจับของคนงานเจียรหิน

  Journal : Journal of Health Research 2004;18(2):135-144.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Vibration; Anti-vibration gloves; Insulated handle; Grinding workers
  คำสำคัญ : ความสั่นสะเทือน; ถุงมือลดการสั่นสะเทือน; วัสดุหุ้มด้ามจับ; คนงานเจียรหิน 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre