งานวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ปีก่อนหน้าปี 2000 , ปี 2000 , ปี 2001 , ปี 2002 , ปี 2003 , ปี 2004 , ปี 2005 , ปี 2006 , ปี 2007 , ปี 2008 , ปี 2009 ,
ปี 2010 , ปี 2011 , ปี 2012 , ปี 2013 , ปี 2014 , ปี 2015 , ปี 2016 , ปี 2017 , ปี 2018 , ปี 2019 ,
ปี 2020 , ปี 2021 , ปี 2022 , ปี 2023 , ปี 2024
  ผลงานตีพิมพ์ปี 2020
  วารสารระดับนานาชาติ
 1. Paweerisa Choichuedee, Uthaiwan Suttisansanee, Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Sweet sticky rice puree diet for elderly with dysphagia

  Journal : Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2020;17(1):47-54.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Sticky rice flour; Puree diet; Elderly; Dysphagia 2. Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Ariya Bunngamchairat(อริยะ บุญงามชัยรัตน์) , Suthart Sitthisak, Susan Woskie

  Difference in Accidents, Health Symptoms, and Ergonomic Problems between Conventional Farmers Using Pesticides and Organic Farmers

  Journal : Journal of Agromedicine 2020;25(2):158-165.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Organic farmers; ergonomics; health symptoms; accident; pesticide 3. Bongkotrat Suyamud, Paitip Thiravetyan, Geoffrey Michael Gadd, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร)

  Bisphenol A removal from a plastic industry wastewater by Dracaena sanderiana endophytic bacteria and Bacillus cereus NI

  Journal : International Journal of Phytoremediation 2020;22(2):167-175.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Bacillus cereus; Bisphenol A; Dracaena sanderiana; Endophytic becteria; Pantoea dispersa; Plastic industry wastewater 4. Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Witaya Yoosook(วิทยา อยู่สุข) , Susan Woskie

  Paraquat exposure of backpack sprayers in agricultural area in Thailand

  Journal : Human and Ecological Risk Assessment 2020;26(10):2798-2811.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Paraquat; Agriculture; Inhalation exposure; Dermal exposure; Thailand 5. Chaofang Yan, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , John FC Sung, Charuwan tadadej(จารุวรรณ ธาดาเดช) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Ethnic disparities in utilization of maternal and child health services in rural Southwest China

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(22) ARTICLE No. 8610.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Ethnic disparity; Utilization; Maternal and child health services; China 6. Ratchakorn Kaewpramkusol, Kate Senior, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย)

  How do parents and friends accommodate alcohol consumption in young Thai people? A qualitative focus group study

  Journal : Drugs: Education, Prevention and Policy 2020;27(5):359-367.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Alcohol; Qualitative research; Parents; Peer influence; Thailand; Young people; Social accommodation; Friends 7. Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Emwadee Kiatsiri, Nanthana Thananowan

  Investigating the mechanisms of theory of planned behavior on Cyberbullying among Thai adolescents

  Journal : Journal of Health Research 2020;34(1):42-55.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : SEM, Cyberbullying, Theory of planned behaviour, Perpetrator 8. Jiaranai Pathomrotsakun, Kamonwat Nakason(กมลวัฒน์ นาคะสรรค์) , Wasawat Kraithong, Pongtanawat Khemthong, Bunyarit Panyapinyopol(บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล) , Prasert Pavasant

  Fuel properties of biochar from torrefaction of ground coffee residue: effect of process temperature, time, and sweeping gas

  Journal : Biomass Conversion and Biorefinery 2020;10(3):743–753.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Sweeping gas flow rate; Torrefaction; Solid fuel; Biocoal; Waste biomass 9. Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  Leadership and quality management measurement models: an empirical study

  Journal : International Journal of Health Care Quality Assurance 2020;33(1):52-66.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Structural equation modeling; Thailnad; Leadership; Quality management 10. Taniya Kaewarpai, Peeraya Ekchariyawat(พีรยา เอกจริยาวัฒน์) , Rungnapa Phunpang, Shelton W. Wright, Adul Dulsuk, B. Moonmueangsan, C. Morakot, Ekkachai Thiansukhon, Nicholas P.J. Day, Ganjana Lertmemongkolchai, Timothy Eoin West, Narisara Chantratita

  Longitudinal profiling of plasma cytokines in melioidosis and their association with mortality: a prospertive cohort study

  Journal : Clinical Microbiology and Infection 2020;26(3):783.e1-783.e8.
  Department :   ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  Key Words : Biomarker; Cytokine; Diabetes; Melioidosis; Outcome 11. Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Chate Jaikanlaya(เชต ใจกัลยา)

  Short-term effects of diurnal temperature range on hospital admission in Bangkok, Thailand

  Journal : Science of the Total Environment 2020;717 ARTICLE No. 137202.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Diurnal temperature range; Hospital admission; Cardiovascular disease; Respiratory disease; Distributed lag non-linear model; Bangkok 12. Yada Pinatha, Chongchin Polprasert(จงจินต์ ผลประเสริฐ) , Andrew J. Englande Jr.

  Product and cost perspectives of phosphorus recovery from human urine using solid waste ash and sea salt addition – A case of Thailand

  Journal : Science of the Total Environment 2020;713 ARTICLE No. 136514.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Human urine; Phosphorus recovery; Precipitation; Sea salt; Solid waste ashes; Struvite 13. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Self-management based coaching program to improve diabetes mellitus self-management practice and metabolic markers among uncontrolled type 2 diabetes mellitus in Indonesia: A quasi-experimental study

  Journal : Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews 2020;14(1):53-61.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Self-management based coaching program; Uncontrolled T2DM; Diabetes self-management practice; Metabolic markers 14. Pornnapa Tangsuksan, Ameporn Ratinthorn, Siriorn Sindhu, Diane L Spatz, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors influencing exclusive breastfeeding among urban employed mothers: A case-control study
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาทำงานในเขตเมือง: การศึกษาแบบกลุ่มศึกษา-กลุ่มควบคุม

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2020;24(1):54-72.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Influencing factors; Exclusive breastfeeding; Employed mothers; Case-control study
  คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล; การเลี้่ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว; มารดาทำงาน; การศึกษาแบบกลุ่ม; ศึกษา-กลุ่มควบคุม 15. Karn Chaladthanyagid, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Noppawan Piaseu, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Oi Saeng Hong

  Development and psychometric testing of the work performance scale of nurse at primary care units
  การพัฒนาและทดสอบคุณภาพของมาตรวัดการปฏิบัติงานของพยาบาล ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2020;24(1):73-88.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Instrument development; Nursing, Primary care; Psychometric testing; Registered nurse; Work performance
  คำสำคัญ : การพัฒนาเครื่องมือ; การพยาบาล; สุขภาพปฐมภูมิ; การทดสอบทางจิตวิทยา; พยาบาลวิชาชีพ; การปฏิบัติงาน 16. Nidhikul Temeiam, Sutthi Jareinpituk(สุทธิ เจริญพิทักษ์) , Phichayut Phinyo, Jayanton Patumanond, Nattachai Srisawat

  Development and Validation of a simple score for diagnosis of Leptospirosis at outpatient departments

  Journal : PLOS Neglected Tropical Diseases 2020;14(1) ARTICLE No. e0007977.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   17. Unchana Arayasongsak, Izumi Naka, Jun Ohashi, Jintana Patarapotikul, Pornlada Nuchnoi, Thareerat Kalambaheti, Areerat Sa-Ngasang, Sumalee Chanama, Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี)

  Interferon lambda 1 is associated with dengue severity in Thailand

  Journal : International Journal of Infectious Diseases 2020;93:121-125.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Dengue; IFNL1; Genetic association; Disease severity 18. Doungtawan Sang-ngoen, Carol Hutchinson(Carol Hutchinson) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Dietary Iron Intake and Availability in Hill Tribe and Urban Women, Chiang Rai Province, Northern Thailand

  Journal : Ecology of Food and Nutrition 2020;59(4):399-419.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Iron intake and availability; Dietary survey; Market survey; Hill tribe and urban women 19. Wisit Chaveepojnkamjorn(วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร) , Wandee Boorasri, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Warakorn Krienkaisakda

  Association between hemoglobin A1c and acute ischemic stroke among patients with type-2 diabetes: a case-control study

  Journal : International Journal of Diabetes in Developing Countries 2020;40(4):555-560.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : HbA1c; Acute ischemic stroke; Patients with type-2 diabetes 20. Huynh Ho Ngoc Quynh, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Khuong Quynh Long, Thai Thanh Truc

  Mental Well-being, and Coping Strategies during Stress for Preclinical Medical Students in Vietnam

  Journal : Journal of Population and Social Studies 2020;28(2):116-129.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Mental well-being; Vietnamese medical students; Mental disorders; Stress coping strategies 21. Chontida Ladee, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Korapat Mayurasakorn, Chalita Lagampan

  Effect of a Goal Attainment Nursing Program on Self-management and Blood Pressure Control in High-risk Hypertensive Patients in a Primary Care Unit

  Journal : Siriraj Medical Journal 2020;72(2):140-150.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Self-management; Hypertension; Cardiovascular disease; Goal attainment; Behavior modification 22. Sarah Jane Racal, Yajai Sitthimongkol, Tassanee Prasopkittikun, Sureeporn Punpuing, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Stephen Strobbe

  Factors Influencing Alcohol Use Among Myanmar Young Migrant Workers in Thailand
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานข้ามชาติวัยหนุ่มสาวชาวพม่าในประเทศไทย

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2020;24(2):172-186.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Acculturative stress; Alcohol use; Depressive Symptoms; Myanmar; Self-esteem; Young migrant workers
  คำสำคัญ : ความเครียดที่เกิดจากความต่างทางวัฒนธรรม; การดื่มแอลกอฮอล์; อารมณ์ซึมเศร้า; พม่า; ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง; แรงงานข้ามชาติวัยหนุ่มสาว 23. Pimrat Thammaraksa, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Sarah Stoddard

  Understanding Causes of Multiple Risk Behaviors in Thai Male Adolescents from Multidimensional Perspectives: A Qualitative Study
  ความเข้าใจสาเหตุของพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชายไทยจากมุมมองที่หลากหลาย: การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณา

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2020;24(2):274-287.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Adolescents; Contextual factors; Multiple risk behaviors; Males; Qualitative Descriptive
  คำสำคัญ : ปัจจัยบริบท; พหุพฤติกรรมเสี่ยง; วัยรุ่นชาย; การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา 24. Bongkotrat Suyamud, John Ferrier, Laszlo Csetenyi, Duangrat Inthorn(ดวงรัตน์ อินทร) , Geoffrey Michael Gadd

  Biotransformation of struvite by Aspergillus niger: phosphate release and magnesium biomineralization as glushinskite

  Journal : Environmental Microbiology 2020;22(4):1588-1602.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   25. Wiriya Mahikul, Somkid Kripattanapong, Piya Hanvoravongchai, Aronrag Cooper Meeyai(อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย) , Sopon Iamsirithaworn, Prasert Auewarakul, Wirichada Pan-ngum

  Contact Mixing Patterns and Population Movement among Migrant Workers in an Urban Setting in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(7) ARTICLE No. 2237.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Contact mixing patterns; Migrant workers; Urban setting 26. Feng-Jen Tsai, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Are countries' self-reported assessments of their capacity for infectious disease control reliable? Associations among countries' self-reported international health regulation 2005 capacity assessments and infectious disease control outcomes

  Journal : BMC Public Health 2020;20(1) ARTICLE No. 282.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : International health regulations (IHR), International health regulations monitoring tool (IHRMT), ProMedmail, Self-report, Core capacity in infectious disease control 27. Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์) , Piti Ektaku

  Reality in package on-site grease trap performance: Success and failure in fog removal

  Journal : International Journal of GEOMATE 2020;18(67):156-161.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Package on-site grease trap; Fat oil and grease (FOG); Dishwashing detergent; Oil and grease removal; Hydraulic retention time (HRT) 28. Pimpisa Saksorngmuang, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Ratchneewan Ross, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Working hazards and health problems among rubber farmers in Thailand

  Journal : Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2020;17(3):222-236.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Rubber farmers; Working hazards; Work environment; Health problem 29. Manas Ranjan Behera, Deepanjali Behera, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  Examining the relationship between living conditions, work environment and intent to stay among nurses in current posts in rural areas of Odisha state, India

  Journal : Bangladesh Journal of Medical Science 2020;19(3):527-536.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Intent to stay; Rural areas, living condition; Work environment; Nurses; Odisha; India. 30. Samatcha Krungkaew, Kanokwan Kingphadung, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล) , Busarakorn Mahayothee

  COSTS AND BENEFITS OF USING PARABOLIC GREENHOUSE SOLAR DRYERS FOR DRIED HERB PRODUCTS IN THAILAND

  Journal : International Journal of GEOMATE 2020;18(67):96-101.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Carbon dioxide mitigation; Food loss; Drying selection; Medicinal plants; Renewable energy 31. Angsumarn Yimlamaid, Kotchakorn Suranowarath, Thongchai Kanabkaew(ธงชัย ขนาบแก้ว) , Pichnaree Lalitaporn

  Long-Term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data

  Journal : EnvironmentAsia 2020;13 ARTICLE No. Special Issue:1-9.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : GOME; NO2; OMI; SCIAMACHY; Thailand 32. Tipvadee Mekaumnuaychai, Kotchakorn Suranowarath, Thongchai Kanabkaew(ธงชัย ขนาบแก้ว) , Pichanaree Lalitaporn

  Observations of Atmospheric Carbon Monoxide and Formaldehyde in Thailand Using Satellites

  Journal : EnvironmentAsia 2020;13 ARTICLE No. Special issue:18-25.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : CO; CH2O; Satellites; MOPITT; OMI; Thailand 33. Phat Prapawichar, Ameporn Ratinthorn, Ketsarin Utriyaprasit, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Maternal and health service predictors of postpartum hemorrhage across 14 district, general and regional hospitals in Thailand

  Journal : BMC Pregnancy and Childbirth 2020;20(1) ARTICLE No. 172.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Postpartum hemorrhage; Risk factors of postpartum hemorrhage; Intrapartum care; Complication after delivery 34. Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Noppawan Piasue, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Pinyo Utthiya, Siriporn Sasimonthonkul, Hisaaki Tabuchi, Hisaki Akasaki, Toshiaki Watanabe, Naoya Taki, Ryoji Uchiyama, Kazuki Ashida, Masao Okuhara, Koji Terasawa

  THE EFFECTIVENESS OF A HEALTH PROMOTION PROGRAM USING THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION IN KLONGYONG AND NIKHOMPATTANA, THAILAND

  Journal : Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 2020;13(3):1-6.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health promotion; Pedometer; Physical fitness; Brain function 35. Suleemas Angsukiattitavorn, Acharaporn Seeherunwong, Rungnapa Panitrat, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Prevalence and distribution pattern of mood swings in Thai adolescents: a school-based survey in the central region of Thailand

  Journal : BMC Psychiatry 2020;20(1) ARTICLE No. 191.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Mood swings; Adolescents; Prevalence; Distribution 36. Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , V. Tunlathorntham

  Appropriate scenarios for mercury emission control from coal-fired power plant in Thailand: emissions and ambient concentrations analysis

  Journal : Heliyon 2020;6(6) ARTICLE No. e04197.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Coal combustion; Co-benefit; iPOG; Mercury emission; Atmosphere modeling; Air quality; Environmental assessment; Environmental impact assessment; Sustainable development; Environmental science 37. Nittaya Kasemkosin, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Kingkaew Pajareya

  DIR/Floortime Model for School Children with Language impairment: Training for Parents, Primary Caregivers and Teachers

  Journal : International Journal of Early Childhood Special Education 2020;12(1):248-263.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Language impairment; DIR/Floortime intervention; Functional emotional development; Semantic and narrative development; Parent; primary caregiver and teacher training 38. Chingju Chiu, Yung Chen Yu, Ye Fong Du, Yi Ching Yang, Jouyin Chen, Liping Wong, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์)

  Comparing a Social and Communication App, Telephone Intervention, and Usual Care for Diabetes Self-Management: 3-Arm Quasiexperimental Evaluation Study

  Journal : JMIR mHealth and uHealth 2020;8(6) ARTICLE No. e14024.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Diabetes; Self-management; Depression symptoms; Distress; Middle-aged and older adults 39. Satomi Fujimori, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Toshiaki Watanabe, Naoya Taki, Fumihito Sasamori, Kazuki Kobayashi, Hisaki Akasaki, Masao Okuhara, Ryoji Uchiyama, Kazuki Ashida, Hisaaki Tabuchi, Koji Terasawa

  Effectiveness of a Japanese-style health program in Minowa Town, Matsumoto city and Nagano city, Japan

  Journal : International Journal of Human Rights in Healthcare 2020;13(4):347-363.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Brain function; Health promotion; Pedometer; Physical fitness 40. Laila Fitria, Nurhayati Adnan Prihartono, Doni Hikmat Ramdhan, Tri Yunis Miko Wahyono, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Environmental and occupational risk factors associated with chronic kidney disease of unknown etiology in west javanese rice farmers, indonesia

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(12) ARTICLE No. 4521.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : CKD; CKDu; male farmer; environmental factor; occupational factor 41. Kanisorn Jindamanee, Sarawut Thepanondh(สราวุธ เทพานนท์) , Natchanon Aggapongpisit, Sirapong Sooktawee

  Source apportionment analysis of volatile organic compounds using positive matrix factorization coupled with conditional bivariate probability function in the industrial areas

  Journal : EnvironmentAsia 2020;13(2):31-49.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Benzene; Conditional bivariate probability function (CBPF); Positive matrix factorization (PMF); Source apportionment 42. Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล) , Prayoon Fongsatitkul(ประยูร ฟองสถิตย์กุล) , Chaowalit Warodomrungsimun(ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์)

  Environmental Health Professionals in Developed Countries

  Journal : EnvironmentAsia 2020;13(1):112-123.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Environmental health professional; Competencies; REHS/RS; USA; UK, Canada, Australia 43. Minani Gurung, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา)

  Academic Stress among High School Students in a Rural Area of Nepal: A Descriptive Cross-sectional Study

  Journal : Journal of the Nepal Medical Association 2020;58(225):306-309.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Academic stress; Adolescents; Nepal. 44. Naranun Khammanee, Yanling Qiu, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Anders Bignert, Yuan Meng, Zhiliang Zhu, Zebene Lekew Teffera

  Presence and Health Risks of Obsolete and Emerging Pesticides in Paddy Rice and Soil from Thailand and China

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(11) ARTICLE No. 3786.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Organochlorine pesticides; Organophosphorus pesticides; Paddy field; Rice; Soil; Health risks 45. Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Nichcha Kallayanatham, Ritthirong Pundee, Jutharak Yimsabai, Susan Woskie

  Longitudinal Study of Metabolic Biomarkers among Conventional and Organic Farmers in Thailand

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(11) ARTICLE No. 4178.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Longitudinal study; Cardiovascular and metabolic biomarkers; Conventional farmers; Organic farmers 46. Patcharaporn UNTAJA, Siriorn SINDHU, Patricia Mary DAVIDSON, Orapan THOSINGHA, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Predictors of Myocardial Reperfusion in Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction Following Thrombolytic Treatment in Rural Community

  Journal : Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2020;17(6):608-619.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Thrombolytic reperfusion; ST-elevation myocardial infarction; Rural; Clinical guidelines, Outcomes, access 47. Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Chate Jaikanlaya(เชต ใจกัลยา)

  Temporal variations of short-term effects of particulate matter on hospital admissions in the most densely populated city in Thailand

  Journal : Science of the Total Environment 2020;742 ARTICLE No. 140651.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Temporal variation; Particulate matter; Cardiovascular disease; Respiratory disease; Hospital admission 48. Chotirot CHOTIPHAN, Nipaporn AUTTANATE, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Simo NAYHA, Kirsi JUSSILA, Sirkka RISSANEN, Penpatra SRIPAIBOONKIJ, Tiina M IKAHEIMO, Jouni Jk JAAKKOLA, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์)

  [Short communication] Prevalence of cold-related symptoms among Thai chicken meat industry workers

  Journal : Industrial Health 2020;58(5):460-466.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Occupational epidemiology; Cold; Work environments; Thermal stress; Cardiovascular symptoms; Respiratory symptoms; Performance; Clothing 49. Pornpailin Boonna, Nipapun Kungskulniti(นิภาพรรณ กังสกุลนิติ) , Rochana Tangkoonboribun, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า)

  VERMICOMPOSTING DIFFERENT ORGANIC WASTES TO DETERMINE SUITABILITY FOR USE IN ORGANIC FARMING

  Journal : International Journal of GEOMATE 2020;18(68):29-34.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Vermicompost; Earthworms; Water hyacinths; Food wastes; Corncobs 50. Amika Srikritsanarat, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล)

  WEB APPLICATION SUPPORT FOR CARBON FOOTPRINT MANAGEMENT OF PETROL STATIONS IN THAILAND

  Journal : International Journal of GEOMATE 2020;18(68):142-148.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Carbon footprint; Organization; Petrol station; Web application 51. Salinee Ratchadaariyachat, Suphaphat Kwonpongsagoon(สุพพัต ควรพงษากุล)

  DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR ESTIMATING CO2-EQUIVALENT EMISSIONS OF POULTRY AND SWINE SLAUGHTERING PROCESSES

  Journal : International Journal of GEOMATE 2020;18(68):149-155.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Carbon footprint; Slaughtering process; Poultry and swine; Web application 52. Pornsuda Phanukarn, Hathairattana Garivait, Sopa Chinwetkitvanich(โสภา ชินเวชกิจวานิชย์)

  BLACK CARBON IN PM 2.5 AT ROADSIDE SITE IN BANGKOK, THAILAND

  Journal : International Journal of GEOMATE 2020;19(72):81-87.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Black carbon; PM2.5; Heavy-duty diesel vehicle; Bangkok urban area; Air pollution 53. Sasithan Maairkien, Darin Areechokchai, Sayambhu Saita, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ)

  Time Series Analysis and Forecast of Influenza Cases for Different Age Groups in Phitsanulok Province, Northern Thailand

  Journal : Current Applied Science and Technology 2020;20(2):310-320.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Influenza; time series; forecast; seasonal ARIMA; surveill 54. Okkar Aung, Nopporn Howteerakul(นพพร โหวธีระกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Siriwan Tangjitgamol

  VALIDATING THE MYANMAR VERSION OF THE EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE AS A SCREENING TOOL FOR POSTPARTUM DEPRESSION

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2020;51(3):353-365.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Postnatal depression; Screening; Validation; Myanmar version; EPDS 55. Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล) , Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Surat Komindr

  Nutraceutical Improves Glycemic Control, Insulin Sensitivity, and Oxidative Stress in Hyperglycemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

  Journal : Natural Product Communications 2020;15(4):1-11.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Bitter melon, Fenugreek, Cinnamon, Phenolics, Anti-oxidant, Glycemic control, insulin resistance, Hyperlipidemia 56. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  [Review] Psychological problems related to capillary blood glucose testing and insulin injection among diabetes patients

  Journal : Frontiers of Nursing 2020;7(2):87-95.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Diabetes mellitus; Psychological problems; Capillary blood glucose testing; Insulin injection 57. Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ) , Jintana Nammoonnoy, Watcharaporn Wongsakoonkan, Pajaree Konthonbut(ปาจรีย์ กุณฑลบุตร) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์)

  A microfluidic paper-based analytical device for type-II pyrethroid targets in an environmental water sample

  Journal : Sensors (Switzerland) 2020;20(15) ARTICLE No. 4107:1-15.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Type-II pyrethroids; Colorimetric assay; Microfluidic device 58. Sirirat Sangkarak, Athit Phetrak, Suthirat Kittipongvises, Duangta Kitkeaw(ดวงตา กิจแก้ว) , Doungkamon Phihusut, Jenyuk Lohwacharin

  Adsorptive performance of activated carbon reused from household drinking water filter for hexavalent chromium-contaminated water

  Journal : Journal of environmental management 2020;272 ARTICLE No. 111085.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Chromium-contaminated water; Heavy metal; Hexavalent chromium; Powdered activated carbon block; Surface complexation 59. Abigail Hui En Chan, Kittipong Chaisiri, Sirilak Dusitsittipon(สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร) , Wallop Jakkul, Vachirapong Charoennitiwat, Chalit Komalamisra, Urusa ThaenkhamBarratt

  Mitochondrial ribosomal genes as novel genetic markers for discrimination of closely related species in the Angiostrongylus cantonensis lineage

  Journal : Acta Tropica 2020;211 ARTICLE No. 105645.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : Mitochondrial ribosomal genes; Genetic marker; Angiostrongylus cantonensis; Angiostrongylus malaysiensis; Angiostrongylus mackerrasae 60. Sansanee Pudpong, Pratana Satitvipawee(ปรารถนา สถิตย์วิภาวี) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร) , Pichitpong Soontornpipit(พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ)

  [Conference Paper] Design Road Traffic Injury Data Model and Visualization

  Journal : 2020 8th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2020 2020;0 ARTICLE No. 9077465.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Road traffic injury, Data model, Data warehouse, Visualization 61. Chador Tenzin, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Tashi Dendup, Tandin Dorj, Karma Lhazeen, Dorji Tshering, Thinley Pelzang

  Factors associated with multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) in Bhutan: A nationwide case-control study

  Journal : PLoS ONE 2020;15(7) ARTICLE No. e0236250.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   62. Kanokthip Juksu, You-Sheng Liu, Jian-Liang Zhao, Li Yao, Charoon Sarin, Siranee Sreesai(ศิราณี ศรีใส) , Pantip Klomjek, Atsadang Traitangwong, Guang-Guo Ying

  Emerging contaminants in aquatic environments and coastal waters affected by urban wastewater discharge in Thailand: An ecological risk perspective

  Journal : Ecotoxicology and Environmental Safety 2020;204 ARTICLE No. 110952.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Synthetic musk; UV-Filter; Sewage treatment plant; Receiving environment; Risk assessment 63. Phakarat Tangkheunkan, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Somchai Thanasitthichai, Danai Tiwawech, Wichai Purisa, Pensri Saelee, Ruxjinda Wattanalai

  Frequency and Association Of GSTM1 and GSTT1 Gene Polymorphisms with Survival in Breast Cancer Patients

  Journal : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2020;21(8):2251-2257.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : GSTM1; GSTT1; Polymorphism; Survival; Breast cancer 64. Pongsit Boonruksa, Thatkhwan Maturachon, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Susan Woskie

  Heat Stress, Physiological Response, and Heat-Related Symptoms among Thai Sugarcane Workers

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(17) ARTICLE No. 6363.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Heat stress; Wet bulb globe temperature (WBGT); Heat-related symptom; Heat strain; Sugarcane worker; Harvesting season 65. Nipaporn Auttanate, Chotirot Chotiphan, Suchinda Jarupat Maruo(สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ) , Simo Nayha, Kirsi Jussila, Sirkka Rissanen, Penpatra Sripaiboonkij, Tiina M. Ikaheimo, Jouni J. K. Jaakkola, Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์)

  Cold-related symptoms and performance degradation among Thai poultry industry workers with reference to vulnerable groups: a cross-sectional study

  Journal : BMC Public Health 2020;20(1):1357.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Poultry industry; Cold; Occupation; Symptoms 66. Luu Thi Thuy, Supreeda Monkong, Renu Pookboonmee, Sirirat Leelacharas, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Factors Explaining Medication Adherence of Older Adults with Hypertension: A Cross-sectional Study
  ปัจจัยอธิบายการรัปประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง: การศึกษาภาคตัดขวาง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2020;24(3):306-320.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Medication adherence; Older adults; Hypertension; Vietnam 67. Irvan Afriandi, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Bhusita Intaraprasong(ภูษิตา อินทรประสงค์) , Pandu Riono

  FACTORS ASSOCIATED WITH ILLICIT INJECTION DRUG USE AMONG METHADONE MAINTENANCE TREATMENT PATIENTS IN INDONESIA

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2020;51(1):26-35.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Injecting drug use (IDU); Methadone maintenance treatment (MMT); Drug dependence; Self-efficacy; Risk environment; Indonesia 68. Chompunut Onchoi, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Suttinun Chantanakul(สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Susan Woskie

  ORGANOPHOSPHATES IN MECONIUM OF NEWBORN BABIES WHOSE MOTHERS RESIDED IN AGRICULTURAL AREAS OF THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2020;51(1):77-87.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : GC-MS; Meconium; Organophosphate; Pesticide; Thailand 69. Attapong Sinkitjasub, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  ASSESSMENT OF MATERNAL FACTORS ASSOCIATED WITH OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN BANGKOK, THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2020;51(5):618-633.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Childhood overweight; Childhood obesity; Maternal practice 70. I Ketut Swarjana, Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ)

  Disparities in utilization of maternal health services in the rural areas of Indonesia: An analysis among provinces with low, middle, and high poverty rates

  Journal : Journal of Public Health and Development 2020;18(3):49-63.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Disparities; Maternal health services utilization; Rural area; Indonesia 71. Nguyen Viet Hung, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Suthat Chottanapund

  Effectiveness of a family support coaching program on diabetes mellitus self-management to improve health outcomes among Thai patients with uncontrolled type 2 diabetes: a quasi-experimental study

  Journal : Journal of Public Health and Development 2020;18(3):64-83.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Family support; Diabetes mellitus self-management; Glycemic control; Uncontrolled type 2 diabetes 72. Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Suda Hanklang, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Ikuharu Morioka

  Effect of depression prevention programs among rice farmers in Thailand

  Journal : Environmental and Occupational Health Practice 2020;2(1):1-11.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Communication; Depression; Multiple linear regression analysis; Pesticide; Rice farmer 73. Kenika Jiratchayaporn, Siriorn Sindhu, Acharaporn Seeherunwong, Rungnapa Panitrat, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Changes in health-related quality of life scores in patients with depression in the Thai health care delivery system

  Journal : Journal of Health Research 2020;34(6):485-493.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Health-related quality of life; Depression; Health care delivery; Thailand 74. Petcharat Eiamla-or, Orapan Thosingha, Suporn Danaidutsadeekul, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม) , Kathy Hegadoren

  Incidence of Shock in Patients Treated in an Emergency Department after Sustaining a Road Traffic Injury
  อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะช๊อกในผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางบกที่เข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2020;24(4):436-447.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Injury Severity; Modified Shock Index; Morbidity; Mortality; Road Traffic Injury; Shock
  คำสำคัญ : คะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บ; ดรรชนีแสดงภาวะช็อกฉบับปรับปรุง; อัตราการเจ็บป่วย; และอัตราการเสียชีวิต; ผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางบก; ภาวะช็อก 75. Kannika Supachai, Chanuantong Tanasugarn(ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Surachart Nanongkine(สุรชาติ ณ หนองคาย)

  Development and Psychometric Testing of the Health Literate Cancer Hospital Scale
  การพัฒนาและทดสอบคุณภาพเครื่องมือวัดในโรงพยาบาลรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง

  Journal : Pacific rim International Journal of Nursing Research 2020;24(4):460-471.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cancer care; Delphi technique; Health literacy; Healthcare organization; Psychometric testing; Self-assessment scale
  คำสำคัญ : การดูแลด้านโรคมะเร็ง; การประเมินคุณภาพเครื่องมือ; เครื่องมือประเมินตนเอง; ความรอบรู้สุขภาพ; องค์กรสุขภาพ 76. Minta Thareejit, Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Withida Patthanaissaranukool(วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล)

  The association between road traffic noise and annoyance levels in residential and sensitive areas of Ayutthaya, Thailand

  Journal : Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2020;25(3):1-13.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Road traffic noise; Annoyance; Exposure-response relationship; Public health; Ayutthaya 77. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  Family Functional-based Coaching Program on Healthy Behavior for Glycemic Control among Indonesian Communities: A Quasi-experimental Study

  Journal : Oman Medical Journal 2020;35(5) ARTICLE No. e173.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Diabetes Mellitus, Type 2; Self-Management; Surveys and Questionnaires; Indonesia. 78. Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Nichcha Kallayanatham, Ritthirong Pundee, Jutharak Yimsabai, Susan Woskie

  Longitudinal Study of Thyroid Hormones between Conventional and Organic Farmers in Thailand

  Journal : Toxics 2020;8(4) ARTICLE No. 82:1-10.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Thyroid hormones; Conventional farmers; Organic farmers; Longitudinal study 79. Kannapatch Srithong, Siriorn Sindhu, NapapornWanitkun, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Incidence and Risk Factors of Clinical Deterioration during Inter-Facility Transfer of Critically Ill Patients; a Cohort Study

  Journal : Archives of Academic Emergency Medicine 2020;8(1) ARTICLE No. e65.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Patient transfer; Critical illness; Clinical deterioration; Thailand 80. Saranya Limsaiphrom, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)

  ASSESSMENT OF AND FACTORS INFLUENCING QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY THAIS IN NAKHON SAWAN PROVINCE, THAILAND

  Journal : The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2020;51(5):701-708.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Social support; Family functioning; Physical abilities; Participating in social activities; Quality of life; Elderly Thais; HLM analysis 81. Unchana Arayasongsak, Izumi Naka, Jun Ohashi, Jintana Patarapotikul, Pornlada Nuchnoi, Thareerat Kalambaheti, Areerat Sa-Ngasang, Sumalee Chanama, Suwanna Chaorattanakawee(สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี)

  Genetic association study of interferon lambda 3, CD27, and human leukocyte antigen-DPB1 with dengue severity in Thailand

  Journal : BMC Infectious Diseases 2020;20 ARTICLE No. 948.
  Department :   ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
  Key Words : IFNL3; CD27; HLA-DPB1; Dengue; Genetic association; Disease severi 82. Akemi Kita, Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร) , Kraichat Tantrakarnapa(ไกรชาติ ตันตระการอาภา)

  FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF DRINKING WATER FROM VENDING MACHINES IN THE INNER CITY OF BANGKOK

  Journal : Public Health of Indonesia 2020;6(2):47-56.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Drinking water; Vending machine; Bangkok; Maintenance 83. Mathuramat Seesen, Roberto G. Lucchini, Somkiat Siriruttanapruk, Ratana Sapbamrer, Surat Hongsibsong, Susan Woskie, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์)

  Association between Organophosphate Pesticide Exposure and Insulin Resistance in Pesticide Sprayers and Nonfarmworkers

  Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(21) ARTICLE No. 8140.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Organophosphate; Insulin resistance; Dialkyl phosphate; Pesticide sprayers; Pesticide exposure; Insecticides; Metabolites 84. Sudhir Mishra, Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Natnaree Aimyong(ณัฐนารี เอมยงค์)

  Access to Health Service and Social Support Related to Self-Medication

  Journal : Journal of Nepal Health Research Council 2020;18(3):500-505.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Access to health service; rural Nepal; self-medication; social support 85. Sirapong Sooktawee, Thongchai Kanabkaew(ธงชัย ขนาบแก้ว) , Suteera Boonyapitak, Aduldech Patpai, Nirun Piemyai

  Characterising particulate matter source contributions in the pollution control zone of mining and related industries using bivariate statistical techniques

  Journal : Scientific Reports 2020;10(1) ARTICLE No. 21372.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   86. Suwimon Kanchanasuta(สุวิมล กาญจนสุธา) , Sirapong Sooktawee, Aduldech Patpai, Pisit Vatanasomboon(พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์)

  Temporal Variations and Potential Source Areas of Fine Particulate Matter in Bangkok, Thailand

  Journal : Air, Soil and Water Research 2020;13.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : PM2.5, PM10; PM2.5/PM10 ratio; Potential source area; Bangkok 87. Sawitri Assanangkornchai, Jiraluck Nontarak(จิราลักษณ์ นนทารักษ์) , Wichai Aekplakorn, Suwat Chariyalertsak, Pattapong Kessomboon, Surasak Taneepanichskul

  Socio-economic inequalities in the association between alcohol use disorder and depressive disorder among Thai adults: a population-based study

  Journal : BMC Psychiatry 2020;20(1) ARTICLE No. 553.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Alcohol use disorder; Depressive disorder; Socio-economic status; wealth index; National survey 88. Anantree Smithnaraseth, Acharaporn Seeherunwong, Rungnapa Panitrat, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล)

  Hospital and patient factors influencing the health status among patients with schizophrenia, thirty days after hospital discharge: multi-level analysis

  Journal : BMC Psychiatry 2020;20(1) ARTICLE No. 592.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Schizophrenia; Health status; Post-discharge; HoNOS; Multi-level logistic regression 89. Sadudee Rojanapirom, Siriorn Sindhu, Ketsarin Utriyaprasit, Peera Buranakitjaroen, Chukiat Viwatwongkasem(ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม)

  Effects of Four Noble Truths Practice on Hypertension Control

  Journal : Siriraj Medical Journal 2020;72(6):492-501.
  Department :   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Blood pressure control; four noble truths; mobile web 90. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Phitaya Charupoonphol(พิทยา จารุพูนผล)

  Barriers to Effective Diabetes Mellitus Self-Management (DMSM) Practice for Glycemic Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM): A Socio Cultural Context of Indonesian Communities in West Sulawesi

  Journal : European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2020;10(1):250-261.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Uncontrolled type 2 diabetes mellitus; Self-management; Barriers; Indonesian communities  วารสารระดับชาติ
 1. Pattra Thongsuk, Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี) , Piyathida Tridech(ปิยธิดา ตรีเดช) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Participation Study in the Development of Integrated Malaria Services, Tha Song Yang District, Tak Province
  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการแบบบูรณาการโรคมาลาเรีย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

  Journal : Journal of Bamrasnaradura infectious diseases institute 2020;14(1):22-32.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : กระบวนการมีส่วนร่วม; บริการแบบบูรณาการโรคมาลาเรีย; การควบคุมโรค; การป้องกันมาลาเรีย
  คำสำคัญ : Process of participation; Integrated malaria services; Disease control; Malaria prevention 2. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความ] Interesting Verdict: Government officials neglected their duties as required by law, unduly delayed in the case of nuisance and dangerous business
  [บทความ] คำพิพากษาที่น่าสนใจ: เจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรให้ฟ้องเหตุรำคาญและกิจการอันตราย

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6(1):237-248.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   3. Darin Jomvong, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Patient's rights compliance by registered nurses in Chulabhorn hospital
  การปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6(1):127-140.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Patient's right; Patient's right compliance; Registered nurses
  คำสำคัญ : การปฎิบัติตามสิทธิผู้ป่วย; สิทธิผู้ป่วย; พยาบาลวิชาชีพ 4. Sumlee Saleekul, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Kitsanaporn Tipkanjanaraykha

  Factors related to Depression among Agricultural Aging Workers
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเกษตรกรสูงอายุ

  Journal : Journal of The Royal Thai Army Nurses 2020;21(1):193-204.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Depression, Agricultural aging workers
  คำสำคัญ : ภาวะซึมเศร้า; เกษตรกรสูงอายุ 5. Surasak Buranatrevedh, Pornchai Sithisarunkul, Narongpon Dumavibhat, Chalermchai Chaikittiporn(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์) , Wantanee Phanprasit(วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์) , Somkiat Siriruttanapruk, Chuleekorn Thanathitikorn

  Revision of National Health Assembly Resolution: Thailand ban asbestos measures
  ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

  Journal : Journal of Health Systems Research 2020;14(1):9-18.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : National Health Assembly; Asbestos; Thailand
  คำสำคัญ : สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ; แร่ใยหิน; ไทย 6. Nattaya Sangthong, Kwanmuang Kaeo-dum-koeng(ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) , Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์)

  Effects of Health Promotion Program on Low Back Pain Preventive Behavior of Operative Nurses at a University Hospital, Bangkok
  ผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(1):1-11.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health promotion program for preventing low back pain; Perceived self-efficacy; Operating room staff
  คำสำคัญ : โปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่าง; การรับรู้ความสามารถตนเอง; บุคลากรห้องผ่าตัด 7. Pawinee Chauythan, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Supreya Tansakul(สุปรียา ตันสกุล)

  Effects of an Educational Intervention for Promoting Readmission Preventive Behaviors among Mothors of Children with Pneumonia
  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการกลับมารักษาซ้ำในมารดาเด็กโรคปอดอักเสบ

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(1):12-24.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Pneumonia; Readmission preventive behaviors; Mother; Educational intervention
  คำสำคัญ : โรคปอดอักเสบ; พฤติกรรมป้องกันการกลับมารักษาซ้ำ; มารดา; โปรแกรมสุขศึกษา 8. Apichit Sathawornwiwat, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Nikom Saengrat, Jintana Sangjan

  Factors Predicting Raw Meat Consumption Behavior among People Chiang Klang District, Nan Province
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมบริโภคเนื้อสัตว์ดิบของประชาชน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(1):25-37.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Predicting factors; Raw meat consumption; People
  คำสำคัญ : ปัจจัยทำนาย; บริโภคเนื้อสัตว์ดิบ; ประชาชน 9. Jerawan Pratummas, Manirat Therawiwat(มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์) , Nirat Imamee(นิรัตน์ อิมามี) , Malinee Sombhopcharoen(มลินี สมภพเจริญ)

  The Application of Social Cognitive Theory for Healthy Food Consumption Learning of Grade 8 Students in Bangkok
  การประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมเพื่อการเรียนรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(1):48-60.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Social Cognitive Theory; Healthy Food; Grade 8th Student
  คำสำคัญ : ทฤษฎีปัญญาสังคม; การบริโภคอาหารสุขภาพ; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10. Sarisa Tohha, Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  The Effects of Dietary Program on Blood Sugar Control among Thai Muslim Elderly with Type 2 Diabetes Mellitus, Narathiwat Province
  ผลของโปรแกรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ ชาวไทยมุสลิม จังหวัดนราธิวาส

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(1):113-129.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Self-efficacy; Dietary; Diabeties Mellitus; Elderly Patient; Thai Muslim
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; การบริโภคอาหาร; ผู้ป่วยเบาหวาน; ผู้สูงอายุ; ชาวไทยมุสลิม 11. Sugunya Khamgorn, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  A smoking cessation relapse recovery program among the conscript in Prince of Chumphon Camp, Chon Buri province
  โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่สำหรับผู้กลับมาสูบซ้ำของทหารกองประจำการในค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

  Journal : Thai Journal of Nursing 2020;69(1):44-53.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Smoking Cessation; Relapse Smoker; Conscript
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการเลิกบุหรี่; การกลับมาสูบบุหรี่ซ้ำ; ทหารกองประจำการ 12. Doonnaput Khowhit, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Effects of Educative Supportive Nursing Program on Disease Severity, Physical Fitness and Selfcase Behavior among Older Adults with Osteoarthritis in A Community in Mahasarakham Province
  ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรุนแรงของโรคสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2020;27(1):7-19.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Osteoarthrits; Older adults; Disease severity; Self-care behavior; Physical fitness
  คำสำคัญ : ภาวะข้อเข่าเสื่อม; ผู้สูงอายุ; ความรุนแรงของโรค; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; สมรรถภาพทางกาย 13. Janjira Poorat, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Effect of Self-Regulation Program on Glycemic Control in Patients with Uncontrolled Type 2 Diabetes
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการกำกับตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2020;27(1):20-33.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Self-regulation; Glycosylated hemoglobin; Type 2 diabetes; Self-efficacy; Behavior
  คำสำคัญ : การกำกับตนเอง; ระดับน้ำตาลสะสม; โรคเบาหวานชนิดที่ 2;การรับรู้ความสามารถตนเอง; พฤติกรรม 14. Kanokwan Duangklad, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  Improvement of Self-Management Program in Uncontrolled Type II Diabetes Patients
  โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(1):66-83.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Self-management; Patients with Diabetes mellitus type II; Uncontrolled blood sugar
  คำสำคัญ : การจัดการตนเอง; ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2; ควบคุมค่าน้ำตาลไม่ได้ 15. Nanthana Khongpatthananon, Punyarat Lapvongwatana(ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา) , Natkamol Chansatitporn(ณัฐกมล ชาญสาธิตพร)

  The Effect of Self-Efficacy Development Program with a Coaching Technique Training on Prevention Behavior Breast Cancer Care and Surveillance Skills of Public Health Volunteers
  ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนกับการฝึกอบรมแบบสอนแนะต่อพฤติกรรมในการป้องกัน ทักษะการดูแลและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมของอาสาสมัครสาธารณสุข

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(1):112-122.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Self-efficacy; Coaching technique; Preventive behavior; Care and breast cancer surveillance skills; Health volunteer
  คำสำคัญ : สมรรถนะแห่งตน; การฝึกอบรมแบบสอนแนะ; พฤติกรรมในการป้องกัน; ทักษะการดูแลและเฝ้าระวังในโรคมะเร็งเต้านม; อาสาสมัครสธารณสุข 16. Rungnapa Buasuwan, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Applying Theory of Planned Behavior Program on Aggressive Behaviors among Secondary School Male Students in Bangkok
  โปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(1):136-145.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Applying theory of planned behavior program; Aggressive behaviors; Students of secondary school; Male student
  คำสำคัญ : โปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; พฤติกรรมก้าวร้าว; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น; นักเรียนชาย;;; 17. Prakaitip Polprateep, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Self-Efficacy with Information Technology Program to Promote Bullying Prevention among Early Adolescent Males
  โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการถูกข่มเหงรังแกในวัยรุ่นชายตอนต้น

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(1):164-176.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Self-efficacy; Early adolescent male; Bullying prevention; Bullying
  คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; วัยรุ่นชายตอนต้น; การป้องกันการถูกข่มเหงรังแก; การข่มเหงรังแก 18. Chanoknun Raksason, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Effectiveness of Applying Self-Efficacy Theory and Social Support on Smoking Cessation Program for Persons with Chronic Diseases
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(1):130-142.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Health education program; Tobacco cessation; NCDs patient; Self efficacy theory; Social support
  คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; การเลิกบุหรี่; ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง; ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม 19. Phasawee Thepkarn, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Wanna Phahuwatanakorn, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  Perceptions of professional nurses regarding ethics and organizational culture in a university hospital
  การรับรู้จริยธรรมวิชาชีพพยาบาลและวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6(2):279-292.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Professional nurses; Professional ethic; Perception; Organizational culture
  คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; จริยธรรมวิชาชีพ; การรับรู้; วัฒนธรรมองค์กร 20. Supakorn Komthong, Suthee U-sathaporn(สุธี อยู่สถาพร) , Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์)

  The impact of service quality and patient satisfaction on electronic word-of-mouth in cosmetic surgery patients in Thailand

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6(2):399-408.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Word-of-mouth; Patient Satisfaction; Cosmetic surgery 21. Kitiphon Khrueawang, Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ) , Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  Perception of Medication Errors in Medication Use Process: A Case Study of Hemodialysis Unit in a Hospital
  การรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยาหน่วยไตเทียม กรณีศึกษา : โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

  Journal : Journal of Safety and Health 2020;13(1):102-112.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Perception; Medication errors; Medication use process; Health care providers
  คำสำคัญ : การรับรู้; ความคลาดเคลื่อนทางยา; กระบวนการใช้ยา; บุคลากรทางการแพทย์ 22. Udomporn Kalapakdee, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  The Effects of Self-Management Program for Older Adults with Knee Osteoarthritis in Angthong Province
  ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมจังหวัดอ่างทอง

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(1):100-112.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Older Adults; Osteoarthritis; Self-Management
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; โรคข้อเข่าเสื่อม; การจัดการตนเอง 23. Pornwipa Siripitchtrakul, Poranee Vatanasomboon(ภรณี วัฒนสมบูรณ์) , Warapone Satheannoppakao(วราภรณ์ เสถียรนพเก้า) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Nutrition Literacy among Grade 9 Students of Bangkok Metropolitan Administration Schools
  ความรอบรู้ทางโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  Journal : Thai Journal of Public Health 2020;50(1):61-75.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   ภาควิชาโภชนวิทยา   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Nutrition literacy; Grade 9 students; Bangkok Metropolitan Administration school
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ทางโภชนาการ; นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3; โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 24. Atipat Lakkam, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Factors Predicting Smoking Cessation among Smokers in Pakham District, Buriram Province, Thailand
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย

  Journal : Thai Journal of Public Health 2020;50(2):184-197.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Predictors; Smoking cessation; Ottawa Charter
  คำสำคัญ : ปัจจัยทำนาย; การเลิกสูบบุหรี่; กฎบัตรออตตาวา 25. Chaiyasit Thongkanya, Natnicha Yooyen, Thithaporn Dechyotha, Nopawee Sripum, Arthit Phosri(อาทิตย์ โพธิ์ศรี) , Tanasri Sihabut(ธนาศรี สีหะบุตร)

  Factors Associated with Household Rodent Infestation in a Suburban Area of Nonthaburi Province, Thailand
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพบหนูในที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ชานเมืองของจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

  Journal : Thai Journal of Public Health 2020;50(2):241-255.
  Department :   ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  Key Words : Dwelling type; Rodent infestation; Environmental factors; Housing sanitation
  คำสำคัญ : ประเภทที่พักอาศัย; หนู; ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม; การสุขาภิบาลที่พักอาศัย 26. Wichan Kithen, Maneerat Ouaysawat, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ)

  Healthy Community Development about Tobacco and Alcoholic Drinking Cessation in Sung Noen Municipality, Sung Noen District, Nakhonratchasima Province
  การพัฒนาชุมชนสุขภาวะเพื่อลดการสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

  Journal : Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 2020;10(2):177-195.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Smoking tobacco; Alcoholic drinking; Healthy community; Nakhonratchasima
  คำสำคัญ : บุหรี่ สุรา; ชุมชนสุขภาวะ; นครราชสีมา 27. Thawatchai Sattayasomboon, Youwanuch Sattayasomboon(ยุวนุช สัตยสมบูรณ์)

  Hypertension and type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Systematic Review on the Chronic Care Model (CCM) and Self-Management Support (SMS)
  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

  Journal : The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2020;7(2):232-243.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Chronic Care Model; Self-Management Support; Diabetes Type 2; Hypertension
  คำสำคัญ : การดูแลโรคเรื้อรัง; การสนับสนุนการจัดการตนเอง; เบาหวานชนิดที่ 2; ความดันโลหิตสูง 28. Teeraporn Phanawan, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Oranut Phacheun(อรนุช ภาชื่น) , Chanapong Rojanaworarit(ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์)

  Participatory Action Research to Promote Oral Health among Primary School Children in Rural Suphanburi Province
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 6-12 ปี ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2020;7(2):272-285.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Participatory Action Research; Oral Health Promotion; Primary Education
  คำสำคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม; ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก; ประถมศึกษา 29. Jeerawan Nampan, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Factors Influencing Job Performance Among Trained Caregivers for Caring Dependent Elderly in Bangkok
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2020;28(3):41-52.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Job performance; Trained caregivers; Caring for elderly dependents
  คำสำคัญ : การปฏิบัติงาน; ผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม; การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 30. Natchayaporn Tangdomrongsin, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  The Effect of Motivation Formation Program with Mobile Technology for Health to Prevent Cardiovascular Disease in High Risk Group
  ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(2):122-139.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Cardiovascular diseasse; High risk group; Info Graphic; Line application; Health protection behavior to cardiovascular disease
  คำสำคัญ : กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด; เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพ; แรงจูงใจในการป้องกันโรค; โปรแกรมไลน์; พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 31. Thitiporn Songsang, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช)

  The Effects of Promoting Knee Exercise Program for Pain Relief by Thai Traditional Medicine among the Elderly with Knee Osteoarthritis Symptoms, Phichit Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริหารข้อเข่าเพื่อบรรเทาปวดด้วยการแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม จังหวัดพิจิตร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(2):164-176.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Elderly with osteoarthritis symptoms; Promoting knee eercise program; Thai traditional medicine
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม; โปรแกรมส่งเสริมการบริหารข้อเข่า; การแพทย์แผนไทย 32. Panjarut Laisuwannachart, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา)

  Factors Predicting HIV Preventive Behaviors among Male Youths Who Have Sex with Men in Bangkok
  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเขื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(2):177-189.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : HIV preventive behaviors; Young men who have sex with men; The ecological model
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV; กรอบแนวคิดโมเดลเชิงนิเวศวิทยา; เยาวชนชายรักชาย 33. Dussadee Triyawong, Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล)

  Effect of The Supportive-Educative Nursing Program on Capability of Family Caregiver For Caring Post Stroke
  ผลของโปรแกรมพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านของผู้ดูแล

  Journal : The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 2020;37(3):240-249.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Supportive educative nursing system; New case ischemic stroke; Family caregiver; Intermediate care
  คำสำคัญ : การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้; โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดรายใหม่; ผู้ดูแลผู้ป่วย; การดูแลระยะกลาง 34. Wachiraporn Ruangdej, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Effects of a Case Mangement Program on Quality of Life and Functional Status of Dependent Older Adults Post Stroke in Bangkok
  ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพิงในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of public health nursing 2020;34(1):112-126.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Quality of life; Functional status; Older adults; Stroke; Case management
  คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต; ความสามารถในการทำหน้าที่; ผู้สูงอายุ; โรคหลอดเลือดสมอง; การจัดการรายกรณี 35. Sunisa Vilasri, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Predictive Factors for the Quality of Life of Dependent Older Adults under the Long Term Care system in Bangkok
  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระบบบริการระยะยาวกรุงเทพมหานคร

  Journal : Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2020;30(2):164-176.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Bangkok metropolitan; Quality of life; Older adults; Dependent
  คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร; คุณภาพชีวิต; ผู้สูงอายุ; ภาวะพึ่งพิง 36. Kamon Arjdee, Ungsinun Intarakamhang, Kanchana Pattrawiwat, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  The Causal Relationship Model of Health Empowerment and Health Literacy Affect Community Health Problem Solving Behavior by Participation Approach Among Public Health Students at Sirindhorn College of Public Health in Praboromarajchanok Institute
  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเสริมสร้างพลังและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

  Journal : Journal of Behavioral Science for Development 2020;12(2):196-214.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Community health problem solving behavior; Participation; Personal resources; Social contextual resources
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน; อย่างมีส่วนร่วม; แหล่งทรัพยากรส่วนบุคคล; แหล่งทรัพยากรบริบทสังคม 37. Nara Thiamkhli, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Factors affecting compliance intention on tobacco products control act among tobacco retailers around schools of Health Region 5th in Thailand
  ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2020;46(3):359-369.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Intention of compliance with tobacco products control act; Tobacco retailers; Theory of planned behavior (TPB)
  คำสำคัญ : ความตั้งใจปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ; ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 38. Phonpan Pitaksa, Nithat Sirichotiratana(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย) , Sumonchat Duangbubpha

  Nursing Professional's Work-Life Balance in an Autonomous University Hospital
  สมดุลชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6 ARTICLE No. Suppl.:S83-94.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Work-life balance; Nursing's professional; Autonomous university hospital
  คำสำคัญ : สมดุลชีวิตในการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 39. Lalita Sakultawanpitak, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Vallerut Pobkeeree(วัลลีรัตน์ พบคีรี)

  A Development of Routine to Research in Sriracha District, Chonburi Province
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6 ARTICLE No. Suppl.:S95-110.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Routine to research; Model development; Experimental research; R2R
  คำสำคัญ : การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย; การพัฒนารูปแบบ; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง; สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 40. Wacheraporn Patchkeaw, Somchart Torugsa(สมชาติ โตรักษา) , Chorpeow Taecholern

  A development of Routine to Research in Bangkok Christian Hospital
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6 ARTICLE No. Suppl.:S111-126.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Routine to research; Model development
  คำสำคัญ : การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย; การพัฒนารูปแบบ 41. Tanawat Ruamsook, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Vasin Pipattanachat, Rangsima Passara, Wipakon Sonsnam

  [บทความ] Nursing professional’s role in smoking cessation service to help community’s non-communicable disease patients in preventing coronavirus 2019 infection
  [บทความ] บทบาทวิชาชีพพยาบาลด้านบริการช่วยเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6 ARTICLE No. Suppl.:S171-182.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Smoking cessation service; Patients with NCDs in community; COVID-19
  คำสำคัญ : การช่วยเลิกบุหรี่; ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน; เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 42. Sutasinee Manopkawee, Kitiphong Harncharoen(กิติพงษ์ หาญเจริญ) , Chagriya Kitiyakara

  The Study of Factors Associated with Change in Glomerular Filtration Rate over 5 Year among Employees of the Electricity Generating Authority of Thailand
  การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราการกรองไตช่วงระยะเวลา 5 ปี ในกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(2):45-53.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Glomerular filtration rate; Chronic kidney disease; Epidemiology
  คำสำคัญ : อัตราการกรองไต; โรคไตเรื้อรัง; ระบาดวิทยา 43. Thitima Chauychoocherd, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Petcharatana Bhuanantanondh

  Factors Associated with Work-Related Musculoskeletal Disorders among Wood Furniture Informal Workers in Sukhothai Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างที่เกี่ยวกับการทำงาน ในแรงงานนอกระบบอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ จังหวัดสุโขทัย

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(2):54-65.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Prevalence; Musculoskeletal disorders (MSDs); Informal worker; Wood furniture worker
  คำสำคัญ : ความชุก; อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง; แรงงานนอกระบบ; ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ 44. Julawan Sukanan, Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง)

  Factors Influencing Childbearing Decision Making among Married Women of Reproductive Age in Nakhon Si Thammarat Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรส จังหวัดนครศรีธรรมราช

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(2):66-77.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Factors; Childbearing decision making; Married women of reproductive age
  คำสำคัญ : ปัจจัย; การตัดสินใจมีบุตร; สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรส 45. Saifon Sakulphom, Prasak Santiparp(ประศักดิ์ สันติภาพ) , Vadhana Jayathavaj, Rutchanee Chantraket, Tassanee Silawan(ทัศนีย์ ศิลาวรรณ)

  Thai Folk Medicine for Postpartum Care in Nakhon Si Thammarat Province
  การดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์พื้นบ้านไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(2):107-118.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน  
  Key Words : Thai Fork Medicine; Postpartum Care; Nakhon Si Thammarat
  คำสำคัญ : การแพทย์พื้นบ้านไทย; การดูแลหญิงหลังคลอด; จังหวัดนครศรีธรรมราช 46. Kachaporn Sripharut, Wonpen Kaewpan(วันเพ็ญ แก้วปาน) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Factors Related to Work Ability among Rice Farmers in Nakhonpathom Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของชาวนา ในจังหวัดนครปฐม

  Journal : Journal of public health nursing 2020;34(2):50-64.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Work ability; Agriculture; Farmers; Health
  คำสำคัญ : ความสามารถในการทำงาน; เกษตรกรรม; ชาวนา; สุขภาพ 47. Chutatip Sornchai, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Factors Related to Depression of Caregivers of Older Adult with Dementia
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

  Journal : Journal of public health nursing 2020;34(2):65-83.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Depression; Older adults with dementia; Primary caregiver
  คำสำคัญ : ภาวะซึมเศร้า; ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม; ผู้ดูแลหลัก 48. Ranida Techasuwanna, Suthat Chottanapund, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Bundit Sornpaisarn, Pravich Tunyasitthisundhorn

  Risk factors for type 2 diabetes mellitus in Thai population
  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่สองในคนไทย

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2020;46(3):268-279.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Dbetes mellitus; Risk factor; Thais
  คำสำคัญ : เบาหวาน; ปัจจัยเสี่ยง; คนไทย 49. Pacharee Rodsun, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้) , Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Influencing Factors on Readiness of Personnel in Local Administrative Organization on Teenage Pregnancy Prevention and Solution, Nakhon Nayok Province
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครนายก

  Journal : Christian University Journal 2020;26(1):13-27.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Teenage pregnancy; Personnel readiness; Local administrative organization
  คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น; ความพร้อมของบุคลากร; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50. Anekpong Hoikum, Luckawee Piyabanditkul, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Factors predicting the occurrence of stroke in hypertensive patients in Khon Kaen province
  ปัจจัยทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดขอนแก่น

  Journal : Journal of Health Science Research 2020;14(2):82-91.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Hypertension; Predicting factors; Stroke
  คำสำคัญ : โรคความดันโลหิตสูง; ปัจจัยทำนาย; โรคหลอดเลือดสมอง 51. Tawee Silarak, Luckawee Piyabunditkul, Wirin Kittipichai(วิริณธิ์ กิตติพิชัย)

  Predictive Factors of Chronic Kidney Disease in Patients with Diabetes Mellitus at Sisaket Province
  ปัจจัยทำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดศรีสะเกษ

  Journal : Songklanagarind Journal of Nursing 2020;40(2):109-121.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Community health problem solving behavior; Participation; Personal resources; Social contextual resources
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน; อย่างมีส่วนร่วม; แหล่งทรัพยากรส่วนบุคคล; แหล่งทรัพยากรบริบทสังคม 52. Nipaporn Mutsee, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  Family Participation in Fall Preventing Program for Elderly Women with Chronic Diseases
  โปรแกรมป้องกันการหกล้มโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวในผู้สูงอายุหญิงที่มีโรคเรื้อรัง

  Journal : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health 2020;43(3):53-63.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Department of Family Health; Faculty of Public Health; Mahidol University
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุหญิง; โรคเรื้อรัง; การป้องกันการหกล้ม; การมีส่วนร่วมของครอบครัว 53. Panomporn Kaewmoon, Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Chokchai Munsawaengsub(โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์) , Supachai Pitikultang(ศุภชัย ปิติกุลตัง) , Korravarn Yodmai(กรวรรณ ยอดไม้)

  Health Promotion Program with Family Participation among Uncontrolled Type 2 Diabetic Elderly
  โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(2):119-133.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Elderly; Type 2 Diabetes; Health Promotion Program; Family Participation
  คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ; โรคเบาหวานชนิดที่ 2; โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ; การมีส่วนร่วมของครอบครัว 54. Winitta Latsin, Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช) , Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล)

  Effects of The Smoking Cessation Program Applying Self-Efficacy and Social Support on Risk Group of Cardiovascular Disease at Surat Thani Province
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสุราษฏร์ธานี

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(2):134-149.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Smoking Cessation Program; Self-Efficacy Theory; Risk Group of Cardiovascular Disease
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่; ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง; กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 55. Chidanan Krasan, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Nawarat Suwannapong(นวรัตน์ สุวรรณผ่อง) , Nuttasith Larpparisuth

  Clinical Factors, Social Support, Treatment Satisfaction, and Quality of Life among Renal Transplant Recipient
  ปัจจัยทางคลินิก การสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจต่อการรักษา และคุณภาพชีวิตในผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต

  Journal : Thai Journal of Health Education 2020;43(2):179-190.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Kidney Transplant Recipient; Quality of Life; Social Support; Treatment Satisfaction
  คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการปลูกถ่ายไต; คุณภาพชีวิต; การสนับสนุนทางสังคม; ความพึงพอใจต่อการรักษาที่ได้รับ 56. Maneerat Techavichian, Yanisa Thapcharoen, Suwimol Sapwarobol, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล)

  Effect of Cider Vinegar Consumption on Anthropometry and Body Composition Changes among Individuals with Metabolic Syndrome
  ผลของการบริโภคน้ำส้มสายชูหมักต่อการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

  Journal : Thai Journal of Public Health 2020;50(3):278-291.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Apple cider vinegar; Rice vinegar; Coconut flower cider vinegar; Coconut flower concentrate drink; Metabolic syndrome
  คำสำคัญ : น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล; น้ำส้มสายชูข้าว; น้ำส้มสายชูหมักดอกมะพร้าว; เครื่องดื่มไซเดอร์จากดอกมะพร้าว; ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม;; 57. Sittikorn Rongsumlee, Chantal Herberholz, Kyaw Min Soe, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล)

  Cost-Effectiveness of Establishing a Community-Based Friend Centre versus Implementing a Training Course for MSM

  Journal : Thai Journal of Public Health 2020;50(3):292-305.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Cost-effectiveness; HIV/AIDS; Men who have sex with men (MSM) 58. Nujaree Porprasit, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ)

  Factors associated with quality of spirometry at occupational medicine clinic in Nopparat Rajathanee Hospital
  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ที่คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

  Journal : Journal of Medicine and Health Sciences 2020;27(3):69-82.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Quality of measurement; Spirometry; Worker; Occupational Respiratory disease
  คำสำคัญ : คุณภาพการตรวจ; สไปโรเมตรีย์; คนทำงาน; โรคระบบการหายใจที่เกิดจากการทำงาน 59. Thanyaluck Kheawnet, Umawadee Laothong(อุมาวดี เหลาทอง) , Sutham Nanthamongkolchai(สุธรรม นันทมงคลชัย) , Athit Phetrak

  Effects of breastfeeding promotion program for late adolescent mothers via social media in the Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับแม่วัยรุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  Journal : Journal of Nursing and Health Research 2020;21(3):54-68.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
  Key Words : Teen mothers; Exclusive breastfeeding; Breastfeeding promotion program; Social media; Family participations
  คำสำคัญ : แม่วัยรุ่น; การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว; โปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่; สื่อสังคมออนไลน์; การมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัว 60. Khuanjit Srichacum, Angsana Boonthum(อังสนา บุญธรรม) , Umawadee Laothong(อุมาวดี เหลาทอง) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  Factors influence consumption of alcohol in community level in Kantharalak District, Sisaket Province
  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  Journal : UBRU Journal for Public Health Research 2020;9(2):101-113.
  Department :   ภาควิชาอนามัยชุมชน   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Predictive factors, alcohol consumption, Sisaket province
  คำสำคัญ : ปัจจัยทำนาย; การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; จังหวัดศรีสะเกษ 61. Jutamanee Chungcharoen, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Sukhontha Siri(สุคนธา ศิริ) , Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ)

  Comparison of Urinary Organophosphate Concentrations of Pesticide Sprayers from Sugarcane Farms in Nakhon Sawan Province
  เปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของสารออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะคนฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรปลูกอ้อยในเขตตำบลเขาทอง อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์

  Journal : Journal of public health nursing 2020;34(3):66-79.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Thailand; Pesticide; Sprayer; Organophosphate Metabolite
  คำสำคัญ : ประเทศไทย; สารกาจัดศัตรูพืช; คนฉีดพ่น; ออร์กาโนฟอสเฟต เมตาบอไลท์ 62. Sutatip Buranasatitnon, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Attapon Cheepsattayakorn, Bunlert Bunkerd

  Urinary Chlorpyrifos metabolite concentrations and chlorpyrifos use behaviors among occupational sprayers in Suphan Buri Province
  ความเข้มข้นของคลอไพริฟอสเมตาโบไลท์ในปัสสาวะและพฤติกรรมการใช้คลอไพริฟอสของผู้ประกอบอาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ในจังหวัดสุพรรณบุรี

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2020;46(4):473-482.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Chlorpyrifos; Urine; TCP; Occupational sprayers; Biomakers
  คำสำคัญ : คลอร์ไพริฟอส; ปัสสาวะ; ผู้ประกอบอาชีพฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช; ตัวชี้วัดการสัมผัสทางชีวภาพ 63. Phanthawee Khangkhun, Pornpimol Kongtip(พรพิมล กองทิพย์) , Noppanun Nankongnab(นพนันท์ นานคงแนบ) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์) , Sumate Pengpumkiat(สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ)

  Urinary glyphosate concentration of sprayers in Nakhon Sawan Province, Thailand
  ความเข้มข้นของไกลโฟเสตในปัสสาวะของผู้ฉีดพ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

  Journal : DISEASE CONTROL JOURNAL 2020;46(4):516-527.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ภาควิชาระบาดวิทยา   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Glyphosate; Urine; Sprayers; HPLC-FLD
  คำสำคัญ : ไกลโฟเสต; ปัสสาวะ; ผู้ฉีดพ่น; HPLC-FLD 64. Wanwisa Khunkam, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Wongwat Liulark

  Private Demand for Dengue Vaccine in Bangkok, Thailand
  อุปสงค์ส่วนบุคคลของประชาชนต่อวัคซีนไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2020;29(6):986-994.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Private demand; Dengue vaccine; Willingness to pay
  คำสำคัญ : อุปสงค์ส่วนบุคคล; วัคซีนไข้เลือดออก; การยินดีที่จะจ่าย 65. Budsakorntip Matoom, Ann Jirapongsuwan(แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Factors Related to Research Competency of Registered Nurse in Public Health Center, Health Department, Bangkok Metropolis
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2020;27(2):7-19.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Research Competency; Registered nurse; Public Health Center
  คำสำคัญ : สมรรถนะด้านการวิจัย; พยาบาลวิชาชีพ; ศูนย์บริการสาธารณสุข 66. Sasawan Attaworakun, Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Akkarach Bumrungpert(เอกราช บำรุงพืชน์)

  Effects of Self-care Promoting Program on Self-care Behaviors among Monks with Metabolic Syndrome in Bangkok Metropolis
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของพระสงฆ์ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในกรุงเทพมหานคร

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2020;27(2):63-76.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Metabolic Syndrome; Self-care behavior; Clinical outcomes; Monks
  คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง; เมตาบอลิกซินโดรม; พฤติกรรมการดูแลตนเอง; พระสงฆ์ 67. Apichaya Kongsa, Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก) , Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล)

  Effects of Health Literacy Promoting Program on Blood Pressure Control Behaviors among Elderly with Hypertension
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2020;27(2):90-102.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Health literacy; Elderly; Hypertension; Blood pressure control Behaviors
  คำสำคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; ผู้สูงอายุ; โรคความดันโลหิตสูง; พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต 68. Suphattra Seesaet, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น) , Dusit Sujirarat(ดุสิต สุจิรารัตน์)

  Violence Against Persons with Mobility or Physical Disabilities and Related Factors in Samut Prakan Province
  การถูกกระทำความรุนแรงต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Kuakarun Journal of Nursing 2020;27(2):116-129.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Mobility impairments; Physical disabilities; Violence
  คำสำคัญ : คนพิการทางการเคลื่อนไหว; คนพิการทางร่างกาย; ความรุนแรงต่อคนพิการ 69. Teeraparp Saotong, Panan Pichayapinyo(ปาหนัน พิชยภิญโญ) , Sunee Lagampan(สุนีย์ ละกำปั่น)

  Effects of Behavior Change on Glycemic Control in Type 2 Diabetes Patients with Uncontrolled Blood Sugar
  ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(3):19-32.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Diabetes type 2; Transtheoretical model; HbA1c; Medication; Food consumption; Physical activity
  คำสำคัญ : โรคเบาหวานชนิดที่ 2; ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง; ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด; การรับประทานยา; การรับประทานอาหาร, การเคลื่อนไหวออกแรง 70. Satiya Sukkum, Arpaporn Powwattana(อาภาพร เผ่าวัฒนา) , Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล)

  Effects of the Program with the Information Motivation Behavioral Skill Model Toward the Preventive Behavior in Alcohol Drinking among the Female Vocational Students in Bangkok
  ผลของโปรแกรมที่ใช้แบบจำลองการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(3):57-68.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Preventing alcohol drinking; Female adolescents; Information motivation behavioral skills model
  คำสำคัญ : การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; วัยรุ่นหญิง; แบบจำลองการให้ข้อมูล; การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะ 71. Anongnart Pragobsuk, Naruemon Auemaneekul(นฤมล เอื้อมณีกูล) , Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร)

  Factors Related to Hygiene Behaviors among Myanmar Workers in Seafood Processing Industries, Samut Prakan Province
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในสถานประกอบการอาหารทะเล จังหวัดสมุทรปราการ

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(3):80-93.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Hygiene behaviors; Myanmar workers; Seafood processing industries
  คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย; แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา; สถานประกอบการอาหารทะเล 72. Sureeporn Phochuay, Patcharaporn Kerdmongkol(พัชราพร เกิดมงคล) , Kwanjai Amnatsatsue(ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ) , Phichai Chansriwong

  Effects of Role Adaptation Promotion Program on Quality of Life among The Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด

  Journal : Journal of Health and Nursing Research : JHNR 2020;36(3):105-122.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : The Roy Adaption Model; Adaptation; Quality of life; Breast cancer; Chemotherapy
  คำสำคัญ : แบบจำลองการปรับตัวของรอย; การปรับตัว; คุณภาพชีวิต; มะเร็งเต้านม; เคมีบำบัด 73. Supattra Loharojwichean, Sukhontha Kongsin(สุคนธา คงศีล) , Sukhum Jiamton, Udom Krairittichai, Phusit Prakongsai

  Activity-Based Costing of Hemodialysis for End-Stage Renal Disease Hospitalized Patients under the Universal Health Care Coverage Policy in Fiscal Year 2017: A Case Study of Rajavithi Hospital
  ต้นทุนกิจกรรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เป็นผู้ป่วยใน ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ 2560

  Journal : Journal of the department of medical services 2020;45(4):184-192.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Activity-based costing; Hemodialysis; In-patient; Universal health coverage; Rajavithi Hospital 74. Supat Chaiyakul(สุภัทร์ ไชยกุล)

  [บทความ] Sugar: Health Risks and Policy Actions for Healthier Consumption
  [บทความ] น้ำตาล: ความเสี่ยง นโยบายและการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2020;55(1):95-110.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : น้ำตาล; ความเสี่ยงต่อสุขภาพ; นโยบายและการขับเคลื่อน
  คำสำคัญ : Sugar; Health risk; Policy actions 75. Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Maneerat Techavichian

  [บทความ] Protein: Essential Nutrient for Human Body
  [บทความ] โปรตีน: สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2020;55(1):82-94.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Protein; Amino acid; Protein quality; Health consequences of protein deficiency; Health consequences of excessive protein
  คำสำคัญ : โปรตีน; กรดอะมิโน; คุณภาพของโปรตีน; ผลที่เกิดจากการได้รับโปรตีนมากเกินไป; ผลที่เกิดจากการได้รับโปรตีนน้อยเกินไป 76. Pitiporn Traisirichok, Rewadee Chongsuwat(เรวดี จงสุวัฒน์) , Patcharanee Pavadhgul(พัชราณี ภวัตกุล)

  Choice Behavior of Consumers on Healthy OTOP Food Products in the Central Region
  พฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตภาคกลาง

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2020;55(2):45-51.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Behavior; OTOP food products; Health food
  คำสำคัญ : พฤติกรรม; ผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP; อาหารเพื่อสุขภาพ 77. Nattakan Nin-on, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า) , Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล)

  Effects of Dark Chocolate with Cacao Beverages Consumption on Lipid Profiles in Healthy Volunteers
  ผลของการดื่มดาร์กช็อคโกแลตผสมคาเคาต่อระดับไขมันในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี

  Journal : Journal of Nutrition Association of Thailand 2020;55(2):52-61.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Dark chocolate with cacao; Cacao powder; Lipid profiles
  คำสำคัญ : ดาร์กช็อคโกแลตโกโก้ผสมคาเคา; คาเคา; ระดับไขมันในเลือด 78. Onchira Vadtanapong, Tassanee Rawiworrakul(ทัศนีย์ รวิวรกุล) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Intention to Stay in Primary Care Unit among Nurses
  ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ

  Journal : Journal of Nursing and Education 2020;13(4):34-48.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Intention to Stay; Nurses; Primary Care Unit; Family Well–being; Job Satisfaction
  คำสำคัญ : ความตั้งใจคงอยู่ในงาน; พยาบาลวิชาชีพ; หน่วยบริการปฐมภูมิ; ความผาสุกในครอบครัวความพึงพอใจในงาน 79. Sirinthon Moonsan, Surintorn Kalampakorn(สุรินธร กลัมพากร) , Jutatip Sillabutra(จุฑาธิป ศีลบุตร)

  Effects of Self-Efficacy Enhancement Program on Home Accident Prevention and First Aid Skills for Early Childhood Caregivers
  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถตนเองในการป้องกันอุบัติเหตุที่บ้านและทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

  Journal : Thai Red Cross Nursing Journal 2020;13(2):271-284.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   ภาควิชาชีวสถิติ  
  Key Words : Early childhood caregivers; Self-efficacy; First aid
  คำสำคัญ : ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย; ความสามารถตนเอง; ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 80. Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล) , Maneerat Techavichian, Yanisa Thapcharoen, Suwimol Sapwarobol, Netnapa Ounti, Promluck Sanporkha(พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า)

  Effect of Cold Pressed Almond Milk Consumption on Antioxidant Capacity among Overweight and Obese Adults
  ผลการบริโภคนมอัลมอนด์สกัดเย็นต่อความสามารถในการด้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วน

  Journal : KKU Journal for Public Health Research 2020;13(4):41-49.
  Department :   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Almond Milk; Antioxidant Capacity; Obese Adults
  คำสำคัญ : นมอัลมอนด์; การต้านอนุมูลอิสระ; อ้วน 81. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [Academic Artical] Adoption of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products
  [Academic Artical] การรับพิธีสารขจัดการค้าผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  Journal : Quality of Life and Law Journal 2020;16(2):11-25.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Protocol to Eliminate Illicit Trade; Tobacco Products
  คำสำคัญ : พิธีสารขจัดการค้าผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ; ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 82. Chatchai Thanachoksawang(ชัชชัย ธนโชคสว่าง) , Sara Arporn(สรา อาภรณ์) , Kanpitcha Kiatkitroj, Akapol Kaladee, Goontalee Bangkadanara

  Safety Education Tool for Smart Use of Pesticides among Farmers and Young Farmers in Kanchanaburi Province
  สื่อส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี

  Journal : Journal of Safety and Health 2020;13(2):107-119.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Safe use of pesticides; Safety education tool; Farmers; Young farmers
  คำสำคัญ : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช; สื่อส่งเสริมความปลอดภัย; เกษตรกร; ยุวเกษตรกร 83. Kittithat Sudchoo, Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง) , Waraporn Komyod, Sara Arporn(สรา อาภรณ์)

  Musculoskeletal Pain Intensity and Occupational Factors among Male Motorbike Taxi Drivers in Pathumwan Bangkok
  ระดับการปวดของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และปัจจัยจากการทำงานในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เพศชาย ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  Journal : Journal of Safety and Health 2020;13(2):158-175.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Musculoskeletal pain intensity; Motorbike taxi drivers; Visual Analog Scale (VAS)
  คำสำคัญ : ระดับการปวดของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก; ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง; มาตรวัดความปวด 84. Kewarin Nitikorn, Amarin Kongtawelert(อัมรินทร์ คงทวีเลิศ) , Densak Yogyorn(เด่นศักดิ์ ยกยอน) , Chaiyanun Tangtong(ไชยนันต์ แท่งทอง)

  Prevalence of Foot Injuries and Related Risk Factors in Rice Sowing Process of Farmers in Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  ความชุกของการบาดเจ็บที่เท้าและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการหว่านข้าวของชาวนาในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Journal : Journal of Safety and Health 2020;13(2):79-92.
  Department :   ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  Key Words : Prevalence of foot injuries; Farmers; Sowing process; Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  คำสำคัญ : ความชุกการบาดเจ็บที่เท้า; ชาวนา; การหว่านข้าว; จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 85. Savhanya Intarasathaphorn, Orawan Kaewboonchoo(อรวรรณ แก้วบุญชู) , Plernpit Boonyamalik(เพลินพิศ บุญยมาลิก)

  Work-Life Balance and Factors Associated with Fatigue Among Nurses in a Super Tertiary Hospital
  สมดุลชีวิตและงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าของพยาบาลที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงแห่งหนึ่ง

  Journal : Thai Red Cross Nursing Journal 2020;13(2):129-143.
  Department :   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
  Key Words : Fatigue, Work-life balance, Registered nurse, A super tertiary hospital
  คำสำคัญ : ความเหนื่อยล้า; สมดุลชีวิตและงาน; พยาบาลวิชาชีพ; โรงพยาบาลตติยภูมิ 86. Saifon Saisum, Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์) , Chatrapa Hudthagosol(ฉัตรภา หัตถโกศล)

  Effect of black sesame seeds (sesamum indicumL.) consumption on sleep quality among thai elderly

  Journal : Food and Applied Bioscience Journal 2020;8(1):68-75.
  Department :   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว   ภาควิชาโภชนวิทยา  
  Key Words : Black sesame seeds; Sleep quality; Thai elderly 87. Maythaporn Bumrungsawat, Winai Ratanasuwan, Mathuros Thipayamongkolkul(มธุรส ทิพยมงคลกุล) , Nuttasith Larpparisuth

  Risk factors of receiving tenofovir related to renal Insufficiency in patients
  ปัจจัยเสี่ยงของการรักษาด้วยยาทีโนโฟเวียร์ต่อการเกิดภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วย

  Journal : Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 2020;10(3):366-382.
  Department :   ภาควิชาระบาดวิทยา  
  Key Words : Antiretroviral therapy; Tenofovir; Renal insufficiency
  คำสำคัญ : การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี; ทีโนโฟเวียร์; ภาวะไตเสื่อม 88. Chardsumon Prutipinyo(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ)

  [บทความ] Surveillance, prevention, and control measures of COVID-19 pandemic
  [บทความ] มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโควิด-19

  Journal : Public Health Policy and Laws Journal 2020;6(2):467-485.
  Department :   ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
  Key Words : Surveillance prevention and control measures; Coronavirus Disease 2019; COVID-19 pandemic
  คำสำคัญ : มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค; โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019; การแพร่ระบาดของโควิด-19 89. Vasin Pipattanachat, Naowarut Charoenca(เนาวรัตน์ เจริญค้า)

  [บทความ] IS SMOKING A TRUE PERSONAL RIGHT?
  [บทความ] การสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคล อย่างแท้จริงหรือไม่ ?

  Journal : Journal of Environmental Management (Thai) 2020;16(2):110-119.
  Department :   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  Key Words : Tobacco; Right to Health; Human Right
  คำสำคัญ : ยาสูบ; สิทธิในสุขภาพ; สิทธิมนุษยชน 90. Wipawadee Kraturerk, Sarunya Benjakul(ศรัณญา เบญจกุล) , Mondha Kengganpanich(มณฑา เก่งการพานิช) , Tharadol Kengganpanich(ธราดล เก่งการพานิช)

  The Effects of the Smoking Cessation Program applying the Social Cognitive Theory among Naval Rating Students at Naval Education Department, Royal Thai Navy
  ผลของโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมในนักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ

  Journal : Royal Thai Navy Medical Journal 2020;47(2):317-339.
  Department :   ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
  Key Words : Smoking cessation program; Social cognitive theory; Naval Rating students
  คำสำคัญ : โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่; ทฤษฎีปัญญาสังคม; นักเรียนจ่าทหารเรือ 91. Suwanna Ruangkanchanasetพ, Jiraporn Arunakul, Teeranong Sakulsri, Patcharin Seree, Ameporn Ratinthorn, Kanittha Chamroonsawasdi(กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์) , Suwat Srisorrachatr(สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์) , Boonying Manaboriboon, Supinya In-iw, Pattarawalai Talungchit, Suporn Apinantavech(สุพร อภินันทเวช) , Sureelak Sutchritpongsa, Rudee Pungbangkadee, Apa Puckpinyo, Benja Chooto, Amara Soonthondhara

  Mahidol Model: Integrative, Area-based, Prevention and Alleviation of Teenage Pregnancy
  มหิดลโมเดล: รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่อย่างบูรณาการ

  Journal : Journal of Health Science (Thai) 2020;29(1):75-90.
  Department :   ภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชาโภชนวิทยา   ไม่ได้สังกัดคณะ/ก่อนมาเป็นอ./เกษียณอายุราชการแล้ว  
  Key Words : Teenage pregnancy; Area-based integration
  คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น; บูรณาการในพื้นที่ 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

 

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

- ค่า Thai Journal Impact Factors ของ Thai-Journal Citation Index Centre