:: ระเบียบปฏิบัติ (ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง) โครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

 

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการรับทำวิจัยและโครงการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 (วันที่ 30 ตุลาคม 2561)

 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้การวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)

 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการรับทำวิจัยและโครงการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2562 (วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)

 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พ.ศ.2561 (วันที่ 26 กันยายน 2561)

 

6. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3186/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการให้บริการทางวิชาการ (วันที่ 30 ตุลาคม 2561)

 

7. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1714/2563 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการให้บริการรับทำวิจัย (วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

 

8. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1397/2561 เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

 

9.1 ต้นแบบสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (File PDF)

 

9.2 แบบสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (File Word)

 

10.1 ต้นแบบสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับฉบับภาษาอังกฤษ (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) (File PDF)

 

10.2 แบบสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับฉบับภาษาอังกฤษ (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) (File Word)

 

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

1. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง จัดตั้ง "โครงการให้บริการทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" (ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561)

 

2. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561)

 

3. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561)

 

4. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการรับทำวิจัย และการบริการทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) (ยกเลิก)

 

5. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการรับทำวิจัย และการบริการทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564)

 

6. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการในการให้บริการทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) (ยกเลิก)

 

7. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

 

8. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยของศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

 

9. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสาตร์ เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ที่จัดเก็บจากการจัดอบรมระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)

 

10. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการในการให้การบริการทางวิชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565) (NEW)