:: คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

รายนามคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

รายนาม
หน้าที่
1.
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ปรึกษา
2.
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ที่ปรึกษา
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย
ประธานกรรมการ
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  ละกำปั่น
รองประธานกรรมการ
5.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชุติมา  ศิริกุลชยานนท์
(บุคคลภายนอก)
กรรมการ
6.
ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  กองทิพย์
กรรมการ
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร  กลัมพากร
กรรมการ
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
กรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์
กรรมการ
10.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญารัตน์  ลาภวงศ์วัฒนา
(บุคคลภายนอก)
กรรมการ
11.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย  ปิติกุลตัง
(บุคคลภายนอก)
กรรมการ
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา  ศิริ
กรรมการ
13.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  สายวิชัย
กรรมการ
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี  เอมยงค์
กรรมการ
15.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป  ศีลบุตร
กรรมการ
16.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ผลประเสริฐ
กรรมการ
17.
อาจารย์ แพทย์หญิงประภัสสร  เพ็ชรกิจ
กรรมการ
18.

นายสุรชัย  ทองวิเชียร

(บุคคลภายนอก ผู้มีความถนัดในสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์)

กรรมการ
19.
นางดวงฤทัย  ก้องเกียรติกุล
(บุคคลภายนอก ผู้มีความถนัดในสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์)
กรรมการ
20.
นายอุซมาน  แขวงบู
กรรมการ
21.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล  บุณยโยธิน
กรรมการและเลขานุการ
22.
นางสาวศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
23.
นางสาวฐิติรัตน์  บุญสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ