งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2019
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Maytiya Muadchim, Jeongim Pak, Mark Gregory Robson, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Mercury health risk assessment among petrochemical workers in Rayong Province, Thailand

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2019;25(6):1448-1462.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Mercury, Normal working day, Turnaround, Petrochemical, Health risk assessment 2. Sarinyaporn Phuangngoenmak, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , อุไรวรรณ หาญวงค์

  Effectiveness of the Strengthening Diabetes Care Program: A Randomized Controlled Trial with Thai Nurse Practitioners
  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน การทดลองสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในพยาบาลเวชปฏิบัติ

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2019;23(1):18-31.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Competency; Diabetes mellitus; E-learning; Nurse practitioners; Primary care; Randomized controlled trial
  คำสำคัญ : สมรรถนะ; โรคเบาหวาน; อี-เลิร์นนิ่ง; พยาบาลเวชปฏิบัติ; บริการปฐมภูมิ; การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 3. K. Chaisiri, Sirilak Dusitsittipon(สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร) , N. Panitvong, U. Thaenkham, S. Morand, P. Dekumyoy

  Distribution of the newly invasive New Guinea flatworm Platydemus manokwari (Platyhelminthes: Geoplanidae) in Thailand and its potential role as a paratenic host carrying Angiostrongylus malaysiensis larvae

  Journal : Journal of Helminthology 2019;93(6):711-719.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Angiostrongylus malaysiensis; Invasive species; New Guinea flatworm; Platydemus manokwari; Thailand 4. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Chanchira Phosat(จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์) , Arisa Butacnum

  Rice Bran Oil Containing Gamma-Oryzanol Improves Lipid Profiles and Antioxidant Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized Double-Blind Controlled Trial

  Journal : Journal of Alternative and Complementary Medicine 2019;25(3):353-358.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Rice bran oil; Monounsaturated fatty acid; Gamma-oryzanol; Lipid profiles; Antioxidant capacity 5. Piyawan Krisanangkura, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura

  A Mathematical Model for Estimating Molecular Compressibility of Fatty-Acid Methyl Ester and Biodiesel

  Journal : Journal of the American Oil Chemists' Society 2019;96(1):3-14.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Biodiesel; Fatty-acid methyl ester; Gibbs energy additivity; Modeling; Molecular compressibility 6. Warunsicha Supprasert, Phiyathida Khajornchaikul(ปิยะธิดา ขจรชัยกุล) , Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Udomluck Kulapichitr

  Factors affecting the capabilities of family development centre staff regarding promotion of pre-school language learning amongst parents in Thailand

  Journal : Journal of Health Research 2019;33(1):43-56.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Family Development Center staff, Parenting promotion, Pre-school language development, Thailand 7. Jutarat Keawboonchu, Wissawa Malakan, Wisit Thongkum, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Effect of the Waste Heat Recovery System to Buoyancy and Momentum Flux of Combustion Stack in the Cement Industry

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2019;17(1):11-21.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Buoyancy flux; Momentum flux; PM-10; Waste heat recovery 8. Jittawadee Rhiantong, Porntip Malathum, Supreeda Monkong, Kathleen McCauley, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Srun Kuanprasert

  Outcomes of an Advanced Practice Nurse-Led Continuing Care Program in People with Heart Failure
  ผลลัพธ์ของโปรแกรมการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2019;23(1):32-46.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Advanced practice nurse; Continuing care; Heart failure; Outcomes
  คำสำคัญ : พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง; การดูแลอย่างต่อเนื่อง; ภาวะหัวใจล้มเหลว; ผลลัพธ์ 9. Pornsiri Phipatanapanit, Kanaungnit Pongthavornkamol, Duangrut Wattakitkrileart, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Prin Vathesatogkit

  Predictors of Perceived Quality of Care in People with Heart Failure
  ปัจจัยทำนายการรับรู้คุณภาพการดูแลในบุคคลที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2019;23(1):87-99.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Care participation; Heart failure; Patient-related factors; Quality of care Symptom distress
  คำสำคัญ : ภาวะหัวใจล้มเหลว; ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณภาพการดูแล; ความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแล; ความทุกข์จากอาการ 10. Ratchakorn Kaewpramkusol, Kate Senior, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Richard Chenhall

  A qualitative exploration of the Thai alcohol policy in regulating alcohol industry’s marketing strategies and commercial activities

  Journal : Drug and Alcohol Review 2019;38(1):25-33.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Qualitative; Alcohol industry; Marketing strategies; Mass communication; Thailand 11. Sathapana Naowarat, Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์) , Wanwimon Surinsak, Kanjana Umain, Dara Ruadreaw, Somkid Yuenprakone, Apirak Pisutaporn, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย)

  Tuberculosis case finding: Supplement intensified case finding among acute lower respiratory infection (ALRI) hospitalized patients in Sa Kaeo province, Thailand

  Journal : Journal of the Formosan Medical Association 2019;118(8):1255-1265.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : TuberculosisCase findingAcute lower respiratory infectionClose contactThailand 12. Waranya Rattanavipapong, Montarat Thavorncharoensap, Sitaporn Youngkong, Anne Julienne Genuino, Thunyarat Anothaisintawee, Usa Chaikledkaew, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย)

  The impact of transmission dynamics of rabies control: Systematic review

  Journal : Vaccine 2019;37 ARTICLE No. supplement 1:A154-A165.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Rabies; Prevention and control; Vaccine; Transmission dynamics; Mathematical model; Systematic review 13. Thunyarat Anothaisintawee, Anne Julienne Genuino, Montarat Thavorncharoensap, Sitaporn Youngkong, Waranya Rattanavipapong, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Usa Chaikledkaew

  [Review article] Cost-effectiveness modelling studies of all preventive measures against rabies: A systematic review

  Journal : Vaccine 2019;37 ARTICLE No. Supplement 1:A146-A153.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Rabies; Vaccine; Prevention and control; Cost-effectiveness model; Economic evaluation; Systematic review 14. Sayambhu Saita, Wirichada Pan‑ngum, Suparat Phuanukoonnon3, Patchara Sriwichai, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Lisa J. White, Daniel M. Parker

  Human population movement and behavioural patterns in malaria hotspots on the Thai–Myanmar border: implications for malaria elimination

  Journal : Malaria Journal 2019;18(1) ARTICLE No. 64.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Human population movement; Malaria hotspots; Thai-Myanmar border; Spatial epidemiology; Spatial demography 15. Suphawadee Panthumas, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Validation of the Maternal Identity Scale for Primiparous Thai Teenage Mothers

  Journal : Asian Nursing Research 2019;13(1):69-75.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Adolescent; Community health nursing; Factor analysis, statistical; Mothers; Postpartum period 16. Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Y. Vanichayobol, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , A. Bandhukul

  Occupational health nurses practices in providing occupational health services for health workers

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2019;102(1):S55-S58.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Occupational health nurse; Occupational health services; Health workers; Health care settings 17. Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Pornkaew Luengumporn, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Work-related symptoms due to chemical use among hairdressers in Bangkok, Thailand

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2019;50(1):191-199.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Hairdressers; Occupational health; Work-related symptoms; Chemical use, Worker health 18. Ratchakorn Kaewpramkusol, Kate Senior, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Richard Chenhall

  Brand advertising and brand sharing of alcoholic and non-alcoholic products, and the effects on young Thai people's attitudes towards alcohol use: A qulittative focus group study

  Journal : Drug and Alcohol Review 2019;38(3):284-293.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Qualitative; Alcohol; Brand advertisting; Brand sharing; Thailand 19. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Fungchang Sung, C. L. Lin, Horngchaung Hsu, Chingtang Kuo

  Risk of osteoporosis and fracture in victims with burn injury

  Journal : Osteoporosis International 2019;30(4):837-843.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Burn injury; Diabetes; Insurance claims data; Osteoporosis; Retrospective cohort study 20. Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล) , Kitwadee Rupprom, M. Che-arsae, Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Aksara Thongprachum, Satoshi Hayakawa, Hiroshi Ushijima

  Occurrence of noroviruses in recycled water and sewage sludge: emergence of recombinant norovirus strains

  Journal : Journal of Applied Microbiology 2019;126(4):1290-1301.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Genetic recombination; Genotype; Norovirus; Recycled water; Sewage sludge 21. S. Suwannarong, Rungtiwa Wongsagonsup, Pairoj Luangpituksa, Jirarut Wongkongkatep, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Manop Suphantharika

  Optimization of yeast beta-glucan and additional water levels, and chilled storage time on characteristics of chilled bread using response surface methodology

  Journal : Journal of Food Measurement and Characterization 2019;13(3):1683-1694.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Chilled bread; Yeast beta-glucan; Optimization; Response surface methodology; Bread characteristics 22. Suwadi Saikomol, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Wanna Laowagul

  Emission losses and dispersion of volatile organic compounds from tank farm of petroleum refinery complex

  Journal : Journal of Environmental Health Science and Engineering 2019;17(2):561-570.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : AERMOD; Emission; Petroleum refinery; Storage tank; VOC 23. Sarinya Prateepchanachai, Wasina Thakhiew(วศินา ทาเขียว) , Sakamon Devahastin, Somchart Soponronnarit

  Improvement of mechanical and heat-sealing properties of edible chitosan films via addition of gelatin and CO 2 treatment of film-forming solutions

  Journal : International Journal of Biological Macromolecules 2019;131:589-600.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Gelatin; Heat seal strength; Mechanical properties 24. Peeraya Suteerangkul, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Thai Community Perspectives on Suburban Smoke-free Homes: Qualitative Findings from a Mixed Method Study

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2019;23(2):106-117.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Community perspectives, Mixed Methods; Qualitative descriptive; Smoke-free homes; Second-hand smoke 25. Natapol Pumipuntu, Witawat Tunyong, Narisara Chantratita, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Pornpan Pumirat, Nitat Sookrung, Wanpen Chaicumpa, Nitaya Indrawattana

  Staphylococcus spp. associated with subclinical bovine mastitis in central and northeast provinces of Thailand

  Journal : PeerJ 2019;2019(3) ARTICLE No. e6587.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Staphylococcus aureus; Coagulase-negative staphylococci; Staphylococcus argenteus; Bovine mastitis; Antimicrobial susceptibility; Virulence genes 26. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  [Review Article] HbA1c reduction and weight-loss outcomes: a systematic review and meta-analysis of community-based intervention trials among patients with type 2 diabetes mellitus

  Journal : International Journal of Diabetes in Developing Countries 2019;39(2):394-407.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Diabetes mellitus community-based intervention; HbA1c reduction; Weight loss 27. Sineewanlaya Wichit, Rodolphe Hamel, Andreas Zanzoni, Fode Diop, Alexandra Cribier, Loic Talignani, Abibatou Diack, Pauline Ferraris, Florian Liegeois, Serge Urbach, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Andres Merits, Hans Yssel, Monsef Benkirane, Dorothee Misse

  SAMHD1 Enhances Chikungunya and Zika Virus Replication in Human Skin Fibroblasts

  Journal : International Journal of Molecular Sciences 2019;20(7) ARTICLE No. 1695.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : SAMHD1; Arbovirus; Chikungunya; Zika; IFIT; SILAC 28. Ratchakorn Kaewpramkusol, Kate Senior, Richard Chenhall, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Young Thai People’s Exposure to Alcohol Portrayals in Society and the Media: A Qualitative Study for Policy Implications

  Journal : International Journal of Behavioral Medicine 2019;26(3):266-277.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Alcohol; Alcohol policy; Censorship; Media; Qualitative; Thailand 29. Doungtawan Sang-ngoen, Carol Hutchinson(Carol Hutchinson) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Food Consumption and Accessibility in Hill Tribe and Urban Women, Chiang Rai Province, Northern Thailand

  Journal : Ecology of Food and Nutrition 2019;58(4):335-352.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Hill tribe; urban; ready-to-eat; wild food; market 30. Thanakrit Neamhom(ธนกฤต เนียมหอม)

  Use of Agricultural Residues to Remove Iron from Groundwater in Modified Airlift Aerator

  Journal : Environment and Natural Resources Journal 2019;17(3):58-67.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Agricultural residue; Iron removal; Groundwater; Airlift tray aerator; Adsorption 31. Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Kanchanok Songpek, Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Inhalation and dermal exposure to toluene among printing workers in a plastic bag factory

  Journal : Journal of Health Research 2019;33(1):68-79.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Dermal; Toluene; Printing; Charcoal cloth pad; Urinary toluene 32. Kultida Hattakitpanichakul, Rutja Phuphaibul, Srisamorn Phumonsakul, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Effectiveness of the Dual Approach Program to promote sexual abstinence in Thai early female adolescents and improve parent-daughter sexual communication

  Journal : Journal of Health Research 2019;33(4):280-292.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Adolescent health; Health promotion; Parent–daughter communication; Sexual health education 33. Suphawadee Panthumas, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Antecedent factors of maternal identity among primiparous Thai teenage mothers

  Journal : Journal of Health Research 2019;33(4):336-348.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Maternal identity; Primiparous; Teenage mother; Structural equation model 34. Khin Wai Wai Htun, Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Emergency contraceptive pill use among women of reproductive age in Pathein, Myanmar

  Journal : Journal of Health Research 2019;33(4):349-358.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Urban communities; Emergency contraceptive pills; Reproductive women; Unplanned pregnancy 35. Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย) , Somchai Sangkijporn

  Factors affecting quality management at the Thai national institute of health

  Journal : International Journal of Health Care Quality Assurance 2019;32(4):739-751.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Thailand; Quality management; Confirmatory factor analysis 36. Thongchai Kanabkaew(ธงชัย ขนาบแก้ว) , Preechai Mekbungwan, Sunee Raksakietisak, Kanchana Kanchanasut

  Detection of PM2.5 plume movement from IoT ground level monitoring data

  Journal : Environmental Pollution 2019;252:543-552.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : PM2.5; Air Pollution monitoring; Low-cost sensors; IoT sensors 37. Nipaporn Butsing, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Disya Ratanakorn, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Kanitta Bundhamcharoen

  Social support, functional outcome and quality of life among stroke survivors in an urban area

  Journal : Journal of Pacific Rim Psychology 2019;13:e4.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Stroke; Functional outcome; Quality of life; Social support 38. Sayambhu Saita, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Daniel M. Parker, Patchara Sriwichai, Suparat Phuanukoonnon, Prayuth Sudathip, Richard J. Maude, Lisa J. White, Wirichada Pan-ngum

  Spatial Heterogeneity and Temporal Trends in Malaria on the Thai-Myanmar Border (2012-2017): A Retrospective Observational Study

  Journal : Tropical Medicine and Infectious Disease 2019;4(2) ARTICLE No. 62.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Spatial patterns; Temporal trends; Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; Thai–Myanmar border 39. Woragon Wichaiyo, Wirat Parnsila, Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Banchob Sripa

  Predictive risk factors towards liver fluke infection among the people in Kamalasai District, Kalasin Province, Thailand

  Journal : SAGE Open Medicine 2019;7.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Liver fluke; Factors liver fluke; Liver fluke disease; Opisthorchis viverrini 40. Pooncharat Sirisub, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Thinakorn Noree

  Intention to Extend Working Life among Thai Registered Nurses in Ministry of Public Health: A National Survey

  Journal : Nursing Research and Practice 2019;2019 ARTICLE No. 7919404.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   41. Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Kulnapa Bunnakrid, Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร)

  APPLYING MATHEMATICAL MODELING TO PREDICT ROAD TRAFFIC NOISE IN PHUKET PROVINCE, THAILAND

  Journal : International Journal of GEOMATE 2019;17(62):133-139.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Road Traffic Noise; NMTHAI1.2; Phuket; Thailand 42. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  [Review] Home-Based Interventions to Treat and Prevent Childhood Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis

  Journal : Behavioral Sciences 2019;9(4) ARTICLE No. 38.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Childhood obesity; Home-based intervention; Meta-analysis 43. Pimrat Thammaraksa, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Sarah Anne Stoddard

  Effects of School-Based Participation Program to Prevent Multiple Risk Behaviors in Thai Male Adolescents
  ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นชาย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2019;23(3):228-242.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adolescents; Male students; Multiple risk behaviors; Participation; School-based
  คำสำคัญ : นักเรียนชาย; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; การมีส่วนร่วม; โปรแกรมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 44. Piyaporn Prasitwattanaseree, Nittaya Sinsuksai, Tassanee Prasopkittikun, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Effectiveness of Breastfeeding Skills Training and Support Program among First Time Mothers: A Randomized Control Trial

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2019;23(3):258-270.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Breastfeeding; Mothers; Pregnancy; Postpartum period; Randomized controlled trial; Self-efficacy
  คำสำคัญ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่; มารดา; ระยะตั้งครรภ์; ระยะหลังคลอด; การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 45. Wanpen Waelveerakup, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Sirirat Leelacharas, Jean Davison

  Factors Predicting Stroke Pre-hospital Delay Behavior Intention among People with High Risk of Stroke
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความตั้งใจในการมาโรงพยาบาลช้าของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2019;23(3):271-284.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Behavior intention; Dependence; Family; High stroke risk; Stroke; Stroke literacy
  คำสำคัญ : พฤติกรรมความตั้งใจ; การพึ่งพา; ครอบครัว; ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง; โรคหลอดเลือดสมอง; ความรอบรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 46. Ratchada Jantraporn, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Korapat Mayurasakorn

  Effects of Carbohydrate Reduction Program and Telemonitoring on Glycosylated Hemoglobin in Patients with Poorly Controlled Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial

  Journal : Journal of The Medical Association of Thailand 2019;102(5):523-529.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Carbohydrates; Telemonitoring; Type 2 diabetes; Glycosylated hemoglobin 47. Wanida Kala, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Adul Bandhukul

  Risk Factors of Near-Miss Road Traffic Incidents among Inter-Provincial Public Van Drivers in Thailand

  Journal : Indian Journal of Public Health Research and Development 2019;10(5):1396-1401.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Near-misses; Road traffic incidents; Public van drivers; Road accidents 48. Thanate Tienthong, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Li Jian, Chitapa Kaveeta, Wanna Sanongdej

  Job Stress and Stroke among Employees in Thailand: Preliminary Findings from a Case-Control Study

  Journal : Indian Journal of Public Health Research and Development 2019;10(5):1424-1429.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Job stress; Job demand; Job control; Stroke; Working age; Thailand 49. Natrisara Sripo, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Related to Work-Life Balance among Occupational Health Nurses In Thailand

  Journal : Indian Journal of Public Health Research and Development 2019;10(5):1492-1498.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Work-Life balance; Occupational health nurse; Thailnad 50. Nutthawut Atitung, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  The Relationship Between Job Stress and Tinnitus among Workers in Expressway Authority of Thailand

  Journal : Indian Journal of Public Health Research and Development 2019;10(5):1430-1434.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Workers of Expressway Authority of Thailand; Tinnitus; Job stress 51. Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Yashna Harjani, Anne Kurilich

  Oat porridge consumption alleviates markers of inflammation and oxidative stress in hypercholesterolemic adults

  Journal : Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2019;28(2):260-265.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Hypercholestreolemia; inflammatory markers; Oxidative stress; Oat; Porridge 52. Nattagorn Choochouy, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Susan R. Woskie

  Hearing Loss in Agricultural Workers Exposed to Pesticides and Noise

  Journal : Annals of Work Exposures and Health 2019;63(7):707-718.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Agriculture; Hearing loss; Noise; Pesticide 53. Thomas. A. Rawlinson, Natalie M. Barber, Franziska Mohring, Jee Sun Cho, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Samuel F. Gerard, Daniel G. W. Alanine, Genevieve M. Labbe, Sean C. Elias, Sarah E. Silk, Doris Quinkert, Jing Jin, Jennifer M. Marshall, Ruth O. Payne, Angela M. Minassian, Bruce Russell, Laurent Renia, Francois H. Nosten, Robert W. Moon, Matthew K. Higgins, Simon J. Draper

  Structural basis for inhibition of Plasmodium vivax invasion by a broadly neutralizing vaccine-induced human antibody

  Journal : Nature Microbiology 2019;4(9):1497-1507.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   54. Malee Ngamprasert, Ketsarin Utriyaprasit, Siriorn Sindhu, Ameporn Ratinthorn, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  The Relationship among a Palliative Care Service, Patient's Factors, and Quality of life of Post Treatment Cervical Cancer Patients: a Causal Model Approach

  Journal : Siriraj Medical Journal 2019;71(4):268-277.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Quality of life; Post-treatment cervical cancer; Palliative care delivery service; Sexual health; Selfmanagement; Social support 55. Kamonwan Promtes, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Toshio Kawai, Kazuhisa Miyashita, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Shigeki Takemura

  Human exposure to phthalates from house dust in Bangkok, Thailand

  Journal : Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 2019;54(13):1269-1276.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Exposure, House dust, Phthalate, Polyvinyl chloride, Thailand 56. Manas Ranjan Behera, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Retention of medical doctors and nurses in rural areas of Odisha state, India – a policy analysis

  Journal : International Journal of Workplace Health Management 2019;12(4):178-196.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : India, Odisha, Policies, Rural retention, Human resources for health 57. Thamapan Tunyakittaveeward, Kitwadee Rupprom, Kannika Pombubpa(กรรณิการ์ ป้อมบุบผา) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Leera Kittigul(ลีรา กิตติกูล)

  Norovirus Monitoring in Oysters Using Two Different Extraction Methods

  Journal : Food and Environmental Virology 2019;11(4):374-382.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Norovirus; Genotype; Proteinase K extraction; Adsorption-elution; Oyster 58. Rungnapa Pongkiatchai, Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , William Ollier, Artitaya Lophatananon

  Evaluation of a questionnaire to assess nutritional knowledge, attitudes and practices in a Thai population

  Journal : Nutrition Journal 2019;18(1) ARTICLE No. 35.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Chronic disease, Nutritional knowledge, Nutritional attitude, Nutritional practice, Working age 59. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Nichcha Kallayanatham, Ritthirong Pundee, Nattagorn Choochouy, Jutharak Yimsabai, Susan Woskie

  Thyroid hormones in conventional and organic farmers in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2019;16(15) ARTICLE No. 2704.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Conventional farmers; Organic farmers; Pesticides; Thyroid hormone 60. Suda Ittisupornrat, Doungkamon Phihusut, Duangta Kitkeaw(ดวงตา กิจแก้ว) , Sirirat Sangkarak, Athit Phetrak

  Performance of dissolved organic matter removal from membrane bioreactor effluent by magnetic powdered activated carbon

  Journal : Journal of environmental management 2019;248 ARTICLE No. 109314.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Composite adsorbent; Dissolved organic matter; Humic acid; Iron impregnation; Molecular weight; Municipal solid waste leachate; Posttreatment 61. Adeline C.Y. Chua, Jessica Jie Ying Ong, Benoit Malleret, Rossarin Suwanarusk, Varakorn Kosaisavee(วรากร โกศัยเสวี) , Anne-Marie Zeeman, Caitlin A. Cooper, Kevin S.W. Tan, Rou Zhang, Bee Huat Tan, Siti Nurdiana Abas, Andy Yip, Anne Elliot, Chester J. Joyner, Jee Sun Cho, Kate Breyer, Szczepan Baran, Amber Lange, Steven P. Maher, Francois Nosten, Christophe Bodenreider, Bryan K.S. Yeung, Dominique Mazier, Mary R. Galinski, Nathalie Dereuddre-Bosquet, Roger Le Grand, Clemens H.M. Kocken, Laurent Renia, Dennis E. Kyle, Thierry T. Diagana, Georges Snounou, Bruce Russell, Pablo Bifani

  Robust continuous in vitro culture of the Plasmodium cynomolgi erythrocytic stages

  Journal : Nature Communications 2019;10(1):3635.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   62. Kanokthip Juksu, Jian-Liang Zhao, You-Sheng Liu, Li Yao, Charoon Sarin, Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Pantip Klomjek, Yu-Xia Jiang, Guang-Guo Ying

  Occurrence, fate and risk assessment of biocides in wastewater treatment plants and aquatic environments in Thailand

  Journal : Science of the Total Environment 2019;690:1110-1119.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Biocides; Wastewater treatment plants; Risk assessment; Removal; Pollution load 63. Nipaporn Butsing, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Disya Ratanakorn

  Estimation of expected years of life lost for patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage

  Journal : Journal of Health Research 2019;33(5):408-415.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Ischemic stroke; Intracerebral hemorrhage; Mean life expectancy; Expected years of life lost 64. Sutasinee Srinoon, Ikuharu Morioka, Srirat Lormphongs, Somjate Boonsing, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Risk Factors of Hearing Loss Among Thai Naval Divers

  Journal : Asia-Pacific journal of Public Health 2019;31(3):219-226.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Diver; Decompression sickness; Hearing impairment; Multiple linear regression analysis; Risk factor 65. Thanasorn Wimolrattanasil, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Melanie L Sattler, Wanna Laowagul, Plernpis Pongprayoon, Aduldech Patpai, Suteera Boonyapitak

  Change of Odor Distribution due to Improvement of Wastewater Treatment Plants in a Tapioca Starch Industry

  Journal : EnvironmentAsia 2019;12(3):43-53.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Odor; Peak to mean; Spatial distribution; Tapioca starch industry; Wasterwater treatment plants 66. Apinya Pumpuang, Rungnapa Phunpang, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Adul Dulsuk, Siriorn Loupha, Kochnipa Kwawong, Yaowaree Charoensawat, Ekkachai Thiansukhon, Nicholas P. J. Day, Mary N. Burtnick, Paul J. Brett, T. Eoin West, Narisara Chantratita

  Distinct classes and subclasses of antibodies to hemolysin co-regulated protein 1 and O-polysccharide and correlation with clinical characteristics of melioidosis patients

  Journal : Scientific Reports 2019;9(1) ARTICLE No. 13972.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   67. Pravech Ajawatanawong, Hideki Yanai, Nat Smittipat, Areeya Disratthakit, Norio Yamada, Reiko Miyahara, Supalert Nedsuwan, Worarat Imasanguan, Pacharee Kantipong, Boonchai Chaiyasirinroje, Jiraporn Wongyai, Supada Plitphonkanphim(สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์) , Pornpen Tantivitayakul, Jody Phelan, Julian Parkhill, Taane G. Clark, Martin L. Hibberd, Wuthiwat Ruangchai, Panawun Palittapongarnpim, Tada Juthayothin, Yuttapong Thawornwattana, Wasna Viratyosin, Sissades Tongsima, Surakameth Mahasirimongkol, Katsushi Tokunaga, Prasit Palittapongarnpim

  A novel Ancestral Beijing sublineage of Mycobacterium tuberculosis suggests the transition site to Modern Beijing sublineages

  Journal : Scientific Reports 2019;9(1) ARTICLE No. 13718.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   68. Siriwan Choojaturo, Siriorn Sindhu, Ketsarin Utriyaprasit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors associated with access to health services and quality of life in knee osteoarthritis patients: a multilevel cross-sectional study

  Journal : BMC Health Services Research 2019;19(1):688.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health service system; Osteoarthritis; Chronic disease management; Quality of life; Access; Self-management 69. Priya Pathak, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Predictive Factors of Diarrhea Preventive Practices by Caretakers

  Journal : Journal of Nepal Health Research Council 2019;17(43):247-252.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Caretakers; Children; Chitwan; Diarrhea preventive practices; 6-12 months old; Nepal. 70. Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Karl Peltzer

  [Review] Nurses' intention to work after retirement, work ability and perceptions after retirement: a scoping review

  Journal : Pan African Medical Journal 2019;33 ARTICLE No. 217.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Work; Post-retirement; Intention; Work ability; Older nurses 71. Jirayu Lainampetch, Pornpimol Panprathip, Chanchira Phosat(จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์) , Noppanath Chumpathat, Pattaneeya Prangthip, Ngamphol Soonthornworasiri, Somchai Puduang, Naruemon Wechjakwen, Karunee Kwanbunjan

  Association of Tumor Necrosis Factor Alpha, Interleukin 6, and C-Reactive Protein with the Risk of Developing Type 2 Diabetes: A Retrospective Cohort Study of Rural Thais

  Journal : Journal of Diabetes Research 2019;2019 ARTICLE No. 9051929.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   72. Giang Tran Huong Nguyen, Hikari Shimadera, Katsushige Uranishi, Tomohito Matsuo, Akira Kondo, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์)

  Numerical assessment of PM2.5 and O3 air quality in continental Southeast Asia: Baseline simulation and aerosol direct effects investigation

  Journal : Atmospheric Environment 2019;219 ARTICLE No. 117054.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Online coupled WRF-CMAQ model; Aerosol direct effects; Fine particulate matter; Ozone; Continental southeast asia 73. Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Laura R. Saslow, James E. Aikens, Nicolle Marinec, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Piyamon Rattanapongsai, John D. Piette

  Feasibility study of automated interactive voice response telephone calls with community health nurse follow‐up to improve glycaemic control in patients with type 2 diabetes

  Journal : International Journal of Nursing Practice 2019;25(6) ARTICLE No. e12781.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Community; Glycated haemoglobin; Mobile health; Nurse; Type 2 diabetes 74. Sirijan Santajit, Watee Seesuay, Kodchakorn Mahasongkram, Nitat Sookrung, Sumate Ampawong, Onrapak Reamtong, Pornphan Diraphat(พรพรรณ ดีระพัฒน์) , Wanpen Chaicumpa, Nitaya I ndrawattana

  Human single-chain antibodies that neutralize Pseudomonas aeruginosa-exotoxin A-mediated cellular apoptosis

  Journal : Scientific Reports 2019;9(1) ARTICLE No. 14928.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา   75. Orapen Sukhavulli, Siriorn Sindhu, Wanpen Pinyopassakul, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors influencing early neurological recovery in patients with acute ischemic stroke

  Journal : Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2019;16(12):931-941.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Early neurological recovery; Acute ischemic stroke; Onset time to rt-PA 76. Arbkhanok Tongtham, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  FLOOD PREPAREDNESS BEHAVIOR AMONG OLDER PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES IN A FLOOD PRONE AREA OF THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2019;50(4):786-792.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Flood preparedness; Older people; Chronic disease; Thailand 77. Sharmin Majumder, Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Md Golam Saroar

  Assessment of knowledge, attitude and practices against inhaled particulate matter among urban residents in Dhaka, Bangladesh

  Journal : Journal of Health Research 2019;33(6):460-468.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Air pollution; Particulate matter; Protective practices; Bangladesh 78. Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Nitchaphat Khansakorn(ณิชชาภัทร ขันสาคร) , Umawadee Laothong(อุมาวดี เหลาทอง)

  FACTORS INFLUENCING PERCEIVED NEEDS FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES AMONG ELDERLY PATIENTS FROM FOUR PROVINCES IN THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2019;50(5):925-934.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Perceived needs, Emergency medical services, Elderly, Thailand 79. Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Jiaranai Pathomrotsakun, Wasawat Kraithong, Pongtanawat Khemthong, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล)

  Torrefaction of Agricultural Wastes: Influence of Lignocellulosic Types and Treatment Temperature on Fuel Properties of Biochar

  Journal : International Energy Journal 2019;19(4):253-266.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Biomass compositions; Renewable energy; Solid fuel; Torrefaction process; Torrefied biomass 80. Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Sukhontatip Inbamrung, Susan Woskie

  Hazard Exposure with Health and Safety Outcomes Hinder the Work Ability of Salt Farm Workers in Thailand

  Journal : Sumerianz Journal of Medical and Healthcare 2019;2(10):125-133.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Salt farm worker; Health outcome; Safety; Work ability; Accident; Personal protective equipment 81. Pramote Thangkratok, Ajchara Vararuk(อัจฉรา วรารักษ์) , Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Noppawan Piaseu

  [Short Communications] Role of nurses in implementing chronic care model in subdistrict health promoting hospital

  Journal : Science, Engineering and Health Studies 2019;13(2):83-92.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Chronic disease management; Nurses; Chronic disease model; Role of nurses 82. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Wandee Boonrasri, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Warakorn Kriengkaisakda

  RELATIONSHIP BETWEEN HEMOGLOBIN A1c AND ISCHEMIC STROKE AMONG PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2019;50(5):935-941.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : HBA1c, Ischemic stroke, Type-2 diabetes 83. Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  [Conference Paper] Design and development of a dual-band PIFA antenna for brain interface applications

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8939014.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : A dual-band PIFA antenna; Wireless biotelemetry applications; Implanted medical devices 84. Jesadaporn Pupantragul, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข)

  [Conference Paper] Teacher's quality of life in Yala province, Thailand

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8938956.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Quality of Life; QGIS 85. Atthapong Khamphasaeng, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  [Conference Paper] Mobile application to support antiretroviral therapy adherence in men who have sex with men living with HIV infection

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8939027.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : HIV; Mobile application; Antiretroviral therapy; Adherence; Men who have sex with men; People Living with HIV 86. Anantapon Nitidejvisit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  [Conference Paper] Bayesian Approach Using MCMC in Disease Mapping with Standardized Morbidity Ratio of HIV/AIDS in Thailand

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8939039.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Bayesian approach; Hierarchical hyper-parameter model; MCMC; Standardized morbidity ratio; Disease mapping; HIV/AIDS 87. Watcharawan Teerawat, Chanvit Tharathep, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  [Conference Paper] Implementation of surveillance and disease investigation system in 8th regional health: Dengue haemorrhagic fever case

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8938840.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Surveillance system; Disease investigation system; Dengue haemorrhagic fever 88. Chanvit Tharathep, Watcharawan Teerawat, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Prachuab Vanitchatchavan

  [Conference Paper] Development of surveillance and disease investigation system in 8th regional health: Dengue haemorrhagic fever case

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8938929.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Surveillance system; Disease investigation system; Dengue Haemorrhagic Fever 89. Apinya Surawit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ) , Prasong Kitidamrongsuk(ประสงค์ กิติดำรงสุข) , Piangchan Rojanavipart(เพียงจันทร์ โรจนวิภาต) , Siam Sae-tang

  [Conference Paper] Empirical bayes hierarchical modelling and mapping of HIV/AIDS

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8938851.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : MCMC; Empirical Bayes hierarchical model; Disease mapping; Nonparametric prior; HIV/AIDS 90. Kittichartd Intusorn, Kaseim Watsutanon, Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  [Conference Paper] Smart Phone Application for Tracking Sleep Quality and Peripheral Arterial Tonometry to Detect Sleep Apnea

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8938977.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Sleep tacking; Sleep quality; Smart phone; Medical information; Digital oxygen saturation 91. Suchitra Auefuea, Parichart Pronsawatchai, Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  [Conference Paper] Designed Model of Supporting System for Healthcare Facilities: Home-based Supportive Service

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8938910.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Electronic health record; Home health care system; Home-based service 92. Parichart Pronsawatchai, Suchitra Auefuea, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  [Conference Paper] The study of health provider roles for new health ecosystem in Thailand

  Journal : iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings 2019;0 ARTICLE No. 8938980.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health ecosystem; Health system; Information technology 93. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Jutiporn Srikaew, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Soontaree Khampeng

  Youth and Sleep Quality: Association between Poor Sleep Quality and Depression among Senior High School Students in Ratchaburi Province, Thailand: A Cross-sectional Study

  Journal : International Journal of Medicine and Public Health 2019;9(4):125-130.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Youth; Teenage; Poor sleep quality; Depression; Senior high school students 94. Xiaojun Liu, Jingshu Chen, Jiayi Zhou, Jianjian Liu, Chanida Lertpitakpong(ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์) , Shaotang Wu, Anran Tan, Zongfu Mao

  The Relationship between the Number of Daily Health-Related Behavioral Risk Factors and Sleep Health of the Elderly in China

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2019;16(24) ARTICLE No. 4905.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Unhealthy daily behaviors; Sleep disorder; Sleep quality; Association; Chinese elderly 95. Naruemol Kingkaew, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Petch Rawdaree

  PREVALENCE AND RISK FACTORS OF METABOLIC SYNDROME AMONG ADULTS IN A NORTHEASTERN PROVINCE OF THAILAND

  Journal : Suranaree Journal of Science and Technology 2019;26(4):464-476.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Metabolic syndrome, Prevalence, Risk factors, Access to health care, Adult, Thailand 96. Chaocharoen W., Khongnil P., Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  The safe use of pesticides among migrant workers in tha Sao sub-district, Sai Yok district, Kanchanaburi Province

  Journal : Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia 2019;59(9):832-833.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Migrant workers; Pesticides; Safe use  วารสารระดับชาติ
 1. S. Kaikaew, Supathra Lilitchan(สุภัทรา ลิลิตชาญ) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , K. Krisnangkura

  The study of physical and chemical properties and oxidative stability of rice bran oil, canola oil and Camellia oleifera seed oil
  การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และความคงทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันรำข้าว น้ำมันคาโนล่า และน้ำมันเมล็ดชา

  Journal : Agricultural Science Journal 2019;50(2) ARTICLE No. พิเศษ:9-12.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Rice bran oil; Canola oil; Camellia oleifera seed oil
  คำสำคัญ : น้ำมันรำข้าว; น้ำมันคาโนล่า; น้ำมันเมล็ดชา 2. Nutjaree Muennarin, Chaowalit Warodomrungsimun(ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์) , Tawach Prechthai(ธวัช เพชรไทย)

  Leaching Potential of Heavy Metals and Toxicity of Sediment in Leachate Treatment Ponds of Municipal Solid Waste Disposal
  ศักยภาพการชะละลายของโลหะหนักและความเป็นพิษของตะกอนดินจากระบบบำบัดน้ำชะขยะในสถานที่ฝังกลบขยะชุมชน

  Journal : Journal of Public Health 2019;49(1):19-31.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Sediment; Leachate Treatment pond; Municipal solid waste; Heavy Metals; Leaching potential; Toxicity
  คำสำคัญ : ตะกอนดิน; บ่อบำบัดน้ำเสีย; ขยะชุมชน; โลหะหนัก; ศักยภาการชะละลาย; ความเป็นพิษ 3. Penpraporn Sukthumrong, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์)

  Influence of Social Ecological Factors on Public Mind Behavior of Vocational Students, Prachuap Khiri Khan Province.
  อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมนิเวศวิทยาต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  Journal : Journal of Public Health 2019;49(1):45-56.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Behaviors; Public mind; Vocational student
  คำสำคัญ : พฤติกรรม; จิตสาธารณะ; นักเรียนอาชีวศึกษา; ปัจจัยทางสังคมนิเวศวิทยา 4. Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Parida Boonnak

  Quality of Work Life among Thai Traditional Medicine Assistants in Bangkok Metropolitan
  คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Public Health 2019;49(1):69-80.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of work life; Thai traditional medicine assistant; Control at work; Employee engagement
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย; การควบคุมในที่ทำงาน; ความผูกพันของพนักงาน 5. Boonprom Praingam, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Predicting factors the provision of smoking cessation services among dentists.
  ปัจจัยทำนายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของทันตแพทย์

  Journal : Journal of Public Health 2019;49(1):81-94.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Smoking cessation; Dentists; Predicting factors
  คำสำคัญ : การช่วยเลิกบุหรี่; ทันตแพทย์; ปัจจัยทำนาย 6. Chessadapron Harnprom, Wanlop Jaidee, Jintana Yunibhand, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย)

  Association between Pictorial Health Warnings Increased to Eighty-Five Percent and Quitline Calls in Thailand
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85 กับการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ของประเทศไทย

  Journal : Journal of Public Health 2019;49(1):95-107.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Pictorial health warnings 85 percent; Quitline; Newspaper; Arima model
  คำสำคัญ : ภาพคำเตือนสุขภาพร้อยละ 85; สายด่วนเลิกบุหรี่; อารีมาโมเดล; ข่าวหนังสือพิมพ์ 7. Chaowalit Warodomrungsimun(ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Surussinee Buayoungyuen, Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล)

  PERFORMANCE AND KINETICS OF THE TREATING SLAUGHTERHOUSES WASTEWATER USING SEQUENCING BATCH REACTOR

  Journal : Naresuan University Journal: Science and Technology 2019;27(1):87-97.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Slaughterhouses Wastewater; Sequencing Batch Reactor; Solids Retention Time (SRTs); Biological Nutrient Removal 8. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Wandee Boonrasri, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Warakorn Kriengkaisakda

  Blood Cholesterol and Acute Ischemic Stroke Among Type-2 Diabetic Patients
  คอเลสเตอรอลในเลือดกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2019;38(1):68-80.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Blood Cholesterol; Acute ischemic stroke; Type-2 diabetic patients
  คำสำคัญ : คอเลสเตอรอลในเลือด; โรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 9. Panomwan Wongvatanakij, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Paibul Suriyawongpaisal

  Relation of Factor on Survival Outcomes among traumatic Patients at the Tertiary care Hospital Admitted for Traffic Accidents in Phuket Province
  ความสัมพันธ์ของปัจจัยการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจารจรที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

  Journal : Srinagarind Medical Journal 2019;34(1):52-59.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Trauma care; Prehospital time; Severity of injury; Traffic injury; EMS
  คำสำคัญ : การดูแลผู้บาดเจ็บ; ระยะเวลานำส่งโรงพยาบาล; ความรุนแรงของการบาดเจ็บ; อุบัติเหตุจราจร; ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 10. Sawitree Mu, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Charuwan Manmee

  Job Characteristics, Job-Related Stress and Intention to Stay in Professional Nursing in a Tertiary Care Hospital, Ministry of Public Health
  คุณลักษณะงาน ความเครียดจากการทำงานและความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2019;28(1):133-141.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Intention to stay; Job characteristics; Job-related stress; Professional nurse
  คำสำคัญ : ความเครียดจากการทำงาน; ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน; คุณลักษณะงาน; พยาบาลวิชาชีพ 11. Wijitra Saleengarm, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  Effects Of A New Drinkers Prevention Program For Primary School Students, Surin Province
  ผลของโปรแกรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในเด็กชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(1):147-156.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Primary school student; A new drinker prevention program; Alcohol beverages
  คำสำคัญ : นักเรียนประถมศึกษา; โปรแกรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่; เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 12. Jitpisut Munsil, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  The Effects of Dental Health Promotion Program Applying Social Cognitive Theory to Prevent Dental Caries Among Grade 4 Students, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพโดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมต่อการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(1):13-28.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Dental health promotion program; Social cognitive theory; to Prevent Dental Caries
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ; ทฤษฎีปัญญาสังคม; การป้องกันโรคฟันผุ 13. Nuttaya Suwaluck, Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง)

  Effects of an Information-Motivation-Behavioral Skills Program for Preventing Sexual Intercourse among Tenth Grade Students
  ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การจูงใจ ทักษะเชิงพฤติกรรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(1):29-42.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : IMB Model; Preventing Sexual Intercourse; Senior High School Students
  คำสำคัญ : แนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะเชิงพฤติกรรม; พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 14. Chatchadaporn Pissamorn, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  An application of theory of planned behavior on methamphetamine relapse prevention among persons with drug addict rehabilitation at drug addicts rehabilitation center
  การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(1):68-79.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Theory of planned behavior; Methamphetamine relapse prevention behavior; Person with drug addict rehabilitation
  คำสำคัญ : ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; พฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำ; ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 15. Kiattisak Lamjing, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า)

  The Effects of Health Eduaction Program For Promoting Apropriate Consumption of Sugar-sweetened beverages among Grade 5 Students
  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่เหมาะสม ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(1):93-105.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Health education program; Sugar-sweetened beverages; Appropriate consumption; Grade 5 Students
  คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; เครื่องดื่มรสหวาน; การบริโภคที่เหมาะสม; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 16. Saowarot Phuaphonthep, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Petcharatana Bhuanantanondh

  Musculoskeletal Disorder among Backpack Pesticide Sprayers in less than 10 Years Experience Workers
  อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบสะพายหลัง ในผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 10 ปี

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(1):106-118.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Prevalence; Musculoskeletal disorders (MSDs); Pesticide sprayers
  คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; คนงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 17. Sirotorn Manokum, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Factors Related to Health Promotion Behaviors among Students in a University in Bangkok
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(1):146-156.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Health promotion behavior; University students; Perceived self-efficacy; Value
  คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; นักศึกษามหาวิทยาลัย; การรับรู้ความสามารถตนเอง; ค่านิยม 18. Chintana Nunyapruk, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี)

  Factors Related to Blood Pressure Control Behaviors among Hypertensive Patients in Ranod Hospital, Songkhla Province
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(1):190-203.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Blood presure control behaviors; Percieved susceptibility and severity; Perceived self-efficacy; Social support; Hypertensive patients
  คำสำคัญ : พฤติกรรมความคุมความดันโลหิต; การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง; การรับรู้ความสามารถตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 19. Yanee Siriphattarasophon, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Umawadee Laothong(อุมาวดี เหลาทอง)

  Accessibility to Health Services for Disabled Persons tn Klaeng District Rayong
  การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  Journal : Journal of the Association of Researchers 2019;24(1):151-162.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Accessibility to health services; Health services and Disabled persons
  คำสำคัญ : การเข้าถึงบริการสุขภาพ; บริการสุขภาพ และ ผู้พิการ 20. Prasak Santiparp(ประศักดิ์ สันติภาพ)

  Qualitative Research in Community Health System Studies: Misconceptions and Distinguished Paradigm from Quantitative Reserach
  การวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน: มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและกระบวนทัศน์ที่ต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ

  Journal : Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University 2019;5(1):1-15.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Community health system; Qualitative research; Paradigm; Concept
  คำสำคัญ : ระบบสุขภาพชุมชน; การวิจัยเชิงคุณภาพ; กระบวนทัศน์การวิจัย; มโนทัศน์การวิจัย 21. Rungsinoppadol Thotong, Sopittra Somharnwong, Suleeporn Sangrajrang, Natchaporn Pichainarong, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร)

  Factors Related to Breast Self-Examination Practices Among Premenopausal Women
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน

  Journal : Thai Cancer Journal 2019;39(1):16-27.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Breast self-examination; Breast cancer screening; Premenopausal women; Breast cancer
  คำสำคัญ : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง; การคัดกรองมะเร็งเต้านม; สตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน; มะเร็งเต้านม 22. Chiraporn Khaopong, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Need Assessment to Enhance Physical Therapy Ability of Health Personnel in Subdistrict Health Promoting Hospital, Regional Health Centre 4 Saraburi
  ความต้องการการพัฒนาความสามารถด้านกายภาพบำบัดของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2019;46(1):182-198.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Need assessment of physical therapy; Elderly; Self-efficacy; Job characteristics; Sub-district health promoting hospitals
  คำสำคัญ : ความต้องการด้านกายภาพบำบัด; ผู้สูงอายุ; สมรรถนะในตน; ลักษณะงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 23. Wanich Suksatan, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  FACTORS INFLUENCING DEVELOPMENTAL ASSETS OF FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS OF SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Journal : Journal of The Police Nurses 2019;11(1):198-205.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Developmental assets; First year undergraduate program students; Policy to promote adolescence perception
  คำสำคัญ : ต้นทุนชีวิต; นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1; การรับรู้นโยบายในการส่งเสริมวัยรุ่น 24. Nichamon Lumrod, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Effects of a capacity building program on health literacy in smoking cessation on village health volunteers in Pathum Thani Province
  ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ จังหวัดปทุมธานี

  Journal : Journal of Health Science Research 2019;13(1):84-94.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Village health volunteers; Health literacy; Smoking cessation; A capacity building program
  คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน; ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; การช่วยเลิกบุหรี่; โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ 25. Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ)

  Analysis of Work Environment Regulations on Heat
  วิเคราะห์กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงานเรื่องความร้อน

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2019;5(1):71-84.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Work environment regulation; Workload; Heat level; Heat protection suit
  คำสำคัญ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงาน; ภาระงาน; ระดับความร้อน; ชุดป้องกันความร้อน 26. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Association of law enforcement measures and Youth alcohol drinking: Data from Smoking and Alcohol Drinking Behavior Survey Project, National Statistical Office, a case
  ความสัมพันธ์ของมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน: ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรณีกรุงเทพมหานคร

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2019;5(1):85-102.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Alcohol dringking; Youth; Law enforcement measures
  คำสำคัญ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์; เยาวชน; มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 27. Pramuk Osiri(ประมุข โอศิริ)

  Analysis of Work Environment Regulations on Illumination and Noise
  วิเคราะห์กฎหมายและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง แสงสว่าง และเสียง

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2019;5(2):151-164.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Work environment regulation; Illumination; Glare; Noise; Hearing conservation; Noise contour
  คำสำคัญ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงาน; แสงสว่าง; แสงจ้า; เสียง; การอนุรักษ์การได้ยิน 28. Wariya Kentawai, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Petcharatana Bhuanantanondh

  Prevalence of Musculoskeletal disorders among female pottery workers in Khiri Mat, Sukhothai Province, Thailand
  ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในผู้ทำหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเพศหญิง ในอำเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย

  Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2019;38(3):282-291.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Prevalence, Musculoskeletal disorders (MSDs), Pottery
  คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 29. Chiratchaya Suwintrakorn, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  The effects of self-efficacy enhancement program for health volunteers on stroke surveillance and prevention
  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

  Journal : Thai Journal of Nursing 2019;68(1):39-48.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health volunteers; Stroke; Self-efficacy
  คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุข; โรคหลอดเลือดสมอง; การรับรู้ความสามารถตนเอง 30. Kasama Nakkrasae, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAM ON HEALTH PROMOTING BEHAVIORS IN PRIMIGRAVIDA TEEN
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(1):40-54.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health promotion program; Health promoting behaviors; Primigravida teen
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ; พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; หญิงวัยรุ่นครรภ์แรก 31. Nualjan Lueangbutsarakham, Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Warissara Sirisutthidacha

  MATERNAL ROLE ATTAINMENT AND SELF CARE BEHAVIOR THROUGH SOCIAL SUPPORT RELATED HEALTH STATUS OF PREGNANT FEMALE OFFENDER IN CORRECTIONAL INSTITUTION
  การดำรงบทบาทมารดา พฤติกรรมการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำ

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(1):55-72.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : MATERNAL ROLE ATTAINMENT; SELF CARED BEHAVIOR; SOCIAL SUPPORT; HEALTH STATUS OF PREGNENT FEMALE OFFENDER
  คำสำคัญ : การดำรงบทบาทมารดา; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; ภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 32. Kansuda Sarasean, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  RISK OF CEREBROVASCULAR DISEASE AMONG BANK OFFICERS AT RISK AND FACTORS-RELATED
  ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพนักงานธนาคารกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(1):92-106.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : BANK OFFICERS; RISK OF CEREBROVASCULAR DISEASES; WORK STRESS
  คำสำคัญ : พนักงานธนาคาร; ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง; ความเครียดจากการทำงาน 33. Patreeya Jaipong, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  FACTORS RELATED TO ROLE PERFORMANCE AS CASE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN PUBLIC HEALTH CENTERS, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการรายกรณีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(1):120-137.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : REGISTERED NURSES; PERFORMANCE; CASE MANAGER ROLE
  คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; การปฏิบัติงาน; บทบาทผู้จัดการรายกรณี 34. ชัญญา มณีวรรณ, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Sutteeporn Moolsart

  FACTORS PREDICTING TO ROLE PERFORMANCE AS LONG TERM CARE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN TUMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN HEALTH REGION 9
  ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพที่ 9

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(1):138-151.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Long term care manager; Role performance; nurses in PCU
  คำสำคัญ : ผู้จัดการดูแลระยะยาว; การปฏิบัติงาน; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 35. Jantana Sawekwan, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  EFFECTS OF A CONTINUING CARE PROGRAM FOR OLDER ADULTS WITH UNCONTROLLED HYPERTENSION
  ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(1):152-170.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Older adults; Uncontrolled hypertension; Self-care behavior; Continuing care program
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; โปรแกรมการดูแลต่อเนื่อง 36. Napaphen Jantacumma, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  [บทความวิชาการ] Healthy Kids Healthy Food
  [บทความวิชาการ] ตามรอยพระราชดำริ โครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กไทย

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(1):171-.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : The royal initiative concept; Healthy Kids Healthy Food Project; Nutritional status
  คำสำคัญ : แนวทางพระราชดำริ; โครงการเด็กไทยแก้มใส; ภาวะโภชนาการ 37. Atcharaporn Prathumsuwan, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Perapong Inthasorn

  Secondhand smoke avoidance behavior in women with smoking family member
  พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของสตรีที่มีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่

  Journal : Thai Journal of Nursing 2019;68(2):17-26.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Secondhand smoke; Avoidance behavior; Pender's Health Promotion Model
  คำสำคัญ : ควันบุหรี่มือสอง; พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง; รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 38. Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Cigarette Plain Packaging Perceptions on Intent to Abstain from Smoking among Thai Female Youth
  การรับรู้ฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบต่อความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย

  Journal : Journal of Public Health 2019;49(2):155-169.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cigarette plain packaging; Smoking abstinence; Female youths; Perception
  คำสำคัญ : ซองบุหรี่แบบเรียบ; การไม่สูบบุหรี่; วัยรุ่นหญิง 39. Thapakorn Gonthongkum, Prapassorn pechgit(ประภัสสร เพ็ชรกิจ) , Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Sopon Iamsirithaworn, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย)

  The Reproduction Number of Hepatitis A in Thailand: a 10 Year-period Estimate Using the National Diseases Surveillance Data
  ค่าความเร็วการระบาดของโรคตับอักเสบเอในประเทศไทย: การประมาณค่าโดยใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในช่วง 10 ปี

  Journal : Journal of Public Health 2019;49(2):210-220.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Reproduction number; Hepatitis A. Transmission; Surveillence; Thailand
  คำสำคัญ : การระบาด; โรคตับอักเสบเอ; การเฝ้าระวังโรค; ประเทศไทย 40. Pathumwadee Meechok, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Ramida Srihera

  Estimation of HIV Incidence Rate in Thailand Using the Bayesian Hierarchical Approach
  การประมาณอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยโดยวิธีการลำดับชั้นแบบเบย์

  Journal : Journal of Public Health 2019;49(2):262-273.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : HIV infection; Disease mapping; HIV incidence rate; Bayesian hierarchical model; Interaction effect model
  คำสำคัญ : การติดเชื้อเอชไอวี; การทำแผนที่โรคอัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี; แบบจำลองลำดับชั้นแบบเบย์; แบบจำลองแบบมีอิทธิพลร่วม 41. Phimnapha Chomchuen, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Readiness to quit smoking among industrial workers in Ratchaburi Province
  ความพร้อมในการเลิกบุหรี่ของพนักงานในสถานที่ประกอบการจังหวัดราชบุรี

  Journal : Thai Journal of Nursing 2019;68(2):27-34.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Industrial workplaces; Readiness; Quit smoking
  คำสำคัญ : สถานประกอบการ; ความพร้อม; การเลิกบุหรี่ 42. Kannikar Chatdokmaiprai, Siriwan Pitayarangsarit, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Policy recommendation entitled: Measures and motivation to reduce tobacco consumption in industrial and agricultural workers
  ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องมาตรการและแรงจูงใจให้ลดการบริโภคยาสูบในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร

  Journal : Thai Journal of Nursing 2019;68(2):51-59.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Measures; Motivation; Tobacco consumption; Industrial workers; Agricultural workers
  คำสำคัญ : มาตรการ; แรงจูงใจ; การบริโภคยาสูบ; กลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม; กลุ่มแรงงานภาคการเกษตร 43. Manus Rongthong, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Petcharatana Bhuanantanondh

  Prevalence of Musculoskeletal Disorders Among New Oil Palm Harvesting Workers
  ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในแรงงานใหม่เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

  Journal : HCU Journal 2019;23(1):77-92.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Prevalence; Musculoskeletal disorders; Oil palm Harvasting activities
  คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางเดินระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; กิจกรรมการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน 44. Ritthirong Pundee, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Level of Organophosphates in Breast Milk of Postpartum Mothers in Articultural Area of Thailand
  สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำนมของมารดาหลังคลอดในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย

  Journal : Journal of Safety and Health 2019;12(1):49-58.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Organophophaste; Breast milk; Postpatum mothers
  คำสำคัญ : กลุ่มสารออร์กาโนฟอสเฟต; น้ำนมมารดา; มารดาหลังคลอด 45. Porntip Siripanumas, Budsara Naklampa, Boontanakorn Prompukdee, Ariya Bunngamchairat(อริยะ บุญงามชัยรัตน์)

  Feasibility of public private partnerships in healthcare investment: lessons learned from Thailand
  บทเรียนความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของประเทศไทย

  Journal : Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen 2019;26(1):109-119.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Public Private Partnership in Healthcare; The Private Investment in state Undertaking(PISU) Act2013
  คำสำคัญ : การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านสุขภาพ; พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 2556 46. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความ] Interest judgement: Court injunction Tobacco labelling regulations
  [บทความ] คำพิพากษาที่น่าสนใจ:วิธีการชั่วคราวการขอทุเลาการบังคับตามกฎภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2019;5(1):113-123.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Injunction by Administrative court; Temporary relief from implementation of enforcement of rules; Cigarette graphic health warning pictures
  คำสำคัญ : วิธีการชั่วคราวของคดีปกครอง; การขอทุเลาการบังคับตามกฎ; การขยายภาพคำเตือนทางสุขภาพ 47. Pritsana Youkhong, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Evidence-based practice program for teenage pregnancy prevention.
  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(2):18-32.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Teenage pregnancy; Evidance base pratice; Pregnancy prevention program
  คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น; หลักฐานเชิงประจักษ์; โปรแกรมป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 48. Chonticha Nivasavesa, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Factors related to smoking cessation of clients in smoking cessation clinic in public health center bangkok
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ของผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่ของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(2):61-75.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Qutting smoking; clients of smoking cessation clinic, Bangkok
  คำสำคัญ : การเลิกบุหรี่; คลินิกอดบุหรี่ของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 49. Pintip Sodvilai, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Pimpan Silpasuwan(พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ)

  Predictive Factors of Psychological Well-Being Among Older Adults with Chronic Disease Receiving Care at Bamrasnaradura Infectious Disease Institute
  ปัจจัยทำนายสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่สถาบันบำราศนราดูร

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(2):96-110.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Psychological well-being; Older adult; Chronic disease
  คำสำคัญ : สุขภาวะทางจิต; ผู้สูงอายุ; โรคเรื้อรัง 50. Wanpen Srithongkun, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  The Effects of a lifeskills program with parental support on sexual abuse prevention of elementary school girls
  ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยการสนับสนุนของผู้ปกครอง ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33 ARTICLE No. online.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Sexual abuse; School girls; Life skills; Parental support
  คำสำคัญ : การถูกล่วงละเมิดทางเพศ; การสนับสนุนของผู้ปกครอง; ทักษะชีวิต; นักเรียนหญิง 51. Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Pimnaphat Thapthim

  Evaluation of Utilizing Buddhism Alternative Medicine
  การประเมินค่ายสุขภาพตามแนวการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

  Journal : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2019;17(2):280-291.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Assessment; Buddhist alternative medicine principles; Alternative medicine
  คำสำคัญ : การประเมินผล; วิถีธรรม; การแพทย์ทางเลือก 52. Namthip Kleebmek, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  Social media influence on the decision of tourists to revisit a top private hospital in Bangkok
  อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Srinakharinwirot Business Journal 2019;10(1):17-29.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Social media; Medical tourism; Decision; Private hopital
  คำสำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์; การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์; การตัดสินใจ; โรงพยาบาลเอกชน 53. Supagarn Phivgategaew, Summon Chomchai, Narongpon Dumavibhat, Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Comparison of Initial BMI in Moderate to Severe Heat-related Illness among Royal Thai Navy Task Force Trainees
  การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายเบื้องต้นที่สัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนระดับปานกลางถึงรุนแรงในนักเรียนหลักสูตรการฝึกทหารของกองทัพเรือ

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2019;46(1):49-65.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Body mass index; Anthro;pometrics; Heat-related illness; Royal Thai Navy; Cohot study
  คำสำคัญ : ดัชนีมวลกาย; ขนาดของร่างกาย; การเจ็บป่วยจากความร้อน; กองทัพเรือ; การศึกษาติดตามกลุ่มไปข้างหน้า 54. Suthaluk Kwanjaroensub, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Charuwan Manmee

  Health Need Assessment and Accessibility to Health Services of Rural Elderly in Wihandaeng District, Saraburi Province
  ความต้องการและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2019;46(1):215-230.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Health need; Accessibility to health services; Social support; Activities of daily living
  คำสำคัญ : ความต้องการด้านสุขภาพ; การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ; การสนับสนุนทางสังคม; ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน 55. Nuenganong Sansamak, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Benjamaporn Butsripoom

  Performance of Perioperative Nurses in Relation to the Standard of Perioperative Nursing in One University Hospital
  การปฏิบัติงานของพยาบาลผ่าตัดมาตรฐาน การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2019;46(1):165-181.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Nursing standard, Perioperative nurses, Professional nursing values, Work ability
  คำสำคัญ : มาตรฐานการพยาบาล; พยาบาลผ่าตัด; ค่านิยมในวิชาชีพการพยาบาล; ความสามารถในการทำงาน 56. Nongnapat Prommi, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Charuwan Manmee

  Life happiness of the elderly in Bangkok
  ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Mental Health of Thailand 2019;27(2):80-94.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Bangkok; Elderly; Happiness
  คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร; ความสุข; ผู้สูงอายุ 57. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความ] Interesting verdict: Invoking the administrative officials' order on the case of an heir's suing the deceased's violation
  [บทความ] คำพิพากษาที่น่าสนใจ: เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง เรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคดีละเมิดจากทายาทผู้รับมรดก

  Journal : Public Heath and Health Laws Journal 2019;5(2):237-246.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Invoking the administrative officials’ order; The case of an heir’s suing the deceased’s violation 58. Chiranan Purimat, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  Factors Influencing Quality of Life Among Caregivers of Dependent Elderly Persons in Chanthaburi Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดจันทบุรี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2019;28(4):610-619.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life, Caregivers, Dependent elderly, Self-esteem
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ผู้ดูแล; ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง; ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 59. Supaporn Tanta-aut, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Factors Influencing the Quality of Life among Elderly Fruit Gardener in Chanthaburi Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2019;28 ARTICLE No. Supplement 1:S5-S13.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Quality of life, Elderly, Fruit gardening, Social support, Physical health
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตว; ผู้สูงอายุ; อาชีพทำสวนผลไม้; แรงสนับสนุนทางสังคม; ภาวะสุขภาพกาย 60. Maneerat Suanmuang, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Knowledge and Behavior Regarding the Use of Pesticide among Self-Employed Pesticide Sprayers
  ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของคนงานรับจ้างฉีดพ่น

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):1-11.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Knowledge and behavior regarding use of pesticidesว; Self-employed pesticideSprayers
  คำสำคัญ : ความรู้และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; คนงานรับจ้างฉีดพ่น 61. Thanisa Lalaeng, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า)

  Effects of Health Education Program for Changing Snack Consumption Behavior among Grade 5 Students
  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):12-22.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Snack; Consumption behavior; Health education program; Grade 5 students
  คำสำคัญ : ขนมขบเคี้ยว; พฤติกรรมการบริโภค; โปรแกรมสุขศึกษา; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 62. Uthumporn Ngamsanga, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Factor Prediction Reproductive Health ServiceNeeds ofSecondary School Students in Chachoengsao Province
  ปัจจัยทำนายความต้องการการจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):33-43.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Factor predicting; Reproductive Health ServicesNeeds; SecondarySchool Students
  คำสำคัญ : ปัจจัยทำนาย; ความต้องการการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์; นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 63. Siriwan Janjng, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  The Effect of a Protection Motivation Program on Pap Smear ScreeningAmong Muslim Women Health Volunteers
  ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของอาสาสมัครสาธารณสุขสตรีมุสลิม

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):52-62.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Motivation; Pap smear screening; Health volunteers; Muslim women
  คำสำคัญ : แรงจูงใจ; การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก; อาสาสมัครสาธารณสุข; สตรีมุสลิม 64. Pairin Santung, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Ajchara Vararuk(อัจฉรา วรารักษ์) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น)

  Operation of Tuberculosis Clinic among Non-Thai Patients in Health Care Facilities,Samut Prakan Province
  การดำเนินงานคลินิกวัณโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทยในสถานบริการสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):63-74.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Operation; Tuberculosis clinics; Non-Thai patient; Health Service
  คำสำคัญ : การดำเนินงาน; คลินิกวัณโรค; ผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทย; สถานบริการสุขภาพ 65. Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ) , Nuttawat Ninkarnjanakun, Phurithat Ponsen(ภูริทัต พลเสน) , Maneerat Ouaysawat

  Health Threats and Risk Behaviors of the Elderly in the Semi-urban Communities of Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province: Comparison between Males and Females
  ภาวะคุกคามสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง อำสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา: เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):99-109.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Health threats; Risk behaviors; Elderly; Semi-urban communities
  คำสำคัญ : ภาวะคุกคามสุขภาพ; พฤติกรรมเสี่ยง; ผู้สูงอายุ; ชุมชนกึ่งเมือง 66. Sukrit Jaijumnong, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  Effectiveness of a Self-Efficacy Enhancement Program on Using Wheelchair of Patients with Spinal Cord Injury
  ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการใช้รถนั่งคนพิการของผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):123-135.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Self-Efficacy; Wheelchair training; Spinal Cord Injury
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถของตนเอง; การใช้รถนั่งคนพิการ; การบาดเจ็บไขสันหลัง 67. Walaimas Khoonkongmee, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Effects of Weight Reduction Program Applying the Social Cognitive Theory among Troops of Royal Thai Air Force at Donmuang Base
  ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาสังคมของกำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):136-148.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Weight Reduction Program; the Social Cognitive Theory; Troops of Royal Thai Air Force at Donmuang Base
  คำสำคัญ : โปรแกรมลดน้าหนัก; ทฤษฏีปัญญาสังคม; กาลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง 68. Sirinan Chimpalee, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Effects of Modifying Traditional Medicine Use Behavior Program Applying Health Belief Model among the Elderly in Bangkhuntak Subdistrict, Muang District, Samutsongkhram Province
  ผลของโปรแกรมปรับเปลยี่นพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณที่ประยุกต์แบบแผน ความเชื่อด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ตาบลบางขันแตก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):160-171.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Modification of traditional medicine behavior; Elderly; Health Belief Model
  คำสำคัญ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณ; ผู้สูงอายุ; ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 69. Sirawich Phanthana, Prapapen Suwan, Suree Jantharamolee, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  Development of a Community Participatory Pharmaceutical Care Model for Diabetic Patients in Buengkan Province
  การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

  Journal : The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2019;6(3):1-13.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Diabetes; Pharmaceutical Care; Taking Diabetes Medication; Drug Problems
  คำสำคัญ : โรคเบาหวาน; การบริการทางเภสัชกรรม; การใช้ยาโรคเบาหวาน; ปัญหาการใช้ยา 70. Tidarat Naksomboon, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  The Effectiveness of Life Skills Development Program for Smoking Prevention among 5th Grade Students In Bangkok Metropolis
  ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Education 2019;42(2):184-194.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Program effectiveness; Life skills development; Smoking prevention
  คำสำคัญ : ประสิทธิผลของโปรแกรม; การพัฒนาทักษะชีวิต; การป้องกันการสูบบุหรี่ 71. Porntip Siripanumas, Punlawat Phumruang, Maichurat Thueansukhon, Boontanakorn Prompukde, Ariya Bunngamchairat(อริยะ บุญงามชัยรัตน์)

  The development of the desired model of the urban disease prevention and control system of Thailand
  การพัฒนารูปแบบที่พึงประสงค์ของระบบป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองของประเทศไทย

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2019;45(3):281-292.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Urban disease prevention and control (UDC); Urban disease prevention and control system (UDCS)
  คำสำคัญ : การป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง; ระบบป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง 72. Noppanuch Puangmalee, Kodchasorn Hussaro, Vorakamol Boonyayothin(วรกมล บุณยโยธิน)

  Thermal Comfort of Thai Students in University Buildings under Variable Indoor Conditions of Air Conditioned Space

  Journal : Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology 2019;14(1):66-76.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Thermal comfort; Thai students; Energy saving; TSV; PMV 73. Chayut Pinichka, Pibool Issarapan, Wattasit Siriwong, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Srilert Chotpantarat, Kanitta Bundhamcharoen

  Application of Geographic Information Systems and Remote Sensing for Pesticide Exposure and Health Risk Assessment in Thailand

  Journal : Outbreak, Surveillance, Investigation & Response 2019;12(3):75-83.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Pesticide, Glyphosate, Paraquat, Remote sensing, GIS, Thailand 74. Chutarat Khaita, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ)

  Effect of Organic Matter on Struvite Precipitation of Phosphorus Contained in Tapioca-starch Wastewater

  Journal : Thai Environmental Engineering Journal 2019;33(1):31-39.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Chemical precipitation; Struvite; Magnesium ammonium phosphate; Tapioca starch wastewater; Organic matter 75. Chayanit Supanickorn, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  The Application of Protection Motivation Theory in Promoting the Behaviors Slowing Down the Progression of Degeneration of CKD Stage 3 Patients in a Community
  โปรแกรมประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมพฤติกกรรมชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยไตเรื่องรังระยะที่ 3 ในชุมชน

  Journal : Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2019;29(2):165-177.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : CKD Stage 3; Protection motivation theory; Social support
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม 76. Prapatsorn Chuakum, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  Effects of Self-Regulation Program on Chronic Kidney Disease Preventive Behavior among Uncontrolled Type 2 Diabetes Patients
  ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2019;35(1):130-141.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Uncontrolled typr-2 diabetes patients; Chronic kidney disease preventive program; Self-regulation
  คำสำคัญ : ผู้ปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้; โปรแกรมป้องกันโรคไตเรื้อรัง; การกำกับตนเอง 77. Pimrat Thammaraksa, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Supaporn Wannasuntad, Kitsanaporn Tipkanjanaraykha

  Factors Related to Multiple Risk Behaviors among Female Secondary School Students
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง

  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok 2019;35(1):224-238.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Female adolescents, Risk behavior, Multiple risk behaviors, Secondary school students, Factor predict, Theory of Planned Behaviors
  คำสำคัญ : วัยรุ่นหญิง; พฤติกรรมเสี่ยง; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง; ปัจจัยทำนาย; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 78. Wikrom Rujayakronkul, Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Charnwit Tridech

  Factors Related to Operation of Elderly Club with Standard Quality in Nakhon Pathom Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดนครปฐม

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2019;35(2):118-128.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Participation; Service management; Elderly club
  คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม; การบริหารจัดการ; ชมรมผู้สูงอายุ 79. Duangruethai Phraibueng, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  The Effect of a Coping Enhancing Program among Diabetic Elderlies
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2019;35(2):153-162.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Diabetes mellitus, Coping, Stress, Coping theory
  คำสำคัญ : โรคเบาหวาน; ความสามารถในการเผชิญความเครียด; ทฤษฎีการเผชิญความเครียด 80. Preeyapat Mangkalad, Ploy Beethomas, Patchara Sangopas, Carol Hutchinson(Carol Hutchinson) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Comparison of Social-media-based and Paper-based Educational Tools Aimed at Improving Knowledge of Folate and Neural Tube Defects in Female University Students

  Journal : Thai Journal of Public Health 2019;49(3):377-387.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Folate and neural tube defects; Female university students; Education intervention; Social media; Improving knowledge 81. Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ) , Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Cigarette Promotional Item Surveys along Thailand and Myanmar Border Crossing Point at Mae Say District, Chiang Rai Province and Influence of Cigarette Promotional Items toward Smoking Behavior of Youth in Chiang Rai Province
  การสำรวจสิ่งของที่มีตราบุหรี่ แนวชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และอิทธิพลของสิ่งที่มีตราบุหรี่ต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย

  Journal : Journal of Public Relations and Advertising 2019;12(2):17-32.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Cigarette promotional items(CPIs); Collecting cigarette promotional items behavior; Smoking behavior of youth
  คำสำคัญ : สิ่งของที่มีตราบุหรี่; พฤติกรรมการสะสมสิ่งของที่มีตราบุหรี่; พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 82. Namon Chotthitaporn, Jeeranun Klaewkla(จีรนันท์ แกล้วกล้า) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  Factors Affecting to Purchasing Decision on Dietary Supplement Products for Beauty Through Internet among Professional Nurses
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ์เสริมอาหาร กลุ่มความงามทางอินเตอร์เน็ตของพยาบาลวิชาชีพ

  Journal : Thai Red Cross Nursing Journal 2019;12(2):151-164.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Food supplement for beauty; Buying decision; Consumption behavior; Internet; Professional nurses
  คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม; การตัดสินใจซื้อ; พฤติกรรมการบริโภค; อินเตอร์เน็ต; พยาบาลวิชาชีพ 83. Kitiyagorn Klongdee, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Effects of the Smart Diet Program Applying the Concept of Self-Regulation for Diabetes Control in Type 2 Diabetic Patients in Hospital for Tropical Diaseases
  ผลของโปรแกรมฉลาดบริโภคโดยประยุกต์แนวคิดการกำกับตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

  Journal : Ramathibodi Nursing Journal 2019;25(3):326-339.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Type 2 diabetes; Smart Diet Program; Self-regulation; Blood sugar level
  คำสำคัญ : เบาหวานชนิดที่ 2; โปรแกรมฉลาดบริโภค; แนวคิดการกำกับตนเอง; ระดับน้ำตาลในเลือด 84. Pensri Khiawkhwao, Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  The Effect of the Cerebral Vascular Disease Prevention Program in High Risk Group Patients
  ผลโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2019;35(3):120-132.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Patient's stroke risk; Protection motivation Theory; Social support
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; แรงสนับสนุนทางสังคม 85. Kampanach Samruamchit, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Effects of A Brain Function Promoting Program on Cognitive Function and Dementia Prevention Behaviors for Older Adults
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการทำหน้าที่ของสมองสำหรับผู้สูงอายุต่อการรู้คิดและพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2019;35(3):34-45.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Brain Function Promoting Program; Dementia Prevention behaviors; Cognitive function; Older adults
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการทำหน้าที่ของสมอง; พฤติกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม; การรู้คิด; ผู้สูงอายุ 86. Sirikorn Srimuang, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  The Effects of Health Literacy Promotion Program on Teenage Pregnancy Prevention among Early Adolesecent Girls in School under Bangkok Metropolitan Administration
  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นหญิงตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2019;35(3):74-85.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health literacy; Early adolescent girls; Teenage pregnancy; Health literacy promotion program
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; วัยรุ่นหญิงตอนต้น; ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร; โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 87. Pimrat Thammaraksa, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  [บทความวิชาการ] Emotional Intelligence and Risk Behaviors in Adolescents
  [บทความวิชาการ] ความฉลาดทางอารมณกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2019;35(3):212-223.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Emotional intelligence; Risk behavior; Adolescent
  คำสำคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์; พฤติกรรมเสี่ยง; วัยรุ่น 88. Krittakorn Munsrakeat, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Effects of Self-Management Program for Glycemic Control Among Insulin Dependent Type 2 Diabetes Patients
  ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน

  Journal : The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2019;25(2):87-103.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Self-management program; Type 2 Diabetes patients; Insulin
  คำสำคัญ : โปรแกรมการจัดการตนเอง; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2; การใช้อินซูลิน 89. Chanayus Kumsom, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Factors Influencing caring Practices for Dependent Older Adult in the Long Term Care System: Roi Et Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว จังหวัดร้อยเอ็ด

  Journal : Thai Red Cross Nursing Journal 2019;12(2):193-207.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Caregiver; Older adult caring; Dependent older adult; Long term care system
  คำสำคัญ : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ; การดูแลผู้สูงอายุ; ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง; ระบบการดูแลระยะยาว 90. Waragorn Maneesuwan, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Life Skill Development Program to Prevent Teenage Pregnancy among Early Adolescent Girls in Foster Homes
  โปรแกรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงตอนต้น ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิง

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2019;26(2):38-51.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Life skill development program; Female adolescent; Foster home
  คำสำคัญ : โปรแกมเสริมทักษะชีวิต; วัยรุ่นหญิงตอนต้น; สถานสงเคราะห์ 91. Suwantree Kunlanit, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Weena Thiangtham(วีณา เที่ยงธรรม)

  The effects of self-regulation with home health care on fasting blood sugar among patients with uncontrolled diabetes and hypertension
  ผลของการใช้การกำกับตนเองที่บ้านต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และมีโรคร่วมความดันโลหิตสูง

  Journal : Journal of Health Science Research 2019;13(2):73-82.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Self-regulation at home, Diabetes and hypertension
  คำสำคัญ : การกำกับตนเองที่บ้าน; โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 92. Kampanart Kunjaethong, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี)

  Factors related to active aging in Surin province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(3):78-94.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Active aging; Determinants of active aging; Elderly
  คำสำคัญ : พฤฒพลัง; ปัจจัยกำหนดพฤฒพลัง; ผู้สูงอายุ 93. Weelada Phunchun, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Ratana Chawanasuntorapoj

  The effect of a health promoting program on adherence behaviors among patients with stage 1-2 Chronic Kidney Disease
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-2

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33(3):46-60.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Adherence; Self-care behavior; Protection motivation; Chronic kidney disease; Health promotion program
  คำสำคัญ : พฤติกรรมดูแลตนเอง; แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค; ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง; โรคไตเรื้อรัง; โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 94. Somboon Thaweelap, Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  Predictive factors associated with the acceptance of seasonal influenza vaccination for the elderly in Phra Phutthabat District, Saraburi Province
  ปัจจัยทำนายการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของผู้สูงอายุ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2019;45(4):418-430.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Seasonal influenza vaccination; Vaccination acceptance; The elderly
  คำสำคัญ : วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล; การยอมรับวัคซีน; ผู้สูงอายุ 65 ปี 95. Jeerarak Sogantad, Kamonmarn Virutsestazin, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Anan Malarat

  The Development of Enhanced Exercise Programs Using a Transtheoretical model for Behavioral Change among Elderly Teachers and Education staff
  การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมการออกกำลังกายโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ

  Journal : Journal of public health nursing 2019;33 ARTICLE No. ออนไลน์.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Enhanced exercise Programs; Transtheoretical model; Process of change; Behavioral change; Elderly Teachers; Education staff
  คำสำคัญ : กระบวนการเปลี่ยนแปลง; ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; ออกกำลังกาย; ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ 96. Varanporn Panasittivana, Viratch Tangsujaritvijit, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  A Development of Nursing Care In Patients With Peripheral Intravenous Infusion at Medical Intensive Care Unit, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
  การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายหอผู้ป่วยวิกฤตอายุกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(2):215-224.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Peripheral Intravenous Infusion; Care For Icu Patients; Experimental Development Research; Model Development; Routine To Research
  คำสำคัญ : การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย; การดูแลผู้ป่วยวิกฤต; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง; การพัฒนารูปแบบ; งานประจำสู่งานวิจัย 97. Oranuch Treethipwanich, Sutteeporn Moolsart, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  Factors Predicting Cultural Competency of Registered Nurses: A Case Study at a Private Hospital in Bangkok
  ปัจจัยทำนายสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(3):185-195.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Cultural competency; Registered nurses; Private hospital
  คำสำคัญ : สมรรถนะทางวัฒนธรรม; พยาบาลวิชาชีพ; โรงพยาบาลเอกชน 98. Wimolrat Chaowinai, Sutteeporn Moolsart, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน)

  The Model of Neonatal Nursing Competency Development of Professional Nurses at Neonatal Intensive Care Unit, Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center
  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ ในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(3):256-265.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Development; Care competency; Neonatal Nursing care
  คำสำคัญ : การพัฒนา; สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย; การพยาบาลทารกแรกเกิด 99. Phongdanai Chumnanwet, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Factors Associated with Safety Behavior among Basic Professional Practices of Vocational Students in Thailand
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติพื้นฐานวิชาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(3):266-275.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Safety behavior; Basic professional Practices; Vocational students
  คำสำคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัย; การฝึกปฏิบัติพื้นฐานวิชาชีพ; นักศึกษาอาชีวศึกษา 100. Jiranun Kaptoom, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  Professional Nurses' Work Life Quality in a Public University Hospital
  คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(3):353-362.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Quality of work life; Porfessional nurses
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ 101. Piyaporn Praison, Porntip Sareeso, Patcharaporn Aree, Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Uraiwan Chaimin, Piyanut Poolviwat

  Northen Native Recipes with Hight Iron and Vitamin C for The Elderly
  ตำรับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือที่มีธาตุเหล็ก และวิตามินซีสูงสำหรับผู้สูงอายุ

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(3):383-390.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Northen native racipes; High energy; High iron; vitamin C; the elderly
  คำสำคัญ : อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ; พลังงานสูง; ธาตุเหล็กสูง วิตามินซีสูง; ผู้สูงอายุ 102. Rungsinoppadol Thotong, Sopittra Somharnwong, Suleeporn Sangrajrang, Natchaporn Pichainarong, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร)

  Relationship between Breast Cancer and Vitamin Supplement Use in Premenopausal Women
  ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดมะเร็งเต้านมและการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน

  Journal : Thai Cancer Journal 2019;39(4):133-142.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Vitamin supplements; Premenopausal women; Breast cancer; Case-control study
  คำสำคัญ : วิตามินเสริม; สตรีวัยหมดประจำเดือน; มะเร็งเต้านม; การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุม 103. Ajaree Cherdchoo, Chaweewon Boonshuyar(ฉวีวรรณ บุญสุยา) , Chanin Chareonkul(ชนินทร์ เจริญกุล)

  Accessibility to Health Care Service of the Elderly in Bang Pa-in District, Ayutthaya Province
  การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Journal : Journal of Safety and Health 2019;12(2):1-13.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Elderly; Accessibility to health services; Perception; Elderly benefit package of NHSO; Ayutthaya Province
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; การเข้าถึงบริการสุขภาพ; การรับรู้; ชุดสิทธิประโยชน์; จังหวัดอยุธยา 104. ณัฐธิดา คุณาบุตร, Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul(วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง)

  Risk Assessment in Construction and Improvement of Distribution System Work of One Provincial Electricity Authority by Newly Developed Safety Checklist
  การประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งด้วยแบบตรวจความปลอดภัยที่พัฒนาใหม่

  Journal : Journal of Safety and Health 2019;6(2):17-28.
  Department :   ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Risk assessment; Safety checklist; Construction and improvement of distribution system work
  คำสำคัญ : การประเมินความเสี่ยง; แบบตรวจสอบความปลอดภัย; งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าจำหน่าย 105. W. Jangsawang, S. Pattanasiri, N. Kongkaew, Duangjai Malai(ดวงใจ มาลัย)

  Kao-Numpueng Pomelo (Citrus grandis L. Osbeck) Peel Powder Used as a Fat Replacer in Chocolate Milk Ice Cream
  การใช้ผงเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งเป็นสารทดแทนไขมันในไอศกรีมนมรสช๊อกโกแลต

  Journal : Agricultural Science Journal 2019;50(2) ARTICLE No. พิเศษ:21-24.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Pomelo peel powder, Fat replacer, Ice cream
  คำสำคัญ : ผงเปลือกส้มโอ; สารทดแทนไขมัน; ไอศรีม 106. Nichsha Yingnakhon, Sukamai Suthibodee, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Kraisorn Barameeeauychai

  The Recognition of Foreign Proceedings of UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
  การรับรองกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศตามกฎหมายต้นแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการล้มละลายข้ามชาติ

  Journal : Ph.D. in Social Sciences Journal 2019;9(3):599-611.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Recognition of Foreign Proceedings; Transnational Bankruptcy; Model law
  คำสำคัญ : การรับรองกระบวนพิจารณาของศาลต่างประเทศ; การล้มละลายข้ามชาติ; กฎหมายต้นแบบ 107. Netnapa Ounti, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล)

  [Review article] Health Benefits of Thai Berries Cultivated in Thailand
  [บทความปริทัศน์] ประโยชน์ต่อสุขภาพของผลไม้ตระกูลเบอรี่ที่ปลูกได้ในประเทศไทย

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2019;54(1):94-105.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Nutrient, Bioactive compounds, Antioxidants, Non -Communicable Diseases
  คำสำคัญ : สารอาหาร; สารสำคัญทางชีวภาพ; สารต้านอนุมูลอิสระ; โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 108. Repeewan Arunsuriyasak, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  A Development of Stroke Patient Discharge in Medical Ward 2 at Priest Hospital
  การพัฒนางานจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรม 2 โรงพยาบาลสงฆ์

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2019;30(1):88-101.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Discharge plan; Stroke; Model development
  คำสำคัญ : แผนการจัดจำหน่ายผู้ป่วย; โรคหลอดเลือดสมอง; การพัฒนารูปแบบ 109. Tawida Srimuang, Supawadee Polprasert(สุภาวดี ผลประเสริฐ)

  Utilization of Cassava Pulp and Cassava Wastewater for Bioethanol Production

  Journal : RMUTP Research Journal 2019;13(2):167-175.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Cassava Pulp; Cassava Wastewater; Enzymatic Hydrolysis; Bioethanol Fermentation 110. BoosabaSanguanprasit, Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์) , Kanonkarn Mekanantachai, Sirinun Charoenphol

  Lifestyle-Appropriate Peer Supports for Glycemic Control among Type 2 Diabetes Patients in Thailand

  Journal : International Journal of Public Health and Health Sciences 2019;1(1):1-11.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Glycemic control; Lifestyle-appropriate peer supports; Self-care management 111. Petchanee Vongmak, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา)

  A Development of a New Model in Admitting at Outpatient Department, Priest Hospital
  การพัฒนางานรับผู้ป่วยใหม่ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงฆ์

  Journal : Journal of Phrapokklao Nursing College 2019;30(1):138-151.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Admitting; Outpatient department; Model development
  คำสำคัญ : การรับผู้ป่วยใหม่; แผนกผู้ป่วยนอก; การพัฒนารูปแบบ 112. Kamonwan Promtes, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Kazuhisa Miyashita, Shigeki Takemura, Toshio Kawai, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู)

  Association between Phthalate Esters in House Dust with House Characteristics and Environments in Bangkok, Thailand
  ความสัมพันธ์ระหว่างทาเลทเอสเทอร์ในฝุ่นบ้านกับคุณลักษณะและสิ่งแวดล้อมในบ้าน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  Journal : Thai Journal of Toxicology 2019;34(2):27-45.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Phthalate esters; House dust; Housing Characteristics and environments; Tropical climate; Urban community; Thailand
  คำสำคัญ : ทาเลทเอสเทอร์; ฝุ่นบ้าน; ลักษณะและสิ่งแวดล้อมในบ้าน; ภูมิอากาศเขตร้อน; ชุมชนเมือง; ประเทศไทย 113. Theerawat Phowat, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Pimsurang Taechaboonsermsak(พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์)

  Factors Influencing Successful Aging in Pichit Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2019;28 ARTICLE No. Supplement 2:S6-S15.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Successful aging; Access to health services; Social support
  คำสำคัญ : การประสบความสำเร็จในชีวิต; ผู้สูงอายุ; การเข้าถึงบริการสุขภาพ; แรงสนับสนุนทางสังคม 114. Siwapat Punyakunlaset, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์)

  Factors Affecting Level of Intention to Quit Smoking among Police Officers in the Central Region, Thailand
  ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ในข้าราชการตำรวจ เขตภาคกลาง ประเทศไทย

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2019;28(6):1029-1039.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Intention to quit smoking; Thai police officer; Ordinal logistic regression; Theory of Planned Behavior
  คำสำคัญ : ความตั้งใจเลิกบุหรี่; ข้าราชการตำรวจ การวิเคราะห์ ordinal logistic regression; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 115. Juthamas Tarmperm, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Petcharatana Bhuanantanondh

  Prevalence and Factors Affecting Musculoskeletal Disorders among Thai Ancient Goldsmith Workers in Sukhothai Province

  Journal : Srinagarind Medical Journal 2019;34(5):468-474.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Musculoskeletal disorders; Work-related factor; Thai ancient goldsmiths
  คำสำคัญ : อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; ปัจจัยด้านการทำงานว ช่างทำทองไทยโบราณ 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre