งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2016
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Tanitta Sampaotong, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย) , Jantima Roongruangchai, Kosol Roongruangchai

  Viability and morphological changes of Acanthamoeba spp. cysts after treatment with Effective microorganisms (EM)

  Journal : Journal of Parasitic Diseases 2016;40(2):369-373.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Acanthamoeba spp.; Effective microorganisms; Viability and morphological changes 2. Kessarawan Nilvarangkul, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , John F Smith, Teerasak Phajan, Nusaraporn Kessomboon, Kesorn Thaewnongiew

  Developing primary care occupational health services for informal sector workers in Thailand

  Journal : Action Research 2016;14(2):113-131.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Action research; Informal sector workers; Primary occupational health care services; Villege health volunteers 3. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Kyaw Thu Latt, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  Family planning practice among rural reproductive-age married women in Myanmar

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2016;28(4):303-312.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Family planning practices; Married women; Reproductive age; Rural area; Women in Myanmar 4. Manaporn Wongsoonthornchai, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Ruth Scheidegger

  Modeling Mercury Flows in Thailand on the Basis of Mathematical Material Flow Analysis

  Journal : CLEAN-Soil, Air, Water 2016;44(1):16-24.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Emission; Intentional use; Mercury sources; Thailand; Unintentional use 5. Tidarat Vasaroangrong, Orpan Thosingha, Barbara Riegel, Chanean Ruangsetakit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors influencing prehospital delay time among patients with peripheral arterial occlusive disease

  Journal : European Journal of Cardiovascular Nursing 2016;15(4):285-293.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Peripheral arterial occlusive disease; Prehospital delay time; Treatment seeking behaviors; Depression; Social support 6. Piyawan Leechart, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Paitip Thiravetyan

  Adsorption of antimony by bagasse fly ash: chemical modification and adsorption mechanism

  Journal : Water Environment Research 2016;88(9):907-912.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Adsorption; Antimony; Bagasse fly ash (BFA); Bagasse fly ash grafting with acrylic acid (BFAG); Bagasse fly ash treated with hydrochloric acid (BFA/HCl) 7. Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Somchit Prayomyong, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Cotton Dust Exposure and Resulting Respiratory Disorders Among Home-Based Garment Workers

  Journal : Workplace health & safety 2016;64(3):95-102.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Home-based garment workers; Working conditions; Fabric dust exposure; Respiratory disorders; Lung capacity 8. Bussarakum Thitanuwat, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Andrew J. Englande Jr.

  Quantification of phosphorus flows throughout the consumption system of Bangkok Metropolis, Thailand

  Journal : Science of the Total Environment 2016;542 ARTICLE No. Part B:1106-1116.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Food Consumption; Human excreta; Landfill; Phosphorus recovery; Uban wastes; Wastewater treatment 9. Suda Hanklang, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Ikuharu Morioka, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Gender Differences in Depression Symptoms Among Rice Farmers in Thailand

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2016;28(1):83-93.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Farmer, Depression, Mental health, Work environments, Health risks, Lifestyle 10. Laddawan Khamyingkert, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Analysis of Industrial Source Contribution to Ambient Air Concentration Using AERMOD Dispersion Model

  Journal : EnvironmentAsia 2016;9(1):28-36.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; Maptaphut industry; Nitrogen dioxide; Sulfer dioxide 11. Pattraporn Somsri, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Rachada Kasemsup

  A Cosmetic Content-Based Nutrition Education Program Improves Fruit and Vegetable Consumption Among Grade 11 Thai Students

  Journal : Journal of Nutrition Education and Behavior 2016;48(3):190-198.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Nutrition education proram; Cosmetics; Health fruit; Vegetables 12. Sunisa Tesanan, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Premrudee Kanchanapiya

  SOLIDIFICATION/STABILIZATION OF NONVALUABLE RESIDUE FROM WASTE PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY

  Journal : International Journal of GEOMATE 2016;11(24):2307-2313.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Nonvaluable residue (NVR); Waste printed circuit board assembly (PCBA); Heavy metals; Solidification/Stabilization 13. Manaporn Wongsoonthornchai, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Ruth Scheidegger

  Assessment of Mercury Flows through Fluorescent Lamps and Potential Reduction Scenarios in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Science and Development 2016;7(5):340-345.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Emission; Fluorescent lamps (FLs); material flow analysis (MFA); Mercury 14. Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Pantitcha Outapa, Suwadi Saikomol

  EVALUATION OF DISPERSION MODEL PERFORMANCE IN PREDICTING SO2 CONCENTRATIONS FROM PETROLEUM REFINERY COMPLEX

  Journal : International Journal of GEOMATE 2016;11(23):2129-2135.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; CALPUFF; Sulfur dioxide; Multi criteria attribute; Thailand 15. Apiwat Thawonkaew, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Duanpen Sirithian, Lasita Jinawa

  ASSIMILATIVE CAPACITY OF AIR POLLUTANTS IN AN AREA OF THE LARGEST PETROCHEMICAL COMPLEX IN THAILAND

  Journal : International Journal of GEOMATE 2016;11(23):2162-2169.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; Emission rate; Maptaphut; Assimilative capacity; NOx; SO2 16. Pantitcha Outapa, Akira Kondo, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  EFFECT OF SPEED ON EMISSIONS OF AIR POLLUTANTS IN URBAN ENVIRONMENT: CASE STUDY OF TRUCK EMISSIONS

  Journal : International Journal of GEOMATE 2016;11(23):2200-2207.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Emission factors; Emission inventory; Conventional air pollutants; Speed; IVE model 17. Lasita Jinawa, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  SUCCESS OF FUEL QUALITY IMPROVING POLICY IN REDUCING BENZENE AIR CONCENTRATIONS IN BANGKOK

  Journal : International Journal of GEOMATE 2016;11(24):2341-2347.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Benzene; IVE; AERMOD; Emission rate; Bangkok 18. Koknokrat Chonsin, Shigeaki Matsuda, Chonchanok Muangnapoh(ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์) , Toshio Kodama, Jiraphan Junjhon(จิรพันธุ์ จันทร์จร) , Yasuhiko Suzuki, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Tetsuya Iida

  Genetic diversity of Vibrio parahaemolyticus strains isolated from farmed Pacific white shrimp and ambient pond water affected by acute hepatopancreatic necrosis disease outbreak in Thailand

  Journal : FEMS Microbiology Letters 2016;363(2) ARTICLE No. fnv222.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Vibrio parahaemolyticus; Acute hepatopancreatic necrosis disease; Multilocus sequence typing 19. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Anyarat Thamjaroen, Suwat Chiawchan, Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr, Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์)

  Prevalence and Molecular Genotyping of Noroviruses in Market Oysters, Mussels, and Cockles in Bangkok, Thailand

  Journal : Food and Environmental Virology 2016;8(2):133-140.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Norovirus; Genotype; Bivalve shellfish; RT-nested PCR 20. Carol Hutchinson(Carol Hutchinson)

  [Review] A review of iron studies in overweight and obese children and adolescents: a double burden in the young?

  Journal : European Journal of Nutrition 2016;55(7):2179?2197.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Iron; Overweight; Children; Inflammation; High-income; Middle-income 21. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , W. Martin, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , P. Pokaew, P. Pungrassami

  Non-communicable diseases increased risk of recurrent tuberculosis in epidemic area of human immunodeficiency virus infection, Thailand

  Journal : Tropical Biomedicine 2016;33(1):1-7.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   22. Phichayaphat Wannasirikul, Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์)

  HEALTH LITERACY, MEDICATION ADHERENCE, AND BLOOD PRESSURE LEVEL AMONG HYPERTENSIVE OLDER ADULTS TREATED AT PRIMARY HEALTH CARE CENTERS

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2016;47(1):109-120.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Blood pressure, Health care center, Health literacy, Hypertensive older adults, Medication adherence, Thailand 23. Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์) , Sarika Pattanasin, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  (Conference Paper) Determinants of impregnated net ownership and utilization in rural community on the Thai-Myanmar border in Prachuab Khiri Khan, Thailand

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:224-227.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bootstrapping for Regression; Generalized inference; Model validation 24. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Barbara Mawn, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  [Feature] Occupational Hazards in the Thai Healthcare Sector

  Journal : NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy : NS 2016;26(1):83-102.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Thailand; Occupational hazards; Healthcare workers, Occupational safety 25. Vikas Sharma, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์)

  RATE OF ADHERENCE TO AND FACTORS ASSOCIATED WITH METHADONE MAINTENANCE TREATMENT PROGRAM (MMTP) COMPLIANCE AMONG INJECTING DRUG USE PATIENTS IN NEPAL

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2016;47(2):287-298.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Methadone maintenance; Adherence; Injecting drug use; Nepal 26. Jee-Sun Cho, Bruce Russell, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Rou Zhang, Yves Colin, Olivier Bertrand, Rajesh Chandramohanadas, Cindy S. Chu, Francois Nosten, Laurent Renia, Benoit Malleret

  Unambiguous determination of Plasmodium vivax reticulocyte invasion by flow cytometry

  Journal : International Journal for Parasitology 2016;46(1):31-39.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Flow cytometry; Plasmodium vivax; CD71; Reticulocytes; DARC; Sugar mimetics; Invasion 27. Parivat Sukriket, Surapong Lookhanumarnjao, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์)

  The Effect of Mulberry Leaf Tea on Postprandial Glycemic Control and Insulin Sensitivity: A Randomized, Placebo-Controlled Crossover Study

  Journal : Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences 2016;6(1):33-37.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Mulberry leaf tea; Blood glucose; Insulin Sensitivity; Oral glucose tolerance test; Diabetes 28. Anchalee Sirikanchanarod, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Wiroje Kaewruang, Tipanee Senawong, Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล)

  The Effect of Mulberry Fruits Consumption on Lipid Profiles in Hypercholesterolemic Subjects: A Randomized Controlled Trial

  Journal : Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences 2016;6(1):7-14.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Mulberry; Morus alba; Anthocyanin; Lipid profiles; Hypercholesterolemic subjects 29. Sukhum Silpa-archa, Joan J. Lee, Sutasinee Boonsopon, MARISOL T. LIZARRAGA, JANINE M. PREBLE, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pranav Patel, Stephen Foster

  POOR PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH BIRDSHOT RETINOCHOROIDOPATHY

  Journal : Retina 2016;36(11):2220-2226.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Birdshot retinochoroidopathy; Prognostic factors; SITA SWAP mean deviation 30. Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Reducing carbon emissions from soybean cultivation to oil production in Thailand

  Journal : Journal of Cleaner Production 2016;131:170-178.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Carbon emission; Carbon fixation; Carbon reduction; Soybean cultivation; Soybean oil 31. Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Anupreet Sidhu, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Steve Sussman

  Three-month effects of Project EX: A smoking intervention pilot program with Thai adolescents

  Journal : Addictive Behaviors 2016;61:20-24.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Smoking cessation; Tobacco; Intervention; Project EX; Thailand 32. Manathip Osiri, Jongkonnee Wongpiyabovorn, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์) , Niramol Thammacharoenrach

  Inflammatory cytokine levels, disease activity, and function of patients with rheumatoid arthritis treated with combined conventional disease-modifying antirheumatic drugs or biologics

  Journal : Clinical Rheumatology 2016;35(7):1673?1681.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Biologic agents; Cytokines; Disease activity; Disease-modifying antirheumatic drugs; Function; Rheumatoid arthritis 33. Thanakit Neamhom, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Andrew J. Englande

  Ways that sugarcane industry can help reduce carbon emissions in Thailand

  Journal : Journal of Cleaner Production 2016;131:561-571.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Bioethanol; Carbon emission; Net energy value; Renewable energy; Sugarcane industry; Thailand 34. Tomohito Ishimaru, Koji Wada, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Derek R. Smith

  Barriers to the acceptance of work colleagues infected with Hepatitis B and Hepatitis C in Japan

  Journal : Journal of Occupational Health 2016;58(3):269-275.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Hepatitis B virus; Hepatitis C virus; Nurses Stigma 35. Suthep Silapanuntakul(สุเทพ ศิลปานันทกุล) , Romnalin Keanjoom, Wongdyan Pandii(วงเดือน ปั้นดี) , Supawadee Boonchuen(สุภาวดี บุญชื่น) , Kwanchai Sombatsiri

  EFFICACY OF THAI NEEM OIL AGAINST AEDES AEGYPTI (L.) LARVAE

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2016;47(3):410-415.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Aedes aegypti; Larvicidal activity; Azadirachta siamensis 36. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Marzuki Isahak, Indri Susilowati, Toai Nguyen Phuong, Ikuharu Morioka, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Wah Yun Low, Paul Ratanasiripong

  Work Ability and Its Related Factors Among Workers in Small and Medium Enterprises: Comparison Among Four ASEAN Countries

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2016;28(5):438-449.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : ASEAN; Ergonomic; Occupational health; Small and medium enterprises (SME); Work ability; Work environment 37. Suchitra Auefuea, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Adisak Nartthanarung, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) Development of electronic home health care record system on web applications

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:204-207.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Home health care; Electronic health record; Hospital information system 38. Supattra Boonpai, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) E-assisted nutrition package for hypertension patients

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:208-211.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Web-based application; Hypertension; Nutrition; Decision support system 39. Siam Sae-tang, Ramidha Srihera, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  (Conference Paper) Interval estimation of diagnostic odds ratio in meta-analysis by means of profile likelihoods

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:212-215.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Diagnosic Odds Ratio; Interval Estimation; Profile Likelihood Estimate; Meta-analysis 40. Chareena Ujeh, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  (Conference Paper) Bootstrapping with R to determine variances of mixture model estimates in predicting confidence intervals for population sizes

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:216-219.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bootstrappping with R; Varience Estimation; Mixture Model; Population Size Estimation 41. Khanokporn Donjdee, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  (Conference Paper) Some tests based on the profile likelihood estimator for testing homogeneity of diagnostic odds ratios in meta-analysis

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:220-223.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Test for homogenetity; Profile-likelihood; Diagnostic odds ratio; Meta-analysis 42. Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Chareena Ujeh, Siam Sae-tang, Khanokporn Donjdee

  (Conference Paper) Bootstrapping with R to Make Generalized Inference for Regression Model

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:228-231.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bootstrapping for Regression; Generalized inference; Model Validation 43. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) A dual-band compact microstrip patch antenna for 403.5 MHz and 2.45 Ghz on-body communications

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:232-235.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Implantable medical devices; Implantable antenna; Microstrip patch antenna 44. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  (Conference Paper) Design of implanted PIFA for implantable biotelemetry locations: chest and abdomen

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:236-239.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Biotelemetry medical devices; Pacemaker; The three-layer phantom; Specific absorption rate (SAR) 45. Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  (Conference Paper) EM Algorithm for Truncated and Censored Poisson Likelihoods

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:240-243.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : EM Algorithm; Truncated and Censored Count; Imputation; Population Size Estimation 46. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Chanvit Taratep, Watcharawan Teerawat, Prachuab Vanichatchavan

  (Conference Paper) Development of the electronic surveillance monitoring system on web applications

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:244-247.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Surveillance monitoring system; Electronic health record; The surveillance and rapid response team (SRRT) 47. Jarin Meesang, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  (Conference Paper) Data flow diagram for developing decision support system of acute myocardial infarction screening

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:248-251.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   48. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Chanvit Taratep, Watcharawan Teerawat, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Theera Piroonratana

  (Conference Paper) The study of hospital information systems in the 8th health region

  Journal : Procedia Computer Science 2016;86:252-256.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Hospital information system; Health system; National health information center 49. Suchanya Lohacheewa, Yajai Sitthimongkol, Yupapin Sirapo-ngam, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Psychological Distress of Family Members Caring for a Relative with First Episode Schizophrenia
  ภาวะกดดันทางจิตใจของสมาชิกครอบครัวที่ดูแลญาติที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภทครั้งแรก

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2016;20(3):183-195.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Appraisal; Coping; Family; First episode schizophrenia; Path analysis; Percieved social support; Psychological distress; Serious illness; Stress; Thailand 50. Benjamas Thussanasupap, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Diane Lynn Spatz

  Effects of the Community-Based Breastfeeding Promotion Program for Working Mothers: A Quasi-experimental Study
  ผลของโปรแกรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนสำหรับแม่ทำงาน: การวิจัยกึ่งทดลอง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2016;20(3):196-209.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Breastfeeding; Breastfeeding Program; Exclusive Breastfeeding; Self-efficacy theory
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่; แม่ทำงาน; ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน 51. Noot Tipseankhum, Tassanee Tongprateep, David. A. Forrester, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ)

  Experiences of People with Advanced Cancer in Home-Based Palliative Care
  ประสบการณ์ของผู้เป็นมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2016;20(3):238-251.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Advanced cancer, Home-based care, Palliative care, Phenomenology
  คำสำคัญ : มะเร็งระยะลุกลามการดูแลที่บ้าน; การดูแลแบบประคับประคอง; ปรากฏการณ์วิทยา 52. Sunee Suwanpasu, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  [Reveiw Article] Accuracy of Modified Early Warning Scores for Predicting Mortality in Hospital: A Systematic Review and Meta-analysis

  Journal : Journal of Intensive and Critical Care 2016;2(2):1-10.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Sensitivity; Specificity; Morbility; Prognostic accuracy 53. Adhish Dhungana, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Factors Related to Intention to Undergo Female Sterilization Among Married Women in Rural Kathmandu, Nepal

  Journal : Nepal Journal of Epidemiology 2016;6(1):539-547.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Family Planning; Intention; Sterilization, Nepal 54. Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Chie Nakajima, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Kanjana Changkaew, Yuwanda Thongpanich, Srirat Pornraungwong, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Yasuhiko Suzuki

  Genetic diversity and antimicrobial resistance pattern of Salmonella enterica serovar Enteritidis clinical isolates in Thailand

  Journal : Journal of Infection and Chemotherapy 2016;22(4):209-215.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Salmonella Enteritidis; MLVA typing; Antimicrobial resistance 55. Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Charoonsri Chusak, Pachsiree Lhaothong, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  The Acute Effect of Sugar- and Artificial- Sweetener Beverages on Plasma Glycemia, Plasma Antiozidant Status and Self-report Appetite in Healhty Men

  Journal : International Journal of Current Research 2016;8(05):31905-31910.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Healthy men; Sugar-sweetener; Artificial sweetener; Beverage; Organic brown rice syrup; Satiety 56. Thiptida Sukhum, Chanida Pachotikarn, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล)

  Effect of Healthy Biscuit by Partial Substitution of Grape Pomace and Rice Bran Powder on Sensory Evaluation and Nutrition Properties

  Journal : International Journal of Food and Nutritional Sciences 2016;5(1):89-96.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Grape Pomace; Rice bran powder; Biscuit 57. Duanpen Sirithian, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Influence of Grid Resolution in Modeling of Air Pollution from Open Burning

  Journal : ATMOSPHERE 2016;7(7) ARTICLE No. 93.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Benzene; CALPUFF; Grid resolution; Maize residue; Open burning; Thailand 58. Te-Chun Shen, Cheng-Li Lin, Chang-Ching Wei, Chia-Hung Chen, Chih-Yen Tu, Te-Chun Hsia, Chuen-Ming Shih, Wu-Huei Hsu, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung) , Chia-Hung Kao

  Bidirectional Association between Asthma and Irritable Bowel Syndrome: Two Population-Based Retrospective Cohort Studies

  Journal : PLoS ONE 2016;11(4) ARTICLE No. e0153911.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   59. Te-Chun Shen, Pei-Ying Chang, Cheng-Li Lin, Chia-Hung Chen, Chih-Yen Tu, Te-Chun Hsia, Wu-Huei Hsu, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung) , Chia-Hung Kao

  Periodontal Treatment Reduces Risk of Adverse Respiratory Events in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease

  Journal : Medicine 2016;95(20) ARTICLE No. e3735.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   60. Tsui-Ming Chang, Chih-Hsin Mou, Te-Chun Shen, Chien-Lung Yang, Min-Hui Yang, Fang-Yang Wu, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung)

  Retrospective cohort evaluation on risk of Pneumonia in patients with pulmonary tuberculosis

  Journal : Medicine 2016;95(26) ARTICLE No. e4000.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Comorbidity; Pneumonia; Pulmonary tuberculosis; Retrospective cohort study 61. I-Kuan Wang, Chi-Yu Lu, Chih-Hsin Muo, Chiz‑Tzung Chang, Tzung-Hai Yen, Chiu-Ching Huang, Tsai-Chung Li, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung)

  Analysis of Technique and patient survival over time in patients undergoing peritoneal dialysis

  Journal : International Urology and Nephrology 2016;48(7):1177-1185.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : End-stage renal disease; Icodextrin; Mortality; Peritoneal dialysis; Technique survival 62. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล)

  [Editorial] Air Quality and Older People

  Journal : Asia Journal of Public Health 2016;6(2):40-41.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   63. Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Panagiotis Elefsiniotis(Panagiotis Elefsiniotis) , Chulamard Boonma

  Chromium removal from electroplating waste using palm oil fuel ash

  Journal : Journal of Environmental Engineering and Science 2016;11(1):1-6.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Environment pollution waste management & disposal 64. Sarussinee Buayoungyuen, Chaowalit Warodomrungsimun(ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์) , Manunart Feungpean, Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล)

  Anaerobic Sequencing Batch Reactor (AnA2/O2 SBR) under Short Cycle Time and SRTs in Treating Slaughterhouse Wastewater

  Journal : Asia Journal of Public Health 2016;7(1):4-11.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Anaerobic Sequencing Batch Reactor (AnA2/O2 SBR); Solid Retention Times (SRTs); Slaughterhouse Wastewater 65. Paul Adrian V Pinlac, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Ma Sandra B Tempongko, Ma Carmen C Tolabing, Ngamphol Soonthornworasiri

  INTERRUPTED TIME SERIES ANALYSIS USING SEGMENTED REGRESSION OF PREMATURE MORTALITY FROM NONCOMMUNICABLE DISEASE AMONG FILIPINOS

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2016;47(4):810-821.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Cancer; Cardiovascular disease; Chronic respiratory disease; Diabetes mellitus; Interruped time series analysis; Noncommunicable disease 66. Yupawadee Pimpat, Kawin Leeawat, Usa Lek-Uthai(อุษา เล็กอุทัย)

  RED BLOOD CELL DUFFY ANTIGEN RECEPTOR FOR CHEMOKINES AND SUSCEPTIBILITY TO PLASMODIUM VIVAX INFECTION IN THAIS

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2016;47(5):885-889.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Plasmodium vivax; Duffy antigen receptor for chemokines (DARC); FYa; FYb 67. Kanit Krisnangkura, Kornkanok Aryusuk, Suriya Phankosol, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ)

  Energy Additivity Approaches to QSPR Modeling in Estimation of Dynamic Viscosity of Fatty Acid Methyl Ester and Biodiesel

  Journal : Journal of the American Oil Chemists' Society 2016;93(10):1407-1414.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Biodesel; Density; Dynamic viscosity; Gibbs energy; Kinematic viscosity; Fatty acid methyl ester 68. Chiosi, John J., Andes, Linda J., Asma, Samira, Palipudi, Krishna Mohan, McAfee, Tim, Caixeta, Roberta De Betania, Khoury, Rula N., Rarick, James, Sinha, Dhirendra Narain, Konfino, Jonatan, Mostafa Zaman, M., Malta, Deborah Carvalho Arvalho, Shi Qi, Labib, Sahar Latif, Batbouni, Anastasia, Antoni, Eleni, Pushp, Amal, Kosen, Soewarta, Hiong, Helen Tee Guat, Singh, Sukhvinder, Reynales-Shigematsu, Luz miriam, Olarewaju, Isiaka, Roa, Reina, Segarra, Agnes, Kaleta, Dorota, Elkhatim, Amani, Canton, Amalia, Shevireva, Maria, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Keskinkilic, Bekir, Krasovsky, Konstantin S., Lorenzo, Ana, Thi, Phan

  Warning about the harms of tobacco use in 22 countries: Findings from a cross-sectional household survey

  Journal : Tobacco Control 2016;25(4):393-401.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   69. Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Nipon Pisutpaisal

  Waste utilization of palm oil decanter cake on biogas fermentation

  Journal : International Journal of Hydrogen Energy 2016;41(35):15661-15666.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Palm oil decanter cake; Biogas; Fermentation; Indigenous microbe; Energy recovery 70. Tomohiro Ishimaru, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  Hematocrit levels as cardiovascular risk among taxi drivers in Bangkok, Thailand

  Journal : Industrial Health 2016;54(5):433-438.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Cardiovascular disease; Hematocrit; Informal sector; Taxi driver; Thailand 71. Najjapak Sooksawat, Metha Meetam, Maleeya Kruatrachue, Prayad Pokethitiyook, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  [Note] Equilibrium and kinetic studies on biosorption potential of charophyte biomass to remove heavy metals from synthetic metal solution and municipal wastewater

  Journal : Bioremediation Journal 2016;20(3):240-251.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Biosorption; Chara aculeolata; charophyte; heavy metal; Nitella opaca; wastewater 72. Ratthapol Sillaparassamee, Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  Development Model of Oxide of Nitrogen Concentration and Land Use Characteristics in Bangkok Area

  Journal : EnvironmentAsia 2016;9(2):111-117.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Nitrogen Oxide; Land use characteristics; Land use regression; Building height 73. Kanitta Jiraungkoorskul, Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Wattasit Siriwong

  Cadmium Contamination in Farmland Soil and Water Near Zinc Mining Site

  Journal : Kesmas 2016;10(3):99-103.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Cadmium concentration; Farmland soil; Farmland water 74. Thinnaphop Chum-in, Kaokanya Sudaprasert, Suriya Phankosol, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura

  Gibbs energy additivity approaches to QSPR in modeling of high pressure dynamic viscosity of FAME and biodiesel

  Journal : Journal of Molecular Liquids 2016;223:1006-1012.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Biodiesel; Fatty acid methyl ester; Gibbs free energy; Presure; QSPR; Viscosity 75. Shen, Te-Chun, Wu, Biing-Ru, Chen, Hsuan-Ju, Lin, Cheng-Li, Wei, Chang-Ching, Chen, Chia-Hung, Tu, Chih-Yen, Hsia, Te-Chun, Shih, Chuen-Ming, Hsu, Wu-Huei, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung) , Kao, Chia-Hung

  Risk of Chronic obstructive pulmonary disease in female adults with primary sjogren syndrome: A nationwide population-based cohort study

  Journal : Medicine 2016;95(10) ARTICLE No. e3066.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   76. N. Ismail, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช)

  Assessing disaster preparedness and mental health of community members in Aceh, Indonesia: a community-based, descriptive household survey of a national program

  Journal : Rural and remote health [electronic resource] 2016;16(4) ARTICLE No. 3788.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Aceh; Disaster preparedness; Indonesia; Knowledge of disaster 77. I-Kuan Wang, Cheng-Li Lin, Yu-Kai Cheng, Che-Yi Chou, Chih-Chia Liang, Tzung-Hai Yen, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung)

  Increased risk of hydrocephalus in long-term dialysis patients

  Journal : Nephrology Dialysis Transplantation 2016;31(5):807-813.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Cohort study; End-stage renal disease; Hydrocephalus 78. Che-Lun Hsu, Tang-Chuan Wang, Te-Chun Shen, Yu-Jhen Huang, Cheng-Li Lin, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung)

  Risk of depression in patients with chronic rhinosinusitis: A nationwide population-based retrospective cohort study

  Journal : Journal of Affective Disorders 2016;206:294-299.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   79. Pierre Echaubard, Banchob Sripa, Frank F. Mallory, BruceA. Wilcox(BruceA. Wilcox)

  [review] The role of evolutionary biology in research and control of liver flukes in Southeast Asia

  Journal : Infection, Genetics and Evolution 2016;43:381-397.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Epidemiology; Evolution; Host-parasite; Infectious disease; Opisthorchis; Transmission 80. Alan D. Ziegler, Pierre Echaubard, Y. T. Lee, Chongjoon Chuah, BruceA. Wilcox(BruceA. Wilcox) , Carl E R Grundy-Warr, Paiboon Sithithaworn, Trevor N. Petney, L. Laithevewat, Xueyuan Ong, Ross H. Andrews, T. Ismail, B. Sripa, Narong Khuntikeo, Kornwipa Poonpon, P. Tungtang, Kulthida Tuamsuk

  Untangling the Complexity of Liver Fluke Infection and Cholangiocarcinoma in NE Thailand Through Transdisciplinary Learning

  Journal : EcoHealth 2016;13(2):316-327.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Bithynia snails; cholangiocarcinoma; cyprinid fish; food safety; health education; Isaan?Lao culture; livelihood change; Opisthorchis viverrini sensu lato; raw or uncooked fish 81. Mishalsameer Khan, Joanne Su Yin Yin Yoong, Zawmyo Tun, Richard J. Coker(Richard J. Coker)

  [Letter] Implementing health policy and systems research in Myanmar

  Journal : The Lancet 2016;387 ARTICLE No. 10020:749-750.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   82. Mishal S. Khan, Bernie Y. Guan, Jananie Audimulam, Francisco Cervero-Liceras, Richard J. Coker(Richard J. Coker) , Joanne Su Yin Yin Yoong

  Economic interventions to improve population health: a scoping study of systematic reviews

  Journal : BMC Public Health 2016;16(1) ARTICLE No. 528.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Economic interventions; Public health; Behavior change; Review 83. Mishalsameer Khan, Helen A. Fletcher, Richard J. Coker(Richard J. Coker)

  [Letter] Investments in tuberculosis research - what are the gaps?

  Journal : BMC Medicine 2016;14(1) ARTICLE No. 123.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Research agendas; Tuberculosis; Funding; Policy 84. Bussarakam Thitanuwat, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Contribution of Green Garbage to Energy Production in Municipal Solid Waste Mangement

  Journal : GMSARN International Journal 2016;10(3):101-106.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Energy production; Green garbages; Municipal solid waste; Solar relation 85. Thanakrit Neamhom, Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Evaluation of Carbon EQuivalences in Ethanol Production from Energy Crops in Thailand

  Journal : GMSARN International Journal 2016;10(3):95-100.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Carbon equivalences; Ethanol production; Sugarcane; Cassava 86. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Manlika Noppakunwong, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Seroprevalence and Factors Associated with Hepatitis B Virus Infection among Public Medical First Responders in a Public Health Region in Thailand

  Journal : Asia Journal of Public Health 2016;7(1):12-20.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : HBV seromarkers; HBsAg; Seroprevalence; Public medical first responders 87. Sawitree Saiyood, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Alisa Vangnai, Paitip Thiravetyan

  1,2-dichloroethane removal by Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk and Pseudomonas putida BCC 23535

  Journal : Water Science and Technology: Water Supply 2016;16(5):1313-1319.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : 1,2-dichloroethane, bioaugmentation, Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk, mangrove plant, Pseudomonas putida 88. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Ruchaneekorn W. Kalpravidh

  [Short Communication] Camellia Oil-Enriched Diet Attenuates Oxidative Stress and Inflammatory Markers in Hypercholesterolemic Subjects

  Journal : Journal of Medicinal Food 2016;19(9):895-898.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Camellia oil; Hypercholesterolemia; Inflammation; Monounsatruated fatty acids; Oxidative stress 89. Chih-Ching Yeh, Wen-Chang Wang, Chien-Sheng Wu, Fung-Chang Sung(Fung-Chang Sung) , Chien-Tien Su, Ying-Hua Shieh, Shih-Ni Chang, Fu-Hsiung Su

  Association of Sjogrens Syndrome in Patients with Chronic Hepatitis Virus Infection: A Population-Based Analysis

  Journal : PLoS ONE 2016;11(8) ARTICLE No. e0161958.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   90. Zay Yar, Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Oral Health of Myanmar Migrants along the Thai border in Mae Sot District, Tak Province, Thailand

  Journal : Asia Journal of Public Health 2016;7(1):29-33.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Oral Health; Myanmar migrants; Thai border 91. Su Kyaw Myint, Kulaya Narksawat(กุลยา นาคสวัสดิ์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  PREVALENCE AND FACTORS INFLUENCING BETEL NUT CHEWING AMONG ADULTS IN WEST INSEIN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2016;47(5):1089-1097.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Betel nut chewing; influencing factors; prevalence; Myanmar adults 92. Natthacha Chiannikulchai, Orapan Thosingha, Usavadee Asdornwised, Prasert Sarnvivad, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Primary Brain Tumors in Thais: Symptom Experience and Predicting Factors
  เนื้องอกสมองปฐมภูมิในคนไทย: ประสบการณ์การเกิดอาการและปัจจัยทำนาย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2016;20(4):275-292.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Predicting factors; Primary brain tumor; Radiotherapy; Symptom experience; Symptom management
  คำสำคัญ : ปัจจัยทำนาย; เนื้องอกสมองปฐมภูมิ; รังสีรักษา; ประสบการณ์การเกิดอาการ; การจัดการกับอาการ 93. Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี) , Chanthap Lon, Krisada Jongsakul, Jariyanart Gawee, Somethy Sok, Siratchana Sundrakes, Nareth Kong, Chatchadaporn Thamnurak, Soklyda Chann, Sorayut Chattrakarn, Chantida Praditpol, Nillawan Buathong, Nichapat Unthaimongkol, Philip Smith, Narongrid Sirisopana, Rekol Huy, Satharath Prom, Mark M. Fukuda, Delia Bethell, Douglas S. Walsh, Charlotte Lanteri, David Saunders

  Ex vivo piperaquine resistance developed rapidly in Plasmodium falciparum isolates in northern Cambodia Compared to Thailand

  Journal : Malaria Journal 2016;15(1) ARTICLE No. 519.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Malaria, Drug resistance, Piperaquine, Mefloquine, Cambodia, Thailand 94. Siriporn Kongsoi, Ruchirada Changkwanyeun, Kazumasa Yokoyama, Chie Nakajima, Kanjana Changkaew, Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Yasuhiko Suzuki

  Amino acid substitutions in GyrA affect quinolone susceptibility in Salmonella typhimurium

  Journal : Drug Testing and Analysis 2016;8(10):1065-1070.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Salmonella Typhimurium; Amino acid substitutions; quinolone resistance 95. Nuchnapa Prathumchai, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Andrew J. Englande

  Phosphorus leakage from fisheries sector - A case study in Thailand

  Journal : Environmental Pollution 2016;219:967-975.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Aquaculture; Aquatic feeds; Fisheries sector; Marine capture; Phosphorus flow; Thailand 96. Nuchnapa Prathumchai, Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ) , Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Evaluation of Phosphorus Flows in Agricultural Sector of Thailand

  Journal : GMSARN International Journal 2016;10(4):163-170.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Agriculture, Cultivation; Livestock; Manure; Phosphorus flows 97. Weerapong Hanrinth, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Phosphorus Recovery from Co-composting of Faecal Sludge and Fresh Food Market Waste

  Journal : GMSARN International Journal 2016;10(4):171-174.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   98. Paul Ratanasiripong, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Edith Bell, Charlotte Haigh, Indri Susilowati, Marzuki Isahak, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Toai Nguyen, Wah Yun Low

  Depression, Anxiety and Stress among Small and Medium Enterprise Workers in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam

  Journal : International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing 2016;3(2):13-29.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Mental health; Occupational health; Public health; ASEAN; SME workers 99. Prasak Santiparp(ประศักดิ์ สันติภาพ)

  Self-Care Program for Hypertensive Persons in A Primary Health Care Unit

  Journal : Journal of Engineering and Applied Sciences 2016;11(8):1735-1739.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Hypertension; Self-care; Transformative learning; Factors; Cardiovascular; Decrease 100. Christina Sunyoung Kim, Pierre Echaubard, Apiporn Suwannatrai, Sasithorn Kaewkes, BruceA. Wilcox(BruceA. Wilcox) , Banchob Sripa

  Seasonal and Spatial Environmental Influence on Opisthorchis viverrini Intermediate Hosts, Abundance, and Distribution: Insights on Transmission Dynamics and Sustainable Control

  Journal : PLOS Neglected Tropical Diseases 2016;10(11) ARTICLE No. e0005121.
  Department :   สำนักงานคณบดี   101. Mishalsameer Khan, Thin Myat Khine, C. Hutchison, Richard J. Coker(Richard J. Coker) , K. M. Hane, Anh L. Innes, S. Aung

  Are current case-finding methods under-diagnosing tuberculosis among women in Myanmar? An analysis of operational data from Yangon and the nationwide prevalence survey

  Journal : BMC Infectious Diseases 2016;16 ARTICLE No. 110.
  Department :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  Key Words : Tuberculosis; Gender; Myanmar 102. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Voranan Adthasangsri, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Chadapa Prasertsong

  Depression and its Associated Factors among Senior High School Students in Nonthaburi Province, Thailand: a Cross-sectional Study

  Journal : Journal of Public Health in Developing Countries 2016;2(3):224-234.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Depression; Mental health; Self-esteem; Parenting style; Negative life events; Senior high school students; Thailand 103. Nattagorn Choochouy, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Boonlert Boonkoed

  Effect of occupational exposure to organophosphate pesticide on chemical-induced hearing loss

  Journal : Asia Journal of Public Health 2016;7(1):34-47.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Organophosphate pesticide; Occupational exposure; Chemical-induced hearing loss(CIHL) 104. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Victoria Wei Fang Boey, Wah Yun Low, Paul Ratanasiripong

  Occupational Health and Safety among Small and Medium Enterprise Workers in Four ASEAN Countries: Protocol of a Comparison Study

  Journal : Asia Journal of Public Health 2016;7(2):50-56.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Quality of life; Workplace exposure; Work ability; ASEAN economic communities; Psychological; Psychosocial health 105. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Nicha Luksamijarulkul

  [Review Articles] Risk of Hepatitis C Virus Infection among Selected Thai Population: a Review Method

  Journal : Asia Journal of Public Health 2016;7(2):57-63.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Hepatitis C infection; Anti-HCV; Thai selected groups; Risk factors; Risk reduction 106. Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Marzuki Isahak, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Wah Yun Low, Paul Ratanasiripong

  Workplace Environment and Quality of Life of SME Workers: A Sysmetic Review

  Journal : Asia Journal of Public Health 2016;7(2):64-81.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Small; Medium; Enterprise; Occupation Health; Workplace environment 107. Pakinee Srisarakham, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์)

  Development of a Capacity Building Program for Village Health Volunteers to Support Self-Management in a High Risk Population for Diabetes in a Rural Community in Northeast Thailand

  Journal : Asian/Pacific Island Nursing Journal 2016;1(2):46-54.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Pre-diabetes, Self-efficacy, Self-management, Village Health Volunteers, High risk population, Action research  วารสารระดับชาติ
 1. Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Prabda Praphasiri, Darunee Ditsoongnoen, Charung Muangchana

  Difficulties and Obstacles of Influenza Vaccine Management in Thailand
  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(1):31-41.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Influenza; vaccine; management; diffculty; obstacle; Thailand
  คำสำคัญ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่; การบริหารจัดการ; ปัญหา; อุปสรรค; ประเทศไทย 2. Sujitra Punya, Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Nopporn Tantirangsee

  Prevalence and Association between Activities and Cognitive Impairment among the Elderly
  ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมกับภาวะบกพร่องทางปัญญาในผู้สูงอายุ

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(1):95-107.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Prevalence; cognitive impairment; Dementia; Physical activity; Social activity
  คำสำคัญ : ความชุก; ภาวะบกพร่องทางปัญญา; ภาวะสมองเสื่อม; การมีกิจกรรทางกาย; การมีกิจกรรมร่วมกับสังคม 3. Sumittra Muangkhoua, Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Waihoon Stapanavatr

  Survival Analysis to Amputation Event in Severe Foot Problems Patients of Vascular Practice
  การวิเคราะห์ระยะเวลาปลอดการตัดขาในผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้ารุนแรงในเวชปฏิบัติทางด้านหลอดเลือด

  Journal : Vajira Medical Journal 2016;60(1):159-170.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Time to event analysis; Amputation; Severe foot problem; Vascular practice
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้ารุนแรงในเวชปฏิบัติทางด้านหลอดเลือดที่สูบบุหรี่; ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด >= 7.5%และเป็นโรคไต เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการตัดขา 4. Ittipol Tientaworn, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์)

  Risk of Uncontrolled Bleeding after Oral Surgical Procedures Attributed to Chronic Conditions and Antiplatelet Therapy: a Practice-Based Analysis of Patients Attending a District Hospital in Thailand
  ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกไม่หยุดจากหัตถการผ่าตัดในช่องปากของผู้ป่วยที่มีภาวะเรื้อรัง และการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด การศึกษาตามบริบทการให้บริการของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย

  Journal : Region 4-5 Medical Journal 2016;35(1):36-44.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Oral surgery; Antiplatelet therapy; Aspirin; Bleeding risk
  คำสำคัญ : การผ่าตัดในช่องปาก; ยาต้านเกล็ดเลือด; แอสไพริน; ความเสี่ยงภาวะเลือดออกไม่หยุด 5. Luckhana Saoweang, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Program for Oral Care and Food Consumption among Patients with Head and Neck Cancer Undergoing Radiotherapy or Chemoradiotherapy
  โปรแกรมการดูแลช่องปากและการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสี หรือได้รับการฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัด

  Journal : Thai Cancer Journal 2016;36(1):8-19.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Program for oral care and food consumption; Self-efficacy; Head and neck cancer; Chemoradiotherapy
  คำสำคัญ : โปรแกรมการดูแลช่องปากและการรับประทานอาหาร; การรับรู้ความสามารถตนเอง; มะเร็งศีรษะและคอ; การฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัด 6. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  [Editorial Article] Viruses in Environment: Public Health Impact
  [บทบรรณาธิการ] ไวรัสในสิ่งแวดล้อม: ผลกระทบทางสาธารณสุข

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(1):1-4.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   7. Sunisa Chansaeng, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Lukkhana Termsirikulchai(ลักขณา เติมศิริกุลชัย) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Factors Associated with Adherence to Cervical Cancer Screening among Women in Songphenong District, Suphanburi Province
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต่อเนื่องในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2016;27(1):1-16.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Adherence; Cervical cancer screening
  คำสำคัญ : ความต่อเนื่อง; การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 8. Porntip Somtua, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  PREDICTIVE FACTORS OF DIETARY CONSUMPTION AMONG DIABETES MELLITUS TYPE 2 PATIENS
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(1):1-12.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Dietary consumption; Diabetes mellitus; The health beliefs model; Self-efficacy
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; พฤติกรรมการรับประทานอาหาร; แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 9. Anantasak Panput, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  FACTORS RELATED TO JOB STRAIN AMONG WORKERS IN BLEACHING, DYING, PRINTING AND FINISHING ENTERPRISE
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ฟอกย้อม พิมพ์ และแต่งสำเร็จ

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(1):62-75.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Job Strain; Workers in Bleaching; Dying; Printing and Finishing Enterprise
  คำสำคัญ : ความเครียดในการทำงาน; พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์และแต่งสำเร็จ 10. Piyaphan Trakultip, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า)

  EFFECTS OF A FOUR-STEP EMPOWERMENT PROGRAM ON DASH-DIET CONSUMPTION AMONG HYPERTENSIVE ELDERLY IN THE PANTHATONG ELDERLY CLUB, PITSANULOKE PROVINCE
  ผลของโปรแกรมเสริมพลังสี่ขั้นตอนต่อการบริโภคอาหารต้านความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(1):87-102.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Empowerment; Hypertension; Self-empowerment; DASH-diet consumption; Elderly people
  คำสำคัญ : การเสริมพลัง; ภาวะความดันสูง; การบริโภคอาหารต้านความดันโลหิตสูง; การรับรู้พลังตนเอง; ผู้สูงอายุ 11. Jintana Sirivarasai, Rodjana Chunhabundit, Sirintorn Chansirikarnjana, Somporn Chottivitayatarakorn, Wilawan Prasanatikom, Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร) , Sming Kaojarern

  Environmental Lead and Cadmium Exposure and Metabolic Syndrome in Women
  การรับรู้สัมผัสตะกั่วและแคดเมียมจากสิ่งแวดล้อมและภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มผู้หญิง

  Journal : Thai Journal of Toxicology 2016;31(1):20-35.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Cadmium; Environmental exposure; Lead; Metabolic syndrome
  คำสำคัญ : แคดแมียม; การรับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อม; ตะกั่ว; ภาวะอ้วนลงพุง 12. suthid Boonrueang, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Factors and Preventive Behavior for Complication among Patients with Type 2 Diabetes, Bangkrathum District, Phitsanulok Porvince: Comparison between Patient with and without Complication
  ปัจจัยและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

  Journal : EAU Heritage Journal Science and Technology 2016;10(1):180-192.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Patient with type 2 diabetes; Preventive behavior, Complication
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; พฤติกรรมการป้องกัน; ภาวะแทรกซ้อน 13. Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า) , Erika Avila-Tang, Heather Wipfli, Stephen L.Hamann

  A Cross-sectional Study of Secondhand Smoke Exposure among Non-smoking Women and Children in Thai Households

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2016;14(1):51-57.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Secondhand Smoke; Women and Children; Nicotine in Hair and Air; Urban; Rural 14. Parithat Charoenchang, Suwattana Kerdmuang, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Public Health Professional Competency of Public Health Officers Working in Thai Primary Care Units
  สมรรถนะวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของนักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิไทย

  Journal : Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2016;26(1):40-51.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Comppetencies; Primary care unit; Public health professional; Public health officers
  คำสำคัญ : สมรรถนะ; หน่วยบริการปฐมภูมิ; วิชาชีพการสาธารณาสุขชุมชน; นักวิชาการสาธารณสุข 15. Wachira Suttithum, Yuwadee Wittayapun, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Impact of a Specially Designed Self-Care Programme on Self-care Behaviour and the A1c Haemoglobin Level in Type-2 Diabeties Patients at Laan Saka Hospital
  ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลานสกา

  Journal : Thai Journal of Nursing Council 2016;31(1):19-31.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Self-care programme; Self-care behaviour; A1c aaemoglobin level; Type-2 diabetes patients
  คำสำคัญ : โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 16. C. Loeknok, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Factors associated with non-smoking intention among early adolescents in the community, Muang district, Nakhon Rachasima Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นตอนต้น ในชุมชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Thai Journal of Nursing 2016;65(1):1-10.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Early Adolescent, Non-Smoking intention, Smoking prevention 17. S. Papralit, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  The effects of brief smoking cessation education program and telephone follow-up in roof products industry, Saraburi Province
  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบกระชับ ร่วมกับการใช้โทรศัพท์ติดตามผลการเลิกบุหรี่ ของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หลังคา จังหวัดสระบุรี

  Journal : Thai Journal of Nursing 2016;65(1):28-38.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Smoking Cessation; Telephone Follow-up; Industrial Workers 18. Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , วิษณุพงค์ เกลี้ยงช่วย

  [บทความทางวิชาการ] บทบาทของประเทศไทยกับ COP21: การปรับตัวของภาคประชาสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  Journal : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2016;4(1):109-124.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   19. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Manlika Noppakunwong, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Prevalence and Factors Associated with Needles Stick and/or Sharp Injury during Working among Medical First Responders
  ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุเข็มตำและหรือของมีคมบาดขณะปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพเบื้องต้น

  Journal : The Public Health Journal of Burapha University 2016;11(1):13-23.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Needle stick injury; Sharp injury; Provalence and associated factors; Medical first responders
  คำสำคัญ : อุบัติเหตุเข็มตำ; ของมีคมบาด; ความชุกของปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์; ผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพเบื้องต้น 20. Pliamsuk Dangkhure, Karnt Wongsuphasawad, Wandee Gritsanapan, Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์)

  The Effect of Herbal Nutrition Supplement Containing Kaempferia parviflora, Butea superba and Deer Velvet Antler on Sleep Quality and Health-Related Quality of Life in Men with Insomia
  ผลของการเสริมสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนต่อคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ชายที่มีปัญหาภาวะการนอนไม่หลับ

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2016;17(1):96-106.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Kaempferia parviflora; Butea superba; Deer Velvet Antler; Sleep Quality; Quality of Life
  คำสำคัญ : กระชายดำ; กวาวเครือแดง; เขากวางอ่อน; คุณภาพการนอนหลับ; คุณภาพชีวิต 21. Yada Phantaeng, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Jarueyporn Suparp(จรวยพร สุภาพ) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Factors Influencing Health Related Quality of Life Among Adolescent Mothers with Infants Aged Less Than Six Months in Suphanburi Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 เดือน ในจังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(2):128-140.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Health related quality of life; HQoL; Adolescent mother; Infant aged less than six months; Birth order of the infant; Acceptance from peers and communities
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; แม่วัยรุ่น; บุตรอายุไม่เกิน 6 เดือน; ลำดับที่ของบุตร; การยอมรับจากเพื่อนและคนในชุมชน 22. Patchara Punmee, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  Factors Influencing Quality of Life Among Disabled People in Nakhon Pathom Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ในจังหวัดนครปฐม

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(2):141-152.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life; Percieved rights and benefits; disabled people; Nakhon Pathom Province
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; การรับรู้สิทธิประโยชน์ผู้พิการ; จังหวัดนครปฐม 23. Thanacheep Peratoranich, Nuntaka Nuthep, Naiyana Chaitiemwong, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส)

  A Study of the Influencing Components for Local Administration Food Sanitation Index Formulation: FSI
  การศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นในการพัฒนาดัชนีชี้วัดสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(2):180-190.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Food sanitation index; Food sanition situation; Food sanitation component, Local administration
  คำสำคัญ : ดัชนีชี้วัดสุขาภิบาลอาหาร; สภาวการณ์สุขาภิบาลอาหาร; องค์ประกอบด้านสุขาภิบาลอาหาร; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24. Phiyaphon Poonsuk, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  The Effects of Knee Exercise Promotion Program with "Rue Si Dat Ton" for Knee Pain Relief Among Osteoarthritis Patients
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริหารข้อมเข่าด้วยท่าฤาษีดัดตน เพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(2):191-202.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Information motivation and behavioral skills model, "Rue Si Dat Ton"; Knee osteoarthritis
  คำสำคัญ : รูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสาร; การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะ; ท่าฤาษีดัดตน; โรคข้อเข่าเสื่อม 25. , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  The application of Health Belief Model to Promote Cervical Cancer Screening Among Women Aged 30-60 Years Preformanced By Women Health Volunteer
  การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขสตรี

  Journal : Journal of Nursing and Health Research 2016;17(2):14-26.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Cervical Cancer Screening; Women Health Volunteer; Health Belief Model; Persuasive Communication
  คำสำคัญ : การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; อาสาสมัครสาธารณสุขสตรี; ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ; การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 26. Tuanjai Wongraksa, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  FACTORS RELATED TO HEALTH PROTECTING BEHAVIORS AGAINST CHEMICAL HAZARDS AMONG WORKERS IN SMALL SCALE FOOTWEAR INDUSTRY IN BANGKOK
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(2):19-33.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Behavioral protection; Industrial workers producing shoes; Hazardous chemicals
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกัน; พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า; อันตรายทางสารเคมี 27. Pornsiri Jiwjaroen, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  VIOLENCE PREVENTIVEBEHAVIOR PROGRAM FOR MALE EARLY ADOLESCENTS
  โปรแกรมป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นตอนต้นเพศชาย

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(2):49-63.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Violent behavior; Early adolescent male; Theory of planed behavior
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง; วัยรุ่นตอนต้นเพศชาย; ทฤษฎีพฤติกรรมตามผน 28. Prabha Lymprasutr, Sulee Thongvichien(สุลี ทองวิเชียร) , Chanya Siengsanor(จรรยา เสียงเสนาะ) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ)

  A BIOGRAPHY OF THE OUTSTANDING PRESCURSOR IN PUBLIC HEALTH NURSING PROFESSION: ASSISTANT PROFESSOR DR. ANCANA HEMINDRA
  ชีวประวัติปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุขไทย: ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(2):98-111.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Public health nursing; Outstanding precursor; Biography
  คำสำคัญ : พยาบาลสาธารณสุข; ปูชนียบุคคล; ชีวประวัติ 29. Savanath Lertsumran, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  A Development of Dental Services at Sangkhlaburi Hospital in Kanchanaburi Province
  การพัฒนางานบริการทันตกรรมโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

  Journal : Thailand Journal of Dental Public Health 2016;21(2):88-96.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Dental service; Model Development Experimental development research
  คำสำคัญ : งานบริการทันตกรรม; การพัฒนารูปแบบ; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 30. Kesinee Wongsubin, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  Effect of Empowerment Program on Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever among Village Health Volunteers in Pongnamron Sub-Distric, Pongnamron Distric, Chanthaburi Province
  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

  Journal : The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 2016;33(3):196-209.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Empowerment Program; Villege Health Volunteers; Prevention and Control; Dengue Hemorrhagic Fever
  คำสำคัญ : โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก; 31. Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Health Promotion Strategies and Tobacco Control with Community Based Intervention
  กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพกับการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

  Journal : Journal of Health Education 2016;39(133):1-10.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : HEALTH PROMOTION STRATEGIES; TOBACCO CONTROL; COMMUNITY BASED INTERVENTION
  คำสำคัญ : กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ; การควบคุมยาสูบ; ชุมชนเป็นฐาน 32. Vuthikorn Panyingyok, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Nursing Service Development through Contemplative Education: San Camilo Hospital, Ratchaburi Province, Thailand
  การพัฒนางานบริการทางการพยาบาลด้วยจิตตปัญญาศึกษา โรงพยาบาลซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2016;39(133):11-23.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : CONTEMPLATIVE EDUCATION; DEEP LISTENING; DIALOGUE; MINDFULNESS; NURSING SERVICE
  คำสำคัญ : การฟังอย่างลึกซื้ง; งานบริการทางการพยาบาล; จิตปัญญาศึกษา; สติ; สุนทรียสนทนา 33. Supuscha Sudjai, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  A PROMOTION PROGRAM FOR FOOD CONSUMPTION APPLIED INFORMATION MOTIVATION AND BEHAVIORAL SKILLS MODEL OF DIABETES PATIENTS, NONTHABURI PROVINCE
  โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหาร ประยุกต์แบบจำลองข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2016;39(132):35-50.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Diabets patient; Food consumption; Information motivation and Behavioral skill model
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวาน, การบริโภคอาหาร, แบบจำลองการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ 34. Anuchart Soypatsa, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  THE EFFECT OF FOOD CONSUMPTION PROGRAM APPLIED INFORMATION MOTIVATION AND BEHAVIORAL SKILLS MODEL ON BLOOD SUGAR LEVEL CONTROL OF DIABETES PATIENTS, SAMUTPRAKAN PROVINCE
  ผลของโปรแกรมการบริโภคอาหาร ประยุกต์แบบจำลอง ข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Health Education 2016;39(132):51-63.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Diabetes patient; Food consumption behavioral; Information motivation and behavioral skill model
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวาน; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; รูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจและทักษะพฤติกรรม 35. Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Alongkorn Pekalee(อลงกรณ์ เปกาลี) , Jumnian Junhasobhaga, Chatchai Suwannit

  The Role of Village Health Volunteers in the Family Care Team
  บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในทีมหมอครอบครัว

  Journal : KKU Journal for Public Health Research 2016;9(2):6-16.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Village Health Volunteer; Family Care Team; Role
  คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; ทีมหมอครอบครัว; บทบาท 36. Natthisa Booncharoen, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Junya Pattaraarchachai(จรรยา ภัทรอาชาชัย)

  Job stress and job satisfaction affecting the effectiveness of tuberculosis operations at Tambon Health Promotion Hospitals in 7 upper southern provinces
  ความเครียดในงาน และความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินงานวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

  Journal : The Public Health Journal of Burapha University 2016;11(1):1-12.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Effectiveness; Job stress; Job satisfaction; Tambon health promotion hospital; Tuberculosis operating
  คำสำคัญ : ประสิทธิผล; ความเครียดในงาน; ความพึงพอใจในงาน; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล; การดำเนินงานวัณโรค 37. Bossaba Sanguanprasit(บุษบา สงวนประสิทธิ์) , Prasit Leerapan(ประสิทธิ์ ลีระพันธ์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์)

  Village health volunteers as peer supports for glycemic control among type 2 diabetes patients in Thailand
  การสนับสนุนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

  Journal : Journal of Public Health and Development 2016;14(2):49-60.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Diabetes type 2; Glycemic control; Peer supports; Village health volunteers
  คำสำคัญ : เบาหวานชนิดที่ 2; การควบคุมระดับน้ำตาล; ผู้สนับสนุน; อาสาสมัครสาธารณสุข 38. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Voranan Adthasangsri, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Chadapa Prasertsong

  Youths and Depression: Depressive Evaluation among Senior High School
  วัยรุ่นกับภาวะซึมเศร้า: การประเมินภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2016;35(5):530-537.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Adolescents; Depression; Senior high school students
  คำสำคัญ : วัยรุ่น; ภาวะซึมเศร้า; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 39. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Natchaporn Pichainarong, Voranan Adthasangsri, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Chadapa Prasertsong

  Social Determinants and Depression among Senior High School Students
  ปัจจัยทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2016;35(5):559-567.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Adolescents; Depression; Social determinants; Senior high school students
  คำสำคัญ : วัยรุ่น; ภาวะซึมเศร้า; ปัจจัยทางสังคม; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 40. Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Pimsupa Chandanasotthi(พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Napaporn Sowattanangoon, Wimonrat Boonsatean

  Community Partnership, Context-based Intervention and Diabetes Control in Thailand
  การมีส่วนร่วม บริบทของชุมชน และการควบคุมเบาหวานในไทย

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(3):236-247.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Community partnership, Context-based intervention, DM control
  คำสำคัญ : การมีส่วร่วมของชุมชน; บริบทชุมชน; การควบคุมเบาหวาน 41. Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Anuchit Woraka(อนุชิต วรกา)

  Factors Affecting Sexual Risk Behaviors among Female Adolescents: a Case Study of Female Junior High School Students, Kanchanaburi Provinces
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง: กรณีศึกษาในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาญจนบุรี

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(3):284-298.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Factors effecting sexual risk behaviors; Female junior high school student
  คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 42. Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Wannipa Kaesak

  Health Worker's Perspectives Towards Health Services Performance in Subdistrict Administrative Organizations: A Cross-Sectional Study in Region Nine Health Area of Thailand
  มุมมองของผู้ปฏิบัติงารสุขภาพต่อการดำเนินงานบริหารสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล: การศึกษาแบบภาคตัดขวางในเขตสุขภาพที่ 9 ของประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2016;46(3):299-312.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Health services performance, Subdistrict administrative organization; Health workers's perspectives
  คำสำคัญ : การดำเนินงานด้านงานบริการสุขภาพ; องค์การบริหารส่วนตำบล; มุมมองของผู้ปฏิบัติงานสุขภาพ 43. Kurisara Paopan, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Effects of Health Education Program on Prevention of Sexual Risk Behaviors Among Female Vocational Students in Bangkok
  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Education 2016;39(132):7-22.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Health education program; Sexual risk Behavior; Perceived self-efficacy; Life skills; Female vocational students
  คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; การรับรู้ความสามารถตนเอง; ทักษะชีวิต; นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง 44. Orathai Haoharn, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  The Development of Nursing Record Forms In-Patient Department at Hospital for Tropical Diseases
  ผลการพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาล แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

  Journal : Journal of Nursing Division 2016;43(2):25-43.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Development; Nursing Record Forms
  คำสำคัญ : การพัฒนา; แบบบันทึกการพยาบาล 45. Yureephan Yanichayobol, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Factors related to the performance of occupational health nurses in regional and general hospital under the Office of the Permanent Secretary for Public Health
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Nursing Division 2016;43(2):83-100.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Factor; Occupational health nurse; Practice
  คำสำคัญ : ปัจจัย; พยาบาลอาชีวอนามัย; การปฏิบัติงาน 46. Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  FACTORS INFLUENCING RESEARCH COMPETENCY AMONG PUBLIC HEALTH NURSES IN CENTRAL REGION THAILAND
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลาง

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(3):1-15.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Research competency; Two factor theory of Herzberg; Public health nurses
  คำสำคัญ : สมรรถนะด้านการวิจัย; ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก; พยาบาลสาธารณสุข 47. , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  THE EFFECTS OF COMPUTER ASSIST INSTRUCTION WITH APPLICATION OF THE TRANSTHEORETICAL MODEL ON RISKY SEXUAL BEHAVIOR PREVENTION AMONG EARLY ADOLESCENTS
  ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(3):55-70.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Risky sexual behavior; CAI; The Transtheoretical model; Elderly adolescents
  คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน; ขั้ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวัยรุ่นตอนต้น 48. , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ)

  PREVENTIVE BEHAVIORS OF WORK RELATED RESPIRATORY PROBLEM AMONG RAILWAY CONSTRUCTION WORKERS IN BANGKOK
  พฤติกรรมการป้องกันปัญหาระบบทางเดินหายใจจากการทำงานของแรงงานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(3):71-84.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Railway construction worker; Preventive behaviors; Respiratory problems; PRECEDE-PROCEED Framework
  คำสำคัญ : แรงงานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน; พฤติกรรมการป้องกัน; ปัญหาระบบทางเดินหายใจ; PRECEDE-PROCEED Framework 49. , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  CHRONIC KIDNEY DISEASE PREVENTING PROGRAM AMONG UNCONTROLLED DIABETIC PATIENTS
  โปรแกรมการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

  Journal : Journal of public health nursing 2016;30(3):102-117.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Uncontrolled Diabetic Type II Patients; Chronic Kidney Disease Prevention; Protection Motivation Theory; Social Support
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้; การป้องกันภาวะไตวายเรื้อรัง; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม 50. Sittichok Haisog, Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ)

  Perspective of Personnel Towards the Duties and Readiness for Health Operations of Sub-district Municipalities, Phayao Province
  มุมมองต่อหน้าที่และความพร้อมในการดำเนินงานด้านสุขภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลจังหวัดพะเยา

  Journal : Ratchaphruek Journal 2016;14(3):34-41.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Perspective; Health operation; Subdistrict municipality
  คำสำคัญ : มุมมอง; การดำเนินงานด้านสุขภาพ; เทศบาลตำบล 51. Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Nathamon Prom-On, Nootchawan Boonruangkitinandha, Ramonpawee Boonyai

  Verification of the Knowledge Gained from Monitoring and Evaluation Research on Model Development and Redefine Mechanisms for AIDS Prevention and Alleviation in Youth and Other Most at Risk Populations by Participatory Learning for Health Development
  การตรวจพิสูจน์องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกลไลรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2016;25(6):994-1002.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Identification; Participatory learning for health development; AIDS
  คำสำคัญ : การตรวจพิสูจน์; กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ; เอดส์ 52. Umawadee Laothong(อุมาวดี เหลาทอง)

  [Review Article] Pesticides and Non-alcoholic Fatty Liver Disease
  [Review Article] สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์

  Journal : Thai Journal of Toxicology 2016;31(2):97-107.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Non-alcoholic fatty liver disease; Pesticides
  คำสำคัญ : โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์; สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 53. Phurithat Ponsen(ภูริทัต พลเสน) , Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร)

  Community Health Problems Identification and Synthesis through Participatory Learning Process
  การระบุและสังเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  Journal : The Public Health Journal of Burapha University 2016;11(2):22-32.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Problems identification and synthesis; Community health; Participatory action research; Participatory Learning process
  คำสำคัญ : การระบุปัญหาและสังเคราะห์ความสัมพันธ์; สุขภาพชุมชน; การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม; กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 54. เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Jiraporn Chompikul, Kawinarat Suthisukon, Somchai Viripiromgool

  Factors Affecting Thai Elderly Families Hardship
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุไทย

  Journal : Journal of Health Systems Research 2016;10(4):414-426.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Factors; Hardship; Thai Elderly Families
  คำสำคัญ : ปัจจัย; ความยากลำบาก; ครอบครัวผู้สูงอายุไทย 55. Nongnat Thongkrachang, Suchart Chanama, Manee Chanama(มณี ชะนะมา)

  Inhibitory activity against pathogenic bacteria of streptomycetes isolated from natural soil resources
  การออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโดยสเตรปโตมัยชีตที่แยกได้จากแหล่งทรัพยากรดินธรรมชาติ

  Journal : Journal of Public Health and Development 2016;14(3):59-68.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Streptomyces; Antimicrobial; Antibiotics; Bacterial infection; Agar plug method
  คำสำคัญ : สเตรปโตมัยซีต; ยาต้านจุลชีพ; ยาปฏิชีวนะ; การติดเชื้อแบคทีเรีย; วิธีการวางชิ้นวุ้น 56. สุภาวดี วรมาลี, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Attitude on gender roles and life skills development program to prevent sexual risk behaviors among grade 5 primary school male students, Lopburi province
  โปรแกรมพัฒนาเจตคติต่อบทบาททางเพศ และทักษะชีวิตต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพทศของนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดลพบุรี

  Journal : Thammasat Medical Journal 2016;6(3):456-466.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Gender roles; Life skills; Prevention of sexual risk behaviors, Grade 5 male students
  คำสำคัญ : บทบาททางเพศ; ทักษะชีวิต; การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 57. Pichayapa Attanoruk, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Atchara Kaewnoi

  Preparation for Daily Thai Traditional Medicine Service Routine by using 4 Iddhipada at Bansomdejchaopraya Rajabhat University
  การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานประจำวันโดยใช้หลักอิทธิบาท 4 ของคลินิกแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  Journal : Journal of Health Education 2016;39(133):24-29.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : 4 Iddhipada; Preparing; Experiment development research; Thai traditional medicine service
  คำสำคัญ : อิทธิบาท 4; การเตรียมการก่อนดำเนินงาน; การวิจัยและพัฒนา; งานบริการแพทย์แผนไทย 58. Gannapond Reungpom, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง)

  The Effect of Self-Efficacy Program for Changing Snack Cousumption Behavior Among Grade 5 Students Pitsanuloke Province
  ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก

  Journal : Journal of Health Education 2016;39(133):45-59.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : HEALTH EDUCATION PROGRAM; PERCEIVED SELF-EFFICACY; SNACK CONSUMPTION BEHAVIOR / GRADE 5 STUDENT
  คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา, การรับรู้ความสามารถตนเอง,พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 59. Sirirat Narkngam, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  The Application of Information Motivation and Behavioral Skills Model on Medication Adherence of Diabetes Patients, Photharam Hospital, Ratchaburi Province
  การประยุกต์แบบจำลองข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในการรับประทานยาของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

  Journal : Journal of Health Education 2016;39(133):60-72.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : DIABETES PATIENTS; MEDICATION ADHERENCE; INFORMATION MOTIVATION AND BEHAVIORAL SKILLS MODEL
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวาน; พฤติกรรมการรับประทานยา; รูปแบบ การให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจและทักษะพฤติกรรม 60. Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  [บทความรับเชิญ] Application of Routine to Research for National Researcher Development
  [บทความรับเชิญ] การประยุกต์ R2R ในการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยของชาติ

  Journal : Journal of the Association of Researchers 2016;21(3):17-26.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   61. Kawinarat Suthisukon, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Jiraporn Chompikul, Kriengsak Thamma-Aphiphol, Somchai Viripiromgool

  Quality of Life of Elderly Families Facing with Difficulites
  คุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบาก

  Journal : Local Administration Journal 2016;9(3):20-35.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Quality of life; Elderly facing with difficulties
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้สูงอายุ ประสบสภาวะยากลำบาก 62. , Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF HEAD NURSES AND SERVICE QUALITY OF THE INPATIENT DEPARTMENT ACCORDING TO THE PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL NURSES IN ONE AUTONOMOUS UNIVERSITY HOSPITAL
  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและคุณภาพการบริการงานผู้ป่วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง

  Journal : Vajira Nursing Journal 2016;18(2):25-32.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Service quality; Transformational leadership; Inpatient department
  คำสำคัญ : คุณภาพการบริการ; ภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลง; งานผู้ป่วยใน 63. , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  CORE COMPETENCIES OF REGISTERED NURSES AT PRACTITIONER LEVEL IN A UNIVERSITY HOSPITAL
  สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

  Journal : Vajira Nursing Journal 2016;18(2):33-41.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Registered nurse; Nurse competency; Job empowerment; Organizational climate
  คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ; สมรรถนะ; การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน; บรรยากาศองค์กร 64. , Pirudee Pavananunt(ภิฤดี ภวนานันท์) , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  UTILIZATION OF ELDERLY HEALTH SERVICES, TAMBON VIHARN KHAO, AMPHOR THA-CHANG, SING BURI
  การใช้บริการสุขภาพตามสิทธิของผู้สูงอายุ ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

  Journal : Vajira Nursing Journal 2016;18(2):42-50.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Utilization to health services; Elderly; Fundamental right awareness to elderly health; access to elderly health services; Sing buri
  คำสำคัญ : การใช้บริการสุขภาพตามสิทธิ; ผู้สูงอายุ; การรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ; การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ; จังหวัดสิงหบุรี 65. , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) ,

  SURVIVORSHIP OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING PATIENTS UNDER CARDIOPLUMONARY BYPASS IN GOVERNMENT HOSPITALS, THAILAND
  การรอดชีพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมในโรงพยาบาลของรัฐ ประเทศไทย

  Journal : Vajira Nursing Journal 2016;18(2):75-90.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Survival analysis; coronary artery bypass graft; Early mortality
  คำสำคัญ : การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์; การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ; การเสียชีวิตระยะแรก 66. Patcharanun Wongprasert, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล)

  Effects of Village Health Volunteers Performance on Dengue Surveillance, Prevention and Control, Khlongluang District, Pathumthani Province
  ผลการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2016;27 ARTICLE No. Suppl.1:56-66.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Dengue hemorrhagic fever; Surveillance; Prevention and control; Village health volunteer 67. Anchalee Toeam, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Predictive Factors of Amphetamine Use Among Youths in a Congested Community
  ปัจจัยทำนายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด

  Journal : Thai Red Cross Nursing Journal 2016;9(2):88-103.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Amphetamine use; The Neuman Systems Model; Youth in congested community
  คำสำคัญ : การเสพแอมเฟตามีน; รูปแบบระบบของนิวแมน; เยาวชนในชุมชนแออัด 68. Soontaree Limsawan, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์)

  Comparative Risk of Bleeding Complication Following Oral Surgical Procedures Between Patients with Continued Aspirin Use Versus Those Without Aspirin Use
  ความเสี่ยงของการมีเลือดออกภายหลังหัตถการผ่าตัดในช่องปาก เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่ไม่หยุดยาแอสไพรินก่อนหัตถการและผู้ป่วยที่ไม่ใช้ยาแอสไพริน

  Journal : Region 4-5 Medical Journal 2016;35(3):176-187.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Bleeding; Aspirin; Oral surgery; Oral Epidemiology
  คำสำคัญ : การมีเลือดออก; แอสไพริน; การผ่าตัดในช่องปาก; ระบาดวิทยาโรคช่องปาก 69. Piyamon Rattanapongsai, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ)

  Impact of a Medication Literacy Programme on Uncontrolled Type 2 Diabetic Patient's Health Literacy on Medication and Medication Adherence
  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการใช้ยาต่อความฉลาดทางสุขภาพด้านการใช้ยาและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

  Journal : Thai Journal of Nursing Council 2016;31(4):50-62.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Uncontrolled type 2 diabetic patients; Medication literacy programme; Health literacy on medication; Medication adherence
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้; โปรแกรมการให้การศึกษาในการใช้ยา; ความฉลาดทางสุขภาพด้านการใช้ยา; ความร่วมมือในการใช้ยา 70. , Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Somporn Kandradusadi Triamchaisri(สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) ,

  ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด ในกลุ่มพนักงานเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร

  Journal : Environmental Health Journal 2016;18(3):18-29.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Waste collector; Respiratory; Pulmonary function
  คำสำคัญ : พนักงานเก็บขนขยะ; ระบบทางเดินหายใจ; สมรรถภาพปอด 71. P. Suwannakornrat, Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล) , Wasina Thakhiew(วศินา ทาเขียว) , K. Judprasong

  Effect of Blanching in NaCl Solution and Drying Temperature on the Physiochemical of Ivy-Gourd Powders
  ผลของการลวกด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และอุณหภูมิของการทำแห้งต่อคุณลักษณะทางกายภาพเคมีของใบตำลึง

  Journal : Agricultural Science Journal 2016;47(2) ARTICLE No. Suppl.:181-184.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Ivy gourd leaf, Iron, Beta-carotene, Blanching, Drying
  คำสำคัญ : ใบตำลึง; ธาตุเหล็ก; เบต้าแคโรทีน; การลวก; การอบแห้ง 72. S. Saengsuk, T. Winuprasith, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Effect of Sesame Cultivars on Physio-chemical Properties of Tofu from By-product of Sacha Inchi Oil Extraction
  ผลของสายพันธุ์งาขาวที่มีต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา

  Journal : Agricultural Science Journal 2016;47(2):385-388.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Sacha inchi; Tofu; Sesame; By-product
  คำสำคัญ : ถั่วดาวอินคา; เต้าหู้; งาขาว; ผลิตผลพลอยได้ 73. B. Pungcharoen, T. Kamchoo, J. Saksang, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , N. Supa, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Synbiotic Drinking Yogurt from Rice and White Kidney Bean
  โยเกิร์ตพร้อมดื่มซินไบโอติกจากข้าวหอมมะลิและถั่วขาว

  Journal : Agricultural Science Journal 2016;47(2):549-552.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Jasmine rice; White kidney bean; Synbiotic drinking yogurt
  คำสำคัญ : ข้าวหอมมะลิ; ถั่วขาว; โยเกิร์ตพร้อมดื่มชินไบโอติก 74. , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

  Journal : Vajira Nursing Journal 2016;18(1):79-88.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Right of medical treatment; Disease condition; Quality of life of Hemodialysis
  คำสำคัญ : สิทธิตามกระบวนการรักษา; ภาวะของโรคและการเจ็บป่วย; คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยฟอกเลือด 75. Dujdao Pultim, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Ethical Behavior of The Nursing Profession: A Tertiary Hospital
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(1):1-13.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Ethical behaviors; Organizational climate; Organizational culture
  คำสำคัญ : พฤติกรรมเชิงจริยธรรม; บรรยากาศองค์การ; วัฒนธรรมองค์การ 76. Sukonthip Rungruang, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  Factors Associated with the competency of public health technical officers: A case study of regional service provider 4
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพที่ 4

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(1):15-29.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Competency of public health rechnical officer; Leadership; Motivation
  คำสำคัญ : สมรรถนะนักวิชาการสาธารณสุข; ภาวะผู้นำ; แรงจูงใจ 77. Traitep Dosanant, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Medical Emergency Practices according to Medical Emergency Act, 2551 B.E. of Operators in Pathumthani Provice Area
  การปฏิบัติกาทางแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของผู้ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(1):31-43.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Operators; Medical Emergency Practices; Medical Emergency Practices Act, 2551 B.E.
  คำสำคัญ : ผู้ปฏิบัติการ; การปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน; พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 78. Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  [บทความวิชาการ] Healthy Public Policy on Alcohol Control
  [บทความวิชาการ] นโยบายสาธารณะในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(1):80-93.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Healthy public policy; Alcohol control; International trade and economics treaties
  คำสำคัญ : นโยบายสาธารณะ; การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 79. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความวิชาการ] Administrative Order and Case Study in Public Health
  [บทความวิชาการ] คำสั่งทางปกครองและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(1):95-116.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Administrative order; Legitimate control; Legal administrative procedure act; 2539 B.E.
  คำสำคัญ : คำสั่งทางปกครอง; การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย; กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 80. Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร)

  [บทความวิชาการ] The Medical Liability and the Best Practice for medical Profession
  [บทความวิชาการ] ความรับผิดตามกฎหมายของแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยกับหลักวิธีปฏิบัติ เพื่อเป็นเลิศทางการแพทย์

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(1):138-148.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Medical Liability; Torts; Best Practice; Medical standard
  คำสำคัญ : ความรับผิดของแพทย์; ละเมิด; วิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ; มาตรฐานทางการแพทย์ 81. Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  [บทความวิชาการ] Impact of Free Trade Agreements on Tobacco Control
  [บทความวิชาการ] อิทธิพลของข้อตกลงการค้าเสรีต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(2):225-242.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Impact; Free trade agreements; Tobacco products; Control
  คำสำคัญ : อิทธิพล; ข้อตกลงการค้าเสรี; การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 82. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความวิชาการ] Regulatory Impact Assessment and National Policy
  [บทความวิชาการ] การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายกับนโยบายของรัฐบาล

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(2):243-256.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Impact of legislation; Frame of legislation impact evaluation; Legal impact assessment
  คำสำคัญ : ผลกระทบของกฎหมาย; กรอบการประเมินผลกระทบกฎหมาย; การประเมินผลกระทบกฎหมาย 83. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Drafting of New Law Codification and Guidelines for regulating additive subtances
  ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและแนวทางควบคุมสารเสพติด

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2016;2(3):313-328.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Controlled substance laws; Narcotics control; Conpendium of Narcotic Code; Decriminalization
  คำสำคัญ : กฎหมายยาเสพติด; การควบคุมยาเสพติด; ประมวลกฎหมายยาเสพติด; การลดทอนการเป็นความผิดทางอาญา 84. Rattanaporn Mankong, Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  An Application of Protection Motivation Theory To Reduce Sugar-Sweetened Beverage Consumption Among Fifth Grade Students, Chumphon Province
  การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดชุมพร

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2016;39(1):89-102.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Sugar-Sweetened beverage; Protection motivation theory; Fifth; Grade student
  คำสำคัญ : เครื่องดื่มน้ำตาลสูง; ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 85. Wiravan Thinyounyong, Kannikar Sahamethapat, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช)

  Trends and Causes of Maternal Mortality in Phetchabun Province during 2003-2014
  แนวโน้มและสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2546-2557

  Journal : Vajira Medical Journal 2016;60(1):33-42.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Maternal mortality; Phetchabun province; Mortality rate 86. Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย) , Amornsil, P., ยศพงศ์ ปลัดสิงห์, Lertpanyaphol, P.

  The Development of a Healthy Brownie Product by Using Jerusalem Artichoke Powder
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนีเพื่อสุขภาพจากผงแก่นตะวัน

  Journal : Agricultural Science Journal 2016;47(2):697-700.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Jerusalem artichoke powder; Brownie; Fat substitute; Sucralose
  คำสำคัญ : ผงแก่นตะวัน; บราวนี; การทดแทนไขมัน; ซูคราโลส 87. Patcharee Sangthong, Chayaporn Saranpuetti(ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ) , Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล)

  Antimicrobial Susceptibility Profile and Molecular Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated from Cancer Patients at a Hospital in Bangkok
  แบบแผนต่อความไวต่อยาต้านจุลชีพและคุณลักษณะระดับโมเลกุลของเชื้อสแตฟฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลินซึ่งแยกจากผู้ป่วยมะเร็งจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Thai Cancer Journal 2016;36(4):139-148.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : MRSA; Antibiogram; Cancer; Nuc gene; MecA gene
  คำสำคัญ : สแตฟฟิลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลิน; ความไวต่อยาต้านจุลชิพ; โรคมะเร็ง; ยีน nuc ยีน mecA 88. Samroeng Saleewattanapongkun, Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ) , Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Noppakorn Chongvisal

  Efficiency of wood dust filtration by wood dust media filter
  ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นไม้ด้วยชั้นกรองชนิดตัวกลางฝุ่นไม้

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2016;39(4):93-105.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Filtration efficiency; Wood dust filter; Static pressure drop
  คำสำคัญ : ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น; ตัวกรองฝุ่นไม้; ความดันสถิตแตกต่าง 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre