:: เอกสารประกอบการแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย

 

 

 

1. หนังสือนำ แจ้งปิดโครงการวิจัย กรณีการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

ตัวอย่างหนังสือนำขอส่งสรุปผลโครงการวิจัยประจำปี และแจ้งปิดโครงการวิจัย
 
Thai


สำหรับบุคลากร


Click to Download

 

สำหรับนักศึกษา

 

Click to Download

 

 

 

2. หนังสือนำ ขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย กรณีการวิจัยยังไม่เสร็จสิ้น

ตัวอย่างหนังสือนำขอส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี และขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย
Thai


สำหรับบุคลากร


Click to Download

 

สำหรับนักศึกษา

 

Click to Download

 

 

3. แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี

 
Thai


ฟอร์มติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี


Click to Download

 

 
 
*กรณีแจ้งปิดโครงการวิจัย โปรดแนบสำเนาหนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัยฉบับแรกที่เริ่มเก็บข้อมูล