:: ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

 

 

 

1.

 

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท พ.ศ. 2565 (21 มีนาคม 2565)

 

2.1

 

บันทึกขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย (ระดับนานาชาติ Scopus)

 

2.2

 

บันทึกขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย (ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1)

 

3.1

 

ใบสำคัญรับเงิน (ตีพิมพ์นานาชาติ Scopus)

 

3.2

 

ใบสำคัญรับเงิน (ตีพิมพ์ TCI กลุ่มที่ 1)
 

 บันทึกขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ของ นักศึกษาระดับปริญญาโท
แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
**กรณี 1 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus เงินรางวัล 3,000 บาท
**กรณี 2 ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
**โดยเตรียมเอกสารประกอบที่ระบุไว้ในบันทึกขอรับเงินรางวัล ข้อ 1-5 ส่งเอกสารได้ที่ งานวิจัยและนวัตกรรม

เอกสารประกอบการพิจารณาข้อ 3-4
3. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ชุด (ให้นักศึกษาลงนามด้วยหมึกสดในช่องผู้รับเงินมาได้เลย โดยยังไม่ต้องลงวันที่)
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด
(ให้นักศึกษาลงนามด้วยหมึกสดรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นต้องตรงกัน)