:: ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนและเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์

 

 

1.1

 

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566 (5 เมษายน 2566) 

 

 

 

1.2

 

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566 (20 มกราคม 2566) (ยกเลิก)

 

2.1

 

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566 (5 เมษายน 2566) 

 

 


2.2

 


ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566 (20 มกราคม 2566) (ยกเลิก)


3.


PHRF-2.0-Form1 (แบบฟอร์มขอทุนตีพิมพ์) (Ver. 12เม.ย.2566) (DOC) | (PDF)

 

4.

 

PHRF-2.1-Form2 (หนังสือยินยอม) (Ver. 12เม.ย.2566) (DOC) | (PDF)

 

 

หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่าย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือวิชาการ Q1

 

 


1.

 


ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือวิชาการในวารสารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ในระดับ Q1 พ.ศ.2565 (5 เมษายน 2565)


2.


แบบฟอร์มยืมเงินทดรองจ่าย (DOC) | (PDF)


- วิธีการหาค่าอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (10%) ตามค่า SJR ของสาขา