งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2001
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Vararussami, J., Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul(วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล)

  Modified method for determination of hippuric acid and methylhippuric acid in urine by gas chromatography

  Journal : Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications 2001;751(1):199-203.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2. Sirikul Isaranurug, Poonsook Shuaytong(พูนสุข ช่วยทอง) , Pornruedee Nitirat, Chaiwat Wong-Arsa(ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา)

  Factors relating to the aggressive behavior of primary caregiver toward a child

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2001;84(10):1481-1489.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   3. Pipat Luksamijarulkul(พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pranee Watagulsin

  Hepatitis B virus seroprevalence and risk assessment among personnel of a governmental hospital in Bangkok

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(3):459-465.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   4. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , A. Incharoensakdi, Nalin Sidtitoon

  Removal of mercury, cadmium and lead in aqueous solution by microalgae

  Journal : Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2001;3(3):109-115.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   5. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ)

  Prevalence of multiple-antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa isolated from hospitalized patients and from the discharge of wastewaters from both hospitals and communities

  Journal : Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2001;3(4):235-241.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   6. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Suthep Silapanuntakul(สุเทพ ศิลปานันทกุล) , C. Chanchitprecha

  Improvement of colour and cod removal in molasses wastewaterby using advanced oxidation processes

  Journal : Pollution Research 2001;20(4):691-696.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   7. Apiradee Intrarapuk, Somchai Awakairt, Nitaya Thammapalerd, Pakpimol Mahannop(พักตร์พิมล มหรรณพ) , Urassaya Pattanawong, Thararat Suppasiri

  Comparison between R-phycocyanin-labeled and R-phycoerythrin-labeled monoclonal antibody (MAb) probes for the detection of Entamoeba histolytica trophozoites

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(Suppl 2):165-171.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   8. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Sarawut Suttirat

  Simple microplate hybridization assay for detection of amplified products of Mycobacterium tuberculosis

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(4):835-843.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   9. Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Danaya Wongsirikul(ดนยา วงศ์ศิริกุล) , Kassama Ouijirakul, Somboon Phoopat, Aran Incharoensakdi

  Study on utilization of spirulina platensis for treating wastewater from a soft-drink factory

  Journal : Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2001;3(3):101-107.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   10. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Benchapron Chinrat, Somsak Rienthong

  evaluation of culture and PRC-based assay for detection of Mycobacterium tuberculosis from sputum collected and stored on filter paper

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(4):844-855.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   11. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ) , Sirimart Subpaiboon, Somsak Rienthong

  Comparison of the resistance ratio and proportion methods for antimicrobial susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis
  เปรียบเทียบวิธี Resistance ratio และวิธี Proportion ในการทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคต่อยาต้านจุลชีพ

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2001;84(10):1467-1476.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   12. Naiyana Boonthaveeyuwat(นัยนา บุญทวียุวัฒน์) , Siriprapa Klunklin(สิริประภา กลั่นกลิ่น)

  The heme iron content of urban and rural Thai diets

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2001;84(8):1131-1136.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาโภชนวิทยา   13. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Porntip Khamoun, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Kitja Chitpirom, Nattasai Chaichantanakit, Kanda Vathanophas(กานดา วัฒโนภาส)

  An Improved Method for Concentrating Rotavirus from Water Samples

  Journal : Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 2001;96(6):815-821.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา   14. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ)

  Detection of Mycobacterium tuberculosis from sputum collected on filter paper and stored at room temperature for 5 days by PCR assay and culture
  การตรวจหาเชื้อวัณโรคจากเสมหะที่เก็บในกระดาษรอง นาน 5 วัน ที่อุณหภูมิห้องด้วยเทคนิคพีซีอาร์และการเพาะเชื้อ

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2001;84(8):1183-1189.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   15. Viroj Tangcharoensathien, Wiput Phoolcharoen, Siriwan Pitayarangsarit, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Vijj Kasemsup, Sripen Tantivess, Chutima Suraratdecha

  The potential demand for an AIDS vaccine in Thailand

  Journal : Health Policy 2001;57(2):111-139.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   16. Unchalee Tansuphasiri(อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ)

  Development of duplex PCR assay for rapid detection of enterotoxigenic isolates of Clostridium perfringens

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(1):105-113.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   17. Orasa Suthienkul(อรษา สุตเธียรกุล) , Pornapa Aiumlaor, Kanokrat Siripanichgon(กนกรัตน์ ศิริพานิชกร) , Boonchauy Eampokalap, Sirirat Likhanonsakul, Fuangfa Utrarachkij(เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ) , Yasuyuki Rakue

  Bacterial causes of aids-associated diarrhea in Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(1):158-170.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   18. Vina Churdboonchart, Chuanchom Sakondhavat, S. A R Kulpradist, B. Isarangkura Na Ayudthya, Verapol Chandeying, Sungwal Rugpao, Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Wisut Sukeepaisarncharoen, Worachart Sirawaraporn, Dennis J. CARLO, Ronald B. Moss

  A double-blind, adjuvant-controlled trial of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) immunogen (remune) monotherapy in asymptomatic, HIV-1-infected thai subjects with CD4-cell counts of >300(Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology (2000)

  Journal : Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 2001;8(6):1295.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   19. Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Tsuyoshi Kawakami, Kazutaka Kogi

  Support measures to improve night and shift work conditions in Thailand: a case study in a glass factory

  Journal : Journal of human ergology 2001;30(1-2):185-189.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   20. David V.Glidden, Soo Joseph Kim, S. Lagakos, Vina Churdboonchart, W. Sirawaraporn, Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Chuanchom Sakondhavat, Wisut Sukeepaisarncharoen, S. A R Kulpradist, B. I. Na Ayudthya, Verapol Chandeying, S. Rugpao

  (Letter) Effectiveness of remune [3]

  Journal : Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 2001;8(2):468-469.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   21. Paibul Punthuprapasa, Nitaya Thammapalerd, Udomporn Chularerk(อุดมพร จุลฤกษ์) , Kravee Charoenlarp, Manoon BHAIBULAYA

  Diagnosis of intestinal amebiasis using salivary IgA antibody detection

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(Suppl 2):159-164.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว    วารสารระดับชาติ
 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre